پيشرو دانش

دانلود مقاله مشكلات مديريت در ايران

مقاله مشكلات مديريت در ايران

مقاله مشكلات مديريت در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 49

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مشكلات مديريت در ايران

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضموني به نام نظم نوين جهاني كه شاخصه هاي كلان آن تا حدودي مشخص و معين شده است، مفهومي از نظم اقتصاد جهاني نيز بر سر زبانهاست. شاخصه كلان نظم اقتصاد جهاني، خصوصي كردن ساختارهاي صنعتي، توليدي و مديريتي جامعه است. و تفكر و قدرت سياسي حامي اين روند حركتي - در نظم اقتصاد جهاني يا خصوصي سازي - در كشورهاي سرمايه داري بازار محور، به نمايندگي اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن قرار دارد.

...

امروزه آثار و تبعات منفي بهره گيري از نظام و ساختار اداري متمركز بر كسي پوشيده نيست. درواقع مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه اكثر سازمانهاي تحت پوشش موسسات دولتي به دليل عدم رعايت نظام شايسته سالاري و ليـــــاقت، درانتخاب و انتصاب مديران و بي توجهي به اصل بهــره وري، عملكرد رضايت بخشي نداشته اند. لذا ايجاد تغييرات بنيادي درساختار اداري كشورهايي مانند ايران از ضرورياتي است كه موجب كاهش بار و فشار دولت و سازمانهاي دولتي در مديريت اموري مي گردد كه مي توان اداره مستقيم آنها را از ساختار و چارچوب مقررات دولت جدا كرد. لذا تجديدنظر در نظام اداري كشور و ادغام صحيح / اصولي و علمي برخي از دستگاههاي اجرايي موجود، سبب بهبود دراداره امور آنها، كيفيت بهتر در ارائه خدمات و درنتيجه كاهش هزينه ها خواهدشد. ازطرفي با كوچكتر شدن واحدهاي عملياتي، اداره كردن آنها نيز آسانتر خواهدشد، ضمن آنكه با افزايش دامنه اختيارات واحدها برالگوي مديريتي خاصي تاكيد نمي شود.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۳۳ | پيشرو دانش
دانلود،

دانلود مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 33

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

مقدمه‌

تعاريف‌ روابط‌ عمومي‌

وظايف‌ روابط‌ عمومي‌

روابط‌ عمومي‌ و مديريت‌

مراحل‌ تهيه‌ برنامه‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ روابط‌ عمومي‌

1- تجزيه‌ و تحليل‌ دقيق‌:

نظام‌ برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

سبك هاي مختلف در برنامه ريزي جامع روابط عمومي

1- فرآيند برنامه ريزي جامع براي روابط عمومي

2- شناخت اهداف موجود در روابط عمومي:

3- تجزيه و تحليل مزيت ها و محدوديت هاي محيطي روابط عمومي:

4- تجزيه و تحليل منابع و امكانات داخلي

5- شناخت وضع موجود سازمان:

6- تعيين تغييرات مورد لزوم در استراتژي ها:

7- تصميم گيري در مورد استراتژي مطلوب:

8- اجراي استراتژي جديد:

9- كنترل و سنجش استراتژي جديد در محل:

مراحل مختلف فرايند برنامه ريزي جامع

برنامه ريزي عملياتي در روابط عمومي

هدف

پيش بيني عمليات در برنامه ريزي عملياتي روابط عمومي:

مراحل مختلف برنامه ريزي عملياتي

بودجه ريزي در روابط عمومي

مراحل بودجه

فهرست منابع

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۲۵ | پيشرو دانش
دانلود مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌،

دانلود مقاله سابقه علمي و مباني نظري مديريت منابع انساني

مقاله سابقه علمي و مباني نظري مديريت منابع انساني

مقاله سابقه علمي و مباني نظري مديريت منابع انساني

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 28

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت منابع انساني؛ مرور سابقه علمي و مباني نظري

مديريت منابع انساني

نيرويابي, جذب و گزينش

نيرويابي :

جذب

گزينش

آموزش و توسعه منابع انساني

مراحل آموزش كاركنان

روش‌ها و فنون آموزش و توسعه منابع انساني

ارتقاء‌ و توسعه مهارتها و قابليتهاي اعضاي هيأت علمي

ضرورت ايجاد مراكزي براي توسعه كارايي هيأت علمي

انگيزش

تئوريهاي محتوايي

تئوريهاي فرايندي

سيستم پاداش

ويژگي‌هاي سيستم پاداش مؤثر

نظام حقوق و دستمزد

ويژگي‌هاي سيستم حقوق و دستمزد

مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد

نظريه‌هاي حقوق و دستمزد

ارزشيابي ( قيمت‌گذاري ) مشاغل مديريتي و حرفه‌اي

منبع

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۲۲ | پيشرو دانش
سابقه علمي مديريت منابع انساني،

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

فرمت فايل : doc

حجم : 66

صفحات : 30

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

مقدمه‌

مديريت‌ كيفيت‌ و علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و كتابداري‌

مديريت‌ كيفيت‌ و نوآوري‌

اندازه گيري‌ سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌

بحث‌

منابع‌

-------

در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، رابطه‌ بسياري‌ بين‌ نوآوري‌، تغيير و كيفيت‌ مشاهده‌ شد.بنابراين‌، يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ تأييد مي‌كنند كه‌ رابطه‌ فراواني‌ بين‌ كيفيت‌ و نوآوري‌ وجود دارد. در عين‌ حال‌ نتايج‌ پيمايش‌ روشن‌ نمي‌كند كه‌ چرا كتابخانه‌هاي‌ نوآور نسبت‌ به‌ همتايان‌ كم‌ ابتكارتر خود، اهميت‌ بيش‌تري‌ به‌ كيفيت‌ فراگير مي‌دهند.

يك‌ توضيح‌ احتمالي‌ آن‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌هايي‌ كه‌ موفق‌ به‌ جهش‌هاي‌ فناورانه‌ كوانتومي‌ شده‌اند بخصوص‌ به‌ يك‌ مفهوم‌ مديريتي‌ نياز دارند كه‌ قادر به‌ پايدارسازي‌ پيشرفت‌ و نگهداري‌ ــ و ارتقاي‌ تدريجي‌ ــ استانداردها از طريق‌ روندهاي‌ «كايزن‌مدار» باشد. بعلاوه‌، ويژگي‌ متمايز كننده‌ نوآوري‌ به‌ مثابه‌ فناوري‌ بالا و متخصص‌مدار [7، ص‌ 24 ] مستلزم‌ مفهوم‌ مكملي‌ از مديريت‌ است‌ كه‌ بر افراد و بر تلاش‌هاي‌ گروهي‌ تأكيد دارد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌،

مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا

مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا

مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا

فرمت فايل : doc

حجم : 544

صفحات : 15

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

چكيده     1

واژه هاي كليدي     1

مقدمه     2

گزارش استاديار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا 3

مدل       4

رشد بخش كشاورزي ايران    6

نقش عوامل طرف تقاضا در الگوي رشد بخش كشاورزي    7

اثر بخش كشاورزي بر رشد صادرات   9

خلاصه و نتيجه گيري         13

منابع و مآخذ         14

نقش صادرات در اقتصاد ايران با تاكيد بر الگوي بخش كشاورزي

چكيده

اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه مي تواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي . از طرف ديگر تأثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي از يك طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش كشاورزي كه مّتكي به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهايي مانند صنايع غذايي و نساجي است.

.....

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۳۳ | پيشرو دانش
مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي، عوامل طرف تقاضا كشاورزي،

دانلود مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 35

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

خلاصه

در اين مقاله نظريه هاي كنترل مديريت اصلي بررسي مي شوند و شش نمونه غالب شناسايي مي گردند. نمونه هاي كنترل شناسايي شده مقايسه مي شوند و در رابطه با (EEM)  مدل برتري EFM  براي بررسي كردن اينكه آيا EEM مي تواند بعنوان مدل كنترل مديريت پذيرفته شود تحليل مي شوند . بر اساس تحليل ، مزايا و نيز معايب EEM بعنوان مدل كنترل بحث مي شوند.

...

مزاياي مدل برتري EFQM بعنوان مدل كنترل مديريت

مدل برتري EFQM مي تواند بعنوان روش كلي نگر و يكپارچه ساز جايي كه فرآيندهاي كنترل استراتژيك ، مديريتي و عملياتي در مدل يكپارچه مي گردند. آنتوني (65) و آنتوني و ويرون (p0) تمايز واضحي بين سه فرآيند كنترل مختلف قايل گشته اند، جايي كه فرآيند كنترل مديريت بدون يكچارچه سازي فرآيند ديگر بطور بمراتب باريكتر تعريف مي گردد. معهذا، چندين نظريه پرداز ضروريت ديد كنترل مديريت يكپارچه تر و كلي نگر ديده شده از ديدگاه سيستم را استدلال مي نمايند . اين مدل برتر سه فرآيند كنترل مختلف را بعنوان تواناسازهاي مرتبط شامل مي گردد. برنامه ريزي استراتژيك بطور صريح در ملاك خط مشي و استراتژيك شامل ساخته مي شود، كنترل عملياتي بطور صحيح در ملاك فرآيند شامل مي گردد و كنترل مديريت در تمام چهار ملاك تواناساز وارد ساخته مي شود.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۱۲ | پيشرو دانش
مقاله نظريه هاي كنترل مديريت،

تحقيق نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي سياسي

تحقيق نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي سياسي

تحقيق نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي سياسي

فرمت فايل : doc

حجم : 38

صفحات : 48

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي وسياسي

1-اهميت اموراقتصادي در فرايند تا ريخي

پروفسور جان كنت گالبريت .  John K  Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرنده جايزهنوبل در اقتصاد كه درك عميقي از تحولات اقتصادي –اجتماعي وفرهنگي جوامع بشري بويژه جوامع در حال توسعه دارد مي گويد:«هيچ چيز ومطلقاًهيچ چيز در حد فقر وبي پولي  آزادي انسان را نفي نمي كند .»فقر كشنده حق انتخاب (آزادي )از يك طرف وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زتده ماندن از يك طرف وبي اراده كردن وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زنده ماندن از طرف ديگر است .

...

رشد وتوسعه اقتصادي ،بالا رفتن در آمدها و بهبود سطح اشتغال ورفاه ،حاصل مديريت صحيح  امور اقتصادي وتوجه به اصول علم اقتصاد است. توجه به اصول علم اقتصاد مانند حداكثر بودن بازده ،حداقل بودن كردن استفاده از عوامل توليد وتوجه به نيروهاي حاكم بر بازار ،براي  اكثريت افراد جامعه كار وتلاش وامكان اعتلاي مادي ومعنوي را فراهم مي سازد .يك اقتصاد شكوفا مي تواند براي تك تك  افراد خود سرمايه گذاري كند . بالا رفتن سطح بهداشت ودرمان ،آموزش عمومي وآموزش هاي تخصصي ،افزايش طول عمر ،موفقيت در مسابقات ورزشي ،داشتن فرصت استراحت ،مسافرت وتفريح وبطور كلي لذت بردن از زندگي وراضي بودن از زندگي ،همه تنها در پرتو رشد وتوسعه اقتصادي به دست مي آيد .گرچه توسعه اقتصادي به منزله از ميان رفتن مفاسد اجتماعي وانحرافات روحي واخلاقي  مردم جامعه نيست ،ولي جامعه ثروتمند قادر است براي رفع نبساماني ها ومفاسد اجتماعي سرمايه گذاري كند . ايالات مكتحده آمريكا باداشتن دو ميليون نفر زنداني ،25 درصد زندانيان جهان رادارد در حالي كه جمعيت آن تنها 5 در صد جمعيت جهان است .گذشته از چگونگي تعريف جرم وشدت اجراي قانون كه به زنداني شدن مجرم وبالا رفتن ارقام مي انجامد ،جامعه آزاد وثروتمند  مي تواند هزينهاجراي قانون را بپردازد .ايالات متحده آمريكا در سال 2001 جحدود 40 ميليارد دلار براي مبارزه با مواد مخدر هزينه كرده است ولي تعداد جواناني كه تازه مواد مخدر را تجربه مي كنند حدود 30 درصد افزايش يافته است .نكته اي كه بايد  مورد توجه وتاكيد قرار گيرد تفاوت اساسي انحرافات اجتماعي وفرهنگي در يك جامعه مرفه ويك جامعه فقر زده است . غير از انحرافات وجرايم ناشي از نقايص فيزيكي وروحي انساني كه در همه جوامع وجود دارد ،اختلاف انحرافات  وجرايم درجوامع غني صنعتي وكشورهاي فقير ،ناشي از اختلاف فقر صنعتي وكشورهاي فقير ،ناشي از اختلاف فقر مطلق وفقر نسبي وتطبيقي است .

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۴۴ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق قانون نظام صنفي

تحقيق قانون نظام صنفي

تحقيق قانون نظام صنفي

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 38

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

فهرست

چكيده

مقدمه

تاريخچه قانون نظام صنفي

نقاط ضعف قانون نظام صنفي قديم

اقدامات انجام شده براي تصويب قانون جديد نظام صنفي

ويژگي‌هاي قانون نظام صنفي جديد

اقدامات انجام شده براي اجراي قانون نظام صنفي

مشكلات و تنگناها

--------------

مقدمه:سازمان‌هاي بزرگ و كوچك صنفي و مبادلات اقتصادي وابسته به آنها از ديرباز نقش قابل توجهي در شكل‌گيري جوامع سنتي و تاريخ ملل داشته‌اند. نگاهي اجمالي به دوره‌هاي مختلف تاريخي  كشور  ما به عنوان نمونه‌ايي بارز از اين ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي بوده است. به طوري كه          در قرن حاضر نيز نقش اصناف و بازاريان در بزرگترين حادثه قرن يعني انقلاب اسلامي كاملاً ملموس و غيرقابل انكار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزايش اين سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

...

سازماندهي تشكل‌هاي صنفي

باتوجه به اينكه نوع سازماندهي اتحاديه‌ها از شهر به شهرستان تغيير كرده است از طرف ديگر تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها نيز از 3و5 به 5و7 نفر تغيير كرده است. حدنصاب شكل‌گيري اتحاديه نيز افزايش يافته است (مثلاً در تهران به تعداد 300 واحد رسيده است) ساختار مجمع امور صنفي نيز باتوجه به جمعيت شهرها تغيير كرده است، بدين معني كه در شهرهايي كه جمعيت صنفي آنها كمتر از 20000 نفر باشد مجمع امور صنفي مشترك شكل‌ مي‌گيرد.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۲۱ | پيشرو دانش
تحقيق قانون نظام صنفي،

مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان

مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان

مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 148

صفحات : 28

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مقدمه     4

ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد در تعاليم اسلامي        4

تعريف ارزيابي عملكرد       4

هدفهاي ارزيابي عملكرد       5

فوايد ارزيابي كاركنان          6

كاركردهاي ارزيابي            7

ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش         8

فرآيند ارزيابي عملكرد         10

مراحل اجراي ارزيابي         10

نظريه هاي ارزيابي            12

نگاهي نوين به ارزيابي        12

اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي           15

شاخصهاي سازماني            17

روشهاي ارزيابي    18

منابع ارزيابي عملكرد          20

محدوديتهاي ارزيابي           21

ضرورت ارزيابي   23

ارزيابي عملكرد در عمل      24

نتيجه‌گيري           26

فهرست منابع و مآخذ           29

--------

به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.

ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. محقق ديگر ارزيابي عملكرد را به عنوان مرور و توصيف نظام‌مند عملكرد فرد در شغل مورد نظر تعريف مي‌كند. از نظر وردر و ديوس ارزيابي عملكرد فرايندي است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گيري مي‌شود و هنگامي كه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مديران و در نهايت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. كاسيو ارزيابي عملكرد را توصيف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملكرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي كند. واژه فرايند در تعاريف بالا بر مجموعه‌اي از اقدامات با ترتيب و توالي خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت ديگر نظام‌مند بودن تمامي فعاليتها در فرايند ارزيابي منجر به اثر بخشي نظام ارزيابي مي‌شود. شكل صفحه بعد نشانگر فرايند عمومي ارزيابي است.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۵۷ | پيشرو دانش
دانلود مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان،

تحقيق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

تحقيق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

تحقيق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

فرمت فايل : doc

حجم : 59

صفحات : 51

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

طي سالهاي اخير بودجه ريزي در شركتهاي دولتي خاصه در كشورهاي درحال توسعه اهميت زيادي كسب كرده است . اما متأسفانه در كتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه كمتري به اين نوع بودجه ريزي شده است . و چون طرز عمل در بودجه شركتهاي دولتي اختلاف چنداني با بودجه ريزي شركتهاي خصوصي ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگاني مي شناسند . از يك سو با توجه به افزايش تعداد شركتهاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه و از سوي ديگر ارتباطي كه اين گونه شركتها با برنامه هاي توسعه ملي و بودجه دولت دارند ، بايد توجه خاصي به بودجه ريزي اين شركتها مبذول داشت .

...

“ طريقه تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت”

بودجه ريزي در يك شركت اعم از دولتي و خصوصي تقريباً شبيه هم بوده و تمام ضوابط و معيارهائيكه در بودجه ريزي شركتهاي خصوصي مورد استفاده است در يك شركت دولتي نيز مورد توجه و عمل قرار مي گيرد . دراين نوع بودجه ريزي ، حسابداري بازرگاني و صنعتي نقش عمده اي را ايفا مي كند و اصولاً برمبناي فرم هاي حسابداري ، فرم بودجه اي تهيه و تنظيم مي شود . برخلاف بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) درپيش بيني هزينه ها ديگر مواد هزينه نقش عمده اي ندارد و اصطلاحات و عناوين حسابداري جايگزين مواد هزينه مي شود . ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۲۷ | پيشرو دانش
نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 72
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4066

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان