پيشرو دانش

تحقيق رابطه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس

تحقيق رابطه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس

تحقيق رابطه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 116

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي و عزت نفس

عناوين مطالب:
مقدمه
موضوع تحقيق :
شرح موضوع تحقيق :
اهميت موضوع :
اهداف تحقيق :
طرح سوال تحقيق :
فرضيه هاي تحقيق :
نوع تحقيق :
تعريف اصطلاحات :
عزت نفس :
تعريف عملي :
پيشرفت تحصيلي :
تعريف عملي :
ادبيات تحقيق :
عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان:
انگيزه پيشرفت :
نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس :
عوامل موثر در رشد عزت نفس :
عزت نفس و عملكرد سودمند :
آسيب شناسي رواني و عزت نفس :
ديدگاه هاي نظري در مورد عزت نفس :
ديدگاه اسلامي :
گستره نظري :
رشد خودپنداره :
ابعاد خويشتن :
خودايده آل :
نياز به احساس ارزش و عزت نفس :
كنترل خود و عزت نفس :
زمينه هاي عزت نفس :
عزت نفس اجتماعي :
عزت نفس تحصيلي :
عزت نفس خانوادگي :
عزت نفس جسماني :
عزت نفس كلي :
ابعاد عزت نفس عبارتند از :
1-تنفر از خود :
شكست و ترديد درباره خود :
تاييد خود :
فنون مشاوره اي براي افزايش عزت نفس :
1-روش مراجع مركزي :
2-آگاهي از مشكل به طور گروهي :
3-تمرين هاي متشكل و منظم :
4-فيلم
5-بمباران نيرو :
6-شناسايي صفت :
7-ياوران همانند :
8-مشاوره توسط همتايان :
تحقيقات انجام شده در زمينه عزت نفس در ايران :
تحقيقات انجام شده در زمينه عزت نفس در خارج از كشور :
چكيده اي از تحقيقات انجام شده :
چكيده :
مقدمه :
جامعه آماري :
طرح تحقيق :
ابزار تحقيق :
مشخصات پرسشنامه :
روش اجراي نمونه گيري :
تفسير :
اثبات فرضيه :
خلاصه گزارش تحقيق :
محدوديت ها :
پيشنهادات :
فهرست منابع :
--------
موضوع تحقيق :
بررسي رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سنين 15 تا 18 سال شهرستان نظرآباد .
شرح موضوع تحقيق :
عزت نفس يا خودارزيابي ، اثرات برجسته اي در جريان فكري ، تمايلات ، ارزشها و هدف هاي شخص دارد و كليد فهم رفتار اوست . شخصي كه از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه اي مثبت ارزشيابي كرده ، برخورد مناسبي نسبت به نظريات مثبت خود و ديگران دارد . در مقابل كسي كه به عزت نفس پايين مبتلاست اغلب نوعي نگرش مثبت مصنوعي نسبت به دنيا دارد . و در نااميدي تلاش مي كند تا به ديگران خودش نشان دهد كه شخص لايقي است و يا ممكن است به درون خويش انزواگزيند و از ارتباط با ديگراني كه از آنها مي ترسد اجتناب نمايد .
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۵:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق رابطه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس،

تحقيق رابطه سبكهاي مديريت آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقيق رابطه سبكهاي مديريت آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقيق رابطه سبكهاي مديريت آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 68

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

رابطه سبكهاي مديريت آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

عناوين مطالب:
فصل اول
مقدمه
مسأله و موضوع تحقيق
سؤالات تحقيق
اهداف تحقيق
تعاريف لغات و اصطلاحات(متغيرها)
فرضيه هاي تحقيق
فصل دوم  
زمينه و تاريخچه مختصري از مديريت
پيشنيه مديريت آموزشي
تعريف مديريت آموزشي
وظايف مديريت آموزشي:
ضرورت توجه به مديريت آموزشي
سبكهاي مديريت و رهبري
سبك هنجار مدار:
سبك فرد مدار:
سبك موقعيت مدار :
ويژگيهاي مدير موفق با توجه به سبك هنجار مدار؛
مديران پيرو سبك هنجار (سبك كلاسيك)
ويژگيهاي مدير موفق با توجه به سبك فردمدار؛
مديران پيرو سبك فردمدار
ويژگيهاي مدير وفق با توجه به سبك كار مدار
مدير سبك كار مدار:
اثربخشي:
كارآئي
رضايت
چارچوب نظري تحقيق
فصل سوم
روش پژوهش :
جامعه آماري :
نمونه و روش نمونه گيري :
ابزار اندازه گيري و نمود برآورد روايي و اعتبار آن :
نوع تحليل‌آماري :
اعتبار و روائي پرسشنامه‌:
«پرسشنامه و فهرست منابع»
پرسشنامه
منابع فصل اول
منابع فصل دوم
فهرست منابع
------
روش پژوهش :
با توجه به اينكه در اين تحقيق تلاش ما اين است كه رابطه بين مديريت‌آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را بررسي نمائيم ، تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي مي باشد .
جامعه آماري :
شامل معلمان ، دانش آموزان مدارش متوسط دخترانه شهرستان كرج مي باشد .
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۵:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق سبكهاي مديريت آموزشي،

تحقيق نقش‌ خانواده‌ در برقراري عدالت‌

تحقيق نقش‌ خانواده‌ در برقراري عدالت‌

تحقيق نقش‌ خانواده‌ در برقراري عدالت‌

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 26

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

خانواده‌ و نقش‌ و تاثير آن‌ در برقراري‌ عدالت‌

مقدمه‌     
 عدالت‌ از نظر علي‌ (ع‌) در خانواده‌ي‌ اجتماعي‌     
 عدل‌ از اصول‌ دين‌ در خانواده‌     
 جود و عدل‌ در خانواده‌ از ديدگاه‌ اخلاق‌ فردي‌     
 جود بهتر است‌ ياعدل‌؟     
 جود و عدل‌ از نظر اجتماعي‌     
 فرق‌ جود با احسان‌     
 عدالت‌ در خانواده‌، فلسفه‌ ي‌ اجتماعي‌     
 دنياي‌ گشاده‌ي‌ عدالت‌ خانواده‌ و دنياي‌ تنگ‌ ظلم‌     
 علت‌ اصلي‌ انحراف‌ افراد از عدل‌ در جامعه‌ و خانواده‌     
 نتيجه‌ي‌ اساس‌ بحث‌ عدل‌ در خانواده‌     
 اصل‌ عدل‌ در مذهب‌ شيعه‌     
 حق‌ همسر از نظر علي‌(ع‌)     
 مفهوم‌ عدالت‌ اجتماعي‌ در خانواده‌     
 مهفوم‌ و ابعاد عدالت‌ اجتماعي‌ در خانواده‌     
 منابع‌ و مآخذ
--------------

برابري و مساوات در خانواده

برابري از مهم‌ترين و بلكه اصلي‌ترين معني عدالت در خانواده است. معناي برابري اين است كه همه افراد صرف‌نظر از مليت، جنسي، نژاد و مذهب در ازاي كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‌هاي مادي و معمولي موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناي برابري اين است كه: «انسان‌ها برحسب گوهر و ذات برابرند» و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‌اند يا به فرمايش رسول اكرم صلي الله عليه و آله «الناس كأسنان المشط» مردم مثل دانه‌هاي شانه هستند.» اما آيا برابري ذاتي انسان‌ها سبب برابري آن‌ها در همه زمينه‌ها مي‌باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها در شايستگي‌هاي افراد باعث نابرابري آن‌ها با سايرين نمي‌شود؟
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۴:۴۸ | پيشرو دانش
تحقيق نقش‌ خانواده‌ در عدالت‌،

دانلود تحقيق عفونتهاي قارچي افراد ديابتيك

تحقيق عفونتهاي قارچي افراد ديابتيك

تحقيق عفونتهاي قارچي افراد ديابتيك

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 31

گروه : بهداشت عمومي

توضيحات محصول :

عفونتهاي قارچي در افراد ديابتيك

بصورت جامع و با منابع موجود

مقدمه
امروزه با رشد تكنولوژي و پيشرفت علوم پزشكي همگام با آن و نيز بهبود شرايط اجتماعي و بالارفتن سطح بهداشت عمومي در جوامع پيشرفته بنحو چشمگير و در كشورهاي در حال توسعه در حد مطلوب، موجب كنترل بيماريهاي عفوني و خصوصاً انگلي گرديده ولي متأسفانه دراين روند همواره عواملي چون ايدز، سرطانها و ديابت ايجاد اختلال نموده اند.
 اين بيماريها همواره برخي روشهاي درماني مثل پيوند، شيمي درماني، راديوتراپي، مصرف روزافزون آنتي بيوتيكها و داروهاي سركوبگر سيستم ايمني موجب شيوع بسياري از بيماريهاي قارچي فرصت طلب، حقيقي و برخي قارچهاي آندوژن در انسان گرديده است.
...
 كانديديازيس:
كانديديازيس يك عفونت اوليه يا ثانويه است كه توسط  گونه هاي مختلف جنس كانديدا بخصوص كانديدا آلبيكنس ايجاد مي شود. اشكال كلنيكي بيماري بسيار متنوعند و به فرم هاي حاد، تحت حاد، مزمن و دوره اي ديده مي شوند. بيماري ممكن است كه در دهان، گلو، پوست، واژن، انگشتان، ناخن ها، برونش ها، ريه و يا مجاري گوارشي ايجاد شود در حالت سيستميك، سپتي سمي،  آندوكاريت و مننژيت ايجاد مي شود.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۹:۵۲ | پيشرو دانش
تحقيق عفونتهاي قارچي افراد ديابتيك،

دانلود پاورپوينت آشنايي با تكنولوژي فيبرنوري

پاورپوينت آشنايي با تكنولوژي فيبرنوري

پاورپوينت آشنايي با تكنولوژي فيبرنوري

فرمت فايل : ppt

حجم : 936

صفحات : 35

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با تكنولوژي فيبرنوري

تعداد اسلايد: 35 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

تاريخچه

اجزاي مختلف سيستم انتقال فيبرنوري

مزاياي سيستم انتقال فيبرنوري

محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهاي نوري

مقايسه كابل فيبرنوري و كابل مسي

فيبر نوري چيست ؟

ساختار فيبرنوري

ضريب شكست

قانون بازتابش كلي

زاويه پذيرش ، مخروط قبولي نور و روزنه عددي

فيبرنوري چگونه كار ميكند ؟

انواع فيبرنوري

انواع كابل فيبرنوري بر اساس اشعهگذرنده از آنها

انواع كابل فيبرنوري بر اساس ساختار مادهاي آنها

انواع كابل فيبرنوري بر اساس تركيب مواد مربوط به هسته

مشخصات انتقال فيبرنوري

نحوه ساخت فيبرنوري

ساخت فيبرنوري با روش MCVD

آزمايش فيبرهاي توليد شده

مقايسهاي بين انواع فيبرهاي نوري

مزاياي فيبرنوري

معايب فيبرنوري

كاربردهاي فيبرنوري

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

فيبرنوري يك موجبر عايق است كه در فركانسهاي نوري كار ميكند و معمولاً به شكل استوانه است .

ظرفيت فيبر نوري به نحوه ساخت ، جنس مواد تشكيلدهنده و پهناي طيف منبع نور آن بستگي دارد .

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۷:۵۹ | پيشرو دانش
پاورپوينت آشنايي با تكنولوژي فيبرنوري،

پاورپوينت امضاي ديجيتال، فناوري نوين امنيت اطلاعات در فرايند هاي كسب و كار

پاورپوينت امضاي ديجيتال، فناوري نوين امنيت اطلاعات در فرايند هاي كسب و كار

پاورپوينت امضاي ديجيتال، فناوري نوين امنيت اطلاعات در فرايند هاي كسب و كار

فرمت فايل : pptx

حجم : 1432

صفحات : 22

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت امضاي ديجيتال، فناوري نوين امنيت اطلاعات در فرايند هاي كسب و كار

تعداد اسلايد: 22 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مشكلات و مسائل امنيتي در مبادلات الكترونيكي

الزامات و مفاهيم امنيتي در دنياي مجازي

راهكارها و ابزارهاي امنيتي(امضاي ديجيتال)

كاربردهاي گواهي ديجيتال در تبادلات اينترنتي

كاربردهاي امضاي ديجيتالي در انواع كسب و كار

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

امروز مديريت اسناد الكترونيكي، ارسال و دريافت آن‌ها بخش بزرگي از فعاليت‌هاي اجرايي را شامل مي‌شود.

يكي از تكنولوژي‌هايي كه موجب افزايش اعتماد به اين فرايند گرديده، امضاي ديجيتالي است.

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مي‌آيد.

در اسناد الكترونيكي هم نيازمند امضاي الكترنيكي هستيم.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۷:۰۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت امضاي ديجيتال، فناوري نوين امنيت اطلاعات در فرايند هاي كسب و كار،

پاورپوينت امضاي الكتريكي

پاورپوينت امضاي الكتريكي

پاورپوينت امضاي الكتريكي

فرمت فايل : pptx

حجم : 1155

صفحات : 19

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت امضاي الكتريكي

تعداد اسلايد: 19 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

معرفي امضاي ديجيتال

دلايل استفاده از امضاي ديجيتال

فرق امضاي ديجيتال با دستي

پياده سازي يك امضاي ديجيتالي

نتيجه گيري

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

يكي از تكنولوژيهايي كه موجب افزايش اعتماد گرديده، امضاي ديجيتالي مي‌باشد. اين تكنيك مبتني بر رمزنگاري باعث به رسميت شناسي اطلاعات الكترونيكي شده به طوريكه هويت پديدآورنده سند و جامعيت اطلاعات آن، قابل بازبيني و كنترل مي‌باشد و بخاطر ساختار غيرفيزيكي واسطه (وسيله حامل داده)، روشهاي سنتي علامتگذاري فيزيكي واسطه توسط مهر يا امضاء (براي مقاصد تجاري و حقوقي) غيرقابل استفاده مي‌باشند.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۴۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت امضاي الكتريكي،

دانلود پاورپوينت الكترونيك قدرت

پاورپوينت الكترونيك قدرت

پاورپوينت الكترونيك قدرت

فرمت فايل : ppt

حجم : 9708

صفحات : 62

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت الكترونيك قدرت

تعداد اسلايد: 62 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه
ديودهاي
نيمه هادي قدرت

نواحي كاركرد ديود

انواع ديودهاي قدرت
مدارات ديودي و يكسوكننده ها

ديودهاي هرزگرد

آزاد سازي انرژي ذخيره شده در سلف

يكسوساز تكفاز نيم موج

يكسوساز تمام موج با ترانس سر وسط

يكسوكننده پل تمام موج

يكسوساز چند فاز ستاره

يكسو كننده پل سه فاز
تريستورها

مدل دوتراتزيستوري تريستور

روشهاي روشن كردن تريستور

حفاظت در برابر di/dt

حفاظت در برابر dv/dt    

انواع تريستورها
يكسوكننده هاي كنترل شده

يكسوساز نيم موج كنترل شده

مبدل كامل با بار به شدت سلفي

مبدل دوتايي تكفازذ
كنترل كننده هاي ولتاژ متناوب

اساس كنترل قطع و وصل

كنترل فاز

سيكلوكانورتر

كموتاسيون

كموتاسيون خود به خود       self commutation

كموتاسيون ضربه

كموتاسيون پالس تشديد

كموتاسيون مكمل

كموتاسيون سمت بار

كموتاسيون سمت خط

چاپرها     chopper

چاپر كاهش پله اي با بار مقاوتي

چاپر افزايش پله اي

طبقه بندي چاپرها

رگولاتورهاي تغيير دهنده حالت

رگولاتور باك   BUCK

رگولاتور بوست  BOOST

رگولاتور باك بوست

پارامترهاي كارايي انواع يكسوكننده هاي ديودي

قسمتي از متن پاورپوينت:

الكترونيك قدرت تركيبي از قدرت، الكترونيك و كنترل است.

الكترونيك، مدارها وسايل پردازشگر يا پردازنده سيگنالها را بررسي ميكند كه براي بدست آوردن هدفهاي كنترلي مطلوب مورد استفاده قرار ميگيرد.

قدرت، وسايل قدرت استاتيك و گردنده را كه در توليد، انتقال و توزيع توان الكتريكي به كار گرفته ميشود بررسي ميكند.

كنترل به بررسي مشخصه هاي ديناميك و حالت پايدار سيستمهاي با حلقه بسته ميپردازد.

الكترونيك براساس خاصيت كليد زني عناصر نيمه هادي قدرت پايه گذاري شده است.

شكل بعد رابطه الكترونيك قدرت با قدرت، الكترونيك و كنترل را نشان ميدهد.

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۲۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت الكترونيك قدرت،

دانلود پاورپوينت زبان مصنوعي

پاورپوينت زبان مصنوعي

پاورپوينت زبان مصنوعي

فرمت فايل : pdf

حجم : 1426

صفحات : 13

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت زبان مصنوعي

تعداد اسلايد: 13 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

ساختار زبان و مزه ها

ساختار سلول هاي چشايي

سنسور مزه

ساختار سنسور مزه

پاسخ انواع سنسور ها

دياگرام تشخيص مزه

نتيجه گيري

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

ليپيد سنسور مزه با مواد با مزه هاي مختلف از طريق تعامل الكترواستاتيك و هيدرو فوبيك تركيب ميشود و پس از آن پتانسيل غشاء تغيير مي كنداين تغييرات توسط يك كامپيوتر به عنوان خروجي سنسور تشخيص داده مي شود  واز طريق رسم دياگرام نوع مزه بدست مي آيد.

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۰۰ | پيشرو دانش
پاورپوينت زبان مصنوعي،

پاورپوينت بررسي فناوري هاي قرن 21

پاورپوينت بررسي فناوري هاي قرن 21

پاورپوينت بررسي فناوري هاي قرن 21

فرمت فايل : ppt

حجم : 980

صفحات : 45

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي فناوري هاي قرن 21

تعداد اسلايد: 45 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

ويژگيهاي فناوري هاي قرن 21 : سريعتر

ويژگيهاي فناوري هاي قرن 21 : متصل شده و هوشمندتر

نيمه هادي ها و صنايع الكترونيك

تاثيرات تكامل صنعت الكترونيك

سيستم هاي ريز الكترومكانيكي (MEMS)

سيتم MEMS در زمان حال

زمينه هاي كاربرد و تاثيرات آينده MEMS

تاثيرات احتمالي در فناوري اطلاعات

ورودي اطلاعات

خروجي اطلاعات

ذخيره اطلاعات

پردازش اطلاعات

ارتباط  اطلاعات

پارادايم جديد در شبكه

اينترنت و جوامع

اينترنت به عنوان يك بازار محلي

اينترنت و بازاريابي

برقراري ارتباط با سيستم _اثر متقابل انساني

واقعيت مجازي و انواع آن

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

ارتباطات راه دور و توانمندي هاي شبكه اي كه اطراف ما هستند ؛ ابزاري جديد براي برقراري ارتباط با كامپيوتر ها و توانايي هاي كاربر هستند كه موجب ايجاد دقت در سيستمها ودر تعاملات خود با انسان ها و در نهايت با كسب و كارو تحولات ناشي از اين توانايي هاي فني مي شوند.

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۴۰ | پيشرو دانش
تحقيق فناوري هاي قرن 21،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 32
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4026

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان