پيشرو دانش

تحقيق جغرافياي شهري

تحقيق جغرافياي شهري

تحقيق جغرافياي شهري

فرمت فايل : doc

حجم : 380

صفحات : 36

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

جغرافياي شهري

جغرافياي شهري چيست؟
تاكنون درباره جغرافياي شهري تعاريف گوناگوني ارائه شده است.آنچه در زير مي آيد تعاريف مورد پذيرش اغلب جغرافيدانان در دنياي علم است:
      1)جغرافياي شهري بر نظام فضائي و موقع شهر تأكيد دارد و مانند ديگر شاخه هاي علم جغرافيا ، علل پراكندگي مكانهاي شهري ، تشابهات و تناقضات اجتماعي - اقتصادي ميان آنها را با توجه به شرايط مكاني مطالعه مي كند.     
با توجه به تعريف مذكور،تحليل و تأكيد در جغرافياي شهري ،بر پايه اين موارد صورت مي گيرد:
     الف)نظام داخلي شهرها و ماهيت الگوها ،بويژه كاربري زمين ها و حوزه هاي اجتماعي در شهرها؛
     ب)بررسي روند اين الگوها و شكل گيري آنها در طول زمان.
      2)جغرافياي شهري درباره الگوهاي فضائي پديده هاي شهري از نظر پراكندگي فضائي و نيز تأثير متقابل فضائي آنها مطالعه كرده ، همچنين روندها را در داخل شهرها بررسي ميكند.اين تعريف از جغرافياي شهري بيشتر"پوزيتيويستي"است و روشهاي آماري و مدلها را به كار مي گيرد.
...
نسبت به طرق ارتباطي ، راهها و معابر طبيعي و حتي نسبت به مواد اوليه ، منابع انرژي و نيروي انساني موجود در ناحيه مي تواند داشته باشد.
لازم به يادآوري است كه در قلمرو داده هاي طبيعي علاوه بر اهميت گذرگاه ها و معابر طبيعي ، مرز تماس و برخورد دو ناحيه اي كه از لحاظ مورفولوژيكي و پدولوژيكي با هم مغاير و ناهمانند ، مورد توجه جغرافيدانان است .
علاوه بر اين و بطور استثنائي خود مقر و نشستگاه جغرافيائي شهر مي تواند يكي از عوامل توجيه كننده موقعيتي باشد كه شهر از آن برخوردار است و در اين راستا است كه ارزيابي متقابل مقر و موقع جغرافيائي شهر ضروري مي نمايد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۴۱ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق جغرافياي شهري،

تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

فرمت فايل : doc

حجم : 40

صفحات : 101

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

فهرست مطالب:

امپراتوري روم:(395م-27ق.م)
حكومت اوگوستوس:(14م-27 ق.م)
هنر و ادبيات در عصر آگوست:
سلسله ژوليوس و كلوديوس( 68- 14م)
- تيبريوس: ( 37-14 م)
- كاليگولا: ( 41-37 م)
- كلوديوس:( 54-51-م)
- نرون( 54-68م)
سلسله فيلاويوس: ( 96-69.م)
- وسپاسيانوس: ( 79-69.م)
- تيتوس: ( 81-79.م)
- دوميتيانوس:( 96-81.م)
حكومت آنتونين ها:( 180- 96.م)
- نروا: ( 98-96 .م)
- تراژان: ( 117-98.م)
- هادرين: ( 138-117.م)
- آنتونين: ( 161-138.م)
- مارك ارل: ( 180-161.م)
- كمد :( 192- 180.م)
اجتماع رومي:
بردگي
هنر و معماري در دوران امپراتوري روم
- حمامها:
-سيرك:
-آمفي تئاتر :
-طاق نصرت:
-ستون يادبود تراژان:
-معبد پانتئون:
-مجسمه هاي رومي:
-فرسكها:
-باسيليكاي اولپيا:
-پمپئي:
-تيمگاد:
-خانه هاي رومي:
انحطاط و سقوط امپراتوري روم:
نتيجه گيري
فهرست منابع

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۲۶ | پيشرو دانش
تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان،

تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

فرمت فايل : doc

حجم : 4839

صفحات : 150

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

بصورت جامع و كامل ، بخشي از متن:

چكيده:
شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژي پهنه هاي كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيرعمدتآكربناته نظيرآهك تشكيل شده اندنه تنها ازنظربنيادي ، بلكه به لحاظ تامين آب موردنيازانسان داراي اهميت مي باشد.
پژوهش حاضربه بررسي، ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي پرداخته است.اين حوضه دردامنه شمالي زون بينالودقرارداردكه زيرحوضه كشف رودمي باشد.هدف ازانتخاب موضوع موردنظرشناسايي اشكال كارستي مانند:آون-دولين-لاپيه ها-غارها وچشمه هاي كارستي وطبقه بندي اين اشكال درمنطقه مي باشد.
روش تحقيق دراين رساله،استقرايي وتوصيفي مي باشد.وسپس با جمع آوري مطالب واستفاده ازآمار نامه ها واسنادموجوددركتابخانهاي سازمانهاي مختلف ،وعمليات ميداني وحضوردرمنطقه واندازگيري برخي اشكال وپديده هااطلاعات لازم بدست آمد.
باتوجه به وجود پهنه هاي آهكي مربوط به سازند مزدوران (ژوراسيك زيرين ومياني)–كشف رود وچمن بيد وشرايط مناسب زمين شناسي واقليمي ،حوضه كارستي فريزي دربينالودشمالي ايجادودرحال تكامل مي باشد.اشكال متنوع كارستي نظير:لاپيه،دولين،غاروچشمه نشان دهنده پديده كارستيفيكاسيون درحوضه مي باشد.
------
سرفصل مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
فصل دوم
ويژه گيهاي طبيعي
فصل سوم
اشكال ژئومورفيك كارست
فصل چهارم
عوامل آنتروپوژنيك درقلمروهاي كارستي باتاكيد برمديريت كارست
فصل پنجم
نتيجه گيري
منابع

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي،

مقاله اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

مقاله اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

مقاله اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

فرمت فايل : doc

حجم : 41

صفحات : 27

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

فهرست :
مهمترين اقدامات حكومتي رضاخان
عمده ترين اقدامات اقتصادي در دوره رضا شاه
آيا حكومت رضاخان به ايران خائنانه بود يا خادمانه؟
ويژگي‏هاي حكومت رضاشاه پهلوي
نقدوبررسي
منابع(1)
اهداف رضاخان
رضاخان چگونه فردي بود و دوران حكومت او از منظر سياسي فرهنگي واقتصادي
چگونه نقد مي شود
مروري بر سياست هاي فرهنگي حكومت رضاشاه
منابع(2)
------------
دروان سلطنت رضاشاه را مي توان ازديدگاه هاي گوناگون سياسي ،فرهنگي واقتصادي بررسي كرد. البته در زمينه سياسي , خفقان و استبداد رضا خاني جايي براي دفاع ازحكومت وي باقي نمي گذارد و در زمنيه هاي فرهنگي هم , اسلام ستيزي و ترويج مقلدانه و سطحي فرهنگ عرب كارنامه او را تيره وسياه ساخته , ولي برخي گمان مي كنند اقدامات و برنامه هاي اقتصادي رضا شاه مثبت و قابل دفاع است . بنابراين دراين نوشته تنها به آثار و پيامدهاي اقتصادي آن دوران مي پردازيم تا پاسخ پرسشي را كه درآغاز مطرح شد , ارائه نماييم.عمده ترين اقدامات اقتصادي دردوران رضاشاه را مي توان اين گونه اشاره و نقد كرد.
گسترش و افزايش روندصنعتي كشور:
البتّه اين روندعمدتاً در صنايع و به ويژه تبديلي وابسته به بخش كشاورزي صورت گرفت .به نظرمنتقدان ،چون رضاشاه ازسال هاي پاياني دهه ۱۳۰۰شمسي به مالكي بزرگ و در دهه ۱۳۱۰شمسي به بزرگ ترين مالك زمين هاي كشاورزي ايران تبديل شد، ازاين رو مي خواست با ايجاد صنايع تبديلي و تبديل آن به بخش كشاورزي ،ارزش افزوده محصولات خود را بالا ببرد. البتّه چنين ادعّايي نا مربوط به نظر نمي رسد؛ زيرا رضاشاه با بودجه دولت اقدام به تأسيس اين كارخانه ها كرد و پس از رسيدن به سوددهي به بهاي كم ترازقيمت واقعي ،اين كارخانه ها را به خود يا وابستگان قدرت سياسي اختصاص مي داد
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۵۲ | پيشرو دانش
،

تحقيق جغرافيا و تاريخ مازندران و جاذبه هاي طبيعي و گردشگري

تحقيق جغرافيا و تاريخ مازندران و جاذبه هاي طبيعي و گردشگري

تحقيق جغرافيا و تاريخ مازندران و جاذبه هاي طبيعي و گردشگري

فرمت فايل : doc

حجم : 2253

صفحات : 100

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

جغرافياي طبيعي تاريخي مازندران و جاذبه هاي آن

از سير تا پياز درباره مازندران

برخي از مطالب:

موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان
جغرافياي طبيعي و اقليم استان
جغرافياي تاريخي استان
بابل
چالوس
نوشهر
وضعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي استان
جاذبه هاي طبيعي
منابع و تفرج گاه هاي آبي
دريا و سواحل آن
خزر مركزي:
محور رامسر- علم ده
محور علم ده- بابلسر
محور بابلسر- فرح آباد و بهشهر- گرگان
درياچه ها و تالاب ها
درياچه ولشت:
درياچه استخر پشت
رودخانه ها
رودخانه چالوس
چشمه ها ومراكز آب درماني:
چشمه هاي آب گرم رامسر:
آبشارها
و ...
---------
بخشي از متن:

جغرافياي تاريخي مازندران

درباره تاريخ باستاني استان مازندران اطلاع زيادي در دست نيست و اساسا وضع اقليمي آن اجازه نمي دهد ابنيه و آثار معماري پايدار بماند. در جلگه هاي ساحلي مازندران آثار معتبري از ادوار قبل از اسلام به دست نيامده و حتي از شهرهاي معتبر صدر اسلام(دوره پادشاهان طبرستان و ديلم) هم به جز آمل و ساري يادگاري به جا نمانده است.
بعد از غلبه آريايي هاي مهاجم و مهاجرت بوميان، ساكنان جديد پس از مدت ها ظاهرا زير فرمان هخامنشيان قرار گرفتند.
...
مناطق حفاظت شده و حيات وحش:
برخي از نواحي استان مازندران، به دليل تنوع گونه هاي گياهي و جانوري، به عنوان زيست گاه طبيعي وحوش ارزيابي و تعيين گرديده و به نام هاي پارك ملي و حفاظت شده معروف هستند. در پارك هاي ملي هر نوع دخالت تخريبي انسان در طبيعت و حيات وحش ممنوع است. به طوري كه از قطع هر نوع بوته و درخت و همچنين از شكار هر نوع حيوان و جانور ممانعت به عمل مي آيد. استفاده هاي تفريحي به شرط رعايت فوق آزاد است
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۲۲ | پيشرو دانش
تحقيق جغرافياي مازندران، تاريخ مازندران، جاذبه هاي طبيعي مازندران، گردشگري مازندران،

تحقيق آلودگي هوا و آلاينده ها

تحقيق آلودگي هوا و آلاينده ها

تحقيق آلودگي هوا و آلاينده ها

فرمت فايل : doc

حجم : 53

صفحات : 30

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

آلودگي هوا
تاريخچه آلودگي
مشكلات آلودگي هوا
قانون كنترل آلودگي هوا
اجراي قانون هواي تميز
بحران آلودگي هوا، ريشه‌ها، عواقب و راه‌حل‌ها
آلودگي هوا در جهان
مرگ و مير آلودگي هوا در تهران
هواي آلوده چيست؟
عوامل آلوده كننده هوا
مواد آلوده كننده هوا
CFC ها چه موادي هستند؟
نگراني روز افزون
تهديد اكوسيستم‌ها
راهيابي مواد شيميايي به محيط زيست
مواد سمي در پلاستيك‌ها
آلودگي هوا و باران اسيدي
باران اسيدي چيست؟
پيامدهاي باران اسيدي
اوزون چيست؟
خطر مه دود
منابع

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۰۵ | پيشرو دانش
تحقيق آلودگي هوا و آلاينده ها،

دانلود تحقيق اكوسيستم كوهستان

تحقيق اكوسيستم كوهستان

تحقيق اكوسيستم كوهستان

فرمت فايل : doc

حجم : 105

صفحات : 30

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

اكوسيستم كوهستان

فهرست:
مقدمه و طرح مسئله    1
اهميت اكوسيستم كوهستان    1
كوههاي ايران    3
اكوسيستم كوهستاني اطراف تهران    4
كوهها ،برجهاي اب    7
نواحي كوهستاني از چه توانمندي هايي برخوردارند؟    8
كوهستان ها وسعت پروانه ها    10
كوه ها آسيب پذيرترين اكوسيستم هاي جهان    11
چرا اكوسيستم كوهستان حساس، آسيب‌پذير و شكننده است؟    13
لزوم پاسداشت كوهستان ها    16
اكو سيستم كوهستان و راههاي حفاظت از آن    24
كوه ها، تفرجگاه هاي بي مانند    26
منابع     28
--------------
كوه ها را به سبب ايفاي نقشي اساسي در توليد و توزيع حدود  80  درصد آب هاي شيرين جهان، برج هاي آب نام نهاده اند.
كوه ها سدهايي هستند در برابر جريان هواي كره زمين، هوا و رطوبتي كه در آن است، در برخورد با كوه به بالا رانده و در نتيجه سرد و متراكم مي شود. در اين حال، امكان بارش باران و برف فراهم مي شود. بارش ها يا از شكاف ها و حفره هاي كوهستان به عمق زمين نفوذ مي كنند - و به اين ترتيب از تبخير شدن در امان مي مانند و در پايين دست ظاهر مي شوند - يا به شكل برف ذخيره مي شوند و از محل اين ذخيره، امكان جريان يافتن پيوسته جويبارها و رودها فراهم مي آيد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲:۴۱ | پيشرو دانش
تحقيق اكوسيستم كوهستان،

تحقيق اصول تئوري جايگاه مركزي و اثرات تفريحات جهانگردي

تحقيق اصول تئوري جايگاه مركزي و اثرات تفريحات جهانگردي

تحقيق اصول تئوري جايگاه مركزي و اثرات تفريحات جهانگردي

فرمت فايل : doc

حجم : 313

صفحات : 37

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اصول تئوري جايگاه مركزي و اثرات تفريحات جهانگردي

چكيده: ابتكارات و مقدمات تفريحات جهانگردي مي تواند كمك كند به اساس صادرات اكثر جوامع كه داراي احتمال مساوي از ميزباني مي باشند. هدف از اين مطالعه استفاده تئوري مكان مركزي بعنوان اساس و پايه براي درك بهتر موقعيت هاي آينده كه موثر است در واردات اقتصادي و مرتبط است با مسابقات سرگرمي. اثرات اقتصادي توسط دو ميزبان ( بصورت همكاري و مشاركت) مسابقات ورزشي بوسيله دو استان مجاور در ايالات مختلف كه آناليز شده است. شهرستان هاي كوچكتر بعنوان يك بازتاب گردشگري نادرست و وارونه بصورت عمده فعاليت ها ي ورزشي را انجام مي دهند. در حاليكه مكان هاي بزرگتر دو برابر اثر اقتصادي از اين رويداد نفع مي برند. نواحي اقتصادي محلي و علامت همكاري نيز مورد بحث قرار گرفته است.
...
بحث:
كاربرد تئوري مكان مركزي و نظريات توسعه اقتصادي و منطقه اي منجر شده است كه اين مقاله برتر باشد از مطالعه اثر اقتصادي تيپيكي.
تئوري مكان مركزي ارايه مي كند يك وسيله براي درك علت اين كه تعدادي از مقصد ها بهتر قرار گرفته اند براي توسعه گردشگري نسبت به سايرين. نواحي ثروتمند در سازگاري طبيعي داراي كمبود در فراساختارهاي مي باشد كه ممكن است دريافت كند يك سهم غير منصفانه آورده شده اقتصاد محلي روي توسعه ( marcouiller, Kim and Deller 2004).
تحقيقات آينده تشخيص خواهند داد درآمدهاي اقتصادي گردشگري ورزشي را همچون آناليز گسترش معين و اثرات آن. نياز است و مي تواند نور زيادي موثر است روي عوامل موقعيت.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲:۲۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق جغرافياي طبيعي تاريخي كرمان و جاذبه هاي آن

تحقيق جغرافياي طبيعي تاريخي كرمان و جاذبه هاي آن

تحقيق جغرافياي طبيعي تاريخي كرمان و جاذبه هاي آن

فرمت فايل : doc

حجم : 141

صفحات : 105

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

از سير تا پياز درباره كرمان

برخي از مطالب:
موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان
جغرافياي طبيعي و اقليم استان
جغرافياي تاريخي استان
كرمان
وضعيت اجتماعي و اقتصادي استان
جاذبه‌هاي طيبعي
منابع و تفرجگاه‌هاي آبي
درياچه‌ها و آبگيرها
رودخانه‌ها
رودهاي حوزه آبريز جازموريان
آبريز نمكزارهاي مركزي
ارتفاعات و قله‌ها
دشت‌ها و كويرها
و ...
---------------
بخشي از متن:

تحقيق جغرافياي طبيعي تاريخي كرمان و جاذبه هاي آن

جاذبه‌هاي طيبعي كرمان

طبيعت گردي گرايش نويني از بحث جهانگردي است كه در سالهاي اخير اهميت و جايگاه ويژه‌اي در توسعه جهانگردي يافته است. در عصري كه گسترش روزافزون و متراكم شهرها و ماشيني شدن تمامي جنبه‌‌ها ي حيات اقتصادي و احتماعي انسانها گذران اوقات فراغت  تمدد اعصاب را بويژه براي ساكنان كانونهاي شهري و صنعتي از ضرورت ويژه‌اي برخوردار نموده‌است، توجه به تمامي محوطه‌هاي گردشگاهي اهميت زيادي دارد. بنابراين جنگل‌هاي طبيعي، پاركهاي ملي، پارك‌هاي حيات وحش، سواحل رودخانه‌ها و طبيعت پيرامون آنها، كوهساران و كوهستان‌ها، آبشار‌ها و چشمه‌هاي آب گرم، چشمه‌هاي طبيعي، ييلاق‌ها . مناطق ويژه شكار و صيد ماهي ورزشي درياچه‌ها و سواحل، زيستگاههاي طبيعي پرندگان مهاجر و بومي، غارهاي طبيعي و بويژه طبيعت بكر درون آنها، ه به موضوعي جالب توجه در توسعه صنعت گردگشري تبديل شده است.
...
مقابر و امام‌زاده‌ها
امامزاده زيد

يكي از اماكن متبركه استان كرمان، امامزاده زيد شهداد مي‌باشد كه شجره‌نامه‌اش به امام رضا(ع) منسوب است. قديمي‌ترين قسمت بناي امامزاده ايوان خشتي است به طول 90/8 و عرض 85/5 متر كه ديواري به ضخامت 50/1 متر دارد احتمالاَ قدمت اين ايوان به قرن هفتم هجري مي‌رسد.
تعميرات حفاظتي اين ايوان شامل مرمت طاق، پي‌بندي ديوارها كاشي‌كاري گنبد است. اين بنا تحت شماره 530 به ثبت رسيده است.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۵۳ | پيشرو دانش
تحقيق جغرافياي طبيعي تاريخي كرمان و جاذبه هاي آن،

تحقيق آبهاي سطحي و زيرزميني بوشهر و كنترل آنها

تحقيق آبهاي سطحي و زيرزميني بوشهر و كنترل آنها

تحقيق آبهاي سطحي و زيرزميني بوشهر و كنترل آنها

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 72

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

آبهاي سطحي و زيرزميني بوشهر و كنترل آنها

فهرست:

مشخصات جغرافيايي
1-2-آبهاي سطحي
1-3-رودهاي دائمي
رودخانه دشت پلنگ
رود باغان
1-3-2-رودخانه شاپور:
1-3-3-رودخانه دالكي:
1-3-4-رودخانه اهرم:
1-3-5-رودخانه شور:
1-4-رودخانه هاي فصلي
1-4-2-رودخانه درك گپ
5-1-وضعيت عمومي سفره هاي آب زير زميني
5-1-1-نوع
5-1-2-حدود
5-1-3-عمق برخورد به آب و ضخامت لايه آبدار
5-1-4-سنگ كف
5-2-وضعيت عمومي منابع آب از نظر كيفي و اثر سازندهاي مختلف برآن
5-2-1-اثر گنبدهاي نمكي بر جريانهاي عبوري
5-2-2-اثر سازنده هاي آذرين و دگرگوني
5-2-3-اثر سازندهاي آهكي
5-2-4-اثر رسوبات مارني دوره ميوسن
5-2-6-اثر سازندهاي آبرفتي
5-3- منشأ شوري آبهاي زير زميني آبرفتي و آهكي
5-4-منابع آهكي پراكنده در سطوح منطقه و گسترش آنها
5-4-1-آهك آسمازي
5-4-2-آهك بنگستان(كرتاسه)
5-5-توسعه بهره برداري از منابع اب زير زميني دستهاي منطقه
1-5-5توسعه بهره برداري از منابع آب زير زميني دشت فراشبند
5-5-2-توسعه بهره برداري از منايع آب زير زميني دشت نوجين
5-5-3-توسعه بهره برداري از منابع آب زير زميني دشت جره
5-5-4-توسعه بهره برداري از منابع آب زير زميني دشت كمارج
5-5-5-توسعه بهره برداري از منابع آب زير زميني دشت خشت
5-5-6-توسعه بهره برداري از منابع آب زيرزميني دشت برازجان
6-1-روش كار
كنترل شوري رودهاي شكستاين و برنگ
6-2-1-اجزاء طرح
6-2-2--اثر اجراي طرح
6-2-3-تغييرات در تركيب كشت و افزايش درآمد خالص
6-3-كنترل شوري رود شكستيان از طريق حوضچه هاي تبخيري
6-2-1-اجزاء طرح
6-3-2-اثرات اجراء طرح
6-3-3-تغييرات غلظت در تركيب كشت و افزايش درآمد خالص
6-4-كنترل شوري زهكش تل خركي
منابع و مأخذ:
-------------
1-2-آبهاي سطحي
بر اساس نقشه خطوط همباران كه طي مطالعات هواشناسي استان بوشهر تهيه شده است كل ريزشهاي جوّي استان بطور متوسط حدود 6 ميليارد متر مكعب در سال برآورد مي گردد. حال بفرض اينكه 20 درصد از ميزان مذكور به جريان سطحي تبديل گردد، ميتوان گفت كه كل جريانهاي سطحي سالانه استان بطور متوسط حدود 2/1 ميليارد متر مكعب خواهد بود. علاوه بر ان، تعدادي رود مهم و پرآب نيز از خارج محدوه جغرافيايي استان وارد استان بوشهر مي گردد كه مهمترين آنها عبارتند از رودخانه مند، شاهپور و دالكي.
...
6-1-روش كار
كنترل منابع آب شوري رودخانه شاپور از طريق انتقال قسمتي آب از رودهاي شكستيان و برنگ به پاياب رودخانه و يا انتقال قسمتي از آب رود شكستيان به حوضچه هاي تبخيري و نيز از طريق انتقال مقداري از آب زهكش تل خركي به پائين دست سد انحرافي سعد آباد امكان پذير مي باشد.
در اثر كنترل منابع شوري و كاهش نمك ورودي به آب رودخانه شاپور، كيفيت آب اين رود بهبود بافته و در نتيجه امكان دارد كه كشت محصولاتي كه در شرايط فعلي كاشت آنها جايز نمي باشد توصيه گردد.

قيمت محصول : 13000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق آبهاي سطحي و زيرزميني بوشهر،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 45
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4039

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان