پيشرو دانش

مقاله سياستمداري و ديدگاههاي سياسي امام خميني

مقاله سياستمداري و ديدگاههاي سياسي امام خميني

مقاله سياستمداري و ديدگاههاي سياسي امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 89

صفحات : 64

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

سياستمداري و ديدگاههاي سياسي امام خميني

امام خمينى سياستمدارى بزرگ و بزرگ سياستمدار

از بعد سياسى امام خمينى يك شخصيت بى نظيرى بود كه دوست و دشمن بر آن اذعان داشتند. عنوانهايى نظير تئوريسين بزرگ، صاحب نظر برجسته، تحليل گر سياسى فوق العاده، استراتژيست بلند پايه، آينده نگرى قوى، جهان بين منحصر به فرد، داراى دكترين عالى و پيچيده، ژرف نگر، غير قابل پيش بينى و داراى پيچيدگى بسيار دور بخشى از عنوانهايى بود كه شخصيتهاى جهانى به حضرت امام خمينى داده اند، واقعيت اين است كه حضرت امام امت همه عنوانها و القاب فوق را داشت ولى اينها همه صفات امام نبود، بلكه ناظران بين المللى هر كدام از ديدگاه خاصى امام عزيز را مى ديدند. اينك با توجه به محدوديت كلام گوشه هايى از ويژگيهاى سياسى امام راحل را به شكلى كاملا موجز و خلاصه ذكر مى كنيم.
...

تطور انديشه سياسى امام خمينى

اگر انديشه سياسى به عنوان فعاليتى ذهنى در نظر گرفته شود كه اهدافى معقول را به گونه اى منطقى و عقلانى تعيين مى كند، راه تحقيق آنها را نشان مى دهد و كم وبيش داراى قدرت اقناع و فراگيرى است; در آن صورت مى توان نظريه «ولايت فقيه » امام خمينى (قدس سره)را انديشه اى سياسى برشمرد.
امام با ارائه نظريه «ولايت فقيه »، اهداف مبارزه، راههاى كسب موفقيت و الگويى بديل براى نظام سياسى موجود را تبيين نمود، و در كارآيى ديگر چارچوبهاى فكرى خدشه و مناقشه كرد. اگر چه امام پيش از طرح اين نظريه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام كرده بود، اما براى نخستين بار اهداف و مسير تحقق آنها بدقت ترسيم مى شد، و به صورت چارچوب فكرى منسجم براى حل بحران معناى موجود در جامعه ايران در مى آمد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۷:۳۶ | پيشرو دانش
مقاله سياستمداري و ديدگاههاي سياسي امام خميني،

پرسشنامه اثر بخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت مسجد

پرسشنامه اثر بخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت مسجد

پرسشنامه اثر بخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مديريت مسجد

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 3

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تعداد سوالات30 عدد

پاسخ ها به صورت

خيلي كم: 1

كم:2

تا حدودي: 3

زياد:4

خيلي زياد: 5

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۶:۴۱ | پيشرو دانش
فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت مسجد،

دانلود پرسشنامه يادگيري ، انگيزش و ادراك

پرسش نامه يادگيري ، انگيزش و ادراك

پرسش نامه يادگيري ، انگيزش و ادراك

فرمت فايل : pdf

حجم : 155

صفحات : 2

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اين پرسشنامه شامل 30 صوال در 3 طيف مربوط به ادراك، يادگيري و انگيزش ميباشد

جواب سوالات با عبارات:
تقريبا هميشه 5 معمولا 4 گاهي اوقات 3 به ندرت 2 هيچ وقت

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۶:۱۶ | پيشرو دانش
پرسش نامه يادگيري ، انگيزش و ادراك،

پرسشنامه رابطه بين الگوي رفتار فردي دانش اموزان واستفاده از فضاي مجازي

پرسشنامه رابطه بين الگوي رفتار فردي دانش اموزان واستفاده از فضاي مجازي

پرسشنامه رابطه بين الگوي رفتار فردي دانش اموزان واستفاده از فضاي مجازي

فرمت فايل : pdf

حجم : 116

صفحات : 2

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اين پرسشنامه شامل 27 سوال ميباشد در سه طيف مربوط به مهارت، خصوصيات شخصي و ارتباط آنلاين با ديگران

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۵:۵۸ | پيشرو دانش
پرسشنامه رابطه رفتار دانش اموزان و فضاي مجازي،

پرسشنامه مهارت هاي مديريت

پرسشنامه مهارت هاي مديريت

پرسشنامه مهارت هاي مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 9

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

روايي و پايايي:

اين پرسشنامه ترجمه شده از روي يك ابزار به زبان انگليسي است كه تا كنون در ايران اجرا نشده است و نيازمند اعتباريابي (سنجش روايي و پايايي است).اما Whetten روايي اين پرسشنامه را مطلوب گزارش كرده و پايايي آن را طبق آلفاي كرونباخ بالاي 80 ذكر كرده است.

منبع:

David Whetten and Kim Cameron and Kike Woods, Developing Management skills for Europe, prentice- Hall, 2000.

 

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۵:۲۱ | پيشرو دانش
پرسشنامه مهارت هاي مديريت،

پرسشنامه مهارتهاي مديران

پرسشنامه مهارتهاي مديران

پرسشنامه مهارتهاي مديران

فرمت فايل : pdf

حجم : 617

صفحات : 6

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مهارت هاي مديران عنوان پرسشنامه اي است كه شامل ۴۵ گويه است و با هدف بررسي و ارزيابي مهارت هاي مديران سازمان طراحي و معرفي شده است. نمره گذاري پرسشنامه براساس طيف ليكرت ۳ درجه اي و از زياد تا كم است.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۵:۰۹ | پيشرو دانش
پرسشنامه مهارتهاي مديران،

پرسشنامه منبع كنترل نويكي و استريكلند

پرسشنامه منبع كنترل نويكي و استريكلند

•	پرسشنامه منبع كنترل نويكي و استريكلند

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 5

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

رسشنامه منبع كنترل توسط نويكي و استريكلند در سال ۱۹۷۳ معرفي شده است  اين مقياس، آزموني مداد و كاغذي و شامل ۴۰ پرسش است كه آزمودني با گذاشتن علامتي در پاسخنامه با بلي يا خير به آنها پاسخ مي دهد. نمره گذاري اين پرسشنامه از طريق تطبيق با كليد آزمون و به صورت نمرات صفر و يك است .اين پرسشنامه توسط برومند نسب، شكركن و نجاريان به فارسي برگردانده شده است.

منظور از منبع كنترل يعني ميزان باور شخص درباره ي اين كه مي تواند بر زندگي خود اثر داشته باشد. منبع كنترل مي تواند دروني يا بيروني باشد. كساني كه منبع كنترل دروني دارند معتقدند كه سازندگان اصلي زندگي خود هستند، اما كساني كه منبع كنترل بيروني دارند، معتقدند كه آنچه بر سر آنها مي آيد اصولاً محصول شانس، تصادف يا نتيجه اعمال مردمان ديگر است.

  • روايي و پايايي پرسشنامه

قابليت اعتماد يا پايايي يك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه مي­گيرد يعني اينكه ابزار اندازه­ گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي­دهد.

روايي و پايايي اين پرسشنامه در پژوهش برومند نسب (۱۳۷۳) ذكر شده است.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۴:۳۵ | پيشرو دانش
پرسشنامه منبع كنترل نويكي و استريكلند،

دانلود تحقيق تشيع در نه فرقه و مبارزه با بيداري اسلامي

تحقيق تشيع در نه فرقه و مبارزه با بيداري اسلامي

تحقيق تشيع در نه فرقه و مبارزه با بيداري اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 35

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تشيع در نه فرقه و مبارزه با بيداري اسلامي

فهرست
مقدمه
پيچيدگي هاي علمي- بساطت علمي
پيچيدگي و سخت گيري مذهبي
فرقه اي نگاه كردن
عدم تعادل
عدم درك شرايط زماني ومكاني
اوصاف مومنين در كلام امير المومنين
مبارزه با بيداري اسلام
منبع
-------------
مقدمه
      سابقه شيعه شناسي به معناي علمي و جدي آن در دوره اخير، به تلاش‌هاي علامه فقيد مرحوم حاج آقا بزرگ تهراني بر مي‌گردد كه آثار و احوال علماي شيعه را از لابه لاي گرد و غبار كتابخانه‌ها با جستجو و تتبع در كتابخانه‌هاي عمومي و شخصي بلاد مختلف بيشتر در بعد كتابشناسي معرفي كرد الذريعه يك قدم عالمانه بسيار اساسي و مهم بود يك بار مرور كردن الذريعه، انسان را با مجموعه تشيع و تنوع فكري آن در دوران مختلف تاريخي بسيار آشنا مي كند طبقات اعلام الشيعه او هم از زاويه ديگر چهره مخفي بسياري از علماي شيعه را آشكار كرد
...
ه: عدم درك شرايط زماني و مكاني
     تشيع در ايران قرن هفتم و هشتم، غير از اين كه از اهرم اعتدال استفاده كرد، از راه تصوف نيز وارد شد و آرام آرام تصوف را هم اصلاح كرد و بر آن ‌مسلط شد و بخش‌هاي زيادي را از تشيع صوفيانه به تشيع فقاهتي تبديل كرد البته زمينه اين كار نيز در ايران وجود داشت اين حسن كار ماست كه زمينه دفاع از عرفان را هم داريم و مي توانيم بخش هايي زيادي از مسلمانان و حتي نامسلمانان را در اين فضا به سوي خود جلب كنيم اين در حالي است كه وهابي ها به عكس ما هستند آنان در هر جايي در دنيا وارد شده اند – خصوصا در آفريقا- اولين دعوايشان با گروه‌هايي بوده است كه حلقه‌هاي ذكر و سماع و خانقاه داشته اند آنها از اساس اين گروه‌ها را بيرون مي‌كردند و به اينان هيچ زمينه ظهوري نمي‌دادند
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۰:۰۱ | پيشرو دانش
تحقيق تشيع در نه فرقه و مبارزه با بيداري اسلامي،

تحقيق تربيت كودك از نظر اسلام

تحقيق تربيت كودك از نظر اسلام

تحقيق تربيت كودك از نظر اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 155

صفحات : 59

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تحقيق تربيت كودك از نظر اسلام

مفاهيم تعليم و تربيت :
آشنايي با مفاهيم تعليم و تربيت : هدف كلي :
اساسي ترين فعاليت انسان كدام است ؟
انسان در زندگي خود فعاليت هاي زيادي را انجام مي دهد كه هر كدام از آنها در جاي خود در ادامه زندگي وي نقش ارزنده اي را دارند؛ ولي با توجه به نقش نسل بزرگتر در تربيت و آماده ساختن نسل بعدي، مي توان گفت : « تعليم و تربيت » اساسي ترين فعاليت انسان است. البته اين حكم در صورتي صحيح است كه تعليم و تربيت را فقط به درس و كتاب و معلم و شاگرد محدود نسازيم و آن را جرياني تلقي كنيم كه در آن نسل بزرگتر مي خواهد قدرت و آگاهي نسل كوچك تر را در زمينه جهان شناسي، انسان شناسي، شرايط اقتصادي و سياسي و پيشرفت و تكامل گسترش دهد  و از طريق پرورش قدرت تفكر ، در افراد، آنها را براي برخورد با مسائل آماده سازد. [ علي شريعت مداري ، تعليم و تربيت اسلامي].
...

ويژگي هاي نظام تربيتي اسلام

تعليم و تربيت اسلامي انسان را از مرز هاي تنگ ماده پرستي و طبيعت گرايي فراتر مي برد و به سوي خداوند مي كشاند و توحيد را به عنوان فلسفه جهان بيني و معاد را به عنوان فلسفه زندگي مطرح مي سازد و عقل و عالم را ملاك يافتن حقيقت و ضابطه رستگاري تلقي مي كند و برد و اصل تزكيه و تعليم تكيه دارد.
تعليم و تربيت اسلامي داراي جنبه هاي الهي ، هدايتي، پويايي، عقلاني، انقلابي و استمرار و همگاني بودن است.
اسلام به تربيت و فطرت نوع بشر توجه همه جانبه دارد و در تربيت او از هيچ چيزي غلظت ننموده ، جسم و عقل و روان انسان را تربيت مي كند. و همه فعاليت هاي انسان را در زندگي معنوي و حيات مادي وي شامل مي شود. و اصالت را به تربيت مي دهد و تعليم و آموزش را مقدمه و وسيله آن مي داند.
[ روش تربيتي اسلام ، محمد قطب ، ترجمه مهدي جعفري، ص 16].
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۹:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق تربيت كودك از نظر اسلام،

تحقيق برهان وجوب و امكان

تحقيق برهان وجوب و امكان

تحقيق برهان وجوب و امكان

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 22

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

برهان وجوب و امكان

فهرست:

مقدمه
برهان وجوب و امكان
بيان صدر المتألهين درباره برهان وجوب و امكان
برهان وجوب و امكان بدون استناد به محال بودن دور و تسلسل
نشانه هاي امكان
اشكالات و پاسخها
اشكال هيوم
نفي ضرورت از واجب الوجود و پاسخ آن
پي نوشتها
----------

برهان وجوب و امكان

وجوب و امكان دو اصطلاح فلسفي هستند. مي دانيم كه موضوع فلسفه، موجود است (يا موجود بما هو موجود) و يكي از بحثهاي فلسفي، مباحث تقسيمي فلسفه است كه با تقسيم موجود به اقسام گوناگون، مسائل مختلف فلسفي ايجاد مي شود و در فلسفه از آنها بحث مي شود. مثل تقسيم موجود به ذهني و خارجي يا تقسيم موجود به علت و معلول. يكي از آن بحثها نيز تقسيم موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود است.
...

نشانه هاي امكان

پس از توضيح برهان وجوب و امكان و آشكار شدن دقايق مربوط به اين برهان خوب است كه به عنوان نكته پاياني بعضي از نشانه هاي امكان را بيان كنيم، يعني بدانيم كه يك ممكن الوجود چه نشانه هايي دارد. زيرا اين برهان در صدد بيان اين كه ممكن الوجود و واجب الوجود چه صفات و خصوصياتي دارند نبود. بلكه مي گفت كه اگر موجودي ممكن الوجود بود حتماً واجب الوجود او را بوجود آورده است و نسبت به ديگر صفات و خصوصيات ممكن الوجود ساكت بود.
يكي از نشانه هاي ممكن الوجود بودن، حدوث وفناست. اگر موجودي زماني را مي شد برايش فرض كرد كه نبوده است، آن موجود حتماً ممكن الوجود است. زيرا معلوم مي شود كه وجود و عدم هيچ يك برايش ضروري نيستند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۹:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق برهان وجوب و امكان،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان