پيشرو دانش

تحقيق شاخصهاي رتبه بندي استانها از نظر فعاليت آموزشي ترويجي

تحقيق شاخصهاي رتبه بندي استانها از نظر فعاليت آموزشي ترويجي

تحقيق شاخصهاي رتبه بندي استانها از نظر فعاليت آموزشي ترويجي

فرمت فايل : doc

حجم : 53

صفحات : 66

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي

 مقاله اخير در صدد است تا ضمن تدوين و اعتبار سنجي شاخصهاي پايه‌اي و اصلي برنامه‌ريزي ترويجي،  به رتبه بندِي استانها بر اساس شاخصهاِي آموزشِي-تروِيجِي پرداخته و الگوي استاني فعاليت هاي ترويج و آموزش كشاورزي را مورد تحليل و تبيين قرار دهد.  از اين رو اين مطالعه درصدد است تا به دو سئوال اساسي ذيل پاسخ دهد:

1- شاخصهاي مناسب ترويج كشاورزي در ابعاد مختلف كدامند و اين شاخص‌ها تا چه حد از نظر كارشناسان ترويج از اعتبار لازم برخوردارند.

 2- استانهاي مختلف از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي از چه رتبه‌اي برخوردارند و شكاف بين استانها در  هر يك از محورهاي هفت‌گانه مورد بررسي چگونه است؟

...

- شاخص‌هاي اعتبارات ترويجي

اعتبارات مالي براي انجام فعاليتهاي آموزشي و ترويجي از معيارهاي مهم در توسعه اين فعاليتهاست. مجموعاً 6 شاخص (جدول 7) براي ارزيابي اين جنبه از توانمنديهاي ترويجي تعيين و در اختيار پاسخگويان قرار گرفت. ميانگين امتياز كليه شاخصها بالاتر از 6 بوده  و همه آنها داراي مد 8 يا 10 هستند و از مقدار ضريب تغييرات (CV) پاييني نيز برخوردارند. بنابراين كليه شاخصهاي مربوط به اعتبارات ترويجي از نظر كارشناسان  آموزش و ترويج براي ارزيابي، مناسب تشخيص داده شدند.

...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۵:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق شاخصهاي آموزشي رتبه بندي استانها،

دانلود تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان

تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان

تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 79

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان

خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در اين پژوهش با توجه به الگوي مايرو سالوري (1990) مصاحبه‌اي را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحي كرده كه شامل پنج حيطه بود (خودانگيزي، خودآگاهي اداره هيجانها هم حسي و تنظيم روابط). براي تجزيه و تحليل از روش مانوتيني يو كه روش هاي ناپاراستريك است استفاده شده و چون روش متقني براي جمع نمرات كسب شده يافته نشد نمرات دو گروه در پنج حيطه با هم مقايسه شد. و در آخر تفاوت معناداري بين هوش هيجاني كودكان عادي و كودكان كار و خيابان ديده نشد.

...

عوامل بروز پديده كودك خياباني

از مهمترين عوامل اجتماعي بر توان به موارد زير اشاره كرد به نقل از دكتر مسعود غفاري

1-عدم توزيع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلافات شديد طبقاتي

2-عدم سياست گذاري دولت در زمينه كنترل جمعيت

3-كم رنگ شدن ارزشها و سنت هاي وبي تفاوتي شهروندان نسبت به اشتغال كودكان د رجامعه

4-مهاجرت از شهراي كوچك يا مهاجرت روستاييان بزرگ به علت بلاياي طبيعي فقدان امكانات شغلي و رفاهي و‌اموزشي

5-مهاجرت هاي بين الملي

6-بالابودن هزينه هاي تحصيلي وجذابيت نداشتن سيستم آموزشي

...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۵:۰۱ | پيشرو دانش
تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان،

تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران

تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران

تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 135

صفحات : 57

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

هدف اصلي از انجام اين تحقيق  بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در شهرستان داراب مي باشد.

چكيده

واژگان كليدي

مقدمه

آمارهاي طلاق كل كشور از سال 75 تا 81

جدول شماره 1: نسبت هاي طلاق به ازدواج كل كشور، استان فارس وشهرستان داراب بين سالهاي 1379 -1348

تحقيقات پيشين

چارچوب نظري تحقيق

مدل تحقيق

روش تحقيق

اعتبار  و روايي  تحقيق

تعريف متغيرها

يافته هاي تحقيق

جدول شماره 1-توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن و جنس

جدول شماره 2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ازدواج  و جنس

جدول شماره 3 -توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب علت اصلي طلاق از نظر خودشان

جدول شماره 4- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق بر حسب جنس

جدول شماره 5- همبستگي بين متغيرهاي مستقل زير با گرايش زنان به طلاق

جدول شماره 6- همبستگي متغيرهاي زير با ميزان گرايش مردان به طلاق

جدول شماره 7- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب تصميم گيرنده ازدواج براي آنها

جدول شماره 8- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب خويشاوند بودن با همسر

جدول شماره 9 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب چند زني بودن شوهر

جدول شماره 10- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب دخالت ديگران در زندگي

جدول شماره  11- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق برحسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج

جدول شماره 12 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها

جدول شماره 13 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب  وضعيت اشتغال آنها

جدول شماره 14- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق برحسب تصميم گيرنده ازدواج آنها

جدول شماره 15- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب خويشاوند بودن با همسر

جدول شماره 16- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب دخالت ديگران در زندگي

جدول شماره 17- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج

جدول شماره 18- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها

جدول شماره 19- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان

گرايش زنان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند.

جدول شماره 20- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان گرايش مردان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند.

نتيجه گيري

پيشنهادها و راهكارها

فهرست منابع و مأخذ

ضمائم

------------------

چكيده

يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق  مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي  شهرستان داراب)مي باشد.  چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي  مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد.  و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است. 

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۴:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران،

دانلود تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار

تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار

تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

چكيده: اين بررسي با شيوه مطالعه پس رويدادي به ارزيابي عوامل بروز جرم وموانع پيشگيرانه آن از ديدگاه زنان زنداني سرپرست خانوار زندانهاي خوزستان در سال 1384 مي پردازد.جامعه آماري شامل تمام زندانيان زن در شش ماهه پايان سال است كه به هر دليلي سرپرستي خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماري پژوهش يكسان مي باشد.

...

طرح مساله و بيان موضوع :

رشد جرايم در سالهاي اخير در اهواز توجه برانگيز و مساله را گرديده است . بطوريكه يك پژوهش در اين زمينه شاخص رشد جرايم را در مناطق پيراموني و حاشيه نشينان اين شهر حاد ارزيابي نموده و اظهار مي دارد از هر يكصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقير نشين تحويل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگوني در نقش جنسيتي جرايم دراين استان سنتي با حاكميت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرايم در ميان زنان هستيم . ( 64% جرايم مواد مخدر و سرقت در زنان زنداني به نقل از اسدالهي 1384) زين پس تعريف جرم و بزه بر مبناي نقش مردانه ديگر معناي واقعي و حوزه مجرمان حقيقي را معرفي نمي نمايد . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )

در بروز جرايم سرقت و اعتياد كه سابقاً و سنتاً در استيلاي مردان بود، حضور زنان چشمگير است ( 36%) اين امر نشان دهنده يك مساله اجتماعي براي جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز اين نابهنجاري و آسيب ها مهم است . يك سوي نظر به اين بزهكاري طبقه بندي آنها از ديد خود عاملان اي كژ رفتاريهاست ؛ سويه اي كه كمتر بدان توجه شده است . سويه ديگر راهها و پديده هاي منع كننده و پيشگيرانه از جرايم زنان مي باشد ؛ زناني كه به دلايل مثبت يا منفي وظيفه سرپرستي خانواده را برعهده دارند .

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۳:۳۸ | پيشرو دانش
تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار،

دانلود پاورپوينت كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

پاورپوينت فصل پنجم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

پاورپوينت فصل پنجم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

فرمت فايل : pptx

حجم : 652

صفحات : 28

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت فصل پنجم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

دسته: مديريت مالي- حسابداري- اقتصاد

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 28 اسلايد

كتاب حسابداري مديريت پيشرفته تأليف دكتر سيد حسين سجادي و هاشم علي صوفي از جمله منابع مهم درس حسابداري مديريت در سطح كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل پنجم اين كتاب با عنوان كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي مي باشد كه در حجم 28 اسلايد همراه با تصاوير، توضيحات كامل و همچنين مثالهاي تشريحي تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي استفاده نمود. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

مقدمه

مزاياي مديريت بر مبناي فعاليت در موسسات خدماتي

كاربرد بهاي تما م شده ي خد مات

عناصر هزينه يابي سنتي بهاي تمام شده ي خدمات

شكل گردش هزينه هادرسيستم سنتي حسابداري بهاي تمام شده ي خدمات

 فرآيندتعيين بهاي تمام شده ي خدمات در سيستم سنتي

فرآيند تخصيص سنتي هزينه هاي سربار

معايب هزينه يابي سنتي بهاي تمام شده ي خدمات

بهاي تمام شده ي خدمت بر مبناي فعاليت

عناصربهاي تمام شده ي خدمت برمبنايي فعاليت

گام هاي مهم وكليدي درفرآيندمحاسبه ي بهاي تمام شده

انتخاب هزينه ها

تعيين فعاليت هاي بخش حسابداري

سوم:تعيين زمان صرف شده براي هرفعاليت

چهارم:رديابي وتخصيص هزينه هابه فعاليت هاي خاص بخش حسابداري

گام پنجم:تخصيص هزينه ي فعاليت هاي ثانويه به اوليه

گام ششم :تعيين هزينه ي كل براي هرفعاليت

گام هفتم:محاسبه ي بهاي تمام شده ي هرواحدفعاليت

گام هشتم تهيه ي صورتحساب فعاليت

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۳:۰۷ | پيشرو دانش
،

تحقيق مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

پاورپوينت بررسي مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

پاورپوينت بررسي مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

فرمت فايل : pptx

حجم : 640

صفحات : 39

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت بررسي مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

دسته: مديريت

تعداد اسلايد: 39 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي" مي باشد كه در حجم 39 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي رشته هاي مجموعه مديريت مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

ابعاد ساختاري

ابعاد محتوايي

دو نوع ساختار سازماني ( مكانيكي-ارگانيك)

سازمانهاي ارگانيك (ويژه سالاري )

ويژگي هاي سازمانهاي ارگانيك

ساختار سازمان

سازمان سالم

عواملي كه باعث عدم سلامتي سازمان ميشود از نظر پتناياك

مهمترين ويژگي هاي افراد در يك سازمان سالم

نظريه پردازان

تعريف لغوي نظريه

تعريف نظريه

تعاريف صاحبنظران راجع به نظريه

اجزاي تشكيل دهنده نظريه

رابطه نظريه و واقعيت

رابطه نظريه و پژوهش

رابطه نظريه و عمل

چرخه ساخت نظريه

ارزش وجود بي قاعدگي در فرضيه پردازي

كاركرد هاي نظريه

انواع نظريه ها

معيار هاي ارزشيابي نظريه ها

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

 

قيمت محصول : 11500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۲:۲۳ | پيشرو دانش
دانلود پاورپوينت مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي،

تحقيق رويكردهاي كيفي و تركيبي در پژوهشهاي روانشناسي

تحقيق رويكردهاي كيفي و تركيبي در پژوهشهاي روانشناسي

تحقيق رويكردهاي كيفي و تركيبي در پژوهشهاي روانشناسي

فرمت فايل : ppt

حجم : 33

صفحات : 22

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

مفهوم دانش عيني، خِرد، و روش شناسي
دانش عيني: اطلاعات و يافته هاي نظامدار برگرفته از مشاهده و مطالعه و تجربه اي كه به منظور تعيين وضعيت و ماهيت يا اصول موضوع مورد مطالعه صورت گرفته است.
خـِرد و خردمندي را به معناي دانش تعمقي و كيفيت استفاده از تجربه و احساس و دانش و انديشه براي قضاوت درباره درست و نادرست، نيك و بد، و تشخيص شايسته از ناشايست و حقيقت از ناحق مي دانيم.
وقتي كه خردمندي از كيفيتي متعالي برخوردار باشد و به بررسي عقلاني و انتقادي و شهودي باورهاي اساسي و تحليل مفاهيم بنيادي اين باورها بپردازد آن را حكمت يا تفكر همراه با بصيرت قلبي يا خرد مينوي مي­ناميم. نظريه روش شناسي پژوهشي ما “خردگرايي مينوي علم” است.
روش­شناسي به معناي تدوين و تنظيم شيوه­ها و اقدامات نظام­يافته و داراي انسجام منطقي در پژوهش علمي به منظور دستيابي به دانش است. اصطلاح روش­شناسي معادل با روش علمي در تحقيق و دربرگيرنده مباني و اصول و چارچوبها و اقدامات معين در هر پژوهش است.
...
پديدارشناسي phenomenology
روشهاي پديدارشناسي در پي كشف ساختارهاي هشياري در جريان تجارب انساني است.
يك مطالعه پديدارشناختي به توصيف معناي تجربه­هاي زنده افراد در مورد مفهوم يا پديده معين مي­پردازد.
از ديدگاه پديدارشناختي، محققان پديدارشناسي روان­شناختي در جستجوي ساختار نامتغير (يا جوهر) و معناي اصلي زيرين تجربه هستند.
آنان بر هدفمند بودن هشياري افراد، يعني اينكه تجربه­ها هم داراي نمود بيروني و هم آگاهي دروني، كه مبتني بر حافظه و تصور و معنا است، تأكيد مي­كنند.
اين محققان تمام پيشداوريهاي خود را كنار مي­گذارند، تجارب خود را ناديده مي­گيرند (كه نوعي از بازگشت به علوم طبيعي است)، و در عوض به شهود، تخيل، و ساختارهاي جهاني براي دستيابي به تصويري درست از تجربه، اتكاء مي­كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۵۴ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق روانشناسي نوجوانان

تحقيق روانشناسي نوجوانان

تحقيق روانشناسي نوجوانان

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

روانشناسي نوجوانان

مقدمه
تعريف
خصوصيات وتغييرات دوران نوجواني
خصوصيات عاطفي
رشد اعضاء ووضع غدد وهورمونها
ويژگي هاي اجتماعي
هويت نوجوان
تغييرات جنسي در پسران ودختران
آشكار شدن غريزه جنسي
مشكلات واختلالات دوران نوجواني
مشكلات فرهنگي
لغزش جنسي
اختلالات عاطفي
راههاي مراقبت نوجوانان
مراقبت جسمي
مراقبت عاطفي
نتيجه گيري
منابع

-------

عواطف در نوجوانان به ويژه دختران متنوع هست وبه اصطلاح عالمي صورت عقربه‌اي دارد ودر حال سرور است ولحظه‌‌اي ديگر درعين تاثر وغم اميدوار است وزودتر نوميد مي‌شود شادي وتاثرش وضع عادي ندارد.
آنها در دنياي ديگري غرق هستند دنياي عواطف وانگيزه ها ‚‌دنياي شادي وغم واقعي وحتي تخيلي و… همه را مي توان با فعاليت جنسي ارتباط داد او دراين راه ممكن است غير متعادل عمل كند .
اضطراب :‌همه چيز دراين دوران اضطراب آميز مي شود . زندگي خانوادگي ‚ زندگي مدرسه‌اي ‚‌معاشرت ‚‌روابط افراد با يكديگر و… ازعوامل به وجود آورنده هستند توجيه اضطراب ممكن است در آنها به صورت ترس ‚‌افسردگي ‚ وسواس باشد كه هركدام به نحوي در شخصيت او تاثير مي گذارد.
....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق روانشناسي نوجوانان،

دانلود تحقيق روان شناسي تربيتي

تحقيق روان شناسي تربيتي

تحقيق روان شناسي تربيتي

فرمت فايل : ppt

حجم : 156

صفحات : 79

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

روان شناسي تربيتي

روان شناسي پرورشي(تربيتي) شاخه اي از علم روان شناسي است كه هدف آن كمك به پرورشكاران در امر پرورش  است.
روانشناسي پرورشي يعني كاربرد اصول و قوانين علم روان شناسي در امر پرورش.
...
طبقه بندي هد فهاي آموزشي (حوزه رواني-حركتي)    2
1.   ادراك
2.   آمادگي
3.   پاسخ هدايت شده(عمل كردن با هدايت الگو)
4.   مكانيسم(توانايي انجام يك تكليف به طور عادتي و خودكار)
5.   پاسخ پيچيده اشكار(انجام يك تكليف با ميزان بالايي ازمهارت)
6.   انطباق(استفاده از مهارتهاي قبلا آموخته شده )
7.   ابتكار(خلق الگوهاي تازه حركتي در برخورد با موقعيتهاي جديد)
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق روان شناسي تربيتي،

دانلود تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

فرمت فايل : doc

حجم : 98

صفحات : 181

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي ويژگيها و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

بخشهايي از متن:

رضايت زناشوئي

در ازدواجهاي رضامند و موفق زوجين پيامهاي روشني را براي هم ارسال مي‌كنند. به همديگر اعتماد دارند و تفاوتهاي همديگر را به راحتي مي‌پذيرند كه اين ويژگي موجب خلاقيت آنان مي‌گردد تا براي توسعه و برنامه ريزي هويت خودشان تلاش كنند. اين قبيل از همسران آزادند كه از همديگر و از ساير افراد و چيزها نيز لذت ببرند و در عين حال كه به هم علاقمند و وابسته هستند استقلال فردي خود را جهت غني سازي زندگي مشترك خود بكار مي‌گيرند.
...

علل درگيري‌هاي زوجين

زن و شوهر بعلت ملاحظات ورود بايستي‌ها در آغاز زندگي و هم به علت حياي افراطي و علاقه به اينكه زندگي را بر هم نزنند و اركان آن را متلاشي نسازند عيوب يكديگر را ناديده گرفته و با هم مي‌سازند.
ذوق و سليقه‌هاي شخصي، طرز فكرها، برداشت‌هاي خود را از امور مخفي نگه مي‌دارند، ولي اين امر همه گاه به همين صورت باقي نمانده و بالاخره روزي آشكار خواهد شد.
در بررسي راز درگيري‌هاي فعلي به دو دسته عوامل و علل برخورد مي‌كنيم عواملي كه مربوط به دوران پيش از ازدواج است و عواملي كه مربوط به دوران پس از ازدواج است.
...

رضايت زناشويي از ديدگاه شناخت گرايان

از زمكاني كه الگوي تفكرات شناختي توجه بسياري از درمانگران فردي را در طول چهل سال گذشته به خود معطوف كرده است بسياري از درمانگران خانواده و ازدواج از روش درمان شناختي در معالجات خود استفاده كردند . در دهه‌هاي قبل از آن بسياري از كارآموزهاي خانواده درماني و ازدواج درماني به دليل استفاده ابتدايي و اوليه از روش شناختي در درمانهاي انفرادي و مسائل مختلف از جمله آشفتگي هاي روان‌شناختي مانند افسردگي و اضطراب با تكنيك درمان شناختي بيگانه بودند .
...

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۰:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 58
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4052

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان