پيشرو دانش

دانلود مقاله تورم مدل كلاسيك همگرا ايران (نظريه پولگرايان)

مقاله تورم مدل كلاسيك همگرا ايران (نظريه پولگرايان)

مقاله تورم مدل كلاسيك همگرا ايران (نظريه پولگرايان)

فرمت فايل : doc

حجم : 77

صفحات : 59

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مدل كلاسيك تورم در ايران روش همگرايي

كاملترين محصول موجود با منابع كامل رفرنس دهي و پاورقي ، جداول و روابط جامع

فهرست مطالب:

چكيده
مقدمه
1 . مروري بر روند تورم و رشد پول در ايران
1ـ1 . روند تورم (لگاريتمي) در ايران
1ـ2. روند رشد پول (لگاريتمي) در ايران
2 . نظريه‌هاي تورم مكتب پولگرايان
3 . مكتب پولي شماره (II)، مكتب انتظارات عقلايي  (RE)
4 . پيشينه مطالعات تجربي در جهان
5 . مطالعات انجام شده در مورد سياست‌هاي پولي براساس انتظارات عقلايي
6 . پيشينه مطالات تجربي در اقتصاد ايران
7. مطالعات انجام شده در مورد سياست‌هاي پولي براساس انتظارات عقلايي در ايران
8 . بررسي مدل كلاسيك تورم  
9. محدوديت‌هاي بين معادله‌اي  
10 . نتايج تجربي
10ـ1 . آزمونهاي ايستايي
جدول شماره 1 ـ آزمون پرون (پارامتر برابر 4/0 در نظر گرفته شده است)
10ـ3 . آزمون ايستايي با استفاده از تابع خودهمبستگي
جدول شماره 2 ــ آزمون ايستايي تابع خودهمبستگي، باكس ـ پايرس و لجانك ـ‌ باكس
10ـ4 . آزمون همگرايي يوهنسن و يوهنسن ـ جسيليوس
جمع‌بندي و ملاحظات  
پيوست 1
پيوست 2
جدول شماره 3 ـ نتايج آزمون همگرايي يوهنسن: آزمون ماتريس اثر
جدول شماره 4 ـ نتايج آزمون همگرايي يوهنسن: آزمون حداكثر مقادير ويژه
جدول شماره 5 ـ تخمين حداكثر راستنمايي يوهنسن از بردارهاي بلندمدت
جدول شماره 6 ـ تخمين حداكثر راستنمايي يوهنسن از بردارهاي بلندمدت (نرمال شده)
جدول شماره 7 ـ تخمين حداكثر راستنمايي يوهنسن از بردار همگرا
جدول شماره 8 ـ آزمون حداكثر راستنمايي يوهنسن براي محدوديت بيش از حد مشخص
جدول شماره 9 ـ مدل تصحيح خطا براي متغير تورم
جدول شماره 10 ـ مدل تصحيح خطا براي متغير رشد نقدينگي
منابع
--------------

هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.

در مقاله‌اي كه توسط جلالي نائيني و شيوا (1379)، تحت ”عنوان سياستهاي پولي، انتظارات عقلايي، توليد و تورم“ نوشته شده است، اثرات سياست پولي بر توليد و تورم در دوره 70-1340 ارزيابي گرديده است. در اين مقاله، براي آزمون خنثايي و عقلايي بودن انتظارات در مورد پيش‌بيني نرخ حجم پول از مدل بارو استفاده شده و نتايج حاصله بيانگر اين است كه رشد حجم پول و نقدنيگي در ميان مدت و درازمدت تاثير قابل توجهي روي توليد ناخالص داخلي در ايران نداشته و تنها باعث استمرار فشارهاي تورمي گشته است.
اقتصاددانان فوق، همچنين در رگرسيون توليد ناخالص داخلي بر روي نرخ رشد نقدينگي غير منتظره و نرخ رشد پيش‌بيني شده،‌به نتيجه مغاير با نظريه بارو رسيده‌اند. چرا  كه مطابق نظريه بارو ضرايب نرخ رشد نقدينگي غير منتظره بايستي داراي علامت مثبت بوده و همچنين ضرايب حجم نقدينگي پيش‌بيني شده از لحاظ آماري مخالف با صفر نباشند، در حالي كه ضرايب به دست آمده در اين مقاله، در مورد نرخ رشد پيش‌بيني نشده داراي علامت منفي و ضرايب حجم پيش‌بيني شده پول معني‌دار مي‌باشند.
...

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۱۷ | پيشرو دانش
نظريه پولگرايان، مقاله تورم، مدل كلاسيك همگرا ايران،

تحقيق ميزان بكارگيري برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني پروژه هاي عمراني

تحقيق ميزان بكارگيري برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني پروژه هاي عمراني

تحقيق ميزان بكارگيري برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني پروژه هاي عمراني

فرمت فايل : doc

حجم : 1782

صفحات : 120

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

چكيده :

اين طور به نظر مي رسد كه در صنايع ساخت نيروي كارمتنوعي مشغول به كار مي باشند از اين رو اداره ومديريت نيروي انساني در اين صنعت كار سخت و چالش برانگيزي است مديريت استراتژيك منابع انساني (SHRM) مدرن، رويكرد وديدگاهي است در رابطه با توسعه وجوه نيروي انساني به منظور بهره برداري از اين نيرو درجهت بهبود عملكرد گروهي پروژه ها و ايجاد مزيت رقابتي سازمان. برنامه ريزي وتوسعه نيروي انساني پروژه ها بخش اساسي مديريت منابع انساني در اين صنعت ميباشد. اين تحقيق به منظور بررسي وسعت به كارگيري برنامه ريزي وتوسعه نيروي انساني در پروژه هاي عمراني صورت گرفته است . تاكيد اصلي اين تحقيق به سمت بهينه كردن سطوح ونواحي ازلحاظ برنامه ريزي سازماني وتوسعه گروهي به منظور افزايش عملكرد پروژه ومقابله با مسائل ومشكلات مواجه شده نظيركمبود نيروي كار ماهر، كاركنان موقت وتغييرپذير، فقدان يا كمبود آموزش هاي موثروارزيابي عملكرد مي باشد . ...

علل بروز بي تفاوتي (عدم انگيزه ) در كاركنان و روش هاي مقابله با آن :

بي تفاوتي كاركنان نسبت به مسائل و مشكلات سازمان، مشكلي است كه در ايران گريبانگير اكثر سازمانهاي دولتي وبعضي سازمانهاي غير دولتي است. مديران در برخورد با اين موضوع عكس العمل هاي متفاوتي از خود نشان مي دهند، بعضي فقط حرص مي خورند، بعضي چون چاره اي نمي يابند بي تفاوت مي گذرند، بعضي چاره كار را آموزش كاركنان مي دانند، بعضي (مديران بي تجربه) اصلاً متوجه آن نمي شوند. آنها در سازمان خود مشكلي نمي بينند. بي تفاوتي نوعي انحراف ازوضعيت متعادل درسازمان است . درمديريت بحران نيز، بحران را انحراف از وضعيت تعادل تعريف كرده اند. پس شايد بتوان بي تفاوتي را نيز نوعي بحران ناميد. بي تفاوتي را شايد بتوان يك بحران خاموش، سقوط آرام و تخريب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش اين چنيني به موضوع بي تفاوتي با توجه به اينكه تأثير زيادي بر سيستم هاي مختلف در سازمان، بخصوص بر توليد دارد، بسيارجاي تأمل است. بعضي ازعلل بروز بي تفاوتي در كاركنان : بي توجهي مافوق به مسائل و اتفاقات سازمان : بي توجهي از طرف مافوق دلايل مختلفي دارد از قبيل بي تفاوت بودن خود مافوق به مسائل سازمان، بي تجربه بودن مافوق، نداشتن دانش كافي،نبود معيارهاي ارزشيابي و ...

...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۴۴ | پيشرو دانش
برنامه ريزي نيروي انساني، بكارگيري برنامه ريزي نيروي انساني،

پاورپوينت بهره وري ارزيابي و رويكردهاي آن

پاورپوينت بهره وري ارزيابي و رويكردهاي آن

پاورپوينت بهره وري ارزيابي و رويكردهاي آن

فرمت فايل : ppt

حجم : 230

صفحات : 33

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پاورپوينت بهره وري

مطالب:

بهره وري
سير تكاملي مفهوم بهره وري
هفت «C» بهره وري
چرخه بهره وري
مرحله اندازه گيري
مرحله ارزيابي بهره‌وري
مرحله برنامه ريزي بهره‌وري
حركت بهره وري
اهداف محاسبه ميزان بهره‌وري
مشخصات مطلوب سيستم انداز‌گيري بهره‌وري
مبناي مقايسه شاخصهاي بهره وري
دوره ارزيابي بهره وري
سطوح بهره وري
رويكردهاي مختلف به اندازه گيري بهره وري
رويكرد اقتصادي به بهره وري
بهره وري با رويكرد اقتصادي
دو روش عمده براي اندازه گيري كارايي در اقتصاد پيشنهاد مي شود:
كارايي
شاخص بهره وري
سه روش در محاسبه كارآيي (بهره وري) از ديدگاه اقتصادي
عوامل موثر بر افزايش بهره وري

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۱۰ | پيشرو دانش
تحقيق بهره وري ارزيابي، رويكردهاي بهره وري ارزيابي،

دانلود پاورپوينت تفكر فازي در مديريت

پاورپوينت تفكر فازي در مديريت

پاورپوينت تفكر فازي در مديريت

فرمت فايل : ppt

حجم : 698

صفحات : 64

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

تاريخچه :
منطق فازي اولين بار توسط  پروفسور لطفي زاده استاد دانشگاه  بركلي در مقاله اي تحت عنوان « مجموعه هاي فازي »  در سال 1965 به دنيا عرضه شد، ليكن نزديك به پنج   سال طول كشيد تا دانشمندان به كاربردهاي آن دست يافتند و منطق فوق در سيستم هاي كنترلي مورد استفاده قرار گرفت.
اين منطق سالها بعد و در اوائل دهه 90 كاربردهاي خويش را  در عرصه هاي علوم  ديگر     همانند مديريت يافت و راهي تازه براي تحليل و مدلسازي مسائل در فضاي عدم قطعيت پيش روي محققان قرار داد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۳۶ | پيشرو دانش
تحقيق تفكر فازي در مديريت،

دانلود پروژه تفكر استراتژيك و چرايي آن

پاورپوينت تفكر استراتژيك و چرايي آن

پاورپوينت تفكر استراتژيك و چرايي آن

فرمت فايل : ppt

حجم : 615

صفحات : 50

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

اين پاورپوينت با اسلايدهايي عالي آماده شده كه اهم مطالب آن بصورت زير مي باشد
مفهوم اوليه كلمه استراتژي
چگونه مي‌توان به يك استراتژي اثربخش دست يافت؟
ويژگي هاي بهينه تفكر استراتژيك
تعريف استراتژي
چرا برنامه‌ريزي را استراتژيك مي نامند
تعريف انتخاب استراتژي
مديريت استراتژيك چيست ؟
تفكر استراتژيك
چرا تفكر استراتژيك ؟
تفكر استراتژيك چيست؟
يك الگوي مفهومي
نحوه تاثيرگذاري تفكر استراتژيك در سازمان
نحوه تاثيرگذاري تفكر استراتژيك در سازمان، 3 فرمان براي تفكر استراتژيك
تفكر استراتژيك - برنامه ريزي استراتژيك
نتيجه گيري

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۰۴ | پيشرو دانش
دانلود پروژه تفكر استراتژيك، پاورپوينت تفكر استراتژيك،

دانلود مقاله بررسي و مديريت زنجيره خلاقيت و نوآوري

مقاله بررسي و مديريت زنجيره خلاقيت و نوآوري

مقاله بررسي و مديريت زنجيره خلاقيت و نوآوري

فرمت فايل : doc

حجم : 915

صفحات : 23

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

توجه به زنجيره هاي خلاقيت رهيافتي نظامگرا در مديريت خلاقيت و نوآوري
در اين مقاله ضمن تشريح مفاهيم زنجيره و شبكه خلاقيت، تلاش شده است با بررسي موردي يك زنجيره، مصداقي عيني براي اين مفاهيم آورده وبا استناد به آن  بحثهاي نظري در قلمرو مديريت خلاقيت ارائه شود.
1. مقدمه
براي واژه هاي خلاقيت و نوآوري تعاريف متعددي ارائه شده است [3 و 34]. وجه مشترك اين تعاريف ارائه وتوسعه فكروطرح جديد است[24]. واژه پردازان و صاحبنظران اصطلاحات خلاقيت ونوآوري را معادل هم نمي‌دانند و براي آنها تعاريف جداگانه‌اي ارائه مي‌كنند [3 و 24]. در اين مقاله از تمايزات تعريفي بين اين دو واژه صرفه‌نظر شده است و با تكيه برقلمرو مشتركات مفهومي آنها معادل يكديگر به كاررفته‌اند.
...

زنجيره خلاقيت از مثلث ريلوكس تا دريل هاي چندوجهي
اگربه مركزيت هريك از اضلاع يك مثلث متساوي الاضلاع  دايره‌اي به شعاع اضلاع آن مثلث رسم شود، كمان‌هاي حاصل از تقاطع دايره‌ها در اطراف مثلث اوليه ، يك مثلث متساوي الاضلاع محدب را پديد مي آورد كه به  افتخار فرانزريلوكس [27] (1905-1829) به نام مثلث ريلوكس [28] ناميده مي شود [11]. نحوه ترسيم يك مثلث ريلوكس در شكل 1 به تصويركشيده شده است [8].
اين مثلث داراي خواص هندسي زيادي است [11، 13، 14، 8، 15]، ازجمله اينكه مي تواند درحين دوران حول مركز خود ، سطح يك مربع را كه طول اضلاع آن برابر با طول اضلاع اين مثلث باشد،  پوشش دهد[29]. مانند آنچه در شكل 2 نشان داده شده است[8]. اشاره به اين نكته لازم است كه دوران مثلث ريلوكس در داخل چنين مربعي مستلزم آن است كه مركز آن علاوه بر حركت وضعي، يك حركت انتقالي نيز در يك مدار تقريباً بيضي شكل داشته باشد.مسير چنين حركت انتقالي در مركز شكل 2 مشهود است [11]  .
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۳۱ | پيشرو دانش
دانلود مقاله مديريت زنجيره خلاقيت و نوآوري،

تحقيق ضرورت صنعتي شدن و امكانات توسعه صادرات صنعتي در شرايط اقتصادي كشور

تحقيق ضرورت صنعتي شدن و امكانات توسعه صادرات صنعتي در شرايط اقتصادي كشور

تحقيق ضرورت صنعتي شدن و امكانات توسعه صادرات صنعتي در شرايط اقتصادي كشور

فرمت فايل : doc

حجم : 186

صفحات : 209

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مقدمه
فصل اول
«ضرورت صنعتي شدن»
فصل دوم
«گزينه هاي استراتژي صنعتي ايران»
فصل سوم
امكانات توسعه صادرات صنعتي ايران با توجه به شرايط اقتصادي
فصل چهارم
«تصوير كلان اقتصادي ايران با تاكيد بر صادرات صنعتي»
فصل پنجم
تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي توسعه صادرات صنعتي
فصل ششم
تجربه كشورهاي موفق جهاني در توسعه صادرات صنعتي «كره جنوبي»
فصل هفتم
امكانات وظرفيت هاي بازار جهاني براي جذب صادرات صنعتي ايران
فصل هشتم
پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي
فصل نهم
خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روش هاي اجرايي
منابع
=================
فصل اول
«ضرورت صنعتي شدن»
1-1-تغييرات ساختاري اقتصادي در بلند مدت :
نوع و اهميت فعاليت هاي اقتصادي جوامع در طول زمان تغيير مي كند . جستجوي عوامل تغييرات ساختاري اقتصادها در بلند مدت به منظور كشف
قانونمندي هاي حاكم بر آن تغييرات كه تعدادي از دانشمندان و مورخان اقتصادي و اجتماعي را از قديم به خود مشغول نموده است مي باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 ميلادي و مدتها پيش از ديگران در اين موضوع بحث كرده و معتقد بوده است كه اجتماعات بشري از قوانين ثابتي پيروي مي كنند . وي چون كشاورزي را امري بسيط و ساده و طبيعي و فطري مي داند كه در آن نيازي به انديشه و دانش نيست ، بذاته بر همه انواع فعاليتها مقدم مي داند . صنايع به نظر او نسبت به كشاورزي در مرتبه دوم و پس از آن است زيرا صنعت از امور تركيبي و عملي است كه در آن انديشه و نظر را بكار مي برند  . ابن خلدون رواج صنايع را فرع رشد تمدن مي داند كه در شهرهاي آباد و پرجمعيت عده اي كارشناس و متخصص شده و در رشته هايي مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پيدا مي كنند  . مطالعات اقتصاددانان در مورد كشف چارچوب هائي كه توسعه اقتصادي رابا ساختار و سياست اقتصادي مرتبط نمايد در نيم قرن اخير ادامه داشته است . از جمله آنان مي توان به كلين كدارك (1940)كوزنتس (1957 و 1966)هاتاكر (1957)چنري (1960) تمين (1967) چنري و تيلو (1968)سوكين و چنري (1989) اشاره كرد كه براي نمونه به ارائه نظريات كوزنتس ، سركين و چنري مي پردازيم :
...

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۵۹ | پيشرو دانش
تحقيق ضرورت صنعتي شدن، امكانات توسعه صادرات صنعتي،

تحقيق تاثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل بر كاهش هزينه هاي مخابرات

تحقيق تاثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل بر كاهش هزينه هاي مخابرات

تحقيق تاثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل بر كاهش هزينه هاي مخابرات

فرمت فايل : doc

حجم : 51

صفحات : 63

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي تأثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني شركت مخابرات استان
بيـان مسئلــه پژوهـش
در دهه‌هاي 1950 و 1960 كشورهاي صنعتي با دخالت دولتها دوران با ثباتي توأم با رشد معقولي را طي كردند و دولتها با اجراي سياستهاي خرد و كلان اقتصادي به مؤفقيتهاي نسبي دست يافتند . و بدنبال آن ، مؤفقيتهاي مقطعي اقتصاد برنامه‌اي يا متمركز كشورهاي سوسياليستي با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهايي داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهاي دولتي گرديد و اين دخالتها بصورت ملي كردن صنايع مختلف و تشكيل شركتهاي دولتي عينيت پيدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعيت بيشتري بخشيد .
پس از چندين دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعيت و ايجاد نيازهاي متنوع و پيشرفت تكنولوژي دولتها با مشكلات و معضلاتي مانند كسري تراز پرداختها ، بروكراسي شديد ضعف سيستمهاي مديريتي ، ضعيف بودن سيستمهاي ارزيابي و حسابسري ، ازدياد كاركنان روبرو شدند . كه در اوايل دهه 1980 سياستهاي خصوصي سازي (غيرملي كردن) بتدريج در كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها براي رهايي از مشكلات مالي و معضلات اجتماعي از حالت دخالت به حالت ارشادي تغيير موضع داده و از فعاليتهاي غيرضروري دست كشيده و بيشتر فعاليتهاي غير امنيتي و احساس را به بخش خصوصي واگذار كردند .
...
- نتـــايج
در بررسي مقايسه هزينه‌هاي پرسنلي مربوط به نگهداري شبكه كابل و هوايي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در دو حالت بخش خصوصي و دولتي به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمده هزينه‌هاي نگهداري شبكه كابل در شرايط تصدي شركت مخابرات در هزينه‌هاي پرسنلي متمركز شده ولي در بخش خصوصي بيشتر
هزينه‌ها در حق‌الزحمه پيمانكاران انباشته مي‌گردد .
از مقايسه اين هزينه‌ها كه در جدول 4-1بخش دولتي و6-1بخش خصوصي كه شامل هزينه‌هاي پرسنلي و غيرپرسنلي و حق‌الزحمه پيمانكاران و وسايط نقليه مي‌باشد .
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۲۸ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير خصوصي سازي بر كاهش هزينه مخابرات،

مقاله نظريه ها اهداف و موانع خصوصي سازي

مقاله نظريه ها اهداف و موانع خصوصي سازي

مقاله نظريه ها اهداف و موانع خصوصي سازي

فرمت فايل : doc

حجم : 68

صفحات : 122

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

چكيده
در ادامه اين پژوهش، پژوهشگر بر آن است كه به توضيح و تفسير زمينه هاي خصوصي سازي، تعاريف و نظريه ها پرداخته و پس از آن اهداف به كارگيري چنين برنامه اي را تشريح كند. خصوصي سازي هم مثل ديگر برنامه هاي اجتماعي – اقتصادي به روش و طرق گوناگون انجام مي شود و اين دلايل اجراي طرح است كه در هر جامعه اي روش به كارگيري و پياده سازي آن را تعيين مي كند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تاكنون انجام داده و با بررسي نتايج اجراي برنامه هاي خصوصي سازي، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي را مد نظر قرار مي دهد و شمه اي از فعاليت هاي انجام شده در اين شركت را تا به حال در راستاي خصوصي سازي بيان مي كند.
پس از آن به بررسي موانع و مشكلات موجود بر سر راه خصوصي سازي پرداخته و در پايان اين فصل به بررسي تحقيقات انجام شده توسط ديگر محققين مي پردازد تا با تكيه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدي بررسي هاي آماري براي دست يابي به نتايج دقيق حاصل از پياده سازي خصوصي سازي در شركت پخش فرآورده هاي نفتي انجام خواهد شد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله موانع خصوصي سازي،

مقاله تاريخچه اهداف و روشهاي خصوصي سازي و تجارب كشورها

مقاله تاريخچه اهداف و روشهاي خصوصي سازي و تجارب كشورها

مقاله تاريخچه اهداف و روشهاي خصوصي سازي و تجارب كشورها

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 59

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

خصوصي سازي

زمينه هاي تاريخي: در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشري است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون وسطي،‌در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس (Russia Company) در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي (East India Company) و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،‌گسترش اين نوع شركت ها را عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند.
...

تجربه كشورها در امر خصوصي سازي

سه گروه كشورها شامل كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، كشورهاي با اقتصاد متمركز و كشورهاي جهان سوم در امر خصوصي سازي قابل تميز هستند. كه كشورهاي پيشرفته مانند بريتانيا، ژاپن و كشورهاي با اقتصاد متمركز مانند آلمان شرقي، چكسلواكي، لهستان ، مجارستان و كشورهاي جهان سوم مانند تركيه، مصر و ونزوئلا بودند كه تلاش به اجراي خصوصي سازي نمودند كه از اين بين نمونه هايي را برمي گزينيم و به توصيف چگونگي خصوصي سازي آنها مي پردازيم.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۱۷ | پيشرو دانش
مقاله خصوصي سازي و تجارب كشورها،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان