پيشرو دانش

دانلود تحقيق روشهاي بازاريابي محصولات صنايع غذايي

تحقيق روشهاي بازاريابي محصولات صنايع غذايي

تحقيق روشهاي بازاريابي محصولات صنايع غذايي

فرمت فايل : doc

حجم : 105

صفحات : 41

گروه : صنايع غذايي

توضيحات محصول :

روشهاي بازاريابي براي محصولات صنايع غذايي

فهرست:
مقدمه   1
چكيده   2
ويژگي هاي عمومي بازارهاي كشاورزي   3
اشكال گوناگون بازار   5
بازاريابي بين المللي    11
انواع سياستهاي رقابتي   16
نظام تجارت بين الملل   19
چگونگي غلبه بر موانع رقابت   24
تصميم گيري در خصوص حضور در بازار بين المللي   29
برنامه بازار يابي   32
مفهوم كانل جامع در بازاريابي بين المللي  36   
نتيجه گيري    37
فهرست منابع    39
----------
مقدمه
مسائل كشاورزي پيچيده اند و رابطه آنها با پاره اي عوامل اقتصادي ،مالي ، فني و جمعيتي است هر نوشته اي راجع به بازارهاي كشاورزي ، حتي اگر در حد اين كتاب موجز باشد ، ضرورتا بايستي مسائل بسيار متنوعي را مورد بررسي قرار دهد
قبل از هر چيز ، بايد بدانيم مشكلات  بازارهاي كشاورزي چيست؟ خصوصيات فني آن كدام است ؟ مشكلات بين المللي محصولات عمده كشاورزي چگونه سازمان مي يابد ؟
اما اين را هم بايد بدانيم كه با كدام روش و با چه تشكيلاتي ، قواي عمومي و صاحبان مشاغل ذيربط ، اقدامات روزمره ناشي از اين نابرابري را عمل به آنها ضروري است اعمال مي كنند؟
نخستين اصل در مشكلات بين المللي صنايع غذايي وجود فراورده ها و خدمات و ارايه اصولي آنها براي تامين نيازها و ايجاد رضايت خريداران است
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۱۹ | پيشرو دانش
تحقيق روشهاي بازاريابي محصولات صنايع غذايي،

تحقيق چالش كشورهاي در حال توسعه با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

تحقيق چالش كشورهاي در حال توسعه با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

تحقيق چالش كشورهاي در حال توسعه با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

فرمت فايل : doc

حجم : 217

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي

داراي 24 صفحه با منابع كامل و رفرس درون متني

شيوه هاي رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش هاي تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information-Communication Technology  تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي ارتباطي شامل تمامي فن آوري هايي است كه گونه هاي مختلف ارتباطات را ميان انسان ها با يكديگر ، انسان ها با سيستم هاي الكترونيكي و سيستم هاي الكترونيكي با هم ميسر مي سازد به نظر مي رسد كه نگاه جهانيان به اين پديده بر طيفي از شيفتگي تا انزجار قرار مي گيرد ...
...
3-تبديل ميدان جنگ به بازار پيام
شكل گيري ارتباطات چندرسانه اي و در واقع توسط تكنولوژي هاي اطلاعاتي -
ارتباطي ، پهنه گزينش عنصر سوم را بسيار وسيع تر كرده است و شكل هاي تازه اي از دريافت شليك را فراهم ساخته كه دور از چشم عنصر اول و عنصر دوم ، از طريق ارتباطات ميان انساني ، انساني و رقومي و ميان رقومي امكان پذير شده است . به عبارت ديگر ، توسعه ICT عصري را به وجود آورده كه مي توان شكل گيري بازار جهاني پيام ناميد . در اين بازار خريداران پيام حسب نياز ، سليقه و ذائقه خود ، از ميان انبوهي از كالا - اكثراً بسيار ارزان تر از گذشته و در خيلي از موارد رايگان - هر لحظه يكي را گزينش مي كنند .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۵۰ | پيشرو دانش
تحقيق چالش كشورهاي در حال توسعه، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات،

مقاله الزامات ساختارها و زيرساختهاي توسعه علمي و فناوري ايران

مقاله الزامات ساختارها و زيرساختهاي توسعه علمي و فناوري ايران

مقاله الزامات ساختارها و زيرساختهاي توسعه علمي و فناوري ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 36

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

اين مقاله با نگاهي بنيادي و روشي تحليلي مبتني بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروري در نظر دارد تا به گونه اي علمي ساختار، زير ساخت و ملزومات توسعه علمي و فناوري كشور را به نقد بكشد. در پايان اين مطالعه نيز براساس مطالب متن به هشت تاكيد در سياستگذاري و برنامه ريزي در راستاس تقويت نظام علمي و فناوري كشور بسنده شده است.
بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه نهادهاي علوم، فناوري و توليد در كشورهاي توسعه يافته در ارتباطي نزديك و تنگاتنگ عمل مي‌كنند. متقابلاً كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما از اين نظر دچار پراكندگي هستند. نگاهي به تجربه ديگر كشورها در زمينه طراحي استراتژي علم و فناوري از طريق ساماندهي ساختارهاي هدفمند و دائمي جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوري به منظور حمايت از علم و فناوري، تحت نظر نخست‌وزير تشكيل شد تا برنامه‌ريزي براي تعيين و تدوين اولويت‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي پيرامون دو مقوله مذكور را به عهده بگيرد. كانادا شوراي ملي تحقيقات كانادا (NRC) رهبري تحقيقات دولتي اين كشور را به عهده دارد.  (NRC) در اين راه تلاشهاي خود را به اين شكل هدفمند كرده است كه اطمينان حاصل كند همچون  ساير ملل پيشرفته جهان از طريق علوم و فناوري به برتري رقابتي دست يابد و قادر به توسعه و نوآوري باشد. بودجه تثبيت شده، برنامه‌هاي هدفمند و سياستهاي جديد براي حمايت از نوآوري‌ از اولويت‌هاي اين كشور است. در كره جنوبي مؤسسه عالي علوم و فناوري كره جنوبي از سال 1986 يك مركز سياست علوم و فناوري تأسيس كرد تا در زمينه سياست‌گذاري علمي- پژوهشي به مطالعات و تحقيقات لازم بپردازد.
...
نتيجه گيري و پيشنهادات:
در صورتيكه بخواهيم توليد علم و فناوري در كشور را نهادينه كنيم ابتدا بايد ايمان و باور خود را به اين امر كامل كنيم، البته در چشم‌انداز و برنامه سوم و چهارم توسعه سياستگذاران و برنامه‌ريزان با تعريف توسعه كشور مبتني بر دانايي محوري بخش قابل توجهي از ايمان و باور خود را به اين امر متجلي و نشان داده‌اند. با توجه به بررسي بعمل آمده كه نشان از عدم اجراي بيشتر مصوبات و مواد قانوني برنامه ها  ميدهد بويژه درصدهايي مشخص از GNP كه مقرر شده بود در طول برنامه سوم توسعه كشور به بخش پژوهش كشور اختصاص داده شود، عليرغم پيش بيني در بودجه ساليانه كشور محقق نشد. لذا پيشنهاد مي گردد متوليان بخش پژوهش كشور تمام تلاش خود را براي اجراي اين مطالبات قانوني به عمل آورند.   
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۲۰ | پيشرو دانش
مقاله ساختار توسعه علمي و فناوري ايران،

دانلود تحقيق سازمان

تحقيق سازمان

تحقيق سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 268

صفحات : 44

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
هماهنگي ارتباطات    1
هماهنگي و وظايف ستاد    2
سازمان كل بودجه    3
سازمان كل خدمات كشوري    4
سازمان كل تداركات    4
هماهنگي و حيطه نظارت    7
ميزان لزوم سرپرستي    9
قدمت سازمان    10
عدم تمركز    10
شخصيت سرپرست و توانايي مرئوسين    11
حيطه نظارت و ارتباطات    13
هماهنگي و تشكيل كميته    19
هماهنگي كردن طرق اجراي عمليات    17
اصول هماهنگي    18
هماهنگي از طريق بررسي تأثير متقابل عمليات واحدهاي دستگاه    18
هماهنگي از طريق مستقيم    19
هماهنگي در مراحل اوليه    19
هماهنگي به صورت يك جريان مداوم    20
ارتباطات    21
موانع ارتباطات    22
ارتباطات عمودي    26
ارتباطات مستقيم    30
ارتباطات دوراني    32
شبكه ارتباطات    33
-----------------------
يكي از طريق مؤثر هماهنگ كردن عمليات ، تقويت ستاد مركزي رياست سازمان است. واحدهاي ستاد مركزي به منزله چشم و گوش رياست سازمان هستند كه او را در تعيين خط مشي و تنظيم برنامه ، هماهنگ كردن عمليات و نظارت بر اجراي آن ، ياري مي كنند. به عنوان مثال ، در سازمان حكومت مركزي كشورهاي متحدآمريكاي شمالي ، رياست جمهور در حدود 65 وزارتخانه و مؤسسات مستقل را رهبري مي كند. بديهي است كه هماهنگ كردن عمليات اين مؤسسات وسيع از توانائي يك نفر خارج است و به همين دليل رئيس جمهور از طريق تقويت ستاد مركزي خود عمليات واحدهاي تابعه را هماهنگ مي كند. ...
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۵۱ | پيشرو دانش
تحقيق سازمان،

دانلود مقاله ويژگيها و تقويت سازمانهاي يادگيرنده

مقاله ويژگيها و تقويت سازمانهاي يادگيرنده

مقاله ويژگيها و تقويت سازمانهاي يادگيرنده

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 16

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سازمانهاي يادگيرنده

فهرست:
چكيده
1- مقدمه
2- شرط لازم در شكل‌گيري سازمان‌هاي يادگيرنده
3- ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده
4- قواعد كلي در سازمان‌هاي يادگيرنده
5- راهكارهايي جهت تقويت سازمان‌هاي يادگيرنده
 6- جمع‌بندي
منبع
--------------
چكيده

يكي از ويژگي‌هاي اساسي سازمان‌هاي جديد، شكل‌گيري آنها بر مبناي يادگيري است. بنابراين مديران و كاركنان، همواره در حال يادگيري بوده و مهارت‌هاي جديد كسب مي‌كنند چرا كه قدرت هر سازمان متناسب با ميزان آموزش دائمي مديران و كاركنان آن است. هدف اين مقاله ايجاد آشنايي با ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده است.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۱۸ | پيشرو دانش
مقاله سازمانهاي يادگيرنده،

دانلود پاورپوينت روش تحقيق در مديريت

دانلود پاورپوينت روش تحقيق در مديريت

دانلود پاورپوينت روش تحقيق در مديريت

فرمت فايل : ppt

حجم : 146

صفحات : 334

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

 روش تحقيق در مديريت

فصل اول - كليات
مباحثي در زمينه شناخت
ديدگاه هاي شناختي
مفهوم و فلسفه تحقيق علمي
هدف تحقيق علمي
قواعد تحقيق علمي
پيش نيازهاي تحقيق علمي
تعاريف علم ،علوم انساني،نظريه، و.....
شناخت انواع متغير
... و شناخت فرايند تحقيق علمي
فصل دوم – انواع تحقيقات علمي
تحقيقات علمي بر اساس هدف     
- بنيادي
-كاربردي
- عملي    
تحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش
- تاريخي
- توصيفي
- هبستگي
- تجربي
- علمي
فصل سوم – انتخاب و بيان مساله تحقيق
طرح مساله تحقيق
انتخاب و تعيين حدود مساله
مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق
شناسائي و تحليل مساله تحقيق
تعيين متغيرها و تدوين مدلهاي علًي
نحوه بيان مساله ونگارش آن
فصل چهارم – تدوين فرضيه
تعريف فرضيه
نقش فرضيه در تحقيق علمي
انواع فرضيه در تحقيقات تجربي
ويژگيهاي يك فرضيه خوب
شيوه نگارش و ارزيابي فرضيه  
فصل پنجم – نمونه گيري
تعريف نمونه و جامعه آماري
انواع نمونه و روش انتخاب آن
نمونه هاي احتمالي
نمونه هاي غير احتمالي
روشهاي بر آورد حجم نمونه
ملاحظات مربوط به برآورد حجم نمونه
فصل ششم – ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات
تعريف ابزار سنجش  
انواع ابزار سنجش
ابزارهاي استاندارد
ابزارهاي محقق ساخته
مقياسهاي سنجش
مقياسهاي سنجش كميًات
طيفهاي سنجش كيفيًات
روائي و پايايي ابزار سنجش
فصل هفتم – روشهاي گردآوري اطلاعات
انواع روشهاي گردآوري اطلاعات
روشهاي كتابخانه اي
روشهاي ميداني
روش آزمون
پرسشنامه
مصاحبه
مشاهده
و . . . . .
روشهاي تركيبي
فصل هشتم – كد گذاري استخراج و طبقه بندي داده ها
تعريف كد گذاري
روش اجرا
استخراج داده ها
دستي
سوالات  باز
سوالات بسته
استفاده از رايانه
سوالات  باز
سوالات بسته
فصل نهم – تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه تحليل داده ها
تجزيه تحليل كيفي
تجزيه و تحليل كمي
استفاده از آمار توصيفي
استفاده از آمار استنباطي
فصل دهم – تنظيم و تدوين گزارش تحقيق
عناصر و ساختار گزارش تحقيق
عنصر مقدمات
عنصر فهرستها
عنصر متن
عنصر كتابنامه
عنصر پيوستها
-  شيوه استفاده از اثار ديگران
فصل يازدهم – تهيه و تنظيم طرح تحقيق
دلايل توجيهي تهيه طرح تحقيق    
تسهيل برنامه ريزي اجرائي
كسب حمايت ديگران
آگاه كردن افراد موثر در تصويب
انواع طرح تحقيق
بر اساس ماهيت تحقيق
بر اساس مراحل پيشرفت
عناصر و ساختار طرح تحقيقاتي

رشته : حسابداري  -  مديريت (دولتي ، بازرگاني و . . . )

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۴۵ | پيشرو دانش
روش تحقيق در مديريت،

دانلود مقاله سازماندهي و مديريت‌ فعاليتهاي تحقيق‌ و توسعه

مقاله سازماندهي و مديريت‌ فعاليتهاي تحقيق‌ و توسعه

مقاله سازماندهي و مديريت‌ فعاليتهاي تحقيق‌ و توسعه

فرمت فايل : doc

حجم : 179

صفحات : 106

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سبكهاي‌ مديريتي سازمانهاي‌ تحقيق‌ و توسعه

مقدمه‌
 ‌هدف‌ از اين‌ مقاله‌ فهم‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ آيا در سازماندهي‌ و مديريت‌ فعاليتهاي‌ "تحقيق‌ و توسعه" شيوه‌هاي‌ متفاوتي‌ وجود دارد؟ هم‌ از منظر علم‌ مديريت‌ (راسل‌ و ديگران، 1991) و هم‌ از ديدگاه‌ سازماني‌ (توئيس‌ 1987) اين‌ موضوع‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است.
 ‌اما اين‌ مطالعات‌ "تحقيق‌ و توسعه" را همچون‌ نوعي‌ "جعبه‌ سياه" تلقي‌ كرده‌اند، يعني‌ تمركز اين‌ مطالعات‌ بر آن‌ دسته‌ از فعاليتهاي‌ سازمانها و شركتها قرار داشته‌ است‌ كه‌ به‌ توسعه‌ فناوريها و محصولات‌ جديد اختصاص‌ يافته‌اند.‌ ‌موارد ديگري‌ از مطالعات‌ تحقيق‌ و توسعه‌ به‌ سهم‌ و نقش‌ مخارج‌ كل‌ «تحقيق‌ و توسعه» كلان‌ در رشد اقتصادي‌ كشورها پرداخته‌اند. گل‌ورم‌ در يك‌ مطالعه‌ بين‌المللي‌ نمونه‌اي‌ متشكل‌ از 52 كشور در حال‌ توسعه‌ و 18 كشور توسعه‌يافته‌ را برگزيده‌اند و نقش‌ بارز مخارج‌ "تحقيق‌ و توسعه" بر رشد اقتصادي‌ را به‌ تأييد رسانيده‌اند. مطالعه‌ آنها مؤ‌يد اين‌ امر است‌ كه‌ مخارج‌ تحقيقات‌ تأثير بيشتري‌ در رشد اقتصادي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ داشته‌ و دارند.
...

تعامل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي

برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي از مفاهيم عمده در ادبيات آموزشي است. آنچه در پي مي‌آيد مروري دوباره برتعاريف اين سه مفهوم و چگونگي تعامل آنها با يكديگر است.
از آنجا كه برنامه‌ريزي، راه و روشي براي هدايت منظم فعاليت‌هاي انساني براي اهداف و مقاصد مشخصي است و به تعبيري ديگر نقشه راه براي رسيدن به مقصود و جهت‌گيري منطقي براي فعاليت‌هاست منطقاًَ لازم است از نيازها و انتظارات، شرايط و امكانات، منابع و تجهيزات و همچنين موانع و محدوديت‌ها اطلاعات جامع و دقيقي جمع‌آوري كنيم و براي تحقق اهداف مورد نظر، مناسب‌‌‌ترين و مؤثرترين راهبردها را پيش‌بيني و توصيه نماييم.
برنامه ريزي يك فرايند آگاهانه و سيستماتيك جهت تصميم گيري در مورد اهداف و فعاليتهاي آينده يك گروه يا سازمان است.با برنامه ريزي صحيح امور ساماندهي شده و تامين منابع انساني و هدايت رهبري به ويژه نظارت وكنترل اجرائي تر و اثربخش تر خواهد شد.
...

نقش مديران آموزشي در پرورش تفكر خلاق

جوامع براي رشد و بالندگي به نيروهاي متفكر نياز دارند. در حقيقت نيروهاي انساني متفكر شالوده و اساس پيشرفت در كشور هستند. تا سالها پيش نگرش مربيان به آموزش معطوف به ارائه اطلاعات و آموختن مهارت به يادگيرندگان بود و از اين رو استفاده از روشهايي كه تمرين و تكرار ناميده مي‌شد بسيار مفيد به نظر مي‌رسيد. در كنار آموزش رسمي روابط شاگرد استادي در بسياري از كسبه ها رواج داشت و شاگرد براي تسلط يافتن بر كاري و رسيدن به درجه استادي سختي و رنج فراواني را متحمل مي‌شد.
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۰۷ | پيشرو دانش
دانلود مقاله سازماندهي، مديريت‌ فعاليتهاي تحقيق‌ و توسعه،

مقاله اهميت هدفگذاري در تبليغات و راهكارهاي اهداف تبليغاتي

مقاله اهميت هدفگذاري در تبليغات و راهكارهاي اهداف تبليغاتي

مقاله اهميت هدفگذاري در تبليغات و راهكارهاي اهداف تبليغاتي

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 21

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

در اين مقاله سعي شده است ضمن نشان دادن اهميت هدفگذاري در تبليغات، راهكارهايي براي تعيين اهداف تبليغاتي مناسب براي تبليغ‌دهندگان ارائه شود.
فهرست مطالب:

چكيده
1- مقدمه
2- تعريف تبليغات
3- پيدايش تبليغات
4- بررسي مفهوم اثر بخشي
5- اثر بخشي در تبليغات
6- مزاياي هدفگذاري تبليغات
6- نتيجه گيري
مراجع
پي نوشتها

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۳۴ | پيشرو دانش
هدفگذاري در تبليغات، راهكارهاي اهداف تبليغاتي،

مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 107

صفحات : 75

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مقدمه
اعتلاء سطح زندگي مردم و سطح توليد و همچنين رشد علمي، مستلزم سرمايه‌گذاري به ميزان وسيع است. همانگونه كه سرمايه، تمدن را پي‌ريزي مي‌كند، امروز هم ترقي اجتماع ما مبتني بر سرمايه است. در توليد كوچكترين و بي‌اهميت‌ترين كالا تا ايجاد بزرگترين تاسيسات اتمي سرمايه سهيم است. منتهي هرچه توليد و محصول مهمتر و عظيم‌تر باشد، اهميت سرمايه در توليد نيز بيشتر مي‌شود.
بوسيله سرمايه است كه نيروي عظيم طبيعت مهار مي‌شود، هر چيز بوسيله نيروي علم و دانش بوده كه بشر توانسته است نيروي احتراق زغال‌سنگ و نفت و نيروي باد وآبشار و بالاخره نيروي سهمگين اتم را در اختيار خود گيرد و علم بزرگترين نيروي توليد ثروت است، ولي اكتشافات علمي خود زائيده سرمايه‌گذاري در راه تعليم و تربيت و تحقيقات و تبعات علمي است.
تفاوت بين سطح درآمد مردم كشورهاي جهان، نه تنها بخودي خود، كم نمي‌شود، بلكه بعلت رشد علمي كه كشورهاي توسعه يافته از آن برخوردارند، روزبروز بر وسعت و دامنه آن افزوده مي‌گردد. رشد علمي، به حدي در افزايش درجه رفاه مادي كشورهاي توسعه يافته موثر است كه مي‌توان گفت:
« كشورهاي پيشرفته هستند كه در آنها تفكر علمي سابقه طولاني‌تر و شيوع بيشتر و رسوخ زيادتر است.»
...
فصل اول
توسعه اقتصادي
رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي
رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اقتصادي
فصل دوم
كشورهاي توسعه نيافته
تعريف كشورهاي توسعه نيافته
خصوصيات كشورهاي توسعه نيافته
طبقه‌بندي كشورها از لحاظ توسعه اقتصادي
فصل سوم
سرمايه و عوامل موثر در تشكيل آن
تعريف و مشخصات سرمايه
عوامل موثر در تشكيل سرمايه
فصل چهارم
امكانات افزايش توليد ملي
ازدياد عوامل توليد
تركيب عوامل توليد با استفاده از شيوه‌هاي نوين توليد
قدرت توليد و تشكيل سرمايه
افزايش درآمد و تغييرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادي
فصل پنجم
برآورد سرمايه
عوامل موثر دربرآورد سرمايه
ضريب سرمايه‌گذاري
معيار سرمايه‌گذاري در تقدم و تاخر طرحهاي توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس‌انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
ماليات و هزينه‌هاي دولت
ماليات
هزينه‌هاي دولت
ماليات و پس‌انداز
ماليات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي
علل سرمايه‌گذاري خارجي
چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي
نتيجه گيري
منبع

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۰۴ | پيشرو دانش
مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي،

دانلود مقاله بررسي و كاركرد سيستم توليد انعطاف پذير

مقاله بررسي و كاركرد سيستم توليد انعطاف پذير

مقاله بررسي و كاركرد سيستم توليد انعطاف پذير

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 86

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

سيستم هاي توليد انعطاف پذير

‌ ‌اين‌ مقاله‌ به‌دنبال‌ آن‌ است‌ كه‌ بيان‌ كند توليد انعطاف‌پذير و كاركرد آن‌ چيست‌ و چگونه‌ مي‌توان‌ آن‌ را به‌ تمام‌ گوشه‌ و كنار جهان‌ برد، به‌گونه‌اي‌ كه‌ همگان‌ از آن‌ منتفع‌ شوند. توليد انعطاف‌پذير چيست؟ شايد بهترين‌ راه‌ براي‌ تبيين‌ اين‌ سيستم‌ مقايسه‌ آن‌ با توليد دستي‌ و توليد انبوه‌ است.
مقدمه  
توليد انعطاف‌پذير
مزيت‌ رقابتي‌ توليد انعطاف‌پذير
رفتار با مشتري‌
افزايش‌ توانايي‌ جهت‌ رقابت‌
تعريف‌ جديد از سازمان‌
آزادي‌ عمل‌ در قيمت‌گذاري‌
خط‌ سير انتقال‌ كالا
روشهاي‌ تبليغاتي‌
ماهيت‌ فعاليتهاي‌ فروش‌
اقدامات‌ و فعاليتهاي‌ مديران‌
اتوماسيون
سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
سطح Element
سطح فيلد Field Level
 سطح: (Call Level )Cell
 سطح(Areal Level)Area
سطح: (Plant Level)
منابع

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله سيستم توليد انعطاف پذير،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان