پيشرو دانش

تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان

تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان

تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان

فرمت فايل : doc

حجم : 99

صفحات : 23

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نظر دانشجويان دانشكده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد مشهد در رابطه با عملكرد دو سال اخير دولت نهم در عرصه سياست خارجي

فهرست:
انتخاب موضوع پژوهش
طرح مسئله پژوهش
ديپلماسي اقتصادي دولت نهم
جايگزيني مبادلات تجاري با اروپا
گسترش روابط تجاري با كشورهاي دوست و هميار
هدف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
شناسايي متغيرهاي دخيل
تعريف عملياتي
سياست خارجي : (Forign Policy)
هلوكاست
سياست نگاه به شرق
درياي خزر :
كشورهاي آمريكاي لاتين :
انرژي هسته اي
ديپلماسي اقتصادي
روش آزمون فرضيه تحقيق
اهميت اثبات فرضيه تحقيق
حدود و نقطه تمركز
منابع
----------
در عرصه ي سياست خارجي عملكرد موفق و رشد بالاي روابط بين المللي ديگر كشورها اعم از اتحاديه اروپا ، ژاپن ، ايالات متحده ، روسيه ، چين و ... همچنين سطح بالاي ديپلماسي بالاي اين كشورها كه به نوعي در سياست خارجي كه درون داد آن منافع ملي يك كشور است جاي مي گيرد، باعث شد كه با انجام يك نظرسنجي و يك تحقيق ميداني به نظر دانشجويان از عملكرد دولت نهم در عرصه ي سياست خارجي در اين تحقيق پرداخته شود .

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۰:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان،

تحقيق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 46

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي

فهرست:
1-مقدمه
2-ادبيات تحقيق
2-1-فرهنگ سازماني
شكل گيري فرهنگ سازماني
طبقه بندي فرهنگ سازماني
1-فرهنگ مكانيكي( (Mechanic culture
2-فرهنگ ارگانيكي (organic cuiture)
ارزش ها
فرض هاي زيرساز بنيادي
فرهنگ سازماني ضعيف و قوي
الف ) فرهنگ قوي
ب-فرهنگ ضعيف
مدل هاي فرهنگ سازماني
الف) مدل z
ب) مدل AGILپارسونز
ج ) الگوي كيلمن و سكستن
2-2-كارائي
3-روش تحقيق
مدل رابطه فرهنگ سازماني و كارائي
ويژگي هاي پنجگانه شناخت فرهنگ سازماني
ويژگي هاي سه گانه كارائي
4-تجزيه و تحليل داده ها
4-1-آزمون فرضيه ها
5-نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1-نتيجه گيري
5-2-پيشنهادها
فهرست منابع
------------
هدف عمده بررسي حاضر ضمن پاسخگويي به سوالات زير، مطالعه جو و فضاي اداري حاكم بربانك كشاورزي بوده و وضعيت موجود بانك از لحاظ فرهنگي و نگرش حاكم برسيستم اداري را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف ديگري كه دنبال مي شود اين است كه به مديران در شناخت فرهنگ سازماني خويش مساعدت شود تا بتوانند سياست هاي اجرائي متناسب را در جهت پيشرفت امور و افزايش كارايي اتخاذ نمايند.
1-آيا بين فرهنگ سازماني و كارائي كاركنان  بانك كشاورزي رابطه معني داري وجود دارد؟
2-آيا احياي حس مسئوليت پذيري نسبت به شغل موجب افزايش انگيزش كاركنان بانك خواهد شد؟
3-آيا ترويج تفكرمشاركتي بين كاركنان موجب افزايش انگيزش كاركنان بانك خواهد شد؟
4-آيا ايجاد روحيه ابتكارو خلاقيت دركاركنان موجبات توانمندي آنان را فراهم مي سازد؟
5-آيا ترويج خود كنترلي دربين كاركنان باعث افزايش رضايت شغلي آنان مي شود؟
6-آيا ايجاد سيستم تشويق (پاداش ) دربين كاركنان، افزايش رضايت شغلي آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۰:۱۸ | پيشرو دانش
افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي،

تحقيق نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 27

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير ارزشيابي عملكرد بر كارآيي كاركنان ادارات مركزي بانك كشاورزي است. در واقع هدف اين پژوهش پيدا كردن يك رابطه معني دار ميان نتايج ارزشيابي عملكرد كاركنان و افزايش كارآيي آنان به منظور مشخص نمودن راهكاري مطلوب و مقبول جهت اجراي وظايف و دستيابي به اهداف بانك مي باشد.
در اين تحقيق، روشي كه مناسب تشخيص داده شد، روش گردآوري اطلاعات از طريق توزيع پرسشنامه است. از اين رو پرسشنامه اي حاوي 46 سوال با در نظر گرفتن مقياس 4 رتبه اي با عناوين خيلي كم، كم، زياد و خيلي زياد براي هر وضعيت طراحي گرديد كه داده ها با تخصيص نمراتي از 1 تا 4 به هر رتبه، قابل اندازه گيري كمي قرار گرفت.
جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارات مركزي بانك كشاورزي مي باشد و براساس آمار ماخوذه از اداره كل امور كاركنان بانك كشاورزي، بالغ بر 955 نفر مي باشد.
....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۹:۵۳ | پيشرو دانش
ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان،

دانلود تحقيق خشك كن هاي خورشيدي

تحقيق خشك كن هاي خورشيدي

تحقيق خشك كن هاي خورشيدي

فرمت فايل : ppt

حجم : 3028

صفحات : 25

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

انواع خشك كن هاي خورشيدي

بخشي از اسلايدها:
فعال
1-خشك كن  فعال غير مستقيم : در اين نوع خشك كن ها علاوه بر انرژي خورشيد  از يك مكنده يا دمنده براي ايجاد هوا در سرتا سر محصول استفاده مي گردد.
2- خشك كن خورشيد فعال مختلط: دراين خشك كن علاوه برجابه جايي اجباري هواگرم شده بوسيله دمنده بستر محصول نيزدرمعرض تا بش مستقيم خورشيد قرار  ميگيرد.
غير فعال
1-خشك كن  غير فعال مستقيم: دراين خشك كن ها بسترمحصول درمعرض تا بش مستقيم  خورشيد قرار مي گيرد وجريان هوا به روش جا به جايي آزادبرقرارمي گردد .
...
جمع كننده
از يك قاب آلومينيومي ساخته شده كه ساير اجزا را در خود نگه مي دارد .صفحه جاذب از ورق آلومينيومي با نوعي رنگ تيره مات به نام نكتسل پوشانده شده است روي صفحه جاذب از پنج نبشي آلومينيومي به عنوان پرده استفاده شده است.
 زير صفحه جاذب از نوعي عايق طولي به ضخامت 2سانتي متر استفاده مي شود زيرا يه غايق صفحه زيرين قرار دارد كه از جنس ورق گالوانيزه است.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۹:۲۷ | پيشرو دانش
تحقيق خشك كن هاي خورشيدي،

تحقيق ضرورت بازاريابي تك به تك در رضايتمندي مشتري

تحقيق ضرورت بازاريابي تك به تك در رضايتمندي مشتري

تحقيق ضرورت بازاريابي تك به تك در رضايتمندي مشتري

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 23

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

ضرورت بازاريابي تك به تك در كسب رضايت مشتري

چكيده
در سالهاي اخير كه امكان توليد انبوه زمينه افزايش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم كرده است ، براي توليد كنندگان چاره اي جز جلب رضايت مشتري باقي نمانده است . در هر گوشه اي از جهان صنعتي امروز كه اقتصاد رقابتي ، فضاي انحصاري را در هم مي شكند ، نگرش مشتري مداري و كسب رضايت مشتري ، قانون كسب و كار تلقي شده و عدم رعايت اين قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در اين مقاله سعي شده به مفهوم رضايت مشتري و عوامل سازنده رضايت مشتري در سيستم بازاريابي تك تك و همچنين نمونه هايي واقعي از شركتهايي كه ايده بازاريابي تك تك در روابط بلند مدت با مشتري را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .
...
نگاهي گذرا به تحولات بازارهاي كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد كه همه فعالان عرصه‌ي كسب و كار بايد جور ديگر ببينند. بايد بدانيم كه ديگر دوره صف كشيدن مشتريان و خريداران در كشور ما رو به پايان است. كسب و كار آينده در مسير مشتري ‌مداري و مشتري محوري خواهد بود هر گاه خود را اولين مشتري دانستيد كه بايد رضايتش را جلب نماييد و نيز به دنبال آن هرگاه رضايت دروني شما بر رضايت بيروني شما مقدم شد، مهمترين گام را در موفقيت بيروني پايدار خود برداشته‌ايد. كساني كه از خود ناراضي‌اند، كساني كه نسبت به تعهدات به خود خلف وعده مي‌كنند و كساني كه براي خود ارزش واقعي قائل نمي‌شوند، چگونه مي‌توانند نسبت به ديگران انرژي مثبت جاري سازند و در سطوح ارتباطي مناسبي با آنان قرار بگيرند؟
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۲:۰۷ | پيشرو دانش
،

مقاله ابعاد ساختاري و طراحي سازمان

مقاله ابعاد ساختاري و طراحي سازمان

مقاله ابعاد ساختاري و طراحي سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 26

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

طراحي سازمان

هدف    
تاريخچه    
سازمان چيست    
اهميت سازمان    
ابعاد طرح سازمان    
ابعاد ساختاري    
ابعاد محتوايي    
نمودار سازماني    
طرح واحدهاي سازماني    
وابستگي دورن سازماني    
انواع وابستگي    
طرح ريزي سازمان    
اندازه سازمان    
ساختار و استراتژي    
نتيجه    
خلاصه    
پرسش    
منابع و مأخذ
--------
هدف :
تحقيق درباره صدها سازمان موجب مي شود تا به دانشي دست بيابيم كه بتوان بدان وسيله بر ميزان اثر بخشي سازمان هاي ديگر افزود زيرا تئوري سازمان ها سير تكاملي دارد. و از يك سو سرعت تغييرات در دنيا به بي سابقه افزايش يافته است . كه بيشتر مديران و سازمان هاي كنوني با اين پديده دست و پنجه نرم مي كنند. ما در اين مقاله مي خواهيم ابتدا از اينكه سازمان چيست ، اهميت آن در جامعه و براي فرد را توضيح بدهيم و در مورد ابعاد ساختاري و محتوايي و حتي نمودارهايي كه در جهان متداول است بحث كنيم.
در پايان مقاله يك نتيجه گيري كلي از موضوع مورد بحث مي شود .
26 4500

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱:۳۴ | پيشرو دانش
مقاله ابعاد ساختاري سازمان، ابعاد طراحي سازمان،

تحقيق ضرورت خصوصي سازي و كاهش تصدي گري اقتصادي دولت

تحقيق ضرورت خصوصي سازي و كاهش تصدي گري اقتصادي دولت

تحقيق ضرورت خصوصي سازي و كاهش تصدي گري اقتصادي دولت

فرمت فايل : doc

حجم : 114

صفحات : 84

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

ضرورت‎هاي خصوصي‎سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد

دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
مفروضات در مورد سياست‎ها و راهكارهاي پيشنهادي
سياست‎ها و راهكارهاي اقتصادي پيشنهادي براي دولت آينده
روشهاي خصوصي‎سازي و تجربه آن در ايران
عرضه‎ عمومي تمام يا قسمتي از سهام شركت
شرايط لازم براي عرضه عمومي سهام
مشكلات اجرايي
فروش خصوصي سهام
مزاياي عرضه خصوصي سهام
مشاركت بخش خصوصي در شركت دولتي
فروش دارائيهاي شركت يا مؤسسات دولتي
فروش شركت به كاركنان و مديران
...
جهاني شدن تحولاتي را در سيستم سرمايه‎گذاري در جهان ايجاد كرده است كه گسترش بازارهاي سرمايه، بورس اوراق بهادار، بورس‎هاي كالا و معاملات الكترونيكي از نمونه‎هاي اين تحولات هستند. ما مي‎توانيم چشمان خود را به حقايق موجود ببنديم و بي‎توجه به روند حركت جهان راه گذشته خود را ادامه دهيم و يا مي‎توانيم با مطالعه فرصت‎هايي كه جهاني شدن براي ما فراهم آورده، از آنها حداكثر استفاده را كرده و اقدامات لازم را براي توسعه بازار سرمايه و بورس كشور و ايجاد ساختارهاي قانوني و عملياتي نوين، به عمل آوريم. با ارايه اطلاعات در مورد عملكرد و پيش‎بيني آينده شركت‎هاي سهامي عام به مردم، به سهولت مي‎توان فرهنگ سرمايه‎گذاري مردمي و نوين را از طريق بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در كشور گسترش داد. اين امر جامعه ما را با برنامه‎ريزي مناسب در مسير توسعه جامعه جهاني سوق خواهد داد و از نظر اسلامي نيز سرمايه‎گذاري به صورت مطلوبي انجام مي‎شود.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰:۵۹ | پيشرو دانش
تحقيق ضرورت خصوصي سازي، كاهش تصدي گري اقتصادي دولت،

دانلود مقاله طراحي مفهومي سيستم ها

مقاله طراحي مفهومي سيستم ها

مقاله طراحي مفهومي سيستم ها

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

طراحي مفهومي سيستم ها

طرح هاي مفهومي
* بررسي كيفيت اطلاعات و بانك هاي اطلاعاتي كه در سيستم جديد در دسترس خواهد بود.
* بررسي تعداد عمليات، نسخه برداري و تكثير پرونده ها و نقاط احتمالي عدم انجام وظيفه مطلوب.
* زبيان طرح هاي مفهومي به صورت جزئياتي تر ، در حالتي كه هيچكدام ازموارد ياد شده نمي توانند منجر به تعيين طرح مفهومي برتر شوند.
در طراحي مفهومي سيستم نيازهاي سيستم جديد كه مجموعه اي از نيازهاي منطقي و قابل قبول سيستم قديم و نيازهاي آشكار و تعيين شده در طول تجزيه و تحليل و بررسي تفصيلي سيستم است تعيين مي گردند و به جاي تهيه فهرستي از نيازهاي سيستم جديد بهتر است نيازهاي آشكار تعيين شده در طول تجزيه و بررسي تفصيلي سيستم را به عنوان تغييراتي بر روي نمودارهاي جريان داده هاي نهايي سيستم موجود اعمال نمود و نمودار هاي جريان منطقي سطوح مختلف سيستم جديد را ترسيم نمود و آن را در نشست هايي با مديران و كاربران مورد بازنگري قرار داد.
...
با منابع درون متني و منابع پاياني در 24 صفحه word قابل ويرايش

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰:۱۸ | پيشرو دانش
مقاله طراحي مفهومي سيستم ها،

دانلود مقاله طراحي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد

مقاله طراحي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد

مقاله طراحي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 36

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

طراحي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد

در اين مقاله سعي بر آن است الگوهاي نوين مديريت منابع انساني (HRM) با وضعيت فعلي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تطبيق يابد .
در اين مقاله ، حوزه هاي مديريت منابع انساني به شرح ذيل مد نظر قرار گرفته اند :
–    طراحي ساختار سازماني
–    تامين نيروي انساني
–    آموزش و بهسازي نيروي انساني
–    مديريت عملكرد
–    نظام حقوق و دستمزد
–    حفظ و نگهداري كاركنان
–    جابجايي و ترك نيروي انساني
–    روابط كار
–    نظامهاي اطلاعاتي منابع انساني
---------
چكيده
مقدمه
عمده ترين وظايف اين شقه از مديريت را خبرگان فن چنين دانسته اند :
مزاياي برنامه ريزي نيروي انساني :
بخشهاي مشمول مديريت منابع انساني :
1.  طراحي و تجزيه و تحليل ساختار سازماني و مشاغل
شكل 1 – ارتباط تجزيه و تحليل و ساختار سازماني
روند فرايند تجزيه و تحليل شغل :
تفكر سيستمي در طراحي ساختار سازماني :
 طراحي شغل:
شكل 2 – نمودار طراحي شغل
در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي چهار گروه شغلي تعريف شده اند :
جدا سازي آموزش از درمان بيماران :
2. تامين نيروي انساني :
شكل 3 – روند تامين نيروي انساني
بحثي نوين در روشهاي هدف گذاري :
3.آموزش و بهسازي نيروي انساني :
شكل 4 – مراحل آموزش
روشهاي شناخت نيازهاي آموزشي :
فوايد برنامه ريزي آموزش :
شكل 5 – فوايد برنامه ريزي آموزشي
بهسازي نيروي انساني :
شكل 6 – نحوه تعريف آموزشها
4– مديريت عملكرد:
شكل 7 – روند ارزيابي عملكرد
شاخصها ( معيارها )ي عملكردي :
شكل 8 – نحوه ارتباط بين ارزيابي عملكرد و ساير مولفه ها
شكل 9 – سيستم مديريت عملكرد
خصوصيات يك روش ارزشيابي مناسب :
5.    نظام حقوق و دستمزد :
سيستم هاي پرداخت متغير بر اساس شايستگي و عملكرد ( سيستم پيشنهادي ) :
شكل 10 – روند سيستم حقوق و دستمزد
6.    حفظ و نگهداري نيروي انساني :
شكل 11 – اجزاي سيستم حفظ و نگهداري كاركنان
7.    جابجايي و ترك كاركنان :
8 .  روابط كار
8.    نظامهاي اطلاعاتي مديريت منابع انساني
مراحل ايجاد يك سيستم اطلاعاتي منابع انساني:
E-HRM  :
Book References
مراجع فارسي

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۹:۵۲ | پيشرو دانش
مقاله طراحي نظام پرداخت بر مبناي عملكرد،

مقاله علم اقتصاد، مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي

مقاله علم اقتصاد، مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي

مقاله علم اقتصاد، مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 51

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

علم اقتصاد، مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي‌

در اين‌ مقاله‌ ابتدا تعاريفي‌ از «علم‌»، «مكتب‌» و «سيستم‌ اقتصادي‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهاي‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر يك‌ از اين‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهايت‌ با توجه‌ به‌ جامعيت‌ دين‌ اسلام‌ ديدگاهي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهاي‌ اسلامي‌ نزديكتر باشد تحت‌ عنوان‌ سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ معرفي‌ شده‌ است‌.
چكيده‌
Abstract
Keywords
مقدمه
ماهيت‌ اقتصاد اسلامي
علم‌ اقتصاد ( اقتصاد اثباتي )
مكتب‌ اقتصادي
سيستم اقتصادي
ديدگاه ها در اين زمينه
جامعيت‌ اسلام‌
سابقه نگرش سيستمي‌ به اقتصاد اسلامي
جمع بندي‌ و نتيجه‌گيري
پي نوشت ها
منابع
-------------
انديشه‌ سيستمي‌ برخلاف‌ تفكر تجزيه‌ گرايانه‌ ياعنصرگرايانه‌ كه‌ براي‌ عناصر بنيادي‌ اصالت‌ قائل‌ بوده‌ است‌ كل‌ هر پديده‌ را اساس‌ كار قرار مي‌دهد. از اين ديدگاه‌ يك‌ ‌ «سيستم‌» خود داراي‌ شخصيت‌ و رفتاري‌ است‌ كه‌ در عناصر متشكله‌ آن‌ وجود ندارد وفقط‌ در قالب‌ مجموع‌ آن‌ عناصر و به‌ صورت‌ كلي‌ تبلور تجلي‌ مي‌كند27. هدف‌ اصلي‌ نگرش‌ سيستمي‌ دستيابي‌ به‌ تبيين‌ جامعي‌ از جهان‌ و پديده‌هاي‌ آن‌ است‌. معتقدين‌ اين‌ نظريه‌ بر اين باورند كه‌ يك‌ ارگانيسم،‌ صرفاً مجموع‌ عناصر جداگانه‌ نبوده‌ بلكه‌ سيستمي‌ است‌ كه‌ داراي‌  نظام‌ و كليت‌ مي‌باشد. اين‌ سيستم‌بجاي‌ آنكه‌ مانند اجسام‌ ظاهراً متشكل‌ از تعدادي‌ اتم‌ باشد،  موجوديتي‌ شبيه‌ شعله‌ و يا بلوري‌ است‌ كه‌ مرتباً در حال‌تغيير و تبديل‌ است.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۹:۲۵ | پيشرو دانش
مقاله علم اقتصاد، مكتب اقتصادي، سيستم اقتصاد اسلامي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 48
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4042

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان