پيشرو دانش

تحقيق مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها در خصوصي سازي

تحقيق مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها در خصوصي سازي

تحقيق مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها در خصوصي سازي

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 39

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها بمنظور ارائه يك روش مناسب جهت خصوصي سازي

(تحقيق موردي بانك كشاورزي )
فهرست:
1- مقدمه
2- ادبيات تحقيق :
الف –مسائل و مشكلات اقتصادي و تاثيرآن بر ارزشيابي بانك كشاورزي:
ب-مسائل و مشكلات حسابداري و تاثيرآن بر ارزشيابي بانك كشاورزي:
ج) مشكلات و مسائل تسهيلات تكليفي:
3- روش تحقيق :
جامعه آماري :
روش آزمون فرضيات تحقيق :
قلمرو تحقيق :
فرضيات تحقيق:
مدل تحقيق :
4- بررسي و بحث
نتايج و تجزيه و تحليل فرضيه تحقيق :
جدول شماره1:نتايج آزمون فرضيات با روش هاي مختلف قيمت گذاري
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق :
5- نتيجه گيري :
پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي :
فهرست منابع و ماخذ:
------------
در اين تحقيق سعي براين بود كه با اعمال ضريب P/E بانكهاي موجود دربورس اوراق بهادار تهران ارزش كل پايه سهام بانك كشاورزي محاسبه شود تا به تواناييها و ضعف هاي  موجود دراين روش پي برده شود و زمينه مناسبي براي برنامه ريزي آينده بانك كشاورزي جهت بكارگيري آن بعنوان مدل مناسب براي قيمت گذاري فراهم گردد .

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۴:۴۶ | پيشرو دانش
قيمت گذاري سهام بانكها،

تحقيق رابطه منبع كنترل رفتار و ميزان تحصيلات معلمان

تحقيق رابطه منبع كنترل رفتار و ميزان تحصيلات معلمان

تحقيق رابطه منبع كنترل رفتار و ميزان تحصيلات معلمان

فرمت فايل : doc

حجم : 102

صفحات : 144

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

رابطه بين منبع كنترل رفتار و ميزان تحصيلات معلمان مدارس راهنمايي و دبيران دبيرستان هاي استان تهران

فهرست
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
هدف پژوهش
اهميت پژوهش
ارائه فرضيه تحقيق
تعريف نظري اصطلاحات
تعريف عملياتي اصطلاحات
فصل دوم
رفتار
اسناد
اسناد كنترل خود
چهره هاي مشخص رفتار
تعيين كننده هاي دروني و بيروني
كنترل
تفاوتهاي فردي در درك كنترل
تغيير پذيري ابعاد منبع كنترل
مفهوم منبع كنترل
اندازه گيري منبع كنترل
نظريه هاي مختلف منبع كنترل
نظريه شخضي شناسي مادي
موضوع رفتار گراها
تصور راتر از ماهيت انسان
پتانسيل رفتار
ارزش تقويت
موقعيت رواني
پژوهشهاي راتر
تفاوتهاي فردي در درك كنترل
شكل گيري منبع كنترل
مكان كنترل دروني و بيروني رفتار
خلاصه پژوهشها
اعتقاد به كنترل شخصي و سلامتي
پيشرفت تحصيلي
تعاريف
پيشينه ي پيشرفت تحصيلي
خود انگاره و پيشرفت تحصيلي
نياز به پيشرفت تحصيلي
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي
نقش والدين بر پيشرفت تحصيلي
محيط و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي
آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
هنجار ملي
آزمونهاي استاندارد پيشرفت تحصيلي و محدوديتهاي آن
محيط و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي
ميزان تحصيلات رابطه بين منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي
تحقيقات مربوط به منبع كنترل در آموزشگاه
فصل سوم
جامعه پژوهش
نمونه تحقيق
روش نمونه گيري
ويژگي آزمودنيها
ابراز اندازه گيري
مقياس كنترل دروني و بيروني راتر
روش نمره گذاري
اعتبار و پاياني آزمون منبع كنترل راتر
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي تحقيق
طرح تحقيق
روش آماري
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
جدول توزيع نمرات
رسم نمودار
جدول داده هاي جمع آوري شده
ارائه تجزيه و تحليل  داده ها
جدول و تفسير داده هاي كلي بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
كاربردهاي و نتايج پژوهش
پيشنهادات
محدوديتهاي پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم
------------
شناخت  ويژگي ها و خصوصيات افرادي كه در زندگي موفق شدند به ما در شناخت خود در شناخت توانايهايمان و ديگران كمك مي كند همچنين به خاطر اعتقادات غلط كه نسبت به دين و خدا در بين جوامع اسلامي و جامعه اي كه من در آزمودن آن هستم و مي بينم ايران باعث مشكلات و كند شدن پيشرفت جامعه شده در تحقيقاتي كه صورت گرفته بين ويژگي هاي خصوصيات افراد يك جامعه و پيشرفت رابطه وجود نداشته كه يكي از اين موارد راجع به شناخت 2 ويژگي كامل متضاد در افراد است و رابطه آن با يك متغير به نام ميزان تحصيلات است.
در اين پژوهش  پژوهشگر مي خواهد به اين پرسش پاسخ بدهد؟
آيا ميزان تحصيلات افراد با منبع كنترل دروني بيشتر از افراد با منبع كنترل بيروني است؟

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۴:۱۸ | پيشرو دانش
رابطه منبع كنترل رفتار و ميزان تحصيلات معلمان،

تحقيق رابطه خودپنداره و بزهكاري جوانان و نوجوانان

تحقيق رابطه خودپنداره و بزهكاري جوانان و نوجوانان

تحقيق رابطه خودپنداره و بزهكاري جوانان و نوجوانان

فرمت فايل : doc

حجم : 85

صفحات : 70

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :


در اين تحقيق تلاش گرديده كه رابطه خودپنداره، بر بزهكاري جوانان و نوجوانان كانون اصلاح و تربيت اهواز را با استفاده از تست خود پنداره راجرز كه در دو فرم (الف و ب) مي باشد بررسي نمايد. در اين فصل موضوع تحقيق، بيان مسئله، اهميت فايده تحقيق، هدف تحقيق، فرضيه ها و تعارف مفاهيم واژه ها عنوان مي شود.
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه و بيان مسئله
مقدمـه
بيان مسئـله:
اهميت و فايده تحقيق:
هدف تحقيق:
فرضيه ها:
سئولات تحقيق:
تعاريف مفاهيم و واژه ها عملياتي و مفهومي :
فصل دوم
تعاريف ، چارچوب نظري وديدگاهها
خود چيست :
چگونگي تشكيل خود پنداره :
اجزاي الگوهاي شخصيت  :
اجزاي خود پنداري :
اجزاي خود پنداري :
پيشينه تحقيقات داخلي:
پيشينه تحقيقات خارجي:
ماهيت خود پنداري :
انواع خود پنداره :
خود پنداري واقعي:
خود پنداري مثبت:
خود پنداري منفي:
خود پنداري اجتماعي:
خودآرماني با توجه به خود پنداره اجتماعي فرد:
تعريف طفل بزهكار:
تاريخچه ي واكنش اجتماعي در مقابل اطفال و نوجوانان بزهكار:
قوانين مربوط به بزهكاران صغير در حيطه بين الملل:
آمار و ارقام مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان
عوامل موثر در بزهكاري اطفال و نوجوانان:
نقش خانواده:
عوامل اجتماعي:
عوامل اقتصادي
نقش دوستان و همسالان
عوامل روانشناختي
علت هاي ديگر بزهكاري
خصوصيات عاطفي ـ اجتماعي كودكان داراي خود پنداره بالا
بررسي خود پنداري بالاافراد  :
ايده هاي نو در باب سر آمـدي :
خواستگـاه سر آمـدي :
ژنتيك و ديگر عوامل بيولوژيك  :
عوامل محيطي(كودكان سر آمـد):
خصوصيات رفتاري ، جسمي و روان شناختي سر آمـدها :
خصوصيات تربيتي و شغلي سر آمـدها :
فصل سوم
روش اجراي تحقيق (متدولوژي) (جامعه آماري، نمونه)
آزمودنيهـا :
شيوه تحقيق(روش جمع آوري اطلاعات) :
ابـراز تحقيق :
بدست آوردن نمره معادل شخصيتي راجرز :
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع
پيوستها و ضمائم
------------
نتيجه گيري :
  در اين تحقيق كه موضوع آن تاثير خود پنداره بربزهكاري بود ابزار اندازه گيري كه مقياس آن خود پنداره راجرز بود يك تست هنجار شده در روي جامعه ايراني نيست . اما نتيجه اي كه از تحقيق فوق بدست آمد اين بود كه بين نسبتهاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجود دارد . و نسبت خود پنداري در آنهايكسان نمي باشد به عبارت ديگر نسبت خود پنداري پايين درافراد مورد بررسي بسيار كمتر از همين نسبت در همسالانشان با توجه به تحقيقات انجام شده مي باشد . ...
...

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۳:۳۸ | پيشرو دانش
تحقيق رابطه خودپنداره و بزهكاري،

دانلود تحقيق اخلاق و تربيت اسلامي

تحقيق اخلاق و تربيت اسلامي

تحقيق اخلاق و تربيت اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 30

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

اخلاق و تربيت اسلامي

فهرست
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت مسئله
سئوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف متغيرهاي تحقيق
ابزار تحقيق
شيوه اجرا
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع
-----------
از آنجا كه امر تعليم و تربيت در روند تكامل زندگي انسانها يك امر ضروري و لازم است.مدرسه بعد از خانواده به عنوان مهد دانش و فراگيري علم، مكاني است كه فرد با ارزشهاي جامعه به صورتي اصولي و صحيح آشنا مي شود و نقش كليدي در تعليم و تعلم دانش آموزان را به عهده دارد. لذا مدرسه بهترين مكاني است كه مي توان در آن انسان ديندار و متقي پرورش داد.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۳:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق اخلاق و تربيت اسلامي،

تحقيق موانع ازدواج جوانان و عوامل تهديد كننده آن

تحقيق موانع ازدواج جوانان و عوامل تهديد كننده آن

تحقيق موانع ازدواج جوانان و عوامل تهديد كننده آن

فرمت فايل : doc

حجم : 153

صفحات : 50

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

موانع ازدواج جوانان و عوامل تهديد كننده آن

فهرست
تعريف واژه ها
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
سؤالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل دوم
پيشينه تجربي تحقيق
ازدواج چيست
پيشينه عملي تحقيق
اهميت سن در ازدواج
سن مناسب براي ازدواج
سن ازدواج در گذر ايام
افزايش سن ازدواج ونقش آن در انحرافات اخلاقي جوانان
افزايش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بي بندوباريهاي جنسي جوان
علل افزايش سن ازدواج
نقش مسكن در سن ازدواج
تشريفات ازدواج
بي تفاوتي والدين
فصل سوم
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
روش تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم
توصيف سؤالات و فرضيات تحقيق
محدوديت تحقيق
فصل پنجم
نتيجه گيري
فصل ششم
منابع
----------
مطالعه حاضر به بررسي موانع ازدواج بين جوانان شهرستان اردكان كه در كارخانه صدف اين شهر مشغول به كارند مي پردازد و آسيب ها و موانع اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، خانوادگي و فردي از ديدگاه آنها مورد ارزيابي قرار مي دهد.
 روش: اين مطالعه به روش توصيفي -تحليلي و مقطعي انجام گرفت و در آن 50 نفر ازكاركنان اين كارخانه در رده ها و مدركهاي مختلف به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ،انتخاب و با پرسشنامه ارزيابي قرار شدند. ابزار پژوهش در اين مطالعه ،چهار حيطه كلي موانع (اقتصادي، اجتماعي - فرهنگي، خانوادگي و فردي)، را  از مجموعه سوالات استخراج و تجزيه و تحليل كرد.

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۲:۴۰ | پيشرو دانش
عوامل تهديد كننده ازدواج جوانان، تحقيق موانع ازدواج جوانان،

تحقيق اصول طراحي فضاي داخلي بيمارستان

پاورپوينت بررسي اصول طراحي فضاي داخلي بيمارستان

پاورپوينت بررسي اصول طراحي فضاي داخلي بيمارستان

فرمت فايل : pptx

حجم : 1083

صفحات : 27

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي اصول طراحي فضاي داخلي بيمارستان

تعداد اسلايد: 27 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

تداركات

آزمايشگاه

آنژيو گرافي

بانك خون

بخش post ccu

سردخانه

رخشويخانه

بخش CCU

اتاق ICU

بخش زنان و بخش مردان

بازتواني

كلينيك

اداري

راديولوژي

اورژانس

اتاق عمل

جراحي ( زنان ، مردان ، اطفال )

آزمايشگاه

داروخانه براي 100 تخته 90 متر

مهدكودك

اندازه اتاق ها

ابعاد تخت ها

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

اتاق ICU:

1- استيشن پرستاري:3*2/5 متر

2- سرويس بهداشتي  

3- رختكن پرسنل براي خانم و آقا 16 متر مربع  

4- آبدارخانه  9 مترمربع

5- اتاق منشي 7 متر مربع

6- اتاق ايزوله براي مريض‌هاي عفوني (m2 2 × 5/1)

7- استراحت كادر (m2 2 ×5/1)

m2 2 × 5/1 

8- انبار تجهيزات 20 متر مربع

9- اتاق شستشو

10- اتاق گازهاي طبي 6 متر مربع

11- اتاق پزشك 3*4 متر

12- بخش يونيت با ابعاد تقريبي  (m2 3 ×2)

13- اطفاء حريق 1/5*2/5متر

14- اتاق عمل براي جراحي‌هاي جزئي (m2 30-25)

15- اتاق مدارك 9 متر مربع

16- اتاق مشاور 12 متر مربع

17- فضاي آزمايشگاهي 9 متر مربع

18- اتاق مواد بهداشتي و دارو 12 مترمربع

19- ساب استريل (m2 20)

(تعداد تخت‌ها بين 6 تا 12 تخت بسته به بزرگي بيمارستان)

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۲:۰۰ | پيشرو دانش
طراحي فضاي داخلي بيمارستان،

پاورپوينت آشنايي با معماري خانه روكو

پاورپوينت آشنايي با معماري خانه روكو

پاورپوينت آشنايي با معماري خانه روكو

فرمت فايل : pptx

حجم : 1531

صفحات : 35

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با معماري خانه روكو

تعداد اسلايد: 35 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

خانه و معماري

معماري واقليم

معماري و فرهنگ

معماري وزيبايي

معرفي معمار

معرفي‌ مجموعه

روكو و اقليم

روكو وفرهنگ

روكو و زيبايي

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

خانه روكو  شيبي ۶۰ درجه به سمت جنوب دارد كه در دامنه كوه روكو واقع شده و داراي چشم اندازي وسيع از اقيانوس مي‌باشد. ساختمان كه شامل ۱۲ واحد مسكوني است با شبكه‌اي منظم به ابعاد ۵/۷ در ۵/۷ متر طراحي شده است، اما در برش با شيب زمين تطابق يافته است. در جايي‌ كه ساختمان روي سراشيبي به بالا مي‌‌رود، قسمت‌هايي‌ در شكل پلكان‌ها و فضاهاي باز وابسته به همي‌ ديده مي‌‌شود كه فرم كلي‌ را تشكيل مي‌‌دهند. فرم پلكاني كه به واسطه شيب زمين ايجاد شده، باعث پديد آمدن مهتابي‌هايي‌ با چشم اندازي متنوع براي خانه‌هاي مسكوني شده است. زندگي‌ روزمره در خانه‌هاي مسكوني كه هر كدام داراي شكل و اندازه‌هاي منحصر به فرد مي‌‌باشد، حول اين مهتابي‌ها مي‌‌گذارد؛ جايي‌ كه حضور طبيعت در آن كاملاً احساس مي‌‌شود.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۱:۳۱ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق معماري خانه روكو،

دانلود پروژه معماري كبوترخانه

پاورپوينت آشنايي با معماري كبوترخانه

پاورپوينت آشنايي با معماري كبوترخانه

فرمت فايل : pptx

حجم : 1047

صفحات : 24

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با معماري كبوترخانه

تعداد اسلايد: 24 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

معرفي كبوترخانه

معماري داخلي كبوترخانه ها

مصالح و متد ساخت

هدف از احداث اين بناها

امنيت كبوترخانه ها

كبوترخانه ها و سياحان خارجي

كبوترخانه ها و اقتصاد

آمار و وضع فعلي كبوتر خانه ها

بررسي برج هاي كبوتر

بررسي چند نمونه از برجهاي موجود

علل خرابي و انهدام برجها

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

معماري داخلي كبوترخانه ها استثنايي است؛ عظمت اين بناها هم به سبب گستردگي و شكوه و هم به سبب تنوع در فرم اعجاب برانگيز است و اين بناها مانند ساير آثار معماري ايراني هم از عملكرد وافر و هم از فرم زيبايي پيروي كرده اند.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۱:۰۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت معماري كبوترخانه،

پروژه معماري باغ سازي ايراني

پاورپوينت آشنايي با باغ سازي ايراني

پاورپوينت آشنايي با باغ سازي ايراني

فرمت فايل : pptx

حجم : 1937

صفحات : 20

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با باغ سازي ايراني

تعداد اسلايد: 20 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

باغ

باغ سازي در بعد از اسلام

برخي خصوصيات باغ ايراني

جلوه باغ در فرهنگ ايراني

قسمتي از متن پاورپوينت:

در جريان برپايي يك پايتخت يادماني كه نشان دهنده اقتدار هخامنشيان بود،كوروش با بلندپروازي يك باغ را نيز در برنامه ساختماني خود گنجاند. باغ پاسارگاد به فرمان كوروش بزرگ در(559تا530ق.م)طراحي واحداث شده است.

        باغ هاي سلطنتي آشور و بابل همواره بخشي مجزا يا مكمل براي كاخ بوده اند، اما مي بينيم كه كاخ هاي كوروش با ايوان هاي طولي وفضاي بازاطراف خود به عنوان بخشي مكمل ازطرح مفصلي به كاررفته اند كه درآن،به تعبيري خود باغ به صورت اقامتگاه سلطنتي در مي آيد.

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۰:۳۴ | پيشرو دانش
،

پاورپوينت بررسي آثار باستاني اصفهان

پاورپوينت بررسي آثار باستاني اصفهان

پاورپوينت بررسي آثار باستاني اصفهان

فرمت فايل : pptx

حجم : 5917

صفحات : 18

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي آثار باستاني اصفهان

تعداد اسلايد: 18 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

كاخ عالي قاپو

ميدان نقش جهان (امام)

عمارت هشت بهشت

پل خواجو

ميدان كهنه(سبزه ميدان)

كوه آتشگاه

كليساي وانك

منار علي

پل چوبي

مسجد جامع نايين

ابيانه

پل مارنان

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

بيشتر گردشگران بعد ازورود به شهر، يك راست به سراغ بناهاي معروف عصر صفويه مانند سي وسه پل، ميدان امام وعالي قاپو مي روند و غرق در زيبائيهاي آنها مي شوند. شكوه اين آثار بر كسي پوشيده نيست اما در اين بين نبايد از ساير آثار تاريخي اصفهان غافل بود.آثاري با قدمت چند هزارساله، كه دريچه اي به تاريخ ما هستند ولي غبار بي توجهي بر چهره آنها نشسته تا در سكوت روزگار، در انتظار نگاهي كنجكاو باشند.

 

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۰:۰۷ | پيشرو دانش
پاورپوينت آثار باستاني اصفهان،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان