پيشرو دانش

مقاله نقش ترويج در توسعه كشاورزي ايران 1400

مقاله نقش ترويج در توسعه كشاورزي ايران 1400

فايل حاضر در دسته ي تحقيق بوده و داراي 18 صفحه مي باشد.

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
ترويج كشاورزي
نگاهي به كشاورزي جهان و ايران در سال 1400 شمسي
توسعه كشاورزي
چالش هاي توسعه بخش كشاورزي
نبود

لينك توضيحات كامل و دانلود:

مقاله نقش ترويج در توسعه كشاورزي ايران 1400

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۶:۱۵ | پيشرو دانش
توسعه كشاورزي ايران،

تحقيق نقش حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم و توسعه اقتصادي

تحقيق نقش حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم و توسعه اقتصادي

فايل حاضر در دسته ي حسابداري بوده و داراي 34 صفحه مي باشد.

نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور

جايگاه حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم

لينك توضيحات كامل و دانلود:

تحقيق نقش حسابداري در قانون مالياتهاي مستقيم و توسعه اقتصادي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۵:۴۴ | پيشرو دانش
حسابداري در قانون مالياتهاي،

مقاله مولفه هاي گزينش نيروي انساني كاركنان

مقاله مولفه هاي گزينش نيروي انساني كاركنان

فايل حاضر در دسته ي مديريت بوده و داراي 16 صفحه مي باشد.

مؤلفه هاي گزينش نيروي انساني

در اين مقاله مؤلفه هاي اصلي گزينش كاركنان براي شغلهاي از پيش تعيين

لينك توضيحات كامل و دانلود:

مقاله مولفه هاي گزينش نيروي انساني كاركنان

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۵:۰۹ | پيشرو دانش
مقاله مولفه هاي گزينش نيروي انساني كاركنان،

مقاله مفهوم و بررسي مديريت اسلامي

مقاله مفهوم و بررسي مديريت اسلامي

فايل حاضر در دسته ي مديريت بوده و داراي 45 صفحه مي باشد.

مديريت اسلامي

مقدمه
پيش از اين متذكر شديم كه توفيق در مديريت مستلزم وجود سه نوع بلوغ و تو

لينك توضيحات كامل و دانلود:

مقاله مفهوم و بررسي مديريت اسلامي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۴:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله مديريت اسلامي،

دانلود تحقيق بايدها و چگونگي اجراي مديريت اسلامي

تحقيق بايدها و چگونگي اجراي مديريت اسلامي

فايل حاضر در دسته ي مديريت بوده و داراي 42 صفحه مي باشد.

تحقيق مديريت اسلامي آنگونه كه بايد باشد و اجراء شود

در اسلام هدف بر مبناي معيارهاي مادي طرحريزي

لينك توضيحات كامل و دانلود:

تحقيق بايدها و چگونگي اجراي مديريت اسلامي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۴:۰۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق مديريت اسناد مالكيت (صدور،تعويض،تبديل،ابطال)

تحقيق مديريت اسناد مالكيت (صدور،تعويض،تبديل،ابطال)

فايل حاضر در دسته ي تحقيق بوده و داراي 195 صفحه مي باشد.

مديريت اسناد مالكيت

سرفصل ها:

فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و ...
فصل دوم : از

لينك توضيحات كامل و دانلود:

تحقيق مديريت اسناد مالكيت (صدور،تعويض،تبديل،ابطال)

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۱:۴۸ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق مديريت اكوسيستم

تحقيق مديريت اكوسيستم

فايل حاضر در دسته ي تحقيق بوده و داراي 11 صفحه مي باشد.

مديريت اكوسيستم

چكيده
پيش درآمد
وضعيت اكوسيستم ايران
 نتيجه گيري

لينك توضيحات كامل و دانلود:

تحقيق مديريت اكوسيستم

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۰:۲۵ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت اكوسيستم،

تحقيق مديريت آموزشي و سبكها و ويژگيهاي مديريت

تحقيق مديريت آموزشي و سبكها و ويژگيهاي مديريت

تحقيق مديريت آموزشي و سبكها و ويژگيهاي مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 31

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت آموزشي و سبكهاي مديريت

فهرست:

پيشنيه مديريت آموزشي
تعريف مديريت آموزشي
وظايف مديريت آموزشي:
ضرورت توجه به مديريت آموزشي
سبكهاي مديريت و رهبري
سبك هنجار مدار:
سبك فرد مدار:
سبك موقعيت مدار :
ويژگيهاي مدير موفق با توجه به سبك هنجار مدار؛
مديران پيرو سبك هنجار (سبك كلاسيك)
ويژگيهاي مدير موفق با توجه به سبك فردمدار؛
مديران پيرو سبك فردمدار
ويژگيهاي مدير وفق با توجه به سبك كار مدار
مدير سبك كار مدار:
اثربخشي
فهرست منابع

============== بخشهايي از متن:

تعريف مديريت آموزشي

مديريت با توجه به آموزشهاي حاكم بر جوامع و زيربناي اعتقادي و فلسفه اجتماعي آن تعريف مي شود به زعم دكتر كمبل و اين مديريت آموزشي داراي معاني و مفاهيم مختلفي است و هركس برحسب تجربيات و احتياجات و مقاصد خود براي آن مفهومي را در نظر مي گيرد.
فرهنگ لغات بين المللي تعليم و تربيت مديريت آموزشي راه بكار بردن تكنيكها و روشهاي اداره سازمان هاي تربيتي با در نظر گرفتن هدفها و سياستهاي كلي تعليم و تربيت تعريف مي كند.
...

سبكهاي مديريت و رهبري

سبك هنجار مدار:
اين سبك با تكيه بربعد هنجاري به انتظارات سازمان اهميت مي دهد و بر اين فرض استوار است كه براي رسيدن به هرفهاي سازمان مي توان رويه ها، دستورالعمل ها و مقررات مناسب با وظتيف و انتظارات نقشهاي سازماني درآميخت و از كاركنان سازمان خواست كه در انجام وظايف خود آنها را دقيقاً رعايت كنند
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۵:۲۶ | پيشرو دانش
تحقيق سبك و ويژگي مديريت آموزشي،

مقاله انواع تعارض سازماني و مديريت تعارض

مقاله انواع تعارض سازماني و مديريت تعارض

مقاله انواع تعارض سازماني و مديريت تعارض

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مديريت تعارض

بخشي از مطالب مقاله:

مديريت تعارض
مفهوم تعارض
جايگاه تعارض در مديريت
نظريه سنتي
نظريه روابط انساني
نظريه تعامل
تقسيم بندي تعارضات سازماني
مديريت تعارض
تعارض در فرد ، گروه يا سازمان
تحولات در نگرشهاي ايجاد تعارض
سطوح تعارض:
منابع و مأخذ

بخشي از متن مقاله:

مفهوم تعارض
در فرهنگ لغات فارسي، تعارض به معناي متعرض و مزاحم يكديگر شدن، باهم خلاف كردن و اختلاف داشتن معني شده است.رابينز در تعريفي مي گويد: «تعارض فرآيندي است كه در آن، شخص الف به طور عمدي مي كوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناكامي شخص در رسيدن به علايق و اهدافش گردد.»
...
تعريف تعارض:
• تعارض وضعيتي اجتماعي است كه در آن دو يا چند نفر درباره موضوعهاي اساسي مربوط به سازمان يا با هم توافق ندارند يا نسبت به يكديگر قدري خصومت احساسي نشان مي‌دهند. (شم هورن 1994)
• تعارض به نبود توافق، مخالفت يا كشمش ميان دو يا چند نفر يا گروه اشاره دارد (كابانوف 1985)
• تعارض فرا گردي است كه در آن تلاش عمومي شخص الف براي خنثي سازي تلاشهاي شخص ب از طريق نوعي مانع تراشي به عجز و ناكامي شخص  در دستيابي به هدفها يا افزايش منافعش منجر مي‌شود. (رابينز)
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۴:۴۵ | پيشرو دانش
مقاله مديريت تعارض سازماني،

دانلود تحقيق مديريت حقوق و دستمزد

تحقيق مديريت حقوق و دستمزد

تحقيق مديريت حقوق و دستمزد

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 27

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت حقوق و دستمزد

مقدمه
به كاركنان براى جبران كارى كه در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دستمزد پرداخت مى‏شود؛ اما غير از جبران زحمات و وقت و نيرويى كه كاركنان در جهت و براى رسيدن به اهداف سازمان صرف مى‏كنند، پرداخت بايد جنبه انگيزشى نيز داشته باشد؛ يعنى بايد براى پرداخت، نظامى طراحى گردد كه كاركنان را به عملكرد مؤثر تشويق كند و محركى براى سخت‏كوشى و به كارگيرى همه توانايى‏هاى بالقوه آنان باشد.
...
فهرست:
مقدمه
ويژگي ‏هاى حقوق و دستمزد
مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد
ارشديت يا شايستگى؟
تعيين حقوق پايه
نظريه ‏هاى حقوق و دستمزد
نقش كار در نظام معيشت‏ محورى حقوق و دستمزد
ملاك تأمين معيشت چيست؟
معيار ارزش‏يابى شغل‏
دستمزد و حق ‏الزحمه ويژه و بالا
نتيجه گيري

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۴:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت حقوق و دستمزد،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 70
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4064

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان