پيشرو دانش

مقاله سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

مقاله سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

مقاله سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 34

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS

گسترش سيستم‌هاي اطلاعاتي باعث مي‌شود كه از ماهيت بروكراتيك مديريت دولتي كاسته شده وبه سمت وسوي اينفوكراسي گام بردارد. برخي از صاحبنظران براين باورند كه با تصميم فن‌آوري اطلاعات،‌مباني دموكراسي درمديريت دولتي تضعيف مي‌شود زيرا ماهيت فن‌آوري اطلاعاتي بيش از آنكه جهت گيري دومكراتيك داشته باشد، گرايشهاي تكنوكراتيك دارد. ازسوي ديگر عده اي براين باورند كه به كمك فن‌آوري اطلاعات ارزشهاي دموكراتيك مانند تكثرگرايي، آزادي بيان،… تقويت خواهد شد. درجهان ارتباطات، كنترل مستقيم جاي خود رابه ابزارهاي غيرمستقيم مانند استانداردسازي، آموزش وپرورش مي‌دهد. اطلاعات مبناي قدرت است وانحصار قدرت از هرنوعش كه باشد دربلندمدت تبعات منفي خود رانمايان مي‌سازد، هم به جامعه زيان مي‌رساند وهم كل حاكميت رازيرسؤال مي‌ببرد. (زاهدي 1380،7-125)
پس براي اين مهارانحصار بايد به نوعي اخلاقيات معتقد بود مديريت بايد دربهره گيري از مظاهر جديد فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد الزامات اخلاقي چون: 1-بهبودكيفيت خدمات دستگاههاي حكومتي؛2-اطمينان ازمحرمانه بودن اطلاعات مردم ؛و 3-دوطرفه بودن جريان اطلاعات ميان مردم وحكومت، را رعايت كند. ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۵۹ | پيشرو دانش
مقاله سيستم اطلاعات مديريت MIS،

دانلود تحقيق انواع سازمانهاي نوين

تحقيق انواع سازمانهاي نوين

تحقيق انواع سازمانهاي نوين

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سازمانهاي نوين

مقدمه:

مدل سنتي سازمان يا به عبارتي گروه هاي بزرگ كاركنان كه وظايف تخصصي را با هماهنگي متمركز انجام مي دهند، در سال هاي زيادي از قرن بيستم، از نظر اقتصادي قابل قبول بود. ولي امروزه اين نوع سازمان ها اعتبار و سودمندي چنداني ندارد، زيرا بسيار پرهزينه هستند و از كاربري لازم نيز بي بهره اند. سازمان هاي جديد ديگر در بند هرم هاي سلسله مراتبي نيستند كه در قله آن مدير ارشدي كه همه چيز را مي داند و همه چيز را    مي بيند قلمرو پيرامون را تحت نظر داشته باشد.
آنچه درآينده به وفور ديده خواهد شد، اشكال سازماني هستند كه ساختارشان مبتني بر تشريك مساعي واحدهاي مستقل بنا مي شود.
...

سازمان بدون مرز

اين ساختار فاقد مرزهاي سنتي هستند. در اين ساختارها جريان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهاي خارجي مشتريان، توليدكنندگان و ساير واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بيرون هيچ گونه مرزي را نمي شناسد.
وحدت، يكپارچگي و تلفيق از ويژگي هاي ساختار بدون مرز هستند كه موجب استفاده اثربخش از استعدادها، توانايي ها و تخصص افراد بي شمار در سازمان مي شود كه همه لزوماً عضو دائم سازمان نيستند.
...

قيمت محصول : 2200 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق انواع سازمانهاي نوين،

دانلود مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 33

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

نقش سرمايه در رشد اقتصادي

به زعم اكثر علماي توسعه نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي اساسي و اصلي مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه در توليد به نيست كه آنرا مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گامهاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش و ... صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.
...

مزيت داخلي در بازارهاي بين المللي

در تئوري اقتصادي و كلاسيك، شركت به اين صورت مورد پذيرش قرار مي گيرد كه داراي كاملترين و كم هزينه ترين اطلاعات مي‌باشد و به خاطر سوددهي، فرصتهاي جذاب در هر جائي كه وجود دارد، ايجاد شده است معمولاً شركت با يك محدوده جغرافيايي كه محدود به همان منطقه، سرزمين يا داخل كشور مي باشد، پديدار مي‌شود، اما اين قلمرو تغيير مي‌كند. تغيير ممكن است، نتيجه نيروهاي داخلي مانند مديريت ارشد، پيشرفت تكنولوژي يا توليد جديد، نياز قابل مشاهده براي يك بازار بزرگتر و غيره باشد و يا ممكن است نتيجه نيروهاي خارجي مانند مشتريان، دولتها، گسترش محدوده رقابتي خارجي و يا يك حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات يا گسترش محدوده تجاري به صورت EU و يا ورود به بازارهاي جديد مانند آنچه كه براي اروپاي شرقي صورت گرفت، باشد.
...

فهرست مطالب:
تقش سرمابه در رشد اقتصادي     1
منابع تأمين سرمايه     1
معيارهاي سرمايه گذاري     3
نقش سياست هاي پولي در توسعه اقتصادي     7
نقش سياستهاي مالي در توسعه اقتصادي     10
شاخص هاي بهره وري     14
سرمايه گذاري مستقيم خارجي     20
نقص در كنترل عملكردهاي خارجي     27
منابع     29

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۰۰ | پيشرو دانش
مقاله نقش سرمايه در رشد اقتصادي،

تحقيق شايسته سالاري و سرمايه فكري شايسته سازمان

تحقيق شايسته سالاري و سرمايه فكري شايسته سازمان

تحقيق شايسته سالاري و سرمايه فكري شايسته سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 20

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سرمايه فكري شايستگان

توسعه شايسته سالاري در سازمانها
شايستگي ها در مديريت
شايسته سالاري و بهره وري
تحكيم شايسته سالاري در حكومتها
بهره وري دانايي
آسيب شناسي واحدهاي گزينش
----------------

توسعه شايسته سالاري در سازمانها

شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سازمان بيان مي شود، در سازمانهاي رشديافته و يا در حال رشد بسيار بااهميت و در ميان مديران اين اهميت بيشتر است.
...

تحكيم شايسته سالاري در حكومتها

آقاي علي بنيادي ناييني، دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني و دكتر داود هاديفر، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در مقاله مشترك خود جايگاه شايسته سالاري درايران را موردبررسي قرار دادند. اين دو معتقدند: آنچـــه امروزه دولتها به سوي آن گــــام برمي دارند ايجاد ثبات در مديريتها با تعيين و تعريف مكانيزم حاكم بر شايسته سالاري است، شايسته سالاري مبتني بر شايسته خواهي و شايسته گزيني.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۲۸ | پيشرو دانش
تحقيق شايسته سالاري،

دانلود مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 81

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

مقدمه
مدلول كليه اسناد رسمي يعني اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمي را جع به ديون و ساير امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ك ثبت شده مستقلا و بد ون   احتيا ج به حكم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطين داد گستري و   ساير قو اي دو لتي مكلف هستند كه در مو اقعي كه از طرف ما مو رين اجرا ء به آ نها مر ا جعه مي شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراييه اقدام كنند مگر در مورد تسليم عين منقو لي كه شخص ثا لثي متصرف و مد عي مالكيت آ ن باشد .
سند ثبتي داراي قوه اجرايي است يعني مي توان براي اجراي مفاد آ ن  متوسل به صدوراجراييه شد. امكان صدور اجراييه در هر سند ثبتي وجود ندارد .
...

تعارض حق ثالث با حق موضوع اجراييه

اجراييه در صورتي مي تواند به استيفاي حق بستانكار منتهي شود كه در تعارض با حق ثا لث نباشد ، وگرنه وسيله اي مشروع براي دارا شدن غير عا دلا نه بستانكار به شمار مي رود . در اين صورت ، عيب اين روش ، اين خواهد بود كه دولت به كمك بستانكاري كه به ظاهر ، ذيحق و در واقع حقي نداشته است ، حق ديگر ي را تضييع و در حق اين بستانكار تثبيت كرده است . از اين رو ، هر كجا كه حق ثا لث با اجراي مفاد اجراييه در تعا رض باشد ، اجراي آ ن متوقف مي شود . پس ، تعارض حق ثا لث با حق موضوع اجراييه ، يك طاري اجرايي است .
...

فهرست:
مقدمه
بخش اول – تعريف سند و انواع آن  
1-    تعريف سند و انواع آن
2-    انواع سند
3-    شرايط سند رسمي
فصل اول – آثار حقو قي ثبت اسناد
فصل دوم – صدور اجراييه
مبحث اول – عمليات اجرايي
1-    فرستادن اجراييه نزد مسؤول اجراء و اطلاع به متعهد
2-    ابلاغ اجراييه
مبحث دوم – ترتيب اجراء
1-    اسناد بدون وثيقه
2-    اسناد داراي وثيقه
مبحث سوم – روش بازداشت
1-روش بازداشت اموال بدهكار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثالث
بخش دوم – شكايات اجرايي
1-    شكايت از اجراء سند
فصل اول – توقيف عمليات اجرايي
بخش سوم – طواري اجرايي
1-    شكايت از دستور صدور اجراييه
2-    اعتراض به بازداشت مستثنيات دين
3-    اعراض مرتهن از رهن
4-    تقا ضاي راهن در سند رهن ثبتي و مديون در ساير اسناد
5-    توقف تاجر مديون
6-    فوت يا حجر مديون
7-    تلف واقعي يا حكمي وثيقه
8-    تمديد مهلت بدهكار تو سط بستانكار
9-    ابطال عمليات اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۲:۵۰ | پيشرو دانش
مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد،

دانلود مقاله نقش و طبقه بندي سيستم اطلاعات مديريت

مقاله نقش و طبقه بندي سيستم اطلاعات مديريت

مقاله نقش و طبقه بندي سيستم اطلاعات مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 18

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم اطلاعات مديريت

چكيده
1- مقدمه
 2- مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن
3- انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان
4- سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
4-1- تعريف سيستم اطلاعات مديريت
4-2- مفهوم سيستم اطلاعات مديريت
4-3- نياز به يك پايگاه اطلاعات
4-4- مدل‌هاي تصميم‌گيري در سيستم اطلاعات مديريت
4-5- ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (ديويس و اولسون 1985، 28-44)
مراجع
-------------
اين مقاله جايگاه، نقش، تعريف، مفهوم، ابعاد و طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت را شرح مي‌دهد. مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن، انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان، تعريف سيستم اطلاعات مديريت، مفهوم سيستم اطلاعات مديريت، نياز به يك پايگاه اطلاعات، مدل‌هاي تصميم‌گيري در سيستم اطلاعات مديريت و ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت از جمله مباحث اين مقاله هستند.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۲:۱۹ | پيشرو دانش
مقاله نقش سيستم اطلاعات مديريت،

تحقيق تاثير سيستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وري فرآيند توليد

تحقيق تاثير سيستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وري فرآيند توليد

تحقيق تاثير سيستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وري فرآيند توليد

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان
تجربه اي در بهبود و ارتقاي بهره وري در فرايند توليد
( در نظام بهره برداري و نگهداري ماشين آلات )
پيشگفتار
در اجراي سياست و برنامه هاي دولت و محور قرا گرفتن كشاورزي ، وزارت كشاورزي نيز به نوبه خود به عنوان متولي آن جهت آماده سازي بستر كار و مكانيزاسيون كشاورزي ، تعدادي ماشين آلات عمراني و راهسازي تأمين كرد و متناسب با نياز استانها در سطح كشور توزيع نمود تا در پروژه هاي عمراني از جمله
1-    تسطيح و يكپارچگي سازي اراضي
2-    احداث سدهاي خاكي
...
منحني هاي هزينه ، حداقل هزينه را در سطوح مختلف توليد نشان مي دهد و شامل هزينه هاي مخفي و  هزينه هاي آشكار هستند . هزينه هاي آشكار به مخارج واقعي سازمان مربوط مي شود كه با آن نهاده هاي مورد احتياج خود را مي خرد و يا اجاره مي كند و هزينه هاي مخفي مربوط به مقاديري از نهاده ها مي شود كه مالكيت آن متعلق به سازمان است و در جريان توليد توسط سازمان بكار گرفته مي شود . ارزش اين نوع نهادها بايد محاسبه و يا تخمين زده شود .
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۱:۵۱ | پيشرو دانش
بهره وري فرآيند توليد، سيستم حقوق و دستمزد،

دانلود مقاله سيستم مديريت سازمان هاي مجازي

مقاله سيستم مديريت سازمان هاي مجازي

مقاله سيستم مديريت سازمان هاي مجازي

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 18

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم مديريت كيفيت براي سازمانهاي مجازي

مقدمه :
با توسعه كامپيوتر و تكنولوژي اطلاعات, يك نوع جديد سازماندهي مطرح گرديد كه به آن سازمان مجازي گفته مي شود (byrnc1993). سازمانهاي مجازي شكلهايي از واحدهاي سازماني پراكنده از نظر جغرافيايي, نيمه مستقل (قسمتي مستقل و قسمتي وابسته) و نيمه جاودان (داراي عمر محدود) هستند كه عملكرد كلي خودشان را جهت پاسخگويي برروي نيازهاي بازار و ظرفيت هاي تكنولوژي ارتباط اطلاعات بوسيله تطبيق دادن پيوسته شكل سازماني خود توسعه داده اند (wassenar 1999) .
...
نتيجه :
سازمان مجازي يك شكل عملياتي نويد دهنده و اميدبخش در قرن 21 است . به سبب سطوح مختلف نرم افزاري و سخت افزاري موجود در سازمان مجازي در مقايسه با سازمان هاي سنتي, روش هاي مديريت كيفيت متفاوت مي باشند. در اين مقاله, مباحث مديريت كيفيت مرتبط با سازمان مجازي تا حدودي مورد مطالعه قرار گرفته اند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۱:۲۰ | پيشرو دانش
مقاله سيستم مديريت سازمان مجازي،

تحقيق شاخص ها و موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد

تحقيق شاخص ها و موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد

تحقيق شاخص ها و موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد

فرمت فايل : doc

حجم : 88

صفحات : 73

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

فهرست مطالب
چكيده    3
مقدمه و طرح موضوع    4
1- جهاني شدن اقتصاد    5
2- شاخص‌هاي جهاني شدن    8
3- شاخص‌هاي تركيبي    10
4- شاخص‌هاي غير تركيبي    19
1-4- شاخص‌هاي «باز بودن تجاري»    20
1-1-4- شاخص‌هاي وقوعي    20
2-1-4- شاخص‌هاي پيامدي    23
2-4- شاخص‌هاي باز بودن مالي    33
5- فرآيند جهاني شدن در آئينه شاخص‌ها    34
6- ايران و فرآيند جهاني شدن اقتصاد    37
جمع بندي وملاحظات    42
منابع    46
---------------

جهاني شدن اقتصاد

يكي از پديده‌هاي بسيار قابل توجه دهه‌هاي اخير در اقتصاد جهاني، درهم آميزي و ادغام متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي‌توان در افزايش بازرگاني بين‌المللي، جهاني شدن توليد و جهان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) ملاحظه كرد. در نيمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله كالا در سطح جهان دو برابر رشد توليد جهاني بوده كه اين نسبت در نيمه اول دهه 1990 به سه برابر افزايش يافته است.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق شاخص جهاني شدن اقتصاد، موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد،

مقاله شركاي منطقه اي ايران و تشكيل هم پيوندي اقتصادي منطقه اي

مقاله شركاي منطقه اي ايران و تشكيل هم پيوندي اقتصادي منطقه اي

مقاله شركاي منطقه اي ايران و تشكيل هم پيوندي اقتصادي منطقه اي

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 48

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

شركاي منطقه اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي

يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي

چكيده
امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان تجربه مي‌شود. در منطقه‌اي كه ايران واقع شده است، دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ”سازمان همكاري اقتصادي“ و ”شوراي همكاري خليج فارس“ قرار دارند كه بالقوه مي‌توانند شركاي طبيعي تجاري ايران قلمداد شوند. نگاهي اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي عضو دو تشكل مذكور نشان مي‌دهد كه بين اين كشورها تفاوت‌هاي بارزي نظير ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌هاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسي امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي مناسب در اين منطقه است. با آگاهي از اين موضوع كه يكايك اعضاي دو تشكل مورد بحث، بازيگراني موثر، كارا و فعال نيستند، لذا بايد براي تشكيل يك هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليت‌هايي حداقل از جنبه اقتصاد كلان بين‌الملل باشند.
...
شاخص آزادسازي اقتصادي
طي دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي جهان، از جهاني شدن اقتصاد متأثر شده‌اند. توسعه تجارت بين‌الملل به گونه‌اي اتفاق افتاده است كه گسترش رقابت بين‌المللي بين كشورهاي صنعتي را از يك سو و بين كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي آسيايي تازه صنعتي شده (NIEs) را از سوي ديگر به دنبال داشته است. اين پديده در سليقه‌ها، سرمايه‌گذاري، تجارت بين‌الملل و حتي در بازار نيروي كار اثر داشته و رقابت بين‌الملل را گسترش داده است.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰:۱۷ | پيشرو دانش
مقاله شركاي منطقه اي ايران، تشكيل همپيوندي اقتصادي منطقه اي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان