پيشرو دانش

تحقيق راههاي ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و مطالعه

تحقيق راههاي ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و مطالعه

تحقيق راههاي ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و مطالعه

فرمت فايل : doc

حجم : 96

صفحات : 172

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي و شناخت راههاي مناسب ، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي (پايه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران سال1381
چكيده :
پژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگي با نظام آموزشي و فرهنگي آن جامعه دارد . بطوريكه با قاطعيت مي توان گفت پژوهش و نوآوري در جامعه اي تكوين و توسعه پيدا مي كند ، كه نظام آموزشي و فرهنگي ، زمينه ها و بستر مناسب ، براي آن را تدارم ديده باشد . از آنجا كه حقيقت جويي و كنجكاوي در نهاد تك تك نونهالان جامعه به وديعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشي بسيار حائز اهميت است.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصيفي محسوب مي گردد و هدف اين پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهكارهاي مناسب جهت تشويق و ترغيب و توسعه مطالعه  تحقيق در بين دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي مي باشد . جامعه پژوهش در اين تحقيق دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي ، آموزگاران پايه چهارم و پنجم ابتدايي و مديران مدارس ابتدايي مي باشند . كه در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌هاي استان تهران در سال تحصيلي 82-1381 مشغول به كار مي باشند . پس از نمونه گيري كه با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معيارهاي اين پژوهش ، تعداد 1152 نفر از آنها انتخاب گرديده كه 768 نفر دانش آموز ، 128 آموزگار و 128 مدير بودند . اين افراد با روش خوشه اي ،‌تصادفي انتخاب شده اند براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ويژه ، دانش آموزان‌ ، مديران و معلمان ، استفاده شده است .
...
فهرست مطالب
تشكر و سپاس
چكيده پژوهش
فهرست جداول
فصل اول - كليات
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه و سوالات
كليد واژه ها
فصل دوم - پيشينه تحقيق
مقدمه
ادبيات تحقيق و گستره نظري
بررسي پيشينه و سوابق تحقيق
نتيجه گيري
فصل سوم - روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
اعتبار و پايايي ابزار
روش هاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل يافته هاي توصيفي
تجزيه و تحليل يافته هاي استنباطي
فصل پنجم - بحث و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه يافته ها و تجزيه و تحليل آن
بحث و بررسي
نتيجه گيري نهايي
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
منابع و مآخذ

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۰:۲۴ | پيشرو دانش
تحقيق راههاي تشويق دانش آموزان به تحقيق،

دانلود تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان

تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان

تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 125

صفحات : 90

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان

چكيده تحقيق:
تحقيق انجام شده در رابطه با راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي ناحيه3 كرج مي باشد كه با توجه به اين مطلب بيان مساله اينكه از چه راهها وشيوه هايي قوه خلاقييت و ابتكار دانش آموزان دوره راهنمايي را رشد و تقويت نماييم.
با توجه به ضرورت و اهميت موضوع مورد تحقيق يعني راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان و نقش مهم و حياتي آن در آموزش و پرورش به ويژه در مدارس لازم است كه اين موضوع مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.
لذا در اين راستا براي اين تحقيق سوالات زير مطرح گرديده است.
1)    مديران و معلمان به چه ميزان در رشد و پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان مي توانند تاثيرگذار باشند.
2)    انجام فعاليت هاي گروهي (پژوهي _ ورزشي, .... ) تا چه حد در رشد و تقويت قوه خلاقيت دانش آموزان موثر است؟
3)    چه عواملي مانع رشد و پرورش قوه خلاقيت و ابتكار در دانش آموزان مي باشند؟
4)    چه تفاوتي ميان دانش آموزان خلاق در مقايسه با ساير دانش آموزان مشاهده مي شود؟
...

ديدگاههاي خلاقيت:

مورد خلاقيت ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد _ عده اي معتقدند كه محصول نهايي فرآيند خلاقيت بايد عيني و ملموس باشد و عده اي معتقدند كه بيان يك انديشه خلاق نيز رفتاري خلاق است.
در ارتباط با مراحل خلاقيت عده اي معتقدند كه مراحل خلاقيت در همه افراد روندي يكسان دارد ولي عده اي عقيده دارند كه اين مراحل در افراد مختلف متفاوت است, در ارتباط با خصوصيت شخصيتي, عده اي معتقدند كه ويژگي هاي شخصيتي افراد خلاق, جنبه ارثي دارد و عده اي عقيده دارند كه ويژگي هاي شخصيتي, جنبه اكتسابي دارد ...
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۰:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان،

دانلود تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين

تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين

تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين

فرمت فايل : doc

حجم : 58

صفحات : 46

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مشاجره و اختلافات زوجين

فهرست مطالب
1-مقدمه    
فرضيه    
2-تفاوت هاي زن و مرد (مشاجره)    
3-چرا زوج ها در شرايط خوشي با هم مشاجره مي كنند نه ناخوشي    
4-مهمترين چيزهايي را كه اول بايد انجام داد    
5-راه حل ها:    
-    شوهر خود را تحسين كنيد    
-    خود را با همسرتان وفق دهيد    
-    از شوهرتان قدرداني كنيد    
-    لباس پوشيدن براي همسر    
6-يك رابطه خوب چگونه به وجود مي آيد    
7-احترام به زن    
8-چگونه از مشاجره بپرهيزيم    
9-نمونه آمارگيري شده    
10-نتيجه گيري و پيشنهاد    
11-فهرست منابع و مآخذ    
12-نمونه پرسشنامه
----------
مقدمه:
در اين تحقيق تلاش شده است راه هاي روابط زناشويي موفق را نشان دهيم و دستورالعملي براي ايجاد يك رابطه ي مبتني بر عشق و علاقه را بازگو گردانيم. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه زن و مرد چگونه در همه زمينه ها تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از يكديگر با هم ارتباط برقرار مي سازند، بلكه در احساس، انديشه، درك، واكنش و عشق با هم تفاوتهايي اصولي دارند. و شايد بتوان گفت كه زن و مرد حتي از دو سياره متفاوتند. با درك تفاوتهاي اصولي زن و مرد در موقعيتي قرار مي گيريم كه بسياري از ناراحتي ها موجود ميان خود و همسرانمان را از ميان برداريم و مي توان سوء تفاهم را تخفيف داد و يا حتي از آن به طور كلي اجتناب كرد. يا با استفاده از روش هاي مختلف، تنشها را تخفيف داد و در مقابل در روابط زناشويي عشق و مهر را بيشتر كرد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۹:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين،

تحقيق رابطه ناهنجاري جسمي و آسيب حركتي دانش آموزان

تحقيق رابطه ناهنجاري جسمي و آسيب حركتي دانش آموزان

تحقيق رابطه ناهنجاري جسمي و آسيب حركتي دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 14

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

رابطه بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمايي و متوسطه

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
روش تحقيق
نتايج تحقيق
نمودار 1ـ درصد شيوع ناهنجاري‌ها در اندام فوقاني و تحتاني
نمودار 2ـ درصد شيوع آسيب‌هاي حركتي در دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه
بحث و نتيجه‌گيري
منابع
-----------
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين ناهنجاري‌هاي جسمي (پشت كج، پشت گود و پشت گرد، كف پاي صاف، پاي ضربدري، پاي پرانتزي) و آسيب‌هاي حركتي (شكستگي، در رفتگي، پيچ خوردگي، كشيدگي، زخم و جراحت و كمر درد) در دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمايي و متوسطه مي‌باشد. اين تحقيق كه از نوع علي و پس از وقوع است، به صورت ميداني به تجزيه و تحليل نتايج مي‌پردازد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۹:۱۲ | پيشرو دانش
تحقيق رابطه ناهنجاري جسمي و آسيب حركتي دانش آموزان،

دانلود تحقيق خلاقيت كودكان و نقش معلم و بزرگسالان در تشويق شكوفايي و پرورش خلاقيت

تحقيق خلاقيت كودكان و نقش معلم و بزرگسالان در تشويق شكوفايي و پرورش خلاقيت

تحقيق خلاقيت كودكان و نقش معلم و بزرگسالان در تشويق شكوفايي و پرورش خلاقيت

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 32

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

خلاقيت كودكان و نقش معلم و بزرگسالان در تشويق شكوفايي و پرورش خلاقيت

فرآيند خلاقيت
به نظر مي رسد كه خلاقيت درغالب موارد مراحل قابل تشخيصي راطي مي كند كه اين مراحل درباره كارهاي علمي وهنري بسيار مشابه است به قرار زير:
الف ـ مرحله آمادگي
دراين مرحله كودك با هدايت و تشويق مربي ، مسأله اي رابررسي وانگيزه اوليه پيدا مي كند . ممكن است اين انگيزه درخود كودك به سبب برخورد با مسأله يا مشكل بوجود آيد .كنجكاوي ، درك مشكل ، علاقه وآمادگي براي حل آن ، مكالمه دروني باخود يا مكالمه خيالي بين خود ويك فرد ديگر ازخصوصيات اين مرحله است.
...
مطالب:
خلاقيت چيست ؟
چرا بايد موضوع خلاقيت رادركودكان مطالعه كرد؟
چه چيزي بربروز خلاقيت تأثير مي گذارد ؟
چگونه بايد خلاقيت كودكان راتشويق كرد؟
عوامل مؤثر درشكوفايي خلاقيت كودكان
نقش معلم درشكوفايي خلاقيت كودكان
نقش بزرگسالان درشكوفايي خلاقيت كودكان
فرآيند خلاقيت
موانع رشد خلاقيت
شرايط پرورش خلاقيت
نتيجه گيري
منابع : درون متني

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۸:۰۴ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق بستر عمومي آموزشي با كامپيوتر

تحقيق بستر عمومي آموزشي با كامپيوتر

تحقيق بستر عمومي آموزشي با كامپيوتر

فرمت فايل : doc

حجم : 97

صفحات : 37

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

خواسته ها و مشخصات يك بستر عمومى براى آموزش به كمك رايانه

چكيده  
 استفاده از رايانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ايجاد كند. در ايجاد سيستم‏ هاى آموزش به كمك رايانه، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سيستم‏هاى ايجاد شده، يك سيستم براى آموزش تنها يك زمينه خاص علمى ايجاد مى‏شود و تلاشى مشابه، براى ايجاد يك سيستم آموزشى در زمينه ديگر نيز انجام مى‏شود. در اين مقاله خصوصيات يك بستر عمومى مورد بحث قرار مى‏گيرد كه امكان پياده‏سازى مجموعه‏هاى مختلف آموزشى را در زمينه‏هاى مختلف علمى فراهم مى‏كند. اين بستر پويا طى يك پروژه تحقيقاتى به صورت يك مدل پيش نمونه سازى شده  ايجاد گرديده تا امكان مشاهده خصوصيات و رفتارهاى آن بوجود آيد. پس از طرح مقدماتى ماهيت اين بستر پويا، مزيتها، اهداف، خصوصيتها و ويژگيهاى اين بستر مطرح شده و ابزارهائى كه براى ايجاد چنين بسترى پيش بينى مى‏شود مورد بحث قرار مى‏گيرند. در انتها نيز محيط عمومى لازم براى ايجاد چنين بسترى مطرح مى‏شود.
...
نتيجه گيري
به نظر مى ‏رسد، توانائي هاى پيش بينى شده براى چنين سيستمى، در سطح يك سيستم خبره آموزش به كمك رايانه پويا، جوابگوى درصد زيادى از نيازهاى بالفعل سيستم‏هاى آموزشى باشد. هزينه بر چنين بسترى نسبت به ايجاد سيستم‏هاى ايستا بسيار مقرون به صرفه است. در حالى كه توليد سيستم‏هاى ايستاى آموزش به كمك رايانه در سطحى كه هر يك امكانات و توانائى‏هاى مطرح شده را دارا باشند يك امر غير عملى است. مدل نمونه سازى شده اين سيستم نشان مى‏دهد كه ايجاد يك بستر پويا با توانائيها و دانش موجود امكان‏پذير است. اطلاعات بيشتر در مورد اين مدل در سايت پروژه قابل دستيابى است :
 منابع
مجيدي، اردوان، (1380)، نظام برتر، آينده آموزش و آموزش آينده، نشر ترمه.
مجيدى، اردوان، صديقى مشكنانى، محسن، (1378)، ساختمان يك بستر نرم افزاري پويا، بررسي راهكاري در توليد سيستمهاي آموزش مبتني بر كامپيوتر، گزارش كامپيوتر، شماره 144.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۷:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق بستر عمومي آموزشي با كامپيوتر،

تحقيق سليقه در انتخاب همسر

تحقيق سليقه در انتخاب همسر

تحقيق سليقه در انتخاب همسر

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 83

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

خوش سليقه اي در انتخاب همسر

بخش اول / مفهوم تشبيه
(( تلك الامثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكّرون ))
اين مثالها را براي مردم ميزنيم باشد كه تفكر كنند .
روابطي كه انسانها با هم دارند از لحاظ كميت و كيفيت متفاوت است ، مثلاً روابط دو عضو خانواده ، دو عضو فاميل ، دو دوست ، دو همكار ، دو همسايه و … از جنبه هاي مختلف كيفي و كمي در يك حد و اندازه نيستند ، اما بالاترين و آخرين حد روابط چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي بين دو فرد از دو جنس مخالف ، تحت عنوان زن و شوهر بوجود مي آيد . تنوع و گستردگي روابط ميان آن دو قابل مقايسه با هيچكدام از روابط ديگر نيست ، هم از لحاظ ميزان وقتي كه با هم صرف مي كنند
...
در انتخاب همسر ، ملاك (( انتخاب بر اساس علاقه ، )) معيار بسيار مهمي در تصميم گيري است كه البته در فصلي ديگر بصورت متقن تر و با دلايل محكمتر درباره آن بحث خواهيم كرد ، اما اجمال آن بدين صورت است كه چون شما و نه كس ديگري قرار است يك عمر با همسرتان زندگي كنيد ، پس لازم است كه نسبت به آن علاقه داشته باشيد و از او خوشتان بيايد و بدين جهت لازم است كه بهنگام انتخاب ، علاوه بر ملاكهايي كه ذكر شد به پسند و علاقه خود رجوع كنيد و دريابيد كه از چه نوع و چه تيپ افرادي بيشتر خوشتان مي آيد ، به چه سبك زندگي بيشتر علاقه داريد ، دوست داريد همسرتان چه ويژگيهاي ديگري داشته باشد و …
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۷:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق سليقه در انتخاب همسر،

تحقيق دورانديشي در انتخاب همسر

تحقيق دورانديشي در انتخاب همسر

تحقيق دورانديشي در انتخاب همسر

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 32

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

دورانديشي در انتخاب همسر

بخش اول : زنان كشتزار هستند
(( حضرت علي عليه السلام به برادرش عقيل فرمود ، زني را براي من در نظر بگير كه از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او داراي فرزندي دلاور و جنگجو شوم .
عقيل به حضرت گفت : با ام البنين كلابي ازدواج كن كه در تمام عرب ، دليرتر و شجاع تر از آباء و اجداد او نيست ))1
...
مرد هر ديدگاهي در زندگي داشته باشد ، به هر انديشه اي معتقد باشد ، واجد هر صفت اخلاقي باشد ، به هر روش تربيتي معتقد باشد و… همان را براي زندگيش ، براي زنش و براي فرزندانش به كار مي بندد . پس از تولد براي رشد و پرورش فرزندان ، احتياج به يك پدر مهربان بيش از هر چيز ديگر احساس مي شود .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۶:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق دورانديشي در انتخاب همسر،

تحقيق ديدگاه اميل دوركيم به انحرافات اجتماعي

تحقيق ديدگاه اميل دوركيم به انحرافات اجتماعي

تحقيق ديدگاه اميل دوركيم به انحرافات اجتماعي

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 12

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ديدگاه اميل دوركيم درباره انحرافات

مقدمه
آيين كلي دوركيم تاكيدش بر اين است كه بررسي جامعه بايد موضوعش را جدا از موضوعهاي ديگر در نظر گيرد و پديده هاي اجتماعي را به عنوان موضوع خاص خود برگزيند .
دور كيم با طرد تفسيرهاي زيست شناختي و روان شناختي ، توجه اش را به عوامل اجتماعي – ساختاري تعيين كننده مسائل اجتماعي انسان معطوف ساخته بود .
...
آنچه از استدلال دور كيم در خصوص كاركرد تبهكاري بر مي آيد ، اين است كه اگر ميزان تبهكاري به طور غير عادي افزايش يابد، بدون كاركرد خواهد بود . و جامعه كنترل رفتاري را از دست خواهد داد. آيا با وجود 152223 نفر زنداني ( طبق آمار سازمان زندانهاي ايران 1387) كه بيش از 80 در صد شان متاهل و داراي خانواده و فرزند هستند ، اين ميزان غير عادي تلقي نمي شود؟ آيا كنترل رفتاري مي تواند در چنين جامعه اي وجود داشته باشد؟...
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۶:۲۳ | پيشرو دانش
تحقيق ديدگاه اميل دوركيم به انحرافات اجتماعي،

تحقيق ارتباط افسردگي و عوامل خانوادگي (تعداد فرزندان، صميميت خانوادگي،فاصله سني با والدين و غيره)

تحقيق ارتباط افسردگي و عوامل خانوادگي (تعداد فرزندان، صميميت خانوادگي،فاصله سني با والدين و غيره)

تحقيق ارتباط افسردگي و عوامل خانوادگي (تعداد فرزندان، صميميت خانوادگي،فاصله سني با والدين و غيره)

فرمت فايل : doc

حجم : 92

صفحات : 136

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه افسردگي از جمله بيماريهاي رواني است كه بايد بيش از همه بيماريهاي ديگر مورد توجه خانواده ها ، مسئولين و پزشكان قرار گيرد . اگر اين بيماري در وهله اول پيشگيري و نهايتاً درمان نشود باعث بروز عوارض جبران‌ناپذير در افراد جامعه خواهد شد .
با توجه به مطالعات مشخص گرديد كه عوامل متعددي در بروز افسردگي مي‌تواند نقش داشته باشد كه از آن جمله مي توان به عوامل اقتصادي ، اجتماعي ، ژنتيكي ، فردي و خانوادگي اشاره كرد كه در اين ميان عوامل خانوادگي بيش از موارد ديگر مورد توجه است .
نتايج تحقيق نشان داد كه از ميان عوامل خانوادگي بيش از همه چندمين فرزند بودن فرد با افسردگي رابطه معني داري داشت .
...
فهرست مطالب:
فصل اول :
طرح مسئله
1-1 بيان مسئله
1-2 گزاره هاي تحقيق
1-3 متغيرهاي مورد مطالعه و تعريف عملياتي آنها
فصل دوم :
پيشينه تحقيق
2-1 تعريف افسردگي
2-2 علل و عوامل افسردگي
2-3 افسردگي در خانواده ها
2-4 افسردگي در دانشجويان دانشگاه
2-5 علائم افسردگي
2-6 انواع اختلالات افسردگي
2-7 روشهاي درمان افسردگي
2-8 نظريه هاي افسردگي
2-9 مقايسه نظريه هاي روانشناختي افسردگي
2-10-چارچوب نظريه ها
فصل سوم :
روش پژوهش
3-1-طرح تحقيق
3-2-جامعه، نمونه، روش نمونه گيري
3-3-ابزار اندازه‌گيري
3-4-نحوه اجراي تحقيق
3-5-استخراج تحليل داده ها
فصل چهارم :
يافته هاي تحقيق
4-1-ويژگي هاي جامعه مورد مطالعه
4-2-يافته هاي تحقيق
فصل پنجم :
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-نتايج تحقيق
5-2-پيشنهادات
5-3-محدوديت هاي تحقيق :
منابع :
پيوست ها

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۵:۵۷ | پيشرو دانش
صميميت خانوادگي، افسردگي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 38
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4032

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان