پيشرو دانش

تحقيق حروف مقطعه قرآن

تحقيق حروف مقطعه قرآن

تحقيق حروف مقطعه قرآن

فرمت فايل : doc

حجم : 321

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

حروف مقطعه قرآن

ويژگيهاى حروف مقطعه

از آغاز تاريخ تفسير قرآن كريم تا كنون تفسير حروف مقطعه همواره اهتمام مفسران را به خود مشغول داشته و افزون بر آنچه در كتب تفسير آمده ، درباره آن كتابها و رساله هاى مستقلى نيز نگاشته اند. حروف مقطعه داراى ويژگيهايى است كه لازم است پيش از ورود به بحث تفسيرى با آنها آشنا شويم :
1- اين حروف از مختصات قرآن كريم است و در ساير كتابهاى آسمانى مانند تورات و انجيل سابقه ندارد.
2- اين حروف اختصاص به سوره هاى مكى يا مدنى ندارد؛ زيرا در 27 سوره مكى و در دو سوره مدنى آمده است .
3- بيست و نه سوره اى كه داراى حروف مقطعه است به ترتيب ، عبارت است از سوره هاى : بقره ، آل عمران ، اعراف ، يونس ، هود، يوسف ، رعد، ابراهيم ، ابراهيم ، حجر، مريم ، طه ، شعراء، نمل ، قصص ، عنكبوت ، روم ، لقمان ، سجده ، يس ، ص ، مومن (غافر)، فصلت ، شورى ، زخرف ، دخان ، جاثيه ، احقاف ، ق و قلم .
...
خداى سبحان با اين حروف تحدى كرده است و آوردن اين حروف در صدر سوره ها از قبيل شمارش و بيان حروف الفباست و بدين معناست كه شما اگر در معجزه بودن قرآن ترديد داريد؛ با همين حروفى كه قرآن از آن فراهم آمده ، كتابى همانند قرآن پديد آورديد يا ده سوره يا حداقل يك سوره مانند آن بسازيد و عجز شما از نگاشتن كتاب يا سوره اى همانند قرآن با حروفى كه با آن محاوره مى كنيد و قرآن نيز از همان حروف ساخته شده ، نشانه اعجاز قرآن كريم و استناد آن به خداى سبحان است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶:۲۴ | پيشرو دانش
تحقيق حروف مقطعه قرآن،

تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 37

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

امام اصل آزادي بشر را از اصل توحيد استنتاج مي كند واين بيان گر جهان بيني توحيدي او است. بديهي است اين نوع نگرش ,مفهوم آزادي را به گونه اي خاص تفسير مي نمايد تا بر اساس آن انسان هر چند در برابر انسان هاي ديگر داراي حق آزادي است, اما در مسيرطاعت خداوند و در برابر او ديگر آزادي به مفهوم عدم انقياد نسبت به خداوند مفهومي نداشته و قابل قبول نمي باشد. بنابراين مي توان گفت كه آزادي از ديدگاه امام, آزادي توحيدي است و نشئت گرفته از اصل توحيد است, اما اين مطلب به مفهوم انكار آزادي به عنوان يكي ازحقوق طبيعي و نظري آدمي نيست. امام اين نوع آزادي را نيز به رسميت مي شناسد (كه در بحث هاي بعدي اشاره مي شود).
2 انسان شناسي; يكي ديگر از مباني آزادي از ديدگاه امام ,انسان شناسي امام و ديدگاه خاص امام درباره انسان است. از ديدگاه امام, انسان موجودي است كه آزادي قرين خلقت و آفرينش او است ,چرا كه خداوند انسان را آزاد آفريده و وي مي تواند به طور تكويني آن چه را كه مي خواهد انجام دهد; به عبارت ديگر, آزادي از حقوق طبيعي و فطري او است كه خداوند در وجود انسان به وديعه گذاشته است
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶:۱۰ | پيشرو دانش
تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني،

مقاله رابطه اخلاق و آزادي

مقاله رابطه اخلاق و آزادي

مقاله رابطه اخلاق و آزادي

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 25

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

چكيده
با توجه به اهميت مفهوم آزادي و مفهوم اخلاق و نيازمندي آدمي و جامعه به هر دو مقوله، نوشته حاضر نسبت و رابطه مفاهيم مذكور را با يكديگر مي‌كاود. پرسش اساسي مقاله اين است كه آيا اخلاق، انسان را به آزادي رهنمون مي‌شود و يا اينكه از آزادي مي‌توان پلي به اخلاق زد و جامعه‌اي اخلاقي را بنيان نهاد؟ مدعاي نگارنده در بحث حاضر، اولويت و تقدم آزادي بر اخلاق و تأخر اخلاق بر آزادي است. در واقع، تحقق آزادي و به‌ويژه آزادي سياسي، شرط ضروري و اساسي اخلاق در سطوح فردي و اجتماعي و سياسي است. اين اولويت و تقدم، يك تقدم رتبي و زماني است. پژوهنده سعي دارد در اين مقاله به بررسي و آزمون اين مدعا با تأكيد بر انديشه ‌آيت‌الله مطهري بپردازد.
براي اين منظور در ابتدا مراد از مفهوم اخلاق و آزادي مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در مفهوم آزادي به بحث درباره آزادي منفي و مثبت پرداخته و بر اين باور است كه مطهري در مفهوم آزادي هر دو سويه آزادي يعني بعد سلبي و منفي و بعد مثبت و ايجابي آزادي را در نظر داشته است. بر طبق تعريفي كه مطهري از آزادي ارائه مي‌كند، مي‌توان اولويت آزادي بر اخلاق را استنباط نمود. ....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶:۰۰ | پيشرو دانش
مقاله رابطه اخلاق و آزادي،

مقاله حجاب در قرآن و اسلام

مقاله حجاب در قرآن و اسلام

مقاله حجاب در قرآن و اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 80

صفحات : 43

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

حجاب در قرآن و اسلام

تحقيق حاضر دو مقاله با عناوين حجاب در قرآن و حجاب در اسلام زير مي باشد

جمعا با 43 صفحه

بخشهايي از متن:

مقدمه
لباس پوشيدن شانى از شؤون انسانى است، كه عمرى به قدمت‏خود انسان دارد. تا جايى‏كه مطالعات مردم شناسانه قد مى‏دهد،تلبس، دست كم سه نياز متفاوت، حفاظت در مقابل سرما،گرماو برخى ديگر از عوارض طبيعى "نياز طبيعى"، حفظ عفت "نيازاجتماعى" و بالاخره آراستگى و زيبايى "نيازروانى" را در عرض‏هم تامين مى‏كرده است. نوع پوشش در هر جامعه، علاوه برخصوصيات جغرافيايى وطبيعى، موفقيت جنسى، سنى، شغلى ‏و ديگر عوامل اقتصادى و اجتماعى تابعى از فرهنگ وجهان‏بينى حاكم برآن جامعه است. تن‏پوش يك جامعه بيش ازآنكه تبلور سليقه ورزيها و تنوع طلب‏هاى بى‏حد و حصرانسانى‏باشد،آئينه تمام‏نماى جهان‏بينى و ارزش‏هاى حاكم بر فرهنگ‏ يك جامعه است. البته نمى‏توان منكر شد كه عوامل شناخته وناشناخته ديگرى نيز همواره وجود دارد كه افراد را به نقض‏ارزش‏ها و عدم تمكين الگوهاى فرهنگى حاكم سوق مى‏دهد.
...

مفهوم و ابعاد حجاب دراسلام

حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال اين كلمه، بيش‎تر به معني پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي‎دهد كه پرده، وسيله‎ي پوشش است، ولي هر پوششي حجاب نيست؛ بلكه آن پوششي حجاب ناميده مي‎شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گيرد.
حجاب، به معناي پوشش اسلامي بانوان، داراي دو بُعد ايجابي و سلبي است. بُعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به نامحرم است؛ و اين دو بُعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق شود؛ گاهي ممكن است بُعد اول باشد، ولي بُعد دوم نباشد، در اين صورت نمي‎توان گفت كه حجاب اسلامي محقق شده است.
اگر به معناي عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم، حجاب مي‎تواند اقسام و انواع متفاوتي داشته باشد. يك نوع آن حجاب ذهني، فكري و روحي است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامي، مانند توحيد و نبوت، از مصاديق حجاب ذهني، فكري و روحي صحيح است كه مي‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎هاي روحي و فكري، مثل كفر و شرك جلوگيري نمايد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۵۰ | پيشرو دانش
مقاله حجاب در قرآن و اسلام،

مقاله حج ابراهيمي

مقاله حج ابراهيمي

مقاله حج ابراهيمي

فرمت فايل : doc

حجم : 610

صفحات : 46

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقدّمه:
اصول حجّ ابراهيمي همان است كه دين مُبين تشريع فرموده است و دشوار بتوان از طريق متون و اسناد برجاي مانده ـ غير از قرآن كريم ـ به چيزي كه بتواند ترسيمي صحيح از آن بدست دهد، برسيم. ولي از آنجا كه امروز در ميان مذاهبِ اسلامي بر سرِانجام حج بر نهجِ ابراهيم خليل (ع) و آنچه منظور دين مُبين است، و بويژه در آنچه به جوانبِ سياسي و اجتماعي و تولّي و تبرّي مربوط مي شود، تفسيرهايي شده است كه به نظر مي رسد، طول زمان و حاكميت امويان و عبّاسيان و برداشت هاي سياسي و ملاحظات اجتماعي اي كه هريك از آنان داشته اند، و نيز همسويي پاره اي از فقيهان و عالمان كه خود را با آن دو حاكميت، مربوط مي دانسته اند، در ايجاد آن بي تأثير نبوده است. بي مناسبت نيست كه اگر آثار برجاي مانده از شعائر و مناسك حج ابراهيمي را بررسي كنيم.
...
طَواف و تَلْبيه:
آنچه كه قابل تأمل است و در حقيقت ماهيت حجّ جاهلي را برمي نماياند، توجه به محتواي تلبيه ها و ارتباط آن با بت هاست. در اينجاست كه از حجّ آنان با آنهمه هيمنه ظاهري، جز حركاتي عبث و تلاش هايي بيهوده، برجاي نمي ماند.
به واقع، اعمال حجّ رموزي است الهي با روح توحيدي كه از خليلِ بُت شكن برجاي مانده است، غفلت در آن و بيگانگي با آن رازها و رمزها و دل تهي نكردن از غيرمطلوب و چرخيدن بي حضور، دَوَراني است خُسران آور.
از همه، عمده تر ربط بينِ آن رموز و شعائر در آن مواقف و مناسك، با صحنه بُروني است كه بعد از آن يك حاجّ ابراهيمي با او درگير خواهد بود، صحنه هايي كه بايد دين و دل و دنيا را برآيين ابراهيم (ع) و محمد (ص) يعني اسلام بپردازد و در جمع بين اين سه، آن كُند كه خليل (ع) كرد و آن رود كه حبيب (ص) رفت.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۳۹ | پيشرو دانش
مقاله حج ابراهيمي،

تحقيق تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

تحقيق تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

تحقيق تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

فرمت فايل : doc

حجم : 130

صفحات : 16

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

تهيه و تنظيم: اسماعيل شاهكويي
تهاجم فرهنگي
تهاجم و هجوم يك ملت به ملتي ديگر به صورتهاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي صورت مي‌پذيرد، اما در بين انواع ياد شده تهاجم فرهنگي، خطرناكتر از بقيه مي‌باشد چون در تهاجمات نظامي، اقتصادي و سياسي، ملت مورد تهاجم قرار گرفته، از عملكرد دشمن و نيت‌هاي وي آگاهي دارد، اما در تهاجم فرهنگي به دليل ظرافتكاري دشمن، چنين تهاجمي آشكار نبوده و ممكن است ملتي سالهاي خيلي زيادي تحت چنين تهاجمي گرفته باشند ولي خودشان متوجه تهاجم نبوده و بلكه حتي مظاهر تهاجم دشمن را با عنوان مد يا روشنفكري قبول كنند تا حدئيكه كسي اگر، آگاهي پيدا كرد و خواست با آن مقابله كند با وي به عنوان ضد مد يا انسان عصر حجري برخورد مي‌كنند. اما قبل از پرداختن به اصل مساله، لازم است تعريفي از فرهنگ داشته باشيم.
...
مراحل دفاع از فرهنگ
بر اين اساس هر ملتي كه اصالتي براي خودش قائل است بايد در يك اقدام سه مرحله‌اي به دفاع از فرهنگ خود كه آن نيز هويت خودش مي‌باشد بپردازد كه آن سه مرحله به ترتيب زير است:
بينشها و باورها
هر ملتي يك سري اعتقاداتي دارد كه بر اساس آن اعتقاد به زندگي خود معنا مي‌بخشد، زيرا جامعه‌اي كه معتقد به خدا مي‌باشد و ايمان به غيب و فرشته و جهنم و بهشت يكي از اعتقادات آنهاباشد و اينكه يك روزي بايد پاسخگوي همه رفتارها و گفتارهاي خود باشند، معلوم است كه در مقابل جامعه‌اي كه به خدا اعتقاد ندارد و اعتقاد به خدا را ناشي از ضعيف بودن و ترس انسان مي‌داند...
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۲۹ | پيشرو دانش
تحقيق تهاجم فرهنگي،

تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن

تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن

تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 45

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

فهرست مطالب:
مقـدمه
پيشگفتار
چكيده تحقيق:
تعريف واژه هايي از فرهنگ
سابقه تاريخي تهاجم فرهنگي با دنياي اسلام
علل و ريشه هاي تهاجم فرهنگي
تهاجم فرهنگي ، مظاهر  وشيوه هاي آن به دنياي اسلام
شيوه هايي از تهاجم فرهنگي  در عرصه جهاني
الف : ترويج فرهنگ  فاسد
ب :  كنار زدن حزب الله
ج :  تزلزل در اعتقادات فكري مردم
دوگونه تهاجم : داخلي ـ خارجي
راهها و روشهاي مقابله با تهاجم فرهنگي
روش ايجاد بينش در قبال تهاجم فرهنگي  به دوعامل  متكي است :
نتيجه گيـــري :
منـابع
-----------
بدليل اينكه كشور ما ايران كشوري جوان مي باشد . جواناني كه از فرهنگ گذشته خود آگاهي كمتري دارند و اين نسل جوان همواره بدنبال كشف گذشته و فرهنگ خود و كشورخود مي باشد و بدليل عدم اطلاع رساني خوب و مفيد به جوانان و اطلاع رساني ناقص ، جوانان دچار سردرگمي مي شوند . سردرگم از جهتي كه در تشخيص فرهنگ اصيل خود دچار مشكل مي شوند و از جهتي كشورهاي غربي كه به شدت با اسلام و مسلمانان دشمني دارند و در جهت نابودي اسلام تلاش مي كنند از آب گل آلود ماهي مي گيرند و در جهت به انحراف كشاندن اين جوانان دست به كار مي شوند پس براي ايمن سازي جوانان بايد تلاش همه جانبه از سوي همه نهادها و سازمانها صورت بگيرد . و جوانان را با فرهنگ اصيل خويش آشنا سازند .

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن،

تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد

تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد

تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تقليد يعني چه و فلسفه آن چيست ؟
همان طور كه عقلا در اكثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پيروى مى كنند، در مسائل دينى نيز اگر متخصّص نيستند، بايد به متخصّص (مرجع تقليد) مراجعه كنند. اين مراجعه را «تقليد» مى گويند .پس تقليد از فقها نه تنها خلاف عقل نيست ، بلكه از باب رجوع غير متخصص به متخصص مى باشد كه حكم عقلى است. اگر كسى كه بايد تقليد كند، تقليد نكند واعمالى را انجام دهد مانند بيمارى است كه خودسر دارو مصرف كند. چه بسا عوض اين كه بهبودى حاصل شود بيمارى اش افزون شود. پس تقليد در احكام شرعي رجوع به متخصص و اهل خبره است; يعني، همانگونه كه همه عقلاي عالم در هر رشته و صنعت و علمي به نزد متخصص و اهل خبره آن رشته مي روند ، براي آشنايي از احكام دين و حلال و حرام و واجب و مستحب وظيفه داريد به متخصص آن; يعني، عالمي كه عمري را در فهميدن اين احكام از قران و روايات زحمت كشيده رجوع مي كنند .
...
الاعلم فالاعلم
اين دو واژه، اسم تفضيل از ماده علم است و بيشترين كاربرد اين اصطلاح در جايى است كه مرجع تقليد در مسئله اى احتياط واجب كرده است و مقصود آن است كه مقلد مى تواند به فتواى مجتهد ديگرى -كه علمش از مرجع خودش كمتر و از مراجع ديگر بيشتر باشد - عمل كند و اگر مرجع دوم نيز در همان مسئله قائل به احتياط واجب بود، باز مى تواند به مرجع سومى -كه علمش از مرجع دوم كمتر و از مراجع ديگر بيشتر باشد - رجوع كند و... . اهل خبره
اهل خبره، عالمانى اند كه قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مرجع تقليد را دارند كه آن را با شركت در درس هاى خارج فقه و اصول او و يا با مطالعه و بررسى كتاب هاى علمى وى، احراز مى كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۰۴ | پيشرو دانش
تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد،

تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

فرمت فايل : doc

حجم : 71

صفحات : 118

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تفكر از ديدگاه اسلام و آثار و موانع آن

تفكر از ديدگاه آيات و روايات

مقدمه
كليات تحقيق
1.    تبيين موضوع
2.    پيشينه تحقيق
3.    ضرورت و اهميت تحقيق
4.    روش تحقيق
5.    پرسشهاي تحقيق
6.    مراحل تحقيق
7.    محدوديتها و مشكلات
فصل اول
مفهوم شناسي

مفهوم لغوي تفكر
تدبر و رابطه آن با تفكر
تعقل و رابطه آن با تفكر
تفكر در مجراي صحيح
فصل دوم
اهميت و فضيلت تفكر

الف: در آيات
ب : در روايات
ج : در آيينه اعمال و كلام بزرگان
فصل سوم
زمينه ها و محورهاي تفكر

1. تفكر در صفات خداوند
2. تفكر در مخلوقات
3. تفكر در اعمال و افعال خود
4. تفكر در تاريخ
5. تفكر در دنيا آمدن و مردن اشياء
فصل چهارم
آثار تفكر

1. توفيق ترك گناه و دوري از آن
2. نيل به عبوديت برتر
3. عبادت با معرفت و خاشعانه
4. رسيدن به يقين و انتخاب صحيح
5. آزاد انديشي
6. آثار ديگر تفّكر
فصل پنجم
آفات و موانع تفكر

1. پيروي از ظن و گمان
2. پيروي از هواي نفس
3. پيروي از طاغوت
4. پيروي كوركورانه از بزرگان و متفكران قوم
علاج موانع تفكر
1. لزوم توام بودن عقل و علم
2. عادت به تفكر و تعقل
نتايج تحقيق
پبشنهادات
فهرست منابع

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۵۵ | پيشرو دانش
تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن،

تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب

تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب

تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تحقيق حجاب

اسرارحجاب1
 حجاب در آيين اسلام‏ 2
حجاب در دين مسيحيت3
حجاب در آيين يهود5
حجاب در آيين زرتشت‏7
حجاب در قرآن مجيد 10
مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن 11
هدف وفلسفه حجاب 12
حجاب چشم13
حجاب در گفتار 13
حجاب رفتاري 13
حجاب و عفت 14
حجاب زنان سالمند14
آيا حجاب مانع همه بزهكاري هاي اجتماعي است؟15
حجاب نزد حضرت فاطمه (س)16
حجاب براي زنان يا مردان؟18
حجاب براي زنان و آزادي نفساني براي مردان ؟21

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان