پيشرو دانش

تحقيق ديدگاه ابرقدرتها و اعراب به امنيت خليج فارس

تحقيق ديدگاه ابرقدرتها و اعراب به امنيت خليج فارس

تحقيق ديدگاه ابرقدرتها و اعراب به امنيت خليج فارس

فرمت فايل : doc

حجم : 129

صفحات : 14

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ديدگاه ابرقدرتها و اعراب درمورد امنيت خليج فارس

اصولا جستجوي امنيت يكي از مهم ترين كنشها و انگيزه هاي انسان است و همچنين تأمين امنيت هر جامعه و افراد آن مهم ترين نياز هر جامعه اي مي باشد.
در زمان ما جوامع كوچكتر، در جامعه بزگتري به نام كشور به صورت مهم ترين واحدسياسي در آمده اند و مجموع اين واحدها نظام بين المللي راتشكيل مي دهندكه درنظام بين المللي داراي مهم ترين اقتدار هستند.. اين كشورها از نظر امكانات مادي و معنوي ازقبيل جمعيت،منابع طيبعي،رشد اقتصادي و...دريك سطح نيستند و به همين دليل تصورات وتوقعات آن ها از روابط با كشورهاي ديگريكسان نيست. منافع دولتها به دلايل گوناگون گاهي با هم متفاوت وحتي درتضاداست كه موجب كشمكش و اختلاف بين آن هامي شود؛به همين دليل تلاش براي امنيت ملي و گسترش دامنه وتضمين آن يكي ازمهم ترين اهداف كشورها در پهنه زندگي بين المللي مي باشد.
...
وابستگي كشورهاي عربي منطقه به دول غربي و علي الخصوص امريكا سبب شده اين كشورها عملا در سياست داخلي وخارجي خود، از خود ابتكار عملي نداشته باشند وتصميم گيري براي خودراعملابه امريكا بسپارند و آينده خود را مبهم  و گنگ ببينند.نمونه اين وابستگي رامي توان در امارات ديد كه با ركودي  كه در اقتصاد امريكا به وجود آمد متأثر شده و دچار ركودي بي سابقه در همه ي عرصه هاي اقتصادي، مسكن سرمايه گذاري هاي خارجي توريسم  پذيري و... گرديد.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۴۵ | پيشرو دانش
امنيت خليج فارس،

تحقيق زمين شناسي تاريخ زمين

تحقيق زمين شناسي تاريخ زمين

تحقيق زمين شناسي تاريخ زمين

فرمت فايل : doc

حجم : 4069

صفحات : 43

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
تاريخ زمين    1
منشاء زمين    1
منشاء آتمسفر زمين    4
پره كامبرين    5
شناخت پره كامبرين    6
سنگواره‌هاي پره كامبرين    8
دوران ديرينه زيستي (پالئوزوئيك)    11
تاريخ پالئوزوئيك پيشين    12
حيات در پالئوزوئيك پيشين    14
تاريخچه پالئوزوئيك پسين    16
حيات در پالئوزوئيك پسين    19
دوران ميان زيستي (مزوزوئيك)    21
تاريخچه دوران مزوزوئيك    22
زندگي در دوران مزوزوئيك    24
دوران نوزيستي (سنوزوئيك)    28
آمريكاي شمالي در دوران سنوزوئيك    30
حيات در زمان سنوزوئيك    33
فهرست منابع و ماخذ    37
---------
منشاء زمين
     زمين يكي از نه سياره اي است كه همراه با دهها سياره و تعدادي اجرام كوچكتر به دور خورشيد در گردش است. طبيعت منظم و مرتب منظومه شمسي بسياري از ستاره شناسان را متقاعد ساخته است كه اجزاي اين منظومه در يك زمان و از يك ماده اوليه شكل گرفته اند. به موجب اين فرضيه كه بنام نظريه سحابي (Nebular hypothesis) معروف است. اجرام منظومه شمسي ما از ابر عظيمي‌كه اساساً متشكل از هيدروژن و هليم و با درصد ناچيزي از عناصر سنگين بوجود آمده است.
در حدود 5 ميليارد سال پيش بنا به دلايلي كه هنوز كاملاً روشن نشده است، اين ابر عظيم كه از گازها و ذرات سنگي بسيار ريزي تشكيل يافته بود، تحت تاثير نيروي گرانشي خود شروع به انقباض كرد(شكل 1-1). اين ماده در حالت انقباض داراي حركت چرخشي بوده است؛ همچون اسكيت بازي كه در حال چرخش به بازو.هايش فشار وارد مي‌آورد، چرخش توده ابر مانند نيز در حين انقباض سريعتر و سريعتر شد. ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۳۰ | پيشرو دانش
تحقيق زمين شناسي تاريخ زمين،

تحقيق تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان

تحقيق تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان

تحقيق تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 43

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان

فهرست:
مقدمه
بيان مسئله :
سؤالهاي مشخص اين تحقيق :
اهميت و ضرورت تحقيق :
از اهداف كلي اين تحقيق:
اهداف جزئي:
فرضيه هاي تحقيق:
محدوديت هاي تحقيق :
تعاريف عملياتي :
روش تحقيق
جامعه آماري:
نمونه آماري :
روش نمونه گيري :
ابزار اندازه گيري:
نحوه جمع آوري اطلاعات :
روش هاي آماري :
يافته هاي توصيفي :
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و مأخذ
پيوست
-----------------
اهميت و ضرورت تحقيق :
هدف عمده پژوهش نحوه تأثير گذاري عوامل فشار زايي همچون، نبود پدر،  شغل، اقتصاد ، اجتماع و امثال آن بر روي عملكردهاي دانشجويان شاهد با غير شاهد مي باشد.
برخلاف نظر عاميانه كه هرگونه افت و شكست تحصيلي را به هوش كم افراد نسبت مي دهند پژوهشهاي انجام شده رابطه بين استعداد تحصيلي پيشرفت با همبستگي r=0/5 نشان مي دهند هر پژوهش علمي با يك سري اهداف، كه محقق درصدد رسيدن به آنها است و مسير اصلي تحقيق را مشخص مي كنند آغاز مي شود.(سيف، 1368، ص52)
از اهداف كلي اين تحقيق:
تعريف فشار رواني ، عوامل بوجود آورنده فشارهاي رواني بر روي دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شاهد و غيرشاهد استان تهران مي باشد.
اهداف جزئي:
1-    فقدان پدر ومشكلات روحي و رواني
2-    مشكلات روحي و رواني دانشجويان شاهد

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۵۶ | پيشرو دانش
فشار رواني،

پروپوزال تاثير آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت روابط زوجين

روش تحقيق تاثير آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت روابط زوجين

روش تحقيق تاثير آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت روابط زوجين

فرمت فايل : doc

حجم : 160

صفحات : 16

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين

فهرست:
چكيده
كليد واژه‌ها
مقدمه
روش پژوهش
ابزار پژوهش
نتايج
جدول 1 : مقايسه اختلاف ميانگين پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس آسيب و صدمه CTS-2
نمودار 1 :  مقايسه ميانگين مقياس آسيب و صدمه CTS-2 در گروه آزمايش و كنترل
جدول2:  مقايسه اختلاف پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس پرخاشگري روان‌شناختي CTS-2
نمودار 2 : مقايسه ميانگين نمرات گروه آزمايش در مقياس پرخاشگري روان‌شناختي CTS-2 در گروه آزمايش و كنترل
جدول3: مقايسه اختلاف ميانگين پس‌آزمون و پيش‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در حمله جسماني CTS-2
نمودار 3 : مقايسه ميانگين مقياس حمله جسماني CTS-2 در گروه آزمايش و كنترل
جدول4: مقايسه اختلاف ميانگين پس‌آزمون و پيش‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس زورگويي جنسي CTS-2
نمودار 4 : مقايسه ميانگين زورگويي جنسي در گروه آزمايش و كنترل
جدول5: مقايسه اختلاف ميانگين پس‌آزمون و پيش‌آزمون گروه آزمايش و كنترل در مقياس مذاكره CTS-2
نمودار 5: مقايسه ميانگين مذاكره در گروه آزمايش و كنترل
بحث و نتيجه گيري:
ملاحظه هاي اخلاقي و محدوديت ها
پيشنهادهاي پژوهش
منابع
-----------
چكيده:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين بود. آزمودني ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند كه در سال 1384 از بين مراجعان به شوراي حل اختلاف شهر قزوين انتخاب شده بودند. اين تعداد به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. ابتدا آزمودني ها پرسشنامه مقياس تاكتيك هاي تعارضي تجديد نظر شده (CTS-2) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك را پاسخ دادند. سپس در معرض جلسات آموزشي مديريت خشم قرار گرفتند. داده هاي پژوهش به كمك روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه از لحاظ جنسيت، ميزان تحصيلات ، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، سابقه اعتياد، سابقه بيماري رواني، سابقه محكوميت قضايي، ميزان درآمد خانواده، شغل و وضعيت سكونت همسران در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار آماري وجود نداشت. سپس براي تعيين اثرمندي آموزش مديريت خشم آزمون t مستقل انجام شد. محاسبات نشان داد كه بين نمرات CTS-2 در پيش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني دار در سطح  p وجود دارد يعني زوجيني كه در جلسات آموزشي شركت كرده بودند، در پس آزمون خشونت كمتري را گزارش كردند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۴۱ | پيشرو دانش
آموزش مديريت خشم،

تحقيق ويژگي هاي زمين شناسي گسل هاي سمنان

تحقيق ويژگي هاي زمين شناسي گسل هاي سمنان

تحقيق ويژگي هاي زمين شناسي گسل هاي سمنان

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 27

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

ويژگي هاي زمين شناسي گسل هاي سمنان

مقدمه:
 فلات ايران در بخشي از كروه زمين جاي دارد كه از ديدگاه لرزه خيزي و عملكرد گسلها بسيار فعال است.
در اين پژوهش ويژگي هاي زمين شناسي گسل هاي سمنان بررسي شده است كه سعي شده همراه با گرد آوري داده هاي موجود و جمع آوري مطالب از منابع گوناگون ساختار زمين ساختي گسلها از نقطه نظر لرزه زمينساخت نيز مطلاعه شود.
...
فهرست مطالب
(مقدمه)    3
گسل آستانه    4
راندگي بايجان    5
گسل دامغان    6
گسل گرمسار    9
گسل فشاري مشا    10
(مهگسلرهاي گسترده ي سمنان)     12
- گسل آتشان     13-12
-گسل انزاب    13
- گسل اوريوم    14
- راندگي برين    14
- گسل فشاري بشم    15
- گسل پلدر    16
- گسل تپه نياد    17-16
- راندگي چاشم    17
- گسيل دراز كوه    18
-گسل فشاري ديكتاش    18
-گسل دلازيان    19
-راندگي سمنان    19
-راندگي شهر آباد    20
-راندگي عطاري    21
-گسل فيروزكوه    22
-گسل فشاري قربيلك    23
-گسل كاهدان    23
-راندگي نمكدان    23
-گسل فشاري نوكر    24
(نتيجه گيري بررسي گسل هاي سمنان)    27-26
(منابع ومأخذ)

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق زمين شناسي گسل سمنان،

تحقيق مناطق نفت خيز ايران و تاثير نفت بر اقتصاد و محيط زيست اين مناطق

تحقيق مناطق نفت خيز ايران و تاثير نفت بر اقتصاد و محيط زيست اين مناطق

تحقيق مناطق نفت خيز ايران و تاثير نفت بر اقتصاد و محيط زيست اين مناطق

فرمت فايل : doc

حجم : 1953

صفحات : 207

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

سرفصل مطالب:

فصل اول
جغرافياي طبيعي و اقتصادي مناطق
فصل دوم
اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق
فصل سوم
آلودگي‌هاي نفتي، تهديدي ديگر
فصل چهارم
بكارگيري پتانسيل هاي طبيعي مناطق در جهت توسعه اقتصادي
فصل پنجم
ضرورت توجه بيشتر به مناطق مورد بحث
----------------

مناطق نفت خيز ايران و تاثير نفت بر اقتصاد و محيط زيست

خليج فارس و درياي عمان(موقعيت جغرافيايي و شرايط زيست)  
خليج فارس درياي حاشيه اي (Marginal sea) و نيمه بسته اي (semi-enclosed) است كه در اثر تأثير متقابل قاره آفريقا و اروپا-آسيا در طول ادوار گذشته زمين شناسي ايجاد شده است و مساحت آن حدود 24000 كيلومتر مربع مي باشد. طول سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان در حدود 2500 كيلومتر مي باشد. عرض خليج فارس 300-200 كيلومتر با عمق متوسط 35-30 متر است. عميق ترين قسمت درياي عمان حدود 3650 متر و خليج فارس در سمت تنگه هرمز 90 متر مي باشد. خليج فارس در محدوده عرض هاي مناطق گرمسيري كره زمين و بين عرضهاي 25 تا 30 درجه شمالي قرار گرفته و به همين جهت آب و هواي غالب آن گرم و مرطوب است.
به طوريكه حداكثر به 45 درجه سانتي گراد مي رسد. اين امر باعث شده تا ميزان تبخير سالانه به حدود 2000 ميليمتر بالغ شده و موجب افزايش شوري آب دريا شود. به همين خاطر ميزان شوري سالانه آن حدود 40 در هزار است كه در مناطق كم عمق به مراتب بيشتر مي باشد.
...
عمده ترين آلاينده خليج فارس و درياي عمان، نفت و فرآورده‌هاي آن مي‌باشد. منطقه خليج فارس و حوضچه‌هاي نفتي اطراف آن حامل حدود 60 درصد از نفت جهان مي‌باشد و نزديك به 40 درصد از صادرات نفت جهان از اين منطقه انجام مي‌شود. بنابراين، اين ماده به شكلهاي گوناگون موجب آلودگي خليج فارس تا 47 برابر بيشتر از درياهاي مشابه در جهان شده است. نفت هنگام ورود به دريا با توجه به شرايط جوي و شكل ساختماني آن دستخوش تغييراتي از جمله تبخير، تعليق، تركيب، ترسيب و تجزيه مي‌گردد. هيدروكربنهاي سبك موجود در نفت خام به سرعت تبخير و از محيط دريا خارج مي‌شود ولي در نهايت با ريزشهاي جوي دوباره به دريا باز مي‌گردد. هيدروكربنهاي سنگين رسوب مي‌كنند يا به بستر دريا مي‌روند يا توسط امواج به ساحل آمده، به شكل توپك‌هاي متشكل از قير (Taebal) در ساحل پراكنده مي‌شوند.
...

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق مناطق نفت خيز ايران، تاثير نفت بر اقتصاد،

تحقيق مشكلات ساختار اداري در ايران

تحقيق مشكلات ساختار اداري در ايران

تحقيق مشكلات ساختار اداري در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 31

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مشكلات ساختار اداري در ايران

مقدمه
جهان سوم، كشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و يا ممالك جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از كشورهاست كه داراي تشابهات اقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تكنولوژيك هستند. اين كشورها ضمن تفاوتهاي بسياري كه با يكديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يكديگرند كه مي توان آنها را در يك گروه يا دسته مورد بررسي قرار داد. يكي از جنبه هاي مشترك بين كشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاكم بر اين جوامع و مشكلات ناشي از آنهاست؛ خصوصيات مذكور به گونه اي مشابه اند كه اين كشورها را به نحو بارزي از ديگر ممالك متمايز مي سازد. خصوصيات و مشكلات نظام اداري حاكم بر اين قبيل كشورها، زيربنايي بوده و از ويژگيهاي آن مي توان به سياست واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به دولت و محدود ساختن بخش خصوصي اشاره كرد. سياست مذكور بر اين مبناي نظري استوار گرديده كه چنانچه دولتها وارد فعاليتهاي اقتصادي نشوند، نابرابريها گسترش خواهديافت، و گروههاي آسيب پذير جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعي دست يابند كه معيارها و ضوابط متكي بر اصل عدالت اجتماعي ايجاب مي كند.
...
نتيجه گيري
1 - راه حل كلان، محدودكردن حوزه عمل دولتهاست: از ديدگاه نظري، محدودكردن حوزه عمل دولتها در ادبيات اقتصادي سابقه اي ديرينه دارد. آدام اسميت وظايف ويژه اي را به شرح زير براي دولت معين مي كند:
نخستين وظيفه دولت، حمايت از جامعه در برابر خشونت و تهاجم ساير كشورهاست. انجام اين وظيفه بايد با كمك نيروي نظامي كشور باشد. اسميت مي پذيرد كه چه در زمان صلح و چه در دوره جنگ، كشورها بايد هزينه تجهيز و نگهداري اين نيروي نظامي را بپذيرند.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۳۹ | پيشرو دانش
تحقيق ساختار اداري در ايران،

تحقيق مزايا و كاربرد انرژي ژئوترمال

تحقيق مزايا و كاربرد انرژي ژئوترمال

تحقيق مزايا و كاربرد انرژي ژئوترمال

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 54

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست
پيش گفتار
مقدمه
تاريخچه ژئوترمال در جهان
تاريخچه ژئوترمال در ايران
گرماي زمين
نشانه هاي انرژي ژئوترمال
مخازن انرژي ژئوترمال
-    مخازن گرمايي
-    مخازن سنگ داغ خشك
-    مخازن تحت فشار
-    مخازن ماگمايي
تكنولوژي ژئوترمال
-    كاوش و اكتشاف
-    حفاري
-    نيروگاه
مزاياي استفاده از ژئوترمال
الف) مزاياي زيست محيطي
1-    عدم آلودگي هوا
-    دي اكسيد كربن
-    سولفيد هيدروژن
-    آمونياك
2-    عدم آلودگي منابع آب
3-    عدم نياز به زمين
ب) مزاياي كاربردي
-    صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي
-    زمان كاركرد طولاني
-    گستردگي موارد كاربرد
-    مستقل از شرايط جوي
-    توليد برق به وسيله واحدهاي قابل حمل
موارد كاربرد انرژي ژئوترمال
-    استفاده مستقيم
-    توليد نيروي الكتريكي
-    پمپ حرارتي
اثرات شيميايي جريانات روي تاسيسات
نتيجه گيري
منابع
____________

تاريخچه ژئوترمال در ايران:
شناخت  انرژي  ژئوترمال در ناحيه دماوند  در  چهارچوب   بررسي هاي انرژي ژئوترمال در مناطق آذربايجان و دماوند از سال 1975 به وسيله شركت ايتاليايي انل (ENEL) و با نظارت وزارت نيرو آغاز شد و تا سال 1983 به طول انجاميد. اين مطالعات شامل زمين شناسي نوري ، زمين شناسي، آتشفشان شناسي، آب شناسي، هيدرولوژي، ژئوشيمي و ژئوفيزيك است.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۲۳ | پيشرو دانش
تحقيق انرژي ژئوترمال،

تحقيق تاثير رنگ بر حافظه كودكان دبستاني

تحقيق تاثير رنگ بر حافظه كودكان دبستاني

تحقيق تاثير رنگ بر حافظه كودكان دبستاني

فرمت فايل : doc

حجم : 1103

صفحات : 150

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير رنگ بر حافظه كودكان

چكيده:
در پژوهش حاضر تأثير رنگ بر حافظه كودكان اول دبستان پسرانه شهيد عباسپور شهرستان كرج در سال 84-1383 مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماري و تعداد دانش آموزان، آزمون شده 42 نفر مي باشند كه با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفي مورد سنجش قرار گرفته اند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش يك سري تصاوير كه تعداد آنها 20 عدد بوده است و به صورت رنگي در همان تعداد بصورت سياه و سفيد تهيه شده است و هر دو گروه با يك سري از اين تصاوير يعني گروهي با تصاوير رنگي و گروه ديگر با تصاوير سياه و سفيد مورد سنجش قرار گرفته اند. مسأله در اين پژوهش اين بود كه آيا رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد. آيا بين رنگ و حافظه رابطه مستقيم است، كه با انجام عمليات آماري كه در اين پژوهش از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شده و پس از تجزيه و تحليل نتايج زير بدست آمده كه اولاً رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد، ثانياً رابطه بين رنگ و حافظه مستقيم است.
هدف پژوهش:
بررسي و تعيين تأثير رنگ بر حافظه دانش آموزان كلاس اول شهرستان كرج
جامعه آماري :
چنانچه اشاره شد فرضيه تحقيق مطالعه رنگ بر حافظه كودكان كلاس اول دبستان پسرانه شهرستان كرج مي باشد به همين منظور تعداد 42 كودك انتخاب شده و به كمك تصاوير رنگي و سياه و سفيد مورد آزمايش قرار گرفته اند كه 21 نفر توسط تصاوير رنگي و همين تعداد توسط تصاوير سياه و سفيد مورد سنجش قرار گرفتند.
روش تحقيق:
در اين نوع پژوهش آزمون براي مقايسه دو گروه مستقل است كه پژوهشگر از دو گروه آزمودني استفاده كرده و تأثير متغيرهاي آزمايشي را در اين دو گروه تعيين مي كند. لذا پژوهش حاضر، تحقيق از نوع مستقل است.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۰۸ | پيشرو دانش
تحقيق رنگ بر حافظه كودكان دبستاني،

تحقيق علل و نحوه پيدايش حاشيه نشيني مشهد

تحقيق علل و نحوه پيدايش حاشيه نشيني مشهد

تحقيق علل و نحوه پيدايش حاشيه نشيني مشهد

فرمت فايل : doc

حجم : 8592

صفحات : 52

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي علل و نحوه پيدايش حاشيه نشيني

(نمونه موردي : اسكان غير رسمي در غرب مشهد- قلعه وكيل
عنوان درس :

روش تحقيق در شهرسازي

اين محصول داراي دو فايل (ورد 27 صفحه) و (پاورپوينت 25 صفحه) مي باشد

اهداف تحقيق
مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل مختلف شهري و روستايي از اساسي ترين كارهايي است كه در هر كشور بايد صورت گيرد تا برنامه ريزي هاي توسعه و عمران آن كشور بطور دقيق و صحيح انجام شود در كشورهاي توسعه يافته به اين امر توجه بسيار شده و قسمت زيادي از بودجه كشور را به اين بخش اختصاص داده اند.
با توجه به اهميت مسئله توسعه شهر ها و گسترش بيش از حد شهر هاي بزرگ و پيدايش حاشيه نشيني ، مطالعه حاشيه نشيني و زاغه نشيني بسيار مهم و ضروري است چرا كه جهت برنامه ريزي هاي توسعه و عمران شهري يك برنامه ريز بايد با خصوصيات اكولوژي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي، فرهنگي و جمعيتي كليه مناطق شهري آشنا باشد.
هدف عمده در اين تحقيق شناخت علت اصلي گسترش شهر ها و خصوصا شهر مشهد و جلوگيري از مهاجرت بي رويه به شهر هاي بزرگ و به دنبال آن محو شدن مناطق حاشيه نشين در سطح شهر مشهد و ايجاد نوعي تعادل بين مناطق حاشيه اي و مركز شهر ميباشد. از ديگر اهداف تحقيق ارائه راهبرد هايي در جهت رفع معضل حاشيه نشيني در كلانشهر مشهد و دست يافتن به توسعه پايدار است.
...

تاريخچه حاشيه نشيني در ايران

توسعه شهري در ايران در فاصله سال هاي  1340-1320 مبنتي بر رشد مهاجرت روستايي بوده و دو قطب مرفه نشين شهري و فقيرنشين در اين دوره خودنمايي مي كند.
به تدريج به تابعيت از غرب طرح هاي شهري به اجرا در مي آيد و طرح هاي جامع به علت اينكه توسعه بخش خدمات را به عنوان پايه هاي اقتصادي براي پيشرفت شهر در نظر گرفته ، چندان موفق نمايان نشدند. بافت سال هاي اخير شهرهاي ايران رشد سريع در سطح ، عمق ، ارتفاع و تعداد معابر را در بر داشت و در عين حال فشردگي شديد بناها افزايش جمعيت و نيازمنديهاي زندگي صنعتي سيماي شهرهاي ايران و نوع معيشت آن ها را دگرگون مي سازد. جمعيت شهرها به خصوص در 50 سال اخير رو به افزايش گام مي نهد.

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۵۱ | پيشرو دانش
تحقيق حاشيه نشيني مشهد،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 75
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4069

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان