پيشرو دانش

پاورپوينت آشنايي با تاريخچه آب انبار

پاورپوينت آشنايي با تاريخچه آب انبار

پاورپوينت آشنايي با تاريخچه آب انبار

فرمت فايل : pptx

حجم : 837

صفحات : 16

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با تاريخچه آب انبار

تعداد اسلايد: 16 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

 تاريخچه آب انبار

انواع آب‌انبارها از نظر نوع عملكرد و اركان

آب انبار در نواحي گرم و خشك

آب انبار در نواحي كوهستاني

آب انبار در شهر هاي كنار درياي خزر

آب انبار در سواحل جنوبي كشور

سه روش ذخيره آب بهداشي و مطبوع براي آشاميدن در آب انبار ها

تهويه

نحوه اجرا و نوع مصالح

آب انبار اميرچقماق

قسمتي از متن پاورپوينت:

از ديرباز در بيشتر دشت‌هاي وسيع ايران، براي دسترسي به آب، تلاش چشمگيري صورت گرفته و ايرانيان با بهره جستن از تمامي‌ توانايي‌هاي خود، ده‌ها كيلومتر قنات حفر كرده اند. آنها در كنار ساخت قنات‌ها و سدها، به ذخيره سازي آب‌هاي فراوان زمستاني براي به مصرف رساندن آنها در فصل‌هاي گرم سال نيز توجه داشته اند و براي تحقق اين مساله، «آب‌انبار» را بنيان گذاشته اند.

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۹:۴۰ | پيشرو دانش
پاورپوينت تاريخچه آب انبار،

تحقيق طراحي الگوي تعيين نظام استقرار ماشين خودپرداز بانك كشاورزي

تحقيق طراحي الگوي تعيين نظام استقرار ماشين خودپرداز بانك كشاورزي

تحقيق طراحي الگوي تعيين نظام استقرار ماشين خودپرداز بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 145

صفحات : 39

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

طراحي الگويي جهت تعيين نظام استقرار تسهيلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهري

مطالعه موردي: جايابي ماشين هاي خودپرداز بانك كشاورزي در منطقه 10 شهرداري تهران
فهرست مطالب:
1 -  مقدمه
اهداف تحقيق:
2- روش تحقيق
3- يافته‌هاي پژوهش
تعيين درجه اهميت معيارهاي مؤثر بر جايابي ماشين‌هاي خودپرداز
تعيين معيارهاي ورودي براي مدل و تعديل درجه اهميت آنها
تعيين مكان‌هاي برخوردار از پتانسيل مناسب جهت استقرار ماشين‌هاي خودپرداز
انتخاب جايگاه‌هاي مناسب
انتخاب مناسب‌ترين جايگاه‌ها براي استقرار ماشين‌هاي خودپرداز
بررسي نتايج حاصل از اجراي مدل
4- نتايج و پيشنهادات
فهرست منابع
-----------
اهداف تحقيق:
هدف از اجراي اين پژوهش، تعيين مطلوب ترين جايگاه هاي استقرار براي تعداد مناسبي ماشين خودپرداز بانك كشاورزي در منطقه 10 شهرداري تهران بوده است كه در اين راستا اهداف تفصيلي زير تعريف شده است:
1- تعيين معيارها و شاخص هاي مؤثر بر نظام استقرار ماشين هاي خودپرداز بانك كشاورزي؛
2- تعيين ميزان اهميت هر كدام از معيارها و شاخص هاي تأثيرگذار بر نظام استقرار ماشين هاي خودپرداز بانك كشاورزي؛
3- ارائه روشي جهت ارزيابي و انتخاب گزينه هاي مختلف بر اساس معيارها و شاخص هاي دخيل در امر جايابي ماشين هاي خودپرداز؛
4- مشخص نمودن تعداد مناسب ماشين هاي خودپرداز، به طوريكه ضمن پوشش تقاضاي موجود در منطقه مورد مطالعه، ساير محدوديت هاي مورد نظر مديران بانك نيز ارضا شود.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۸:۱۴ | پيشرو دانش
نظام استقرار ماشين خودپرداز،

دانلود تحقيق تاثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري

تحقيق تاثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري

تحقيق تاثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري

فرمت فايل : doc

حجم : 289

صفحات : 81

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

شناسايي نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري شركت ملي گاز تهران بزرگ

فهرست
فصل اول – كليات
مقدمه
1-1 بيان مسئله
2-1 اهميت و ضرورت تحقيق
3-1 اهداف تحقيق
4-1 فرضيات و سوالات تحقيق
5-1 تعريف عملياتي متغيرها در تحقيق
6-1 قلمرو تحقيق
7-1 واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق
فصل دوم – ادبيات موضوع
1-2 معرفي شركت
2-2 ماهيت انگيزش
3-2 اهميت انگيزش
4-2 چهارچوب انگيزش
5-2 ديدگاههاي تاريخي در انگيزش
      1-5-2 ديدگاههاي اوليه انگيزش
      2-5-2 ديدگاه مديريت علمي
      3-5-2 ديدگاه روابط انساني
6-2 نظريه هاي انگيزش
      1-6-2 نظريه هاي محتوايي (تئوري نيازها)
      2-6-2 نظريه هاي فرايندي انگيزش
      3-6-2 نظريه هاي معاصر انگيزش
7-2 رابطه بين نياز و انگيزش
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
1-3 روش تحقيق
2-3 جامعه آماري
3-3 نمونه و روش نمونه گيري
4-3 ابزار گرداوري داده ها
5-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
6-3 محدوديتهاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها
1-4 توصيف داده ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 نتيجه گيري
2-5 پيشنهادات
منابع
پيوستها
------------
چكيده
در شركتهاي خدماتي افراد عنصر اصلي سازمان محسوب مي شوند. بالطبع افراد موجود در اين سازمانها داراي يكسري نياز هستند كه با برآوردن اين نيازها، انگيزش در آنان افزايش مي يابد. در تحقيق حاضر به دنبال شناسايي نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان هستيم. روش تحقيق، روش توصيفي از نوع همبستگي است. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل كاركنان امور اداري شركت ملي گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده است.
حجم نمونه برابر با 20 نفر از كاركنان اداره مذكور بود. از بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات و نتايج حاصله مشخص گرديد كه تركيب نيازهاي شديد كاركنان در مقطع زماني انجام پژوهش نياز به كسب موفقيت، نياز ايمني، نياز به رشد و پيشرفت، نياز به نظم، نيازهاي زيستي، نياز به استقلال، نيازهاي اجتماعي بوده كه با ناديده گرفته شدن اين نيازها، ميزان انگيزش كاركنان تقليل يافته است.

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۷:۳۹ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري،

دانلود تحقيق علل و بررسي آسيبهاي ورزشي

تحقيق علل و بررسي آسيبهاي ورزشي

تحقيق علل و بررسي آسيبهاي ورزشي

فرمت فايل : doc

حجم : 467

صفحات : 42

گروه : تربيت بدني و علوم ورزشي

توضيحات محصول :

تحقيق علل و بررسي آسيبهاي ورزشي

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و موضوع تحقيق
مقدمه
مباني نظري
بيان مسأله
ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف اختصاصي
فرضيات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
الف- محدوديتهايي كه توسط محقق اعمال شده است
ب- محدوديتهايي كه خارج ازكنترل محقق بوده است
پيش فرشهاي تحقيق
تعاريف واژه ها
فصل دوم
ادبيات وپيشينه تحقيق
مقدمه
الف – تحقيقاتي كه در داخل كشور انجام شده است
ب- تحقيقاتي كه درخارج ازكشور انجام شده است
فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه
روش اجراي تحقيق
جامعه ونمونه  آماري
فصل چهارم
تجزيه وتحليل داده ها
فصل پنجم
بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري
فهرست منابع
---------
اهداف تحقيق
در بررسي اهداف اين تحقيق به دو مقوله اهداف كلي واهداف اختصاصي  مي پردازيم.
هدف كلي : بررسي آسيبهاي ورزشي در دانشجويان دانشكده فني امام خميني (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربيت بدني عمومي
اهداف اختصاصي : دراين راه برخي اهداف را اختصاصي تر دنبال مي كنيم : از قبيل :
1-    تعيين مهمترين دلايل آسيب ديدگي كه از سوي خود دانشجويان مشخص مي گردد.
2-    تعيين بيشترين نوع آسيب ديدگي از قبيل آسيب استخواني و آسيب عضلاني و... دربين دانشجويان
3-    مشخص كردن اندامهايي از بدن كه بيشتر درمعرض آسيب ديدگي قرارگرفته اند از قبيل ، سروصورت و يا اندام تحتاني كه هر قسمت به اعضاء مربوط به خود تقسيم مي شود

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۷:۱۱ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق علل آسيبهاي ورزشي،

تحقيق معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي مديريت هاي شعب بانك كشاورزي

تحقيق معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي مديريت هاي شعب بانك كشاورزي

تحقيق معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي مديريت هاي شعب بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 25

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي و ارائه معيارها و روشهاي مناسب براي ارزيابي و رتبه بندي مديريت‌هاي شعب بانك كشاورزي در استانها

1- مقدمه
سير، توسعه و تكامل سازمان ها همزاد با تكامل خواست ها ، نيازها و علائق و آمال هاي بشر است. در گذشته هاي دور فلسفه ايجاد و شكل گيري سازمان ها بر ايده كاهش هزينه مبادله استوار بود . كاركرد اساسي سازمان ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات گيري و خدمات دهي بشر مطرح كه ماحصل آن بهره مندي انسانها از خدمات بيشتر با هزينه كمتر بود . در دوران معاصر سازمان ها مفهومي كاملاً متفاوت با گذشته را به خود اختصاص داده اند . كاركردهاي آنها بسيار گسترده و انتظارات جامعه نسبت به سازمان ها دائماً رود به تزايد است .
...
3-روش تحقيق
اين تحقيق براساس هدف ، كاربردي است ، زيرا نتايج حاصل از آن در ارزيابي و رتبه‌بندي مديريت شعب بانك كشاورزي كاربرد دارد و درواقع پاسخي است به يك معضل و مشكل عملي در دنياي واقعي . از نظر روش گردآوري اطلاعات نيز توصيفي از نوع ميداني است ، زيرا به فرآيندهاي جاري و آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد و اطلاعات موردنظر از طريق پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارك جمع آوري شده است .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۶:۴۳ | پيشرو دانش
رتبه بندي مديريت هاي شعب بانك كشاورزي،

دانلود پاورپوينت تاريخ معماري رومانسك (رومي وار)

پاورپوينت تاريخ معماري رومانسك (رومي وار)

پاورپوينت تاريخ معماري رومانسك (رومي وار)

فرمت فايل : pptx

حجم : 2167

صفحات : 19

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت تاريخ معماري رومانسك (رومي وار)

تعداد اسلايد: 19 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

پيشينه تاريخي معماري رومانسك

معماري رومانسك (رومي وار)

سبك رومانسك در فرانسه

سبك رومانسك در ايتاليا

معماري رومانسك در انگلستان

سبك هاي معماري رومانسك

سبك نرماندي

قسمتي از متن پاورپوينت:

گسترش و اعتلاي معماري سبك رومانسك در اروپا به طور مشخص در چهار كشور: فرانسه، انگلستان، آلمان و اسپانيا قابل بررسي اند، در هر يك از اين چهار كشور معماران سبك رومانسك با ظرافت و نوآوري هاي خاصي معماري اين دوره را به شرايط، مقتضيات و خصوصيات كشور خود وفق داده و همين امر سبب شد تا ويژگيهاي خاصي در سبك رومانسك هر يك از اين كشورها قابل ملاحظه باشد.

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۶:۱۷ | پيشرو دانش
پاورپوينت تاريخ معماري رومانسك، معماري رومي وار،

دانلود پروژه مفاهيم عرصه بندي موزه

پاورپوينت بررسي مفاهيم عرصه بندي موزه

پاورپوينت بررسي مفاهيم عرصه بندي موزه

فرمت فايل : pptx

حجم : 1022

صفحات : 31

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي مفاهيم عرصه بندي موزه

تعداد اسلايد: 31 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

عرصه بندي موزه به اعتبار بازديد كننده

عرصه بندي موزه به اعتبار عملكرد

عرصه نموده ها

عرصه اطلاعات وخدمات علمي وهنري

بخش تبادل اطلاعات و تبليغات

فضاهاي تحقيق و آموزش

اتاق هاي بحث و مذاكره و كنفراس

آمفي تئاتر و سالن چند منظوره

عرصه نگهداري و مرمت

عرصه اداري

عرصه خدمات رفاهي - تجاري - فني

نمونه برنامه فيزيكي

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

عرصه بندي موزه به اعتبار بازديد كننده:

1. عرصه عمومي

2. عرصه خصوصي

3. عرصه عمومي خصوصي : بخش هايي از موزه است كه امكان استفاده و حضور مردم عادي و كادر ثابت موزه در آن به يك ميزان است. مانند بخشهاي تحيقاتي، آموزشي، رستوران ها، سرويس هاي بهداشتي و ديگر خدمات رفاهي.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۵:۵۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت مفاهيم عرصه بندي موزه،

پاورپوينت زندگي نامه و آثار سانتياگو كالاتراوا

پاورپوينت زندگي نامه و آثار سانتياگو كالاتراوا

پاورپوينت زندگي نامه و آثار سانتياگو كالاتراوا

فرمت فايل : pptx

حجم : 2291

صفحات : 37

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت زندگي نامه و آثار سانتياگو كالاتراوا

تعداد اسلايد: 37 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

زندگي نامه سانتياگو كالاتراوا

روند طراحي كالاتراوا

برخي از آثار سانتياگو كالاتراوا

مجتمع ورزشي آتن در يونان

ولودرام

سايت پلان

برج ترنينگ تروسو در مالمو سوئد

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

سانتياگو كالاتراوا معمار , هنرمند و مهندس اسپانيايي در 28 جولاي 1951 در والنسيا اسپانيا بدنيا آمد . او دوره ابتدايي و متوسطه را در والنسيا گذراند. از هشت سالگي در مدرسه هنر نيز تحصيل مي كرد جايي كه او اصول طراحي و نقاشي را آموخت . او از دانشگاه تكنيك و معماري والنسيا مدرك معماري خود را دريافت كرد . سپس مدرك فوق ليسانس در شهرسازي خود را از همان دانشگاه دريافت كرد . سپس از دانشگاه زوريخ در سال 1975 مدرك فوق ليسانس در مهندسي عمران را گرفت . سپس در سال 1979 مدرك دكتراي خود را نيز دريافت كرد و در همان حين با همسر خود كه دانشجوي رشته حقوق در زوريخ بود ازدواج كرد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۵:۲۲ | پيشرو دانش
تحقيق زندگي و آثار سانتياگو كالاتراوا،

دانلود تحقيق زيبايي شناسي در معماري

پاورپوينت بررسي زيبايي شناسي در معماري

پاورپوينت بررسي زيبايي شناسي در معماري

فرمت فايل : pptx

حجم : 2780

صفحات : 45

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي زيبايي شناسي در معماري

تعداد اسلايد: 45 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

عوامل موثر بر فرآيند احساس زيبايي

خصوصيات معماري آلتو

الهام از خانه آبشار رايت ( در كروكي هاي اوليه )

الهام از طبيعت

استفاده از پلان L شكل

اشاره به طبيعت

الهام از معماري سنتي ژاپن

جزييات در اتاق كودكان

كفپوش

تنوع در استفاده از مصالح

رنگي ترين نماي خانه

رنگ بنا در زمينه ي طبيعي

زاويه دار بودن پنجره ها نسبت به ورودي

بر هم زدن تقارن در پلان

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

خصوصيات معماري آلتو به طور كلي به شرح زير است :

1- آزادي و رواني فرم

2- عدول از خطوط مستقيم و زواياي 90 درجه

3- كيفيت تنديس گونه آثار

4- استفاده از مصالح طبيعي به خصوص چوب

5- انحناي ديوار ها و سياليت فرم

6- ديوارهاي موجي شكل

7- وحدت بين زندگي و معماري

8- كشاندن محيط بيرون به داخل

9- الهام از طبيعت

10- جاري بودن روح مكان در آثارش

11- تنوع و دقت در جزييات

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۴:۵۷ | پيشرو دانش
پاورپوينت زيبايي شناسي در معماري،

پاورپوينت تحليل و بررسي گرمابه

پاورپوينت تحليل و بررسي گرمابه

پاورپوينت تحليل و بررسي گرمابه

فرمت فايل : pptx

حجم : 2426

صفحات : 43

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت تحليل و بررسي گرمابه

تعداد اسلايد: 43 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

تاريخچه و پيشينه

سير تحول                                    

معماري حمام

  ورودي

  بينه

  مياندر

  گرمخانه

  خزانه

  استخريا چاله حوض

  شاه نشين

  خن يا تون

  دودكش و گربه رو

  نورگيري و تهويه

مصالح

تزيينات

نمونه ها

حمام خسرو آقا اصفهان

حمام چهار فصل اراك

حمام وكيل شيراز

حمام گنجعلي خان كرمان

حمام علي آقا اصفهان

حمام خان يزد

حمام سلطان امير احمد كاشان

حمام فين كاشان

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۴:۳۲ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق گرمابه،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان