پيشرو دانش

دانلود تحقيق تهيه برنامه مداخله اي

تحقيق تهيه برنامه مداخله اي

تحقيق تهيه برنامه مداخله اي

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 20

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نحـوه تهيـه برنـامه POA (مداخلـه اي )

فهرست مطالب :
1 – تعريف برنامه ريزي
2 – انواع برنا مه ريزي
3 – مشخصا ت برنامه ريزي جامع
4 – انواع برنا مه ريز ي جا مع
5 – برنا مه ريزي عمليا تي
6 – برنامه بهداشتي
7 – اجزا برنا مه بهداشتي
8 – فرايند هاي خد مت و پشتيبا ن
9 – اجزا فرايند
10 – طرا حي  بر نا مه بهداشتي
11 – طرا حي شبكه عليت
12 – اولويت بندي و انتخا ب يك اولويت
13 – هدف كلي
14 – اهدا ف اختصا صي
15 – تعيين استرا تژ ي
16 – تعيين فعا ليت
17 – تعريف استا ندارد و كاربرد استا ندارد ها
18 – مراحل استا ندارد نمودن فرايند (استا نداردسازي برونداد ، روش اجرا ، جدول استا ندارد سازي اجزا فرايند)
19 – پايش
20 – ارزشيا بي
21 – مدل زنجيره اي در برنا مه ها ي بهداشتي
22 – سطوح جمع آ وري داده ها
------------
« پايش و ارزشيابي »
برنامه ريز براي حل مشكل سلامتي فعاليت هايي را در قالب فرآيندهاي خدمت و پشتيبان طراحي مي كند ولي اين پايان كار نيست و بايد در عمل نشان دهد كه مشكل رفع گرديده و يا در حال رفع شدن است
تعريف پايش (Manitoriny)
پايش ، سنجش درجه انطباق فعاليت ها با استانداردها در حين اجراست بنابراين در سه قسمت (درونداد ، فرآيند ، برونداد ) بايد مورد بررسي قرار گيرد .
تعريف ارزشيابي
ارزشيابي ، بررسي تحقق اهداف با اجراي برنامه در عمل است بنابراين در ارزشيابي ، اثربخشي (effect)
پيامد (out come) ، تأثير نهايي (im pact) مورد مطالعه قرار مي گيرد .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۸:۲۹ | پيشرو دانش
تحقيق تهيه برنامه مداخله اي،

دانلود تحقيق مراحل برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك

تحقيق مراحل برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك

تحقيق مراحل برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 53

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تعريف برنامه ريزي:
سرشت برنامه ريزي
مراحل برنامه ريزي:
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك:
مراحل برنامه ريزي استراتژيك
مزاياي برنامه ريزي استراتژيك
محدوديت ها
نتيجه گيري
منابع پاياني : ندارد
---------------
تعريف برنامه ريزي:
برنامه ريزي يعني آنكه از ميان گزينه هاي گوناگون به برگزيدن راه هاي كنش آينده سازمان به گونه ي كلي پرداخته شود و براي هر يك از بخش هاي سازمان نيز چنين گزينشي صورت بگيرد. اين كار مستلزم برگزيدن هدف هاي سازمان و مقاصد هر بخش و تعيين راه هاي دستيابي به آن هاست . از اين رو برنامه ها براي دستيابي به هدف هاي از پيش تعيين شده روشي عقلايي فراهم مي آورند. برنامه ريزي همچنين بر نو آفريني مديريت سخت دلالت دارد.
...
مراحل برنامه ريزي:
گام نخست:(آگاه بودن از فرصت ها) گرچه آگاه بودن از فرصت ها پيش از برنامه ريزي عملي پيش مي آيد و از اين رو نمي توان آن را جزئي از فراگرد برنامه ريزي به شمار آورد ولي اين آگاهي نقطه آغاز واقعي برنامه ريزي است. ما بايد به فرصت هاي احتمالي آينده نظري مقدماتي بيفكنيم و آن ها را به روشني و رسايي ببينيم و بدانيم كه در كنار نيرومنديها و سيستم هايي خود در كجا قرار داريم
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۷:۵۵ | پيشرو دانش
مقاله مراحل برنامه ريزي استراتژيك،

پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

فرمت فايل : pptx

حجم : 232

صفحات : 54

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

دسته: حسابداري

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 54 اسلايد

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS مي باشد كه در حجم 54 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي درس سيستمهاي اطلاعات حسابداري در مقطع كارشناسي و سيستمهاي اطلاعات حسابداري يشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري استفاده كرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

چرخه معاملات دريك سيستم اطلاعاتي حسابداري

تعريف چرخه درآمد

فعاليت هاي تجاري چرخه درآمد

فعاليت هاي تجاري اصلي چرخه ي درآمد

ثبت سفارش فروش كالا

پاسخ به درخواست اطلاعات مشتريان

تصويب اعتبار مشتري

بررسي موجودي كالاي انبار

اسناد سوابق و روشها در ثبت فروش

فرصت هاي استفاده از فن آوري اطلاعات در ثبت سفارش فروش

حمل كالا

اسناد و مدارك در مورد حمل كالا

فرصت هاي استفاده از فن آوري اطلاعاتي در مورد حمل كالا

صورتحساب فروش و حساب هاي دريافتني

انواع سيستم هاي صدور صورتحساب

سيستم پس فاكتور

سيستم پيش فاكتور

روش هاي نگهداري حساب هاي دريافتني

روش مانده ي انفرادي صورتحساب فروش

روش مانده ي تجمعي صورتحساب

فرصت هاي استفاده از فن آوري اطلاعات  در مورد صورتحساب ها

وصول مطالبات

ثبت سفارش فروش

حمل كالا براي مشتري

تهديد دوم-حمل اشتباه كالا براي مشتري

تهديد سوم-سرقت موجودي كالا

صدور صورتحساب فروش

تهديد چهارم-عدم صدور صورتحساب براي مشتريان

تهديد پنجم-اشتباه در صدور صورتحساب

تهديد ششم-سرقت وجوه نقد

تهديد هفتم اشتباهات انتقال مبالغ در زمان بهنگام كردن حساب هاي دريافتني

كنترل هاي عمومي

تهديد هشتم-از دست دادن داد ه ها و اطلاعات حساب هاي مشتريان

تهديد نهم-عملكرد ضعيف چرخه ي درآمد

ارائه مدل سيستم اطلاعاتي و مدل داده اي

چرخه مخارج

نمودار زمينه چرخه مخارج

فعاليتهاي چرخه مخارج

پنج فعاليت اساسي در چرخه مخارج

درخواست كالا

روشهاي سنتي كنترل موجودي كالا

روشهاي مختلف كنترل موجودي

اسناد، مدارك و روشها (درخواست كالا)

فرصتهاي استفاده از فن آوري اطلاعات (درخواست كالا)

سفارش كالا:

تصميمات كليدي(سفارش كالا)

اسناد و مدارك وروشها(سفارش كالا

رسيد و انبار كردن كالا

تصميمات كليدي و اطلاعات مورد نياز(رسيد و انبار)

اسناد ، مدارك وروش ها (رسيد و انبار)

تصويب صورتحساب هاي مشتري

تصميمات كليدي واطلاعات مورد نياز(تصويب صورتحساب)

اسناد ، مدارك و روشها (تصويب صورتحساب)

پرداخت بهاي كالا

تصميمات كليدي(پرداخت بهاي كالا)

اسناد ، مدارك و روشها(پرداخت بهاي كالا)

فرصتهاي استفاده از فن آوري اطلاعاتي(پرداخت بهاي كالا)

اهداف كنترلي ، تهديدها و روش ها:

تهديدهاي چرخه مخارج ، آثار و روشهاي كنترلي

نيازهاي اطلاعاتي چرخه مخارج و مدل داده اي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۷:۲۶ | پيشرو دانش
چرخه پردازش معاملات،

مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان

مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان

مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان

فرمت فايل : doc

حجم : 41

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

اثر بازيهاي رايانه اي بر كودكان و نوجوانان

اين پديده جديد دانش بشري كه تقريباً درهمه شئون زندگي انسان راه يافته است، همچون ديگر ساخته هاي دست بشر دو رو دارد كه يك روي آن استفاده صحيح در كارها و كمك به رشد و سعادت بشراست. و روي ديگرآن استفاده غلط است كه معمولاً جز در موارد علمي وشغلي ازآن استفاده مي شود. آنچه بيشتر كودكان و نوجوانان را شيفته خود مي كند بازي هاي رايانه اي است. پيشرفت كيفيتي اين بازي ها به فاصله كوتاهي در ايران رواج يافته و بازار اسباب بازي و لوازم سمعي و بصري را به تسخير خود درآورده است .
...
والدين و اسباب‌بازي
روانشناسان مي‌گويند والدين بايد ياد بگيرند كه با همبازي شدن با كودكانشان به آنها ياد بدهند كه چگونه مي‌توانند شخصيت اجتماعي خود را شكل دهند. همچنين براي انتخاب همبازي‌هاي خوب، فرزند را غيرمستقيم راهنمائي كنند. زيرا رفتارهاي يك همبازي خوب تأثير بسيار مثبتي در آينده او خواهد داشت. اولياء بايد در انتخاب اسباب‌بازي كودك به جنسيت، سن و توانائي‌هاي كودك خود نيز توجه كنند. چون ممكن است اين انتخاب غلط باعث ناهنجاري در ذهن آنها شود.
...
فهرست مطالب :

اثر بازيهاي رايانه اي بر كودكان و نوجوانان    3
● محـــاســـن بازيهــــاي رايانـــــه اي    3
خشونت در بازي هاي كامپيوتري    5
● معايب بازيهـــاي رايانـــه    6
الف ) آسيبهـــــاي جسمانــــي    6
ب ) آسيبهـــاي روانــــــي ـ تــــربيتــــي    6
۱) تقــويت حس پرخاشگــــري .    6
۲) انـــــزواطلبـــــي :    7
ج) تنبــــل شـــدن ذهــــن:    7
د) تاثيــــر منفــــي در روابط خانـــــوادگـــي :    8
و) افـــــت تحصيلـــــــــــي    8
افت اخلاقى    9
از خود بيگانگى    9
حساسيت زدايي    10
بازي‌هاي رايانه‌اي؛ اختلال در رشد حركتي ـ عاطفي كودكان    12
●كودك و اسباب‌بازي    15
●والدين و اسباب‌بازي    16
رهنمــــــــودهــا    17
بازيهاي كامپيوتري كودكان را مي توان كنترل كرد    19
بهترين بازي كامپيوتري انتخاب شد    23

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۶:۵۶ | پيشرو دانش
مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان،

دانلود مقاله اهميت و آموزش خلاقيت به كودكان

مقاله آهميت و آموزش خلاقيت به كودكان

مقاله آهميت و آموزش خلاقيت به كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 11

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

"به وجود آوردن ، توليد كردن و موجب شدن "1 را از معاني خلاقيت گفته اند . همچنين در معني خلاقه داريم "نيرويي كه موجب خلق آثار بديع گردد."2 با توجه به اين معاني ، مي توان خلاقيت را نوعي توانايي دانست كه به ايجاد چيزي منجر مي گردد . يكي از اهداف اساسي آموزش و پرورش را نيز تربيت انسانهاي خلاق دانسته اند و حتي جزو اولين اهداف دوره آموزش ابتدايي ، پرورش استعدادهاي ذهني كودكان و كمك به رشد خلاقيت آنها ذكر شده است
در گذشته ، وجود قوه خلاقه را در افراد موهبت الهي مي دانستند و بر اين باور بودند كه فرد خلاق از ابتدا داراي اين قدرت است و آموزش در اين مورد هيچ نقشي ايفا نخواهد كرد . اگر چنين باشد ، نظام تعليم و تربيت بايد در سطح جهان فقط تعداد معدودي هنرمند خلاق و ارزشمند و افراد با استعداد پرورش دهد . ...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۶:۲۵ | پيشرو دانش
مقاله اهميت آموزش خلاقيت كودكان،

مقاله نقش بازي در رشد كودكان

مقاله نقش بازي در رشد كودكان

مقاله نقش بازي در رشد كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 74

صفحات : 31

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نقش و تأثير بازي بر رشد كودكان

فهرست :
چكيده
كليدواژگان
مقدمه
اهميت و ضرورت بازي
بازي از ديدگاه اسلام
تعاريف بازي
ارزش و اهميت بازي
انواع بازي ها
عوامل موثر در بازي
بهره گيري از بازي به منظور فعال كردن كودك توسط آموزگاران
نقش بازي در آمادگي كودكان پيش دبستاني براي ورود به دبستان
آثار بازي بر رشد كودكان
نقش بزرگ سالان در بازي خودجوش
فراهم كردن زمينه ي بازي
بازي و پرورش خلاقيت در كودكان
پيشنهادات و توصيه ها
منابع
""""""""""""""
مهمترين آثار بازي بر رشد كودكان عبارتند از :
1) كودك مهارت هاي شخصي ، اجتماعي ، اقتصادي از طاريق بازي تجربه مي كند .
2) تجارب زندگي از طريق بازي صورت مي گيرد .
3) بازي براي كودك ، به منزله ي كار محسوب مي شودو كار براي او به نزله ي بازي است.
4) كودكان از طريق بازي ، خلاقيت هاي خويش را شكوفا مي كنند .
5) بازي در كودكان موجب رشد و تحول سالم مي شود.
6) بازي در تربيت احساسات كودك تاثير به سزايي دارد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵:۵۵ | پيشرو دانش
مقاله نقش بازي در رشد كودكان،

تحقيق تاثير آموزش فلسفه بر پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان

تحقيق تاثير آموزش فلسفه بر پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان

تحقيق تاثير آموزش فلسفه بر پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 59

صفحات : 55

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

چكيده
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان مدرسه بيهق وسينا شهرمشهد انجام شده است. نمونه اصلي اين پژوهش شامل 20 نفر معلم راهنمايي  بود كه به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS  استفاده شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين پژوهش پرسشنامه بود. ارزيابى اعتبار صورى و محتوايى مقياس اين پژوهش با دقت نظر و مشاوره با چند تن از استادان ، كارشناسان در زمينه آموزش فلسفه صورت پذيرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب پايايى آزمون 77% محاسبه گرديد.فرضيه اصلي اين پژوهش تاثير برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان راهنمايي است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه اجراي آموزش فلسفه  در كلاس درس مي‌تواند بر پرورش  مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان تاثير مثبتي بگذارد. نتايج اين پژوهش با يافته‌هاي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور هماهنگ است.
...
فصل يكم
معرفي پژوهش
فصل دوم
پيشينه پژوهش
فصل سوم
روش پژوهش
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
سوالات تحقيق
1-    عواملي كه باعث بالا رفتن قدرت استدلال و داوري دانش آموزان مي شود چيست؟
2-    آيا مي توان تفكر خلاق را به دانش آموزان آموزش داد؟
3-    راههاي آموزش روشمند كردن تفكر كودكان چيست ؟
مقدمه
يكي از تعاريف مقبول آموزش آن است كه آموزش براي برطرف كردن نيازهاي مختلف انسان در طول زندگي‌اش به كار مي‌رود. اين نيازها وجوه گوناگون دارند. اگر بپذيريم كه يكي از نيازهاي اساسي انسان، بر حسب حيوان ناطق بودنش‌، تفكر است بايد بپرسيم كه جاي آموزش تفكر در نظام‌هاي آموزشي ما در كجاست؟
در موضوعات درسي موجود مثل ادبيات، تاريخ، جغرافي، فيزيك، روان‌شناسي و مانند آن شيوه‌هاي تفكر و يا تمرين تفكر به دانش‌آموزان آموخته نمي‌شود و عمدتا نظام آموزش در چنين مباحثي حفظ محور و يا آشنايي با ابزار و تسلط بر آن است. آنچه به دست دانش‌آموز مي‌آيد در واقع همان جمع‌آوري اطلاعات  يا داده‌هاست.
1-    عواملي كه باعث بالا رفتن قدرت استدلال و داوري دانش آموزان مي شود چيست؟
2-    آيا مي توان تفكر خلاق را به دانش آموزان آموزش داد؟
3-    راههاي آموزش روشمند كردن تفكر كودكان چيست ؟
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵:۲۳ | پيشرو دانش
تاثير آموزش فلسفه، پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان،

مقاله بررسي و رويكرد تفكر استراتژيك

مقاله بررسي و رويكرد تفكر استراتژيك

مقاله بررسي و رويكرد تفكر استراتژيك

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تفكر استراتژيك
معرفي موضوع
تفكر استراتژيك چيست؟
يك الگوي مفهومي
تفكر استراتژيك - برنامه ريزي استراتژيك
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
--------
اگر رويكردهاي «نوين» استراتژي نبود، امروز استراتژي (همچون بسياري از مفاهيم ديگر مديريتي) به تاريخ ادبيات مديريتي سپرده شده بود. دليل اين امر عدم تطابق ماهيت رويكردهاي «كلاسيك» استراتژي با محيط كسب و كار امروز است. محيط كسب و كار امروز با ويژگيهايي همچون تغييرات پيچيده و غيرخطي، تحولات ناپيوسته و جهشي، تغييرات پي درپي پارادايم ها و رقابت بدون حيطه بندي قابل تعريف است و اين خصوصيات صحت پيش بينــي محيط آينده را به شدت تضعيف مي كند. در يك نظرسنجي كه در سال 1984 توسط نشريه اكونوميست از 16 نفر شامل وزراي اقتصاد، دانشجويان دانشگاه هاروارد و رؤساي شركتهاي چندمليتي درمورد پيش بيني ده سال آينده صورت گرفت، بيش از 60 درصد پيش بيني ها با خطاي زيادي همراه بود
(3) آنان با تمام تخصص و تجربيات خود نتوانسته بودند پيش بيني هاي صحيحي از قيمت نفت، مقايسه اقتصاد سنگاپور با استراليا و ديگر موارد سوال را ارائه دهند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۴:۵۴ | پيشرو دانش
دانلود مقاله رويكرد تفكر استراتژيك،

مقاله مقايسه شش سيگما تفكر ناب و تئوري محدوديتها (ابزارهاي حل مساله)

مقاله مقايسه شش سيگما تفكر ناب و تئوري محدوديتها (ابزارهاي حل مساله)

مقاله مقايسه شش سيگما تفكر ناب و تئوري محدوديتها (ابزارهاي حل مساله)

فرمت فايل : doc

حجم : 88

صفحات : 53

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها (σ )

مقايسه ايي توصيفي بين ابزارهاي حل مسئله شش سيگما( Six Sigma) ، تفكر ناب ( Lean Thinking )و تئوري محدوديتها ( Theory Of Constraints )

چكيده:
عرصه كنوني كسب و كار ، تصويري جديد از سازمان ارائه مي كند با اين نگرش جديد ، سازمان مجموعه اي از فرايندهايي است كه هدف آنها ايجاد ارزش براي مشتري است و مستلزم ايجاد ارزش براي مشتري ، آفرينش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازماني كه مي خواهد رويكرد فوق را دنبال كند در وهله اول ورود به حوزه سيگما هاست و در مرحله بعد طي مراحل بهبود تا رسيدن به سطح شش سيگما( six sigma) يعني 3.4 خطا در يك ميليون فرصت مي باشد .
...
اهم مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول - شش سيگما( Six Sigma )
بخش دوم - تفكر ناب ( Lean Thinking )
بخش سوم – تئوري محدوديت ها ( Theory Of Constraints )TOC
نتيجه گيري
منابع

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۴:۲۵ | پيشرو دانش
شش سيگما تفكر ناب،

دانلود مقاله توانمندسازي سازماني

مقاله توانمندسازي سازماني

مقاله توانمندسازي سازماني

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 32

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

توانمندسازي

مقدمه
توانمندسازي به خودي خود اتفاق نخواهد افتاد و اين چيزي است كه يك مدير جهت اداره كارمندانش به آن نياز دارد. براي مدير بسيار مهم است كه هدفي را كه مي‌خواهد به آن دست يابد، دقيقاً مشخص كند. علت اصلي اين مطلب اين است كه بخش عمده‌اي از فرآيند توانمندسازي در ذهن مدير شكل مي‌گيرد. براي واگذاري اختيارات به افراد‌، لازم است تا مدير نظريات افراد غيرمسئول و اطرافيان خود را مورد بررسي قرار دهد.
...
فهرست مطالب
مقدمه
روشن‌كردن مفهوم توانمندسازي
تعريف توانمندسازي
دلايل شناخت اهداف توانمندسازي
نقطه ‌شروع را مشخص كنيد
انواع فرهنگ‌ها در سازمان‌ها
فرهنگ متمركز بر تقسيم وظايف
فرهنگ كار گروهي
فرهنگ متكي برخود
موانع توانمندسازي
تنظيم فهرستي از استعدادها
ويژگي اهداف توانمندسازي
نتيجه‌گيري
منبع
------------

ويژگي اهداف توانمندسازي

مشخص بودن
اهداف بايد هم از نظر فرد و هم از نظر كاري كه به آن مربوط مي‌شود، مشخص باشد. همچنين بايد دقت شود تا اشخاص بدانند از آنها چه انتظاري مي‌رود. نكته مهم اين است كه افرادي كه با اين اهداف سرو كار دارند، بتوانند تشخيص دهند كه آيا به آنها دست يافته‌اند يا نه؟ در پي بيانيه‌هاي كلي مانند “ افزايش رضايت مشتريان” نباشيد. اين اهداف نيست بلكه خواسته ما است. يك هدف مشخص و صريح بايد چيزي مثل “كاهش شكايات سالانه مشتريان” باشد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳:۵۰ | پيشرو دانش
مقاله توانمندسازي سازماني،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 24
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4018

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان