پيشرو دانش

پروژه بررسي رنگ در طراحي اتاق كودكان

پروژه بررسي رنگ در طراحي اتاق كودكان

پروژه بررسي رنگ در طراحي اتاق كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 4228

صفحات : 28

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

محصول حاضر داراي دو فايل با فرمت ورد (28 صفحه) و پاورپوينت (44 صفحه) ميباشد

هدف تحقيق:
فرضيه:
در طراحي اتاق بازي كودكان استفاده از رنگهاي شاد وگرم براي حـــفـظ روحيه ي شاد كودك الزاميست.
اهداف كلي:
اثبات الزامي بودن استفاده از رنـــگ هاي شاد به خصوص رنـگ هاي گرم در طراحي اتاق بازي كودكـــــان كه با روحـــيه وعملكرد آنها رابطه ي مستقيمي دارد.
اهداف جزئي:
اثبات اينكه رنگ هاي خنثي، سيــاه،سفيد وخاكستــــــري نقش منفي اي را در زمينه ي عملكرد و روحيات كودك ايفا مي كنند.
روش كار و گردآوري:
در اين پژوهش از طريق مرور كاربردهاي كيفي،همبستگي و چند روشي و نيـز با تكـــيه برتكنيك هاي جمـــــع آوري اطلاعــــات از طــــــريق نمونه گيري تصادفي ســــاده كه با تهـــيه ي نوعي پرسش نامه ي تصويري(براي آســـان تر پاســخ دادن كودكان تــــدارك ديده شد) و تكنيـــك مشاهده در تحقيـــق صورت گرفته،همچنين با مـرور ســـابقه ي تحقيق از طريق اينترنت وسايتها و كتابهاي مختلف وبا توجه به نظرات كودكان توانســـتيم آنچه را كه بــه عنوان فرضيه مطرح بود،به نظــــريه وسپس به يك فـلسفه يا اصل كلي تبديل كنيم.
...
بحث و نتيجه گيري:
 اســــتفاده‌ از رنگ هاي‌ شاد در ديوارهاي‌ اتاق‌ هميشه‌ مطلــــوب‌ بچه‌هاست؛ شدت‌ رنگ‌ را با نظر كودكان‌ بايد تأمين‌ كرد. اگرهر يك‌ از ديوارهاي‌ اتاق‌ به‌ يك‌ رنــگ‌ درآيد فضايي‌ شاد و جذاب، بدون‌ نياز به‌ تزيينات‌ بســيار فـــراهم‌ مي‌آيد. رنگ هاي‌ زرد و سبز در كنار رنگ‌ سفيد ديوارها عـــلاوه‌ بر آنـــكه‌ باعث‌ جلوه‌ هرچه‌ بيشتر وسايـل‌ اتاق‌ مي‌شود، با روحــيه‌ بالنــــدگي‌ و سرزندگي‌ كودكان‌ نيز متناسب‌ است.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۳۵ | پيشرو دانش
پروژه رنگ طراحي اتاق كودكان،

تحقيق تاثير روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت لنفوسيت مونوسيت نوتروفيل و ائوزينوفيل مردان ماهركاراته

تحقيق تاثير روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت لنفوسيت مونوسيت نوتروفيل و ائوزينوفيل مردان ماهركاراته

تحقيق تاثير روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت لنفوسيت مونوسيت نوتروفيل و ائوزينوفيل مردان ماهركاراته

فرمت فايل : doc

حجم : 188

صفحات : 86

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مطالب:

فصل اول
مقدمه پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
پيش فرض ها
فرضيات تحقيق
تعريف واژه ها
فصل دوم
پيشينه پژوهش
الف:زمينه هاي نظري موضوع تحقيق
ب:تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش
فصل سوم
روش پژوهش
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه وشيوه نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش هاي آماري
فصل چهارم
تحليل يافته هاي پژوهش
الف :توصيف داده ها
ب: آمار استنباطي
فصل پنجم
نتيجه گيري
خلاصه تحقيق
بحث ونتيجه گيري
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
منابع
-------------
اهداف تحقيق
هدف كلي :
هدف كلي پژوهش حاضر، تعيين  اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن لكوسيت ها،
 لنفوسيت ها ، مونوسيت ها،  نوتروفيل ها  و ائوزينوفيل ها  مردان ماهركاراته مي باشد.
اهداف اختصاصي:
تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر روي تعداد لكوسيت ها در گروه هاي مورد مطالعه
تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر روي درصد لنفوسيت ها در گروه هاي مورد مطالعه
تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر روي درصد مونوسيت ها در گروه هاي مورد مطالعه
تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر روي درصد نوتروفيل ها در گروه هاي مورد مطالعه.
تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر روي درصد ائوزينوفيل ها در گروه هاي مورد مطالعه

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۱۷ | پيشرو دانش
بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن،

پروژه ايجاد مجتمع كودكان بي سرپرست

پروژه ايجاد مجتمع كودكان بي سرپرست

پروژه ايجاد مجتمع كودكان بي سرپرست

فرمت فايل : doc

حجم : 5017

صفحات : 132

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

ايجاد خانه يا مجتمع كودكان بي سرپرست

فهرست مطالب
مقدمه
پروپوزال : بيان مسئله و ضرورت آن
اهداف پروژه
مباني نظري عام طرح
فصل اول : پديده بي سرپرستي
1-1 بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
فصل دوم : پديده بي سرپرستي در جهان
2-1 تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
2-2 نمونه هاي خارجي
فصل سوم : پديده بي سرپرستي در ايران
3-1 تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
3-2 نمونه هاي موجود در ايران
فصل چهارم : راهكارها و نتيجه گيري
معرفي پروژه
فصل پنجم : طراحي فضا براي كودكان
قوانين و ضوابط شير خوارگاه ها
بستر طراحي
مباني نظري عام پروژه
برنامه فيزيكي
فهرست منابع و مأخذ
-------
هدف از اين پروژه تجسم معماري راهكاري جامعه شناختي و روانشناختي مرتبط با موضوع با توجه به اقدامات موفق انجام شده است در ساير كشورها مي باشد . هدف طرح فضايي است كه بتواند متضمن تحقق مفاد اعلاميه حقوق كودك بوده و كودكان آن را پذيرا شده و به جايي كه ويژه ومطابق با خواست ها و نيازهاي متفاوت ابعاد زندگي شان است انتقال دهند . اين چنين فضايي بايد داراي تنوع و جذابيت لازم بوده از القاء حس اسارت به كودكان به دور باشد اين فضا با موفقيت خود در جذب كودكان بي سرپرست اهداف زير را مد نظر خواهد داشت :
1.    بهبود شرايط زندگي كودكان به عنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه .
2.    كاهش ميزان جرم و بزهكاري .
3.    تأمين سلامت و سعادت امروز و امنيت فرداي جامعه .
4.    آماده كردن كودكان براي ورود به اجتماع .
مباني نظري عام طرح :
طرح خانه كودكان بي سرپرست به منزله ساختماني مجزا و شاخص از ديگر منازل نيست . بلكه به منظور ايجاد فضايي است كه امكانات رفاهي را با عنوان مأمني براي اين كودكان در سطحي وسيعتر فراهم مي آورد به اين منظور هدف القا امنيت در خانه و خانواده كه فقدان بزرگ اين كودكان است در درجه اصلي اهميت قرار مي گيرد .

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۴۳ | پيشرو دانش
پروژه ايجاد خانه كودكان بي سرپرست،

تحقيق عوامل فردي اجتماعي سرقت و راه پيشگيري

تحقيق عوامل فردي اجتماعي سرقت و راه پيشگيري

تحقيق عوامل فردي اجتماعي سرقت و راه پيشگيري

فرمت فايل : doc

حجم : 61

صفحات : 55

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

سرقت، زمينه هاي فردي و اجتماعي و راهكارهاي پيشگيري از آن

هدف از انجام تحقيق حاضر شناسايي عوامل زمينه ساز و مرتبط با بروز سرقت مي‌باشد. ترديدي نيست كه براي پيشگيري ‌يا مبارزه با هر پديده‌اي ابتدا بايد خود آن و عوامل مربوطه را شناخت. درهمين راستا با انجام اين تحقيق گسترده برمبناي مصاحبه به مطالعه عوامل مرتبط با جرم سرقت بين مجرمين سرقت پرداخته تا گامي درجهت تحقق اهداف مذكور برداشته شود.
    فهرست مطالب
1.    چكيده 1
2.    فصل اول
3.    مقدمه  3
4.    بيان مسئله 3
5.    فصل دوم
6.    تعريف مغاهيم واصطلاحات 7
7.    چارچوب نظري وديدگاهها 7
8.    پيشينه تحقيق 8
9.    عوامل مرتبط با سرقت 9
10.    سرقت از ديدگاه اسلام 16
11.    فصل سوم
12.    روش تحقيق 22
13.    ابزار تحقيق 22
14.    جامعه ونمونه آماري  22
15.    يافته هاي پژوهش 23
16.    ارائه يافته هاي تحقيق ونتيجه گيري 24
17.    منابع ومواخذ 50
18.    ضمائم (پرسشنامه كه توسط خود محقق بايد ساخته شود)
---------------
روش تحقيق:
پژوهش حاضر كه در پي بررسي علل بروز جرم سرقت و بررسي ويژگيهاي شخصيتي – اجتمائي و خانوادگي مجرمين سارق زندانهاي كارون و سپيدار اهواز است، با استفاده از يك پرسشنامه يِ خود محقق ساخته بر روي 174نفر از مددجويانِ جرم سرقت در زندانهاي فوق و بصورت مصاحبه ي رودررو به اجرا درآمد و پس از اجرا، با استخراج و تجزيه و تحليل يافته ها نتايج آن در اين نوشتار ارائه شده است. پيش از هر چيز بايد افزود كه افزون بر پرسشنامه هاي مربوط به بررسي علل بروز جرم سرقت ويژگي هاي مردم شناسانه ي اين افراد نيز به همراه تحقيق تهيه گرديد كه به پاسخ هاي بدست آمده از آن در جداول يافته هاي پژوهش به آنها اشاره مي كنيم.

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۲۴ | پيشرو دانش
تحقيق عوامل سرقت و راه پيشگيري،

تحقيق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تحقيق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تحقيق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

فرمت فايل : doc

حجم : 109

صفحات : 58

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

زنان و اشتغال

چكيده
در اين تحقيق مطالعاتي در مورد زنان و كار و اينكه چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پيشرفت آنها مي شود و همچنين منافعي كه زنان شاغل را در بر مي گيرد و راهكارهايي براي بهتر شدن سطح فعاليت و كاربري زنان و بررسي علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعيت كاري و شرايط مناسب تري براي زنان تهيه شده است .
فهرست مطالب :
بيان مسئله پژوهش  
اهميت و ضرورت موضوع     
اهداف پژوهش    
فرضيه ها   
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش
مقدمه
كار و شغل
تاريخچه اشتغال زنان در ايران
تاريخچه قانونگذاري درباره كارگران زن در ايران
تاريخچه اشتغال زنان سطح بين المللي
دوره هاي صنعتي و زنان
نـگاهي به ورود زنان به بخش توليد
زنان و توسعه
روان شناسي اجتماعي اشتغال زن
زن و خدمت اجتما عي
زن و مسائل اجتماعي معاصر
زنان و توسعه اقتصادي (نقش اقتصادي زنان)
استقلال اقتصادي زنان
دلايلي كه زنان در توسعه اقتصادي- اجتماعي نقش ارزنده تري خواهند داشت
زنان و فعاليت اتحاديه اي
شرا يط كار زنان
درآمد كار زنان
زنان و كار
كار زنان در داخل خانه
كار زنان در خارج خانه
زيان كار زنان
بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغا ل
تفاوت در دستمزدها : كارآيي يا تعصب؟
وقت بيشتر و پول كمتر : بي عدالتي در كار زنان
لزوم كار براي زن
ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسانتر ، بهتر و شادتر مي كند
كيفيت زندگي شغلي و رضايت از كار
موانع پيش روي زنان
عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني)
راه كار
وضع فعاليت زنان در كل كشور
منابع و مآخذ
------------
اهداف پژوهش
1-آيا تحصيلات در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
2-آيا سن در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
3-آيا انگيزه مادي كسب ثروت در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
4-آيا انگيزه خدمت به جامعه در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
5-آيا كسب موقعيت اجتماعي در تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
6-آيا انگيزه خانوادگي در رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
7-آيا انگيزه استقلال مالي در ميزان گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
8-آيا وجود فرصتهاي شغلي در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
9-آيا كار در خانه در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۵۳ | پيشرو دانش
تحقيق زنان و اشتغال،

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 136

صفحات : 88

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اهداف
با توجه به اينكه هدف كلي در اين تحقيق ،مطالعه مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني مورد نظر است .اما  افزون بر آن ،هدفهاي ديگري را مي توان براي اين تحقيق يادآور شد .
- هدفهاي بنيادي
1. مطالعه موضوع مشاركت سياسي زنان ؛
2.مطالعه مجمل نوشته هاي مشاركت سياسي؛
- هدفهاي كاربردي
1.افزايش سطح  اطلاع وآگاهي جامعه زنان و مردان نسبت به موضوع مشاركت سياسي زنان در ايران در دو دوره مد نظر
2. افزايش اطلاعات به منظور بهبود كيفيت مشاركت سياسي زنان
فرضيه ها
فرضيه اصلي ؛ نظام جمهوري اسلامي به نسبت نظام شاهنشاهي پهلوي دوم مشاركت سياسي زنان را افزايش داده است .
 فرضيه وابسته ؛ظهور و بروز انقلاب اسلامي يكي از عوامل اصلي حضور زنان در عرصه هاي سياسي است.
فرضيه رقيب ؛ موانع مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي به نسبت قبل افزايش يافته است    
تدوين اين فرضيه ها  بر گرفته از يك سري پيش فرضهايي است كه در اينجا به آن اشاره مي كنيم؛
1.ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ تاريخي بي سابقه و در هر دو بعد حكومت ديني و جمهوري مبتني بر حاكميت مردم داراي خصوصيات نوين است . مشروعيت نظام سياسي تركيبي از مشروعيت ديني و مشروعيت نظام پارلماني با انتخابات منظم است
2. مشاركت سياسي به عنوان «رفتاري كه اثر مي گذارد و يا قصد تاثير گذاري بر نتايج حكومتي را دارد » به كار خواهد رفت .
3. مشاركت سياسي به عنوان مفهومي است كه در خود مجموعه اي از اعمال و رفتار ها را در بر دارد . شكل، ماهيت، گستره و ميزان اعمال مشاركتي در تعامل با فرهنگ سياسي از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است .
4.مشاركت سياسي زنان در حالي كه تابعي از نظام كلي مشاركت سياسي جامعه است ،متاثر از مجموعه عوامل خواص فرهنگي ،اجتماعي،اقتصادي و سياسي مي باشد . از جمله ارزش سياست به عنوان عرصه ي مردان ،فقدان اگاهي سياسي ، وابستگي اقتصادي و ساختار پدر سالارانه ي جوامع و.......است .
5 .از انجا كه اختلاف بين اقشار مختلف زنان از نظر ميزان سواد ،وضعيت اقتصادي واجتماعي وآگاهي سياسي وجود دارد و از طرفي ،به دليل كلي دوري زنان از سياست خضور كمي وكيفي انها در نهاد هاي حكومتي نيز جلوه اي از مشاركت سياسي آنها است.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق مشاركت سياسي زنان،

تحقيق اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

تحقيق اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

تحقيق اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

فرمت فايل : doc

حجم : 51

صفحات : 53

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

اهميت و اهداف تحقيق
امروزه با پيشرفت روز افزون علم و فناوري و كاربرد آن در زمينه هاي جغرافيايي ، هنوز هم ديدگاههاي بسياري هستند كه با شنيدن نام آتشفشان و يا فوران يك آتشفشان ، به ياد زيانها و آسيب هاي بسيار و غير قابل جبران مي افتند . عده اي نيز مي پندارند كه فوران يك آتشفشان فقط و فقط به محيط زيست زيان و ضرر مي رساند و از علايم يك آتشفشان ، فقط گدازه و مواد جامد خروجي را مي شناسند ؛ آنها از اهميت و زيان گازهاي خروجي آتشفشان ها بي اطلاع اند و مي پندارند هيچ راهي براي جلوگيري از فوران آتشفشان ها و يا كاهش زيانهاي وارده در دست نيست .
چندي است كه اقليم شناسان جغرافيايي و دانشمندان علوم محيط زيست با همكاري يكديگر به تصحيح نظريه هاي نادرست پرداخته اند ، آنان با مطرح كردن اين موضوع كه همواره بهترين زمينهاي حاصلخيز براي كشاورزي در دامنه آتشفشان هايي  است كه در طول عمر خود حداقل يكبار دستخوش فوران و فعاليت شده اند ، بيان مي دارند كه آتشفشان در كنار زيان هايي كه به بار مي آورد ، فوايد بسياري نيز دارد.
 شايد مهمترين كمك فرايند هاي آتشفشاني اين باشد كه پنجره اي به درون زمين باز كرده و نحوه عملكرد بعضي از فرايند هاي دروني  اين كره را براي ما روشن ساخته است ( صداقت – دانشور – حسيني – مدني – هاشمي،70:1387 ) . و اما زيانهاي آتشفشان :
چندي است دانشمندان و كارشناسان محيط زيست درصدد كاهش خسارتها و تلفات حاصل از فعاليت آتشفشان ها هستند ؛از اين رو با روشهايي از جمله : انحراف مواد مذاب با انفجار و يا احداث موانع ، خنك كردن جبهه هاي مواد مذاب با انفجار و با احداث موانع ، خنك كردن جبهه هاي مواد مذاب با آب و راهكارهايي از اين قبيل ، ميزان خسارتهاي وارده را تا حدود چشمگيري كاهش داده اند ، بطوريكه در سال 1991 دانشمندان در پيش بيني فوران پيناتوبو موفق شدند  كه چگونگي دستيابي به اين موفقيت در حيطه كار اين تحقيق نيست و ما از بازگو  كردن آن مي پردازيم .

در اين تحقيق به معرفي

زيانها  و اثرات سوء آتشفشان ها بر محيط زيست

راهكارهاي موجود براي جلوگيري و كاهش خسارات آتشفشان در محيط زيست

فوايد يك آتشفشان و تاثيرات مثبت آن بر محيط زيست

پرداخته ايم .

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۱۶ | پيشرو دانش
،

مقاله تناسبات در معماري مسكوني ايران

مقاله تناسبات در معماري مسكوني ايران

مقاله تناسبات در معماري مسكوني ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 1094

صفحات : 45

گروه : معماري

توضيحات محصول :

تناسبات در معماري مسكوني ايران

چكيده:
در اين مقاله ابتدا با تعاريف، انواع و كاربردهاي مقياس آشنا مي شويم. در ادامه عناصر و اصول كلاسيك معماري ايران را بررسي مي كنيم. سپس پيرامون تناسبات طلايي و انساني در معماري صحبت مي كنيم و پيمون در ايران و كن در ژاپن را معرفي مي كنيم، همچنين با لوكوربوزيه و سبك كارش آشنا مي شويم و در پايان گذري بر تاريخ معماري و شهرسازي ايران داريم.
نتيجه گيري
با نگرشي بر ساير سبكها و مكاتب معماري، معماري منفجر شده دوران نهضت (Modernism) بدون هويت و بدون گذشته تاريخي و ريشه فرهنگي قادر نيست كه پاسخگوي باور هاي فرهنگي اين مرز و بوم باشد و همچنين ناساختارها و ضد ساختار گونه ديكانستراكتيويستها ( Deconstraction ) براي جامعه پايبند به سنتها و ميراث فرهنگي، قابل درك نيست چون هنر معماري اصيل كشورمان هيچگاه با پرخشگري نسل عصيانزده قرن حاضر همراه نشده و متانت و سنگيني بيان خود را حفظ كرده است.
پس ضرويست كه معماران اين عصر با شناخت، پالايش و بهره گيري مناسب از محاسنات ساير مكاتب و سبك هاي معماري و عجين نمودن آنها با فرهنگ خودي (نه مقلدانه)، معماري ايران را كه همواره مورد توجه بوده احياء نموده و در اين برهه از زمان، معماري اصيل ايراني را تجلي نمايند...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۵۷ | پيشرو دانش
مقاله تناسبات معماري مسكوني ايران،

دانلود تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان

تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان

تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 52

صفحات : 114

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

خلاقيت در نقاشي كودكان

چكيده
در اين تحقيق به بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان 6-3 در تهران پرداخت شده و براي اين تحقيق كه شامل 5 فصل است از نقاشي كودكان و مصاحبه با آنها و علاوه بر آن از مطالعات و تحقيقات كتابخانه‌اي و استفاده از منابع موجود استفاده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1-    مقدمه
1-2-    بيان مسئله
1-3-    اهميت عملي و نظري پژوهش
1-4-    فرضيه‌هاي تحقيق
1-5-    هدفهاي تحقيق
فصل دوم
2-1- وابستگي من و تكامل كودكان
2-2- بررسي سير تكامل نقاشي كودكان
2-3- موضوع نقاشي كودك
2-4- نقاشي خانواده
2-5- زيبايي شناسي و تاثيرات رواني رنگها
فصل سوم
3-1- تعريف مفاهيم
3-2- روش تحقيق
فصل چهارم
4-1- يافته‌هاي تحقيق
4-2- نقاشيهاي كودكان
فصل پنجم
5-1- تجزيه و تحليل يافته‌ها
5-2- نتيجه‌گيري
منابع و مأخذ
--------
نتيجه گيري:
نقاشي كودكان يك پيام است، آنچه را كه او نمي تواند به لفظ در آورد به ما انتقال مي دهد بررسي و درك «زمان» نقاشي اطلاعات ارزنده اي در اختيار والدين، مربيان، روانشناسان و همه كساني مي گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند.
كودك همه مسائل زندگي خود را به واسطه نقاشي به تجربه در مي آورد و خود را مي آزمايد و سن خويشتن را بنا مي كند. خطوط ترسيمي، انعكاسي از دنياي زيباي او هستند و نقاشي به تنهايي به منزله جهاني است كه به موازات افزايش هوشياري و دگرگوني هاي كودك معقول مي گردد.
كودكان به نقاشي علاقه فراواني دارند و به وسيله كاغذ، مداد و رنگ زيباي اطراف خود را تصوير مي كنند و درباره آن سخن مي گويند و آثارشان روشنگر تضادها، غم و شادي و دهها موضوع ديگر از شرايط محيطي و شناخت اجتماعي آنهاست. نخستين تماس كودك با دنياي خارج اغلب از راه مشاهده صورت مي گيرد. اولين تصوير او نيز از زيباي خارج به صورت خط خطي شكل مي گيرد.
...

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان،

تحقيق مقايسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غيرفعال سالمند

تحقيق مقايسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غيرفعال سالمند

تحقيق مقايسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غيرفعال سالمند

فرمت فايل : doc

حجم : 724

صفحات : 100

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه سلامت روان زنان فعال با غيرفعال سالمند

جامعترين تحقيق در اينخصوص
فايل ورد
پاورقي و رفرنس دهي دقيق . منابع پاياني
با جداول و نمودارها و اشكال كامل

فصل 1
اهداف تحقيق
الف) هدف كلي تحقيق
مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد
ب) اهداف اختصاصي
1- توصيف آماري منتخبي از مشخصات فردي زنان سالمند فعال و غير فعال
2ـ آگاهي از سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال
3ـ مقايسه بعد جسماني سلامت رواني در زنان سالمند فعال و غيرفعال
4ـ مقايسه بعد اضطراب و اختلال خواب در زنان سالمند فعال و غيرفعال
5ـ مقايسه بعد كاركرد اجتماعي سلامت رواني در زنان سالمند فعال و غيرفعال
6ـ مقايسه بعد افسردگي سلامت رواني در زنان سالمند فعال و غيرفعال
7ـ مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال از نظر وضعيت تأهل
8ـ مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال از نظر ميزان مشاركت ورزشي
فصل 2
در اين فصل محقق در پي آن است پژوهش, مطالعات و تجربيات گذشتگان را در اين زمينه مورد بررسي قرار دهد..با توجه  به گستردگي مطالب جمع آوري شده، تنها به آن دسته از پژوهش هايي كه به طور مستقيم با موضوع اين مطالعه مرتبط هستند اشاره مي كنيم. از اين رو مطالبي كه در اين فصل ارائه خواهند شد، به موضوعات سلامت روان، ورزش و فعاليت بدني، سالمندي و همچنين تحقيقات انجام شده در اين زمينه اشاره خواهد داشت.
فصل 3
در اين فصل به روش پژوهش و متغيرهاي تحت بررسي پرداخته خواهد شد. در ادامه به تعريف جامعه آماري تحت بررسي ، نمونه آماري، حجم نمونه و روش جمع آوري اطلاعات،  ابزار و روش اندازه گيري مورد بررسي قرار خواهند گرفت . در انتهاي فصل نيز به روش هاي آماري مورد استفاده وملاحظات اخلاقي اشاره خواهد شد.
فصل 4
در اين فصل به توصيف و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها مي پردازيم . از آن جايي كه هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود مي‌باشد و رسيدن به آن اهداف مي‌تواند موضوع پژوهش را توجيه نمايد لذا انجام پژوهش، تجزيه و تحليل آماري و بررسي يافته‌هاي محققان و پژوهشگران را به سوي شناخت بهتر هدايت و زمينه را براي پژوهش‌هاي بعدي آماده مي‌سازد.
فصل 5
دراين فصل نخست خلاصه اي از پژوهش و سپس يافته هاي بدست آمده از اين پژوهش ذكر مي شود در بخش بعدي اين فصل به بحث و نتيجه گيري درخصوص يافته هاي پژوهش مي پردازيم .
در پايان اين فصل پيشنهادات برخواسته از پژوهش و پيشنهادات لازم براي انجام پژوهش هاي بعدي ارائه مي شود

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۲۵ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 61
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4055

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان