پيشرو دانش

تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير

تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير

تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير

فرمت فايل : doc

حجم : 77

صفحات : 111

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

فهرست
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
فصل اول:جغرافياي بهنمير   17
1-    موقعيت جغرافيايي17
2-    وجه تسميه بهنمير18
3-    رودها،گياهان،جانوران به طور اختصار19
o    در ياي خزر19
o    مهمترين روددر خطه بهنمير20
o    جانوران ناحيه بهنمير21
o    رستني ها و گياهان اين منطقه21
4-    موقعيت اقتصادي و شغلي21
نباتات غذايي24
الف- زراعت نيشكر24
ب- برنج26
وضعيت اقتصادي خانوار بهائي و موقعيت شغلي آن در سالهاي اوليه26
5-    اعتقادات،مذاهب، رسوم و آداب27
o    مذهب اهالي بهنمير27
o    آداب و رسوم و گويش و لهجه اهالي بهنمير28
o    صنايع دستي ناحيه بهنمير30
6-    اوضاع و احوال اجتماعي و اخلاقي و فرهنگي در زمان ظهور31
وضعيت خانوار بهائي از نظر سني جوان يا پيرنسبت به زمان قبل و يا حال32
فصل دوم:تاريخچه نفوذامر مبارك در بهنمير33
1-    پيدايش اوليه امر در آن خطًه34
2-    شرح حال اصحاب بهنمير در قلعه شيخ طبرسي34
جناب رسول بهنميري دارابديني35
جناب آقاطاهر(برادر آقا رسول)41
آقا محمدحسين(برادر آقا رسول)41
آقا علي(عموي آقارسول)42
محمدجان(پسر آقا علي)42
مسيح(پسر اقا علي)42
آقا نظام42
صفي علي42
آقاشفيع42
ملا محمديوسف43
عظيم بهنمير(پسر عموي آقا رسول)43
قاسم(سلماني آقا رسول)43
آقا غلام رضا بهنميري(بقيه السيف)44
آقا عباس(بقيه السيف)45
مشهدي احمدعلي (بقيه السيف)45
آقالر بهنميري (بقيه السيف)46
ملاحسين بهنميري47
ملا امينا (بقيه السيف)48
3-    نفوس مؤثر در نفوذ و استقرار امر49
شرح خاطره52
4-    چگونگي توسعه امر در سالهاي اوليه در بهنمير53
5-    مبلغين و نفوس مشهور و بهائيان معروف54
جناب آقا علي اكبر فروتن55
ميس كهلر56
جناب اولينگا وهمسر گراميشان57
ايادي عزيز امر الله جناب ذكر الله خادم59
جناب جلال خاضع60
جناب علي آذري62
جناب عباس محمودي63
جناب هوشمند فتح اعظم63
6-    ديگر مبلغيني كه باعث توسعه و انتشار امر گرديدند:63
آقا شكرالله سليمي64
آقاي دكتر مسيح فرهنگي64
حكايتي از شخصي به نام مش نصرالله يوسف زاده65
نفوس نفيسه اي كه سبب اعلاء كلمه الله گرديدند66
7-نفوس مهمه كه مصور خدماتوعلت تحكيم در آن خطه بوده اند:67
o    كربلائي كرامت67
o    فرج الله سنائي67
o    شيخ رمضان علي عَمْرَيي69
o    آقايوسف زاده70
فصل سوم: مصائب و مشقات احباء در جهت تحقق امر مبارك در آن خطه70
1-    مهاجريني كه از آن خطه بوده اند.70
2-    كساني كه در آن خطه از امر كناره گرفته تبري كرده اند76
3-    معاندين و معترضين77
 ضوضاي معاندين بر عليه احباء 78
نمونه هايي از ضوضاي معاندين بر عليه احباء79
     4--شهدا و شرح مختصري از احوال آنان81
فصل چهارم: وضعيت امر مبارك و تشكيلات از گذشته تا كنون82
1-    مدرسه بهائي82
تأسيس مدرسه82
محل ساختمان 83
معلمين مدرسه بهائي85
محصلين- دروس مدرسه و مخارج آن86
مراسم و آداب88
مدارك موجود88
عاقبت مدرسه89
2-كلاسهاي درس اخلاق بهنمير90
3-حظيره القدس91
اوقاف و عاقبت حظيره القدس93
4-    مهمانسرا بهنمير93
5-    گلستان جاويد94
6-    حمام بهنمير96
7-    اولين محفل روحاني98
8-    اولين لجنات98
9-    تبرع اماء الرحمن سال 133398
مؤخره100
ضمائم104
يادداشت ها106
كتابنامه111
-------------
مجموعه حاضر تحقيقي است تحت عنوان تاريخچه بهنمير. بر اساس اطلاعات بدست آمده از نفوس مطمئنه و متقدمين آن خطه پيشرفت و روند تاريخي امر مبارك از زمان حضرت اعلي و با رشادتهاي آقا رسول و عده اي از بستگان و اصحاب در قلعه شيخ طبرسي و بازگشتن بقيه السيف به بهنمير و مراجعت مبلغين و نفوس مشهور در آن ديار سبب نفوذ وگستردگي و استقرار امر مبارك در آنجا گرديد.
در اين رساله جهت نمودار ساختن هرچه بهتر اهميت تأثير نقش مبلغين و مهاجريني كه بر طبق فرامين تبليغي به جهت تداوم بيشتر امر مبارك مساعدت نمودند.و شواهد نمونه هاي بسياري از فعاليت ها و خدمات كثيره آن نفوس مخلصه و تحمل مصائب و مشكلات اهل بهاء در بهنمير در برابر ضوضاي معاندين آورده شده است.
اين تحقيق به صورت ميداني واندكي به روش كتابخانه اي از كتابهاي امري و غير امري استخراج گرديده است،تاكنون تحقيقاتي در زمينه تاريخچه بهنمير از ابتداي امر تاكنون به صورت اين مجموعه انجام نشده است.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۴۸ | پيشرو دانش
تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير،

تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم

تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم

تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم

فرمت فايل : doc

حجم : 112

صفحات : 157

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

امويان و ابومسلم

فهرست:

امويان
صحنه مرگ معاويه:
ساختار حكومت امويان:
عصر امويان:
امويان و ترويج جبرگرايي:
نخستين مروجان عقيده قدر:
وضع مردم مخالف در دوره امويان:.
مخالفت خوارج
سلطه امويان ( عرب در ايران):
رسوم: غذا و لباس
لباس
تشريفات و سرگرمي ها
ارتش: سازمان و مقررات آن در حكومت اسلامي
اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى در دوره امام باقر(ع) (در زمان حكومت امويان):
وجه تسميه موالي
واكنش ايرانيان در برابر اعراب پيش از اغاز جنبش موالي:
چگونگي و علل برپايي جنبش موالي:
خلافت امويان و بررسي مباني مشروعيت آن
امويان و مشكل مشروعيت
عربيت، مبناي نخست مشروعيت‏خلافت امويان
تفرقه جهان اسلام و جنگ هاي صليبي
فصل اول
ابومسلم كيست؟
اصل و تبار ابومسلم
نام و زادگاه او
ابتداي زندگي
فصل دوم
تصويري از ابومسلم
دورنمايي از روزگار ابومسلم
عرب و موالي
دعوت عباسي
ابومسلم در خراسان
آشفتگي اوضاع خراسان
مأموريت خراسان
دعوت آشكار و قيام ابومسلم
مقدمات لشكرآرايي
هدف ابومسلم چه بود؟
آراء و تمايلات ابومسلم
خونخواهي ابومسلم
ياد داشت ها

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۳۰ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم،

تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت

تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت

تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 87

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

برخي از مطالب:

تعريف دولت
اهميت دولت :
نظريه اسلام
الف – ضرورت وجود دولت:
ب – اختيارات گسترده :
ج – اهميت فرد :
د – محدود كردن فعاليتها و اختيارات دولت :
ه – مراقبت و كنترل دولت :
1 - نظريه آدام اسميت :
2 - نظريه جان لاك :
3 – نظريه هولتزيزوف:‌
اركان دولت:
زيربناي دولت :
انواع حكومت :‌
دموكراسي
مفهوم دموكراسي:
اركان دموكراسي :
اشكال دموكراسي :
ويژگي هاي نظام پارلماني :
انتقادها
نظام آريستوكراسي
حقيقت حكومت و منابع آن در اسلام
منابع حكومتي در اسلام :
طبيعت حكم و قانون در اسلام
خلافت اسلامي
ضرورت خلافت
ضرورت وجود رهبر
امتيازهاي بين المللي رهبر
وظيفه فرمانبرداري
مدت حاكميت حاكم در اسلام
تشكيلات حكومت اسلامي
وظايف كارمندان
رسيدگي به نيازهاي كارمندان:
مقامهاي دولتي
و...
---------------
– ضرورت وجود دولت:
    اسلام ، وجود دولت را براي سلامت و استواري شوون جامعه لازم و ضروري ميداند، زيرا زندگي اجتماعي بدون وجود سلطه حاكم و يا دولت، موجب مي شود كه هرج و مرج در جامعه حكومت كند و كرمت انساني از بين برود و به جاي استقرار امنيت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گيرد. بنابراين، تشكيل دولت امري است كه اسلام آن را ضروري مي داند و عقل نيز وجود آن را لازم مي شمارد.
    پيامبر اكرم (ص) پس از تحمل مشقتهاي زياد و رنجهاي طاقت فرسا كه از ناحيه سركشان و ستمگران قريش و ديگر عربها به ايشان وارد شد، دولت اسلامي را برپا داشت و رهبري آن را به عهده گرفت.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت،

تحقيق علل و پيامدهاي زيست محيطي گرم شدن زمين

تحقيق علل و پيامدهاي زيست محيطي گرم شدن زمين

تحقيق علل و پيامدهاي زيست محيطي گرم شدن زمين

فرمت فايل : doc

حجم : 1169

صفحات : 95

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

دلايل گرم شدن زمين و پيامدهاي زيست محيطي آن

فهرست مطالب
مقدمه
بي‌نظمي در گرم‌شدن جو
مقدار انرژي خورشيدي
تركيب سطح زمين
آيا گرم شدن زمين در حال اتفاق افتادن است؟
عوامل موثر در گرم شدن كره زمين
اثر گلخانه‌اي
گازهاي گلخانه‌اي و توليد و انتشار آن به جو زمين
تاثير افزايش دي‌اكسيدكربن در كشاورزي
متان (CH4)
كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCS)
 اكسيد نيتروژن (N2O)
پيامدها و اثرات زيست‌محيطي گرم شدن
رقابت بين گونه‌اي
واكنش PH خاك به تغيير اقليم
پويايي مواد آلي خاك و تغيير اقليم
ذوب يخ‌ها و بالارفتن سطح دريا
كاهش ازن و افزايش UV-B و پيامدهاي آن
پيامدهاي افزايش UV-B بر روي موجودات
پيامدهاي افزايش UV-B بر گياهان زراعي
مطالعه عكس‌العمل گياهان زراعي به سطوح بالاي O3, UV-B
پيامدهاي افزايش UV-B و O3 سطحي بر شيوع آفات گياهان زراعي
اثرات UV-B يا O3 بالا بر روي رقابت علف هرز با گياه زراعي
منابع
---------
بيشترين تغييرات و پديده‌هاي جوي، از اين واقعيت نتيجه مي‌شود كه سطح زمين و جو كه آن را دربرگرفته است، به صورت نامنظم گرم مي‌شود. دليل بي‌نظمي در گرم شدن جو اين است كه اولاً عواملي هستند كه مقدار انرژي خورشيدي قابل جذب در سطح زمين را ناهمگن ساخته است. ثانياً تفاوت‌هاي جنس زمين در ميزان جذب تابشي خورشيد موثر بوده و اختلاف عمده را بوجود مي‌آورد. ...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۵۷ | پيشرو دانش
تحقيق علل و زيست محيطي گرم شدن زمين،

دانلود تحقيق تاريخ خوارزمشاهيان

تحقيق تاريخ خوارزمشاهيان

تحقيق تاريخ خوارزمشاهيان

فرمت فايل : doc

حجم : 87

صفحات : 131

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

خوارزمشاهيان

فهرست:
خوارزمشاهيان
سلطان محمد خوارزمشاه
مغولان و نحوه به قدرت رسيدن
وضعيت كلشو خان بعد از جدايي از چنگيز
وضعيت چنگيزخان و همپيمانانش
قصد سلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه در ناحيه عراق در سال 614 هـ
رفتن سلطان محمد به عراق
رها شدن اتابك از دام هاي سلطان محمد خوارزمشاه
قصد سلطان محمد خوارزمشاه بعد از تصرف بغداد و بازگشت از نيمه راه
سرانجام برهان الدين محمد
اشتباهات سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل چنگيز
حركت سلطان از كيلف بعد از تصرف بخارا توسط چنگيز 
حوادثي كه سلطان محمد خوارزمشاه قبل از مرگ با آن مواجه شد
مختصري راجع به اوضاع خراسان بعد از مرگ سلطان
وليعهدي جلال الدين و خلع ازلغ شاه
بازگشت جلال الدين با ازلغ شاه به خوارزم و جدايي آنها از يكديگر
رسيدن جلال الدين به نيشابور به قصد رفتن به غزنه
بازگشت سلطان جلال الدين به غزنه در سال 618
جنگ ميان سلطان جلال الدين خوارزمشاه و چنگيز خان د ركنار رود سند
سلطان جلال الدين و دوستي و دشمني قباچه
سلطان جلال الدين و شمس الدين ايل تتمش و خروج از هند
وقايع خوارزم در زمان حمله مغولان
حركت جلال الدين از هند به كرمان
حركت سلطان جلالدين به طرف خوزستان
تصرف آذربايجان
ازدواج سلطان با دختر طغرل
بازگشت سلطان به گرجستان و فتح تفليس
حركت سلطان جلال الدين به كرمان براي محاصره براق حاجب و بازگشت او
اتفاقاتي كه در غيبت سلطان جلال الدين به وقوع پيوست
سفر سلطان جلال الدين به عراق در سال 624 و ملاقات او با مغولان در اصفهان
اختلاف بين سلطان جلال الدين خوارزمشاه و برادرش غياث الدين و عاقبت كار غياث الدين بعد از جدائي از برادرش
اقامت سلطان جلال الدين در آذربايجان در فصل زمستان و اطلاع يافتن از رازهاي شرف الملك و خشم گرفتن بر او
رفتن سلطان جلال الدين خوارزمشاه به روم و جنگ با سلطان علاءالدين كيقباد سلجوقي و شكست خوردن از او
رفتن ملك اشرف به خلاط ونامه نگاري او با سلطان جلال الدين در مورد مذاكره براي صلح
محاصره شدن سلطان جلال الدين در قلعه شيركبوت
اخلاق و اعمال شرف الملك
سالشمار وقايع دوره خوارزمشاهيان
منابع
عنوان

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخ خوارزمشاهيان،

تحقيق جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري

تحقيق جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري

تحقيق جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري

فرمت فايل : doc

حجم : 38

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري

چكيده
گردشگري به عنوان يك فعاليت اقتصادي چند بخشي ، داراي اثرات دوگانه مستقيم و غير مستقيم بر اقتصاد ملّي است . از جمله آثار مستقيم گردشگري بر اقتصاد ملي مي توان به بهبود تراز پرداختهاي بين المللي ، اشتغال وسيع ، فرصت سازي اقتصادي و افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات اشاره نمود و همچنين توزيع فرصت هاي اقتصادي بين مناطق مختلف كشور ، گسترش تكنولوژي ، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ، توسعه تجارت و نيز رشد صنايع دستي و بومي از جمله آثار غير مستقيم گردشگري بر اقتصاد ملي است .
...
با نگاهي به وضعيت ايران در اقتصاد گردشگري جهاني از لحاظ تعداد ورودگردشگران و نيز ميزان درآمد ، درمي يابيم اين جايگاه هر چند ايده آل نيست ولي نااميد كننده نيز نمي باشد و مي توان با برنامه ريزي واقعي ضمن درك شرايط موجود و سطح توقعات گردشگران به ارتقاء جايگاه و افزايش سهم در بازار گردشگري جهاني اقدام نمود و با توجه به موانع موجود و تلاش در جهت رفع آنها روند رو به رشد كنوني را سرعت بخشيد . اين توقع با توجه به رشد 4 برابري سهم ايران از تعداد گردشگران بين المللي طي دوره مورد مطالعه و نيز 6 درصد رشد بيشتر درآمد ايران نسبت به درآمد جهاني در طي همين دوره  ( 2000-1991 ) قابل دستيابي است . كمترين حد توقع از ايران به عنوان كشوري كه از لحاظ جاذبه هاي گردشگري جزو 10 كشور برتر جهان است اين است كه از لحاظ جذب گردشگران و ميزان درآمد حاصل از گردشگري جهاني رتبه مناسبتري از وضع موجود را كسب كند و همواره اين رتبه ميل به سمت بهبود داشته باشد .

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۱۹ | پيشرو دانش
،

تحقيق تقسيم خراسان و نظام سلسله مراتب جديد شهري در منطقه

تحقيق تقسيم خراسان و نظام سلسله مراتب جديد شهري در منطقه

تحقيق تقسيم خراسان و نظام سلسله مراتب جديد شهري در منطقه

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 26

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

مقدمه :
در چند دهه اخير شهرها با سرعت بيشتري گسترش يافته و به شهرهاي بزرگ تبديل شده اند ، اين گسترش در كشورهاي در حال توسعه حادتر است . در اين ميان رشد سريع شهرنشيني در دنيا در هه جا بطور متعادل صورت نگرفته است و بلكه عمدتاً شامل شهرهاي بزرگ و پايتختها بوده است . تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ گوياي اين واقعيت است و حتي در بعضي از كشورها ، جمعيت پايتخت 30% جمعيت كشور را شامل مي شود . همواره در سطح جهان تحولات اقتصادي و دخالتهاي سياسي موجب پيدايش قطبهاي بزرگ صنعتي و شبكه اي از شهرهاي بززرگ و مگالاپليس ها شده و به اين ترتيب نظم فضايي خاصي را در سطوح ناحيه اي ، منطقه اي و ملي بوجود آورده است كه نهايتاً منجر به عدم تعادلهاي ملي ، منطقه اي و ناحيه اي شده است ، كشور ما نيز در نيم قرن اخير بخصوص در چند دهه اخير از اين قاعده مستثني نبوده است و رشد شهرنشيني و افزايش شهرها و جمعيت شهري آن سرعت بيشتري يافته است . افزايش جمعيت شهري و توسعه شهرنشيني تنها ناشي از افزايش طبيعي جمعيت ايران نيست بلكه علي رغم انجام اصطلاحات ارضي كه
مي بايست به پيوند جغرافيايي روستاييان با روستاها منتهي مي شد به دلايل متعدد موجب كاهش اهميت بخش كشاورزي از يك سو و رشد سريع شهرها از سوي ديگر و نتيجه آن ايجاد روند مهاجرتي از روستا به طرف شهرها شد.
...
براساس آنچه گذشت دريافتيم كه نظام سلسله مراتب شهرهاي استان هاي خراسان شمالي,جنوبي و رضوي مثال حاضر و استان خراسان بزرگ قبل از تقسيم سال 1383 بر ايفاي نقش و عملكرد وسلسله مراتب كانون ها و فضاهاي شهري متعادل مبتني نمي باشد و شمار كانون هاي شهري و حجم جمعيتي آنها از يك نظام مطلوب بر اساس قانون رتبه-اندازه تبعيت نمي كند و كاركرد و عملكرد شهري در مقايسهاي متفاوت, نظم فضايي پراكنش جمعيت را در سطح منطقه بر هم زده است.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۰۲ | پيشرو دانش
،

پروژه طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب (سيستم اطلاعات جغرافيايي)

پروژه طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب (سيستم اطلاعات جغرافيايي)

پروژه طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب (سيستم اطلاعات جغرافيايي)

فرمت فايل : doc

حجم : 17041

صفحات : 74

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

طراحي و پياده‌سازي ابزار GIS تحت وب

فهرست مطالب

1-1مقدمه    1
1-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي    2
1-2-1- تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي    2
1-2-2- تاريخچه    2
1-2-3- عناصر كليدي براي توسعه GIS    3
1-2-4 - وظيفه سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS):    3
1-3- اجزاي سيستم اطلاعات جغرافيايي:    4
1-3-1 نيروي متخصص:    4
1-3-2  كامپيوتر:    4
1-3-3 داده:    4
1-4-  داده هاي مكاني در GIS:    4
1-4-1-داده هاي برداري:    5
1-4-1-1- مدل اسپاگيتي:    5
1-4-1-2- مدل توپولوژي:    6
1-4-1-3-  مدل شبكه نامنظم مثلثي:    6
1-4-2- داده هاي رستري:    7
1- 5- داده هاي توصيفي:    8
1-6- منابع تامين كننده داده هاي مكاني:    8
1-6-1- نكاتي در خصوص سنجنده ها:    8
1-6-1-1-قدرت تفكيك طيفي    9
1-6-1-2- قدرت تفكيك مكاني    9
1-7- ورودي داده ها    10
1-8- خروجي داده ها    10
1-9- سوالاتي كه GIS قادر به پاسخ گويي مي‌باشد:    11
1-9-1- سوالات مربوط به يك مكان    11
1-9-2- سوالات شرطي    11
1-9-3- بررسي روند    11
1-9-4- الگو    11
1-9-5- مدل سازي    12
1-10- ويژگي هاي يك سيستم اطلاعات جغرافيايي    12
1-10-1- ويژگيهاي عوارض مكان دار جغرافيايي ثبت شده    13
1-11- كاربردهاي GIS    13
1-11-1- كاربرد GISدر زمين شناسي    14
1-12- نقشه    15
1-12-1- طول جغرافيايي:    15
1-12-2- عرض جغرافيايي:    15
1-12-3- سطح مقايسه:    15
1-12-4- مقياس نقشه:    15
1-12-5- سيستم تصوير نقشه ها:    16
1-12-6- سيستم تصوير لامبرت:    16
1-12-7- سيستم جهاني عرضي    16
1-12-7-1-ايران در سيستم UTM    18
1-13- سيستم موقعيت ياب جهاني در سيستم اطلاعات جغرافيايي    18
1-14- نتيجه گيري    20
2-1- مقدمه    21
2-2- روش تحقيق نرم افزار نويسي    21
2-3- سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت وب چگونه كار مي‌كند    21
2-4- نقشه اينترنتي    21
2-4-1- نقشه هاي اينترنتي ايستا    22
2-4-2- نقشه هاي اينترنتي پويا    22
2-4-3- مزاياي نقشه پويا    22
2-4-4- نقشه هاي اينترنتي محاوره اي    22
2-5- نوع اطلاعات انتقالي    23
2-6-فايل هاي GIS    24
2-7- روش خواندن فايل بانك اطلاعاتي نقشه    24
3-1- گزارش وضعيت استقرار سيستم GIS    46
3-2- تعريف GIS: G.I.S (Geographic Information Systems)    47
3-2-1-  تعريف عمومي:    47
3-3- كاربرد GIS در مديريت بحران:    47
3-4- چند ملاحظه‌ در بكارگيري‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعات جغرافيايي‌  GIS:    48
3-5- ضرورت بكارگيري GIS در را ه و ترابري:    48
3-6- تهيه مدل مفهومي:    49
3-7- تهيه نقشه آسيبپذيري و حريم نقطهاي سفرههاي آب زيرزميني اداره كل جنگلداري استان
گلستان    53
3-7-1- تهيه نقشه آسيبپذيري با استفاده از شاخص DRASTIC    53
3-7-2- تغذيه خالص    53
3-7-3-  نقشه شيب    53
3-7-4- هدايت هيدروليكي    53
3-7-5- محيط آبخوان    54
3-7-6-تأثير منطقه غيراشباع    54
3-7-7- محيط خاك    55
3-7-8- شاخص آسيب پذيري سفره آب زيرزميني    55
3-8- مراحل روند تهيه يك نقشه    55
3-8-1- مرحله اول    55
3-8-2- مرحله دوم    56
3-8-2-1- ميانيابي    56
3-8-3- مرحله سوم    57
3-8-4- مرحله چهارم    58
3-8-5- مرحله پنجم    59
3-8-6- مرحله ششم    60
3-8-7- تهيه نقشه نهايي شاخص DRASTIC:    61

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۴۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاورميانه

تحقيق نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاورميانه

تحقيق نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاورميانه

فرمت فايل : doc

حجم : 6715

صفحات : 77

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

تحليل ژئوپلتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاورميانه

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
ديدگاه‌هاي مهم ژئوپلتيك
جايگاه ژئوپلتيك ايران در نظريات مذكور
علايق ژئوپلتيك قدرتهاي جهاني نسبت به ايران در قرن بيستم
ويژگي‌ها و امتيازات ژئوپلتيك ايران در قرن بيستم
آثار علايق ژئوپلتيك در رفتار ابر قدرتها نسبت به ايران(نظام دو قطبي
منعطف)
بررسي ويژگي‌هاي جغرافياي سياسي ايران و جايگاه ژئوپلتيك، بعد از انقلاب اسلامي تا پايان جنگ سرد
فرآيند شكل گيري جغرافياي سياسي و نقش ژئوپلتيك ايران در دوران پس از جنگ سرد تا پايان قرن بيستم
پيامدهاي فروپاشي شوروي  و تأثيرآن بر ژئوپلتيك ايران
جهت گيريهاي سياست خارجي ايران نسبت به قدرتهاي جهاني
اهميت ايران در نظام بين الملل
ايران يك بازيگر تعادل بخش و سازنده
منطق تلا ش ايران براي كسب نقش بيشتر
اهداف امريكا در جلوگيري از افزايش نقش ايران
بيضي استراتژيك انرژي (خليج فارس و درياچه خزر)
 خليج فارسي و نيازهاي انرژي آسيا : تأثيرات ژئوپلتيكي
حوزه درياچه خزر : انرژي و ژئوپلتيك
بازگشت هارتلند به مباحث ژئوپلتيك
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
---------
مقدمه:
ايران در طول تاريخ گذشته خود، چه به هنگام اقتدار و چه در روزگار ضعف ، در مسائل منطقه اي و جهاني به ايفاي نقش سياسي پرداخته است. نقش آفريني سياسي ايران محدود به شكل گيري دولت و حكومت براي اداره امور سرزمين و سكنه آن نبوده است؛ با آنكه اين امر خود از ضروريات اوليه براي پيدايش دولت به حساب مي آيد.
نقش آفريني سياسي ايران، در زماني كه قدرتي بزرگ به شمار مي رفته است، در اشكال مختلف تجلي يافته است؛ تصرف سرزمينهاي همسايه و به انقياد كشيدن ملتها به روشهاي مسالمت آميز يا خشونت آميز يكي از اشكال اين نقش آفريني است كه از دوره هخامنشيان تا دوره قاجار كمابيش و به صورت متناوب به وقوع پيوسته است. بروز برخوردهاي نظامي و سياسي و شكل گيري دوره هاي نزاع مستمر يا توام با فراز و نشيب ميان حكومت ايران ودولتهاي مجاور آن، گونه اي ديگر از نقش آفريني سياسي ايران در دوره هاي قدرت بوده است.
....

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۲۱ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاريخچه معاصر كردستان

تحقيق تاريخچه معاصر كردستان

تحقيق تاريخچه معاصر كردستان

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 46

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : وضعيت منطقه كردستان در اواخر جنگ جهاني دوم
الف – ورود روسها به منطقه
ب – تكاپوهاي كردها
فصل دوم : كومله ژ . ك (ژيانده نه وي كردستان)
الف – شكل گيري كومله ژ . ك
ب – ورود قاضي محمد به كومله
ج – واقعه شهرباني مهاباد
د – معرفي قاضي محمد
ذ – فعاليتهاي شوروي در منطقه و ارتباط آن با كومله
فصل سوم : حزب دمكرات
الف – فرآيند شكل گيري حزب  دمكرات
ب – تأسيس حزب و اهداف آن
ج – ورود بارزانيها به ايران و اعلام جمهوري
فصل چهارم : يكسال حكومت كردستان
الف – اقدامات و فعاليتهاي جمهوري كردستان در منطقه
ب – مناسبات و روابط فرقه دمكرات كردستان و آذربايجان
فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشي جمهوري كردستان     
1- عوامل داخلي
2- عوامل خارجي
ب – ورود نيروهاي دولت مركزي به منطقه و تسليم شدن قاضي محمد
ج- محاكمه قاضي محمد
د – اتهامات قاضي محمد
ذ – دفاعيات قاضي محمد
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
-----

فصل اول : وضعيت منطقه كردستان در اواخر جنگ جهاني دوم :
الف – ورود روسها به منطقه
در جريان جنگ جهاني دوم، سپتامبر 1941، نيروهاي شوروي و انگليس به سمت ايران حمله آوردند با اشغال ايران به وسيله اين نيروها حكومت استبدادي رضاخان برافتاد و سربازان ارتش او پراكنده شدند در اين شرايط سراسر مناطق ايران به اشغال متفقين درآمد و از جمله منطقه غربي كشور و به ويژه دو استان آذربايجان و كردستان به دليل همسايه بودن با شوروي تحت سلطه نيروهاي شوروي درآمد.
...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخچه كردستان،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 42
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4036

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان