پيشرو دانش

تحقيق اقتصادي قوانين حيات در دنياي امروزي

تحقيق اقتصادي قوانين حيات در دنياي امروزي

تحقيق اقتصادي قوانين حيات در دنياي امروزي

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 25

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

قوانين حيات در دنياي امروزي

چكيده مقاله :
در اين مقاله تلاش مي گردد كه با توجه به شيوه هاي توليد و رفتار اقتصادي مردم ايران كه كرج هم جزئي از آن مي باشد و مطالب پيش گفته ، به قوانين عمده حيات در دنياي امروزي به طور مختصر اشاره هايي شود تا با شناخت اين قوانين بتوان در نظام تصميم گيري كلان و خرد كشور آنها را مد نظر قرار داد .
در هر دوره اي از زندگي بشر ، از مجموع عملكرد مديريتي ، اقتصادي ، تكنولوژيكي و فكري ( عملكرد توليدي) قوانيني زاده مي شوند كه به همراه رفتارها و نيازهاي ذاتي بشر ، رفتارهايي از پيشينه تاريخي يك كشور در حيات امروزي آن و ارزش هاي اجتماعي مجموعه قوانيني را تشكيل مي دهند كه مي توان آنها را قوانين حيات ناميد .
لازمه زندگي شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت اين قوانين است ، هر كس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شركت ، هر دولت و هر ملتي اين قوانين را شناخت و ساختارها و قوانين مختلف اقتصادي ، فرهنگي ، دفاعي ، آموزشي ، سياسي ، پژوهشي ، مطالعاتي و غيره … خود را بر اساس آنها طراحي نمود و به آنها عمل كرد ، مي تواند در صحنه هاي مختلف داخلي و بين المللي نقشي داشته باشند . در غير اينصورت ، به وسيله همان قوانين حيات نابود خواهد شد .
...
در جوامع اطلاعاتي جايگاه ، منزلت و اقتدار دولتها دگرگون مي شود و دولت شهرها جايگزين دولت ملت ها مي شوند . براي مثال شهري مثل تهران وابستگي به حاكميت ملي و دولت ايران نخواهد داشت ، بلكه جزيي از اقتصاد الكترونيكي جهان خواهد شد . در جوامع اطلاعاتي براي شركت ها و بنگاههاي توليدي و خدماتي شرايطي بوجود مي آيد كه بتوانند در تصميم گيريهاي جهاني اثرگذار باشند ، بطوريكه بعضي از آنها حتي بتوانند بر نحوه عمل قدرتمند ترين حكومت ها نظارت نمايند .
...25

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۷:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق قوانين حيات در دنياي امروزي،

تحقيق كاربرد و نقش علوم رفتاري و ارتباطات در رضايتمندي مشتري

تحقيق كاربرد و نقش علوم رفتاري و ارتباطات در رضايتمندي مشتري

تحقيق كاربرد و نقش علوم رفتاري و ارتباطات در رضايتمندي مشتري

فرمت فايل : doc

حجم : 211

صفحات : 194

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

كاربرد علوم رفتاري و ارتباطات و نقش آن در رضايت مندي مشتري

پيشگفتار    
مقدمه    
فصل اول    
رفتار انسان ، شخصيت ، نگرش ، ادراك    
مفهوم رفتار    
شخصيت    
تئوري روانكاوي    
نظريه روانكاوي و راهبرد تبليغاتي    
نظريه خصيصه    
شخصيت جذاب و طريقه ساختن آن    
شناخت نگرش به مثابه كليدي براي كنترل رفتار    
نگرش:    
بررسي صفات عمده نگرش ها و ماهيت آنها    
كاركردهاي نگرش مشتريان    
ادراك    
عوامل موثر بر ادراك    
عوامل بيروني    
عوامل بيروني    
عوامل دروني    
فصل دوم    
شكل گيري تغيير باور ، نگرش و رفتار    
چگونگي شكل گيري باورها ، نگرش ها و رفتارها    
شكل گيري مستقيم باورها ، نگرش ها و رفتارها    
شكل دهي مستقيم باورها    
شكل دهي مستقيم نگرش ها    
ديدگاه تأثير رفتاري    
فرايند ديدگاه هاي تصميم گيري    
تكنيك هاي تأثير رفتاري براي تغيير رفتار    
تكنيك خودشيريني    
تكنيك پا لاي درب    
تكنيك در توي صورت    
تكنيك يك تومان هم يك تومان است    
فصل سوم    
طراحي استراتژي ارتباطات اقناعي    
ارتباطات اقناعي    
طراحي استراتژي ارتباطي    
گام هاي اساسي در طراحي استراتژي ارتباط عبارتند از :    
تعيين هدفها : گام اول    
براي تعيين اهداف دو وظيفه ضروري است :    
- بررسي مشكل مشتري    
- تصميم گيري و توافق بر سر اهداف ارتباط    
تجزيه و تحليل مخاطب يا گام دوم    
طرح مسئله : گام سوم    
جنبه هايي از طراحي استراتژي    
مهارت هاي مصاحبه كردن و گوش دادن    
ارزشيابي استراتژي ارتباطي    
فصل چهارم    
طرح هاي پايه اي اقناع مشتريان    
طرح محرك – پاسخ    
بعضي از كاربردهاي طرح محرك – پاسخ    
فصل پنجم    
ارزش آفريني براي مشتريان    
استراتژي مربوط به ارزش آفريني    
توسعه سازماني    
فصل ششم    
تحليل رفتار مشتري    
آثار طول مدت رخداد    
آثار دليل تراشي    
اصول عملياتي در مواجهه با مشتري    
اصل اول :    
اصل دوم :    
اصل سوم : شادي را بخش كنيد و رنج را در آن بگنجانيد    
اصل چهارم :    
اصل پنجم :    
فصل هفتم    
نگرش و رفتار فروشندگان كالا و خدمات    
نگرش و رفتار فروشنده    
كالبد شكافي فروش    
درك نيازهاي مشتري    
انگيزه لازم براي نگه داشتن مشتريان    
انتظارات مشتري از فروشنده    
ايجاد انگيزه در مشتري    
مواردي كه فروشنده بايد از آن پرهيز كند :    
چگونه فكر خريدار را بخوانيم    
ويژگي هاي يك فروشنده    
توصيف بعضي از ويژگي هاي يك فروشنده    
نكته هايي در مورد نياز مشتريان    
اهميت ارتباط بين فروشنده و خريدار    
چگونه نيازهاي مشتري را درك كنيم    
نيازهاي مادي و معنوي    
مراحل برقراري تماس    
برقراري تماس غير حضوري    
فصل هشتم    
مشتري در مقام شريك    
راهي براي جذب اعتماد مشتري :    
ويژگي هاي مشاركت :    
نكاتي درباره نگرش مشاركت محوري مشتري :    
عواملي كه موجب تقويت مشاركت با مشتري مي شود :    
ارتباط پرشور :    
تشويق مشتري به داشتن صراحت و صداقت :    
رهبران در نقش مربي    
فصل نهم    
طراحي استراتژي خدمات    
نيازهاي مشتريان    
عوامل تأثير گذار بر احساس مشتريان    
عوامل رواني    
وجهه شركت    
نيازها و ادراكات    
مديريت ادراكات و انتظارات    
دسته بندي مشتريان    
دستيابي به سطح كيفيت ايده آل    
چگونگي پرسش در مواجهه با مشتري :    
انواع سؤالات :    
كاربر اين سه نوع سؤال عبارتند از :    
ارائه خدمات به مشتري در عمل    
ايرادات و اعتراضات مشتريان و مديريت آن    
ضرورت بررسي شكايت مشتريان :    
پاسخ به يك شعار    
پاسخ به اعتراضات مشتريان    
قواعد طلايي مديريت بر اعتراضات و ايرادات مشتري    
فصل دهم    
اندازه گيري رضايت مشتري (مصرف كننده)    
ابزارهاي ارزيابي    
جدول    
طراحي پرسشنامه هاي رضايت مشتري و كاربرد آن :    
تعيين خواسته هاي مشتري :    
شناسايي ابعاد كيفيت :    
روش رخداد بحراني    
رخدادهاي بحراني    
طبقه بندي رخدادهاي بحراني :    
صنعت بانكداري    
رخدادهاي بحراني ، سرفصل هاي مربوط    
بر اساس جدول رخدادهاي مذكور نمونه    
نمونه اي از طرح پاسخنامه به روش ليكرت    
امتيازات انحراف و مجذور امتيازهاي انحراف    
شناسايي خواست هاي مهم مشتري :    
فصل يازدهم    
ارتبااطت و روابط انساني    
ارتباط با خود :    
خويشتن و ارتباط با ديگران :    
چرخه حياتي يك رابطه :    
به سوي پيوند :    
در جهت جدايي:    
پنجره جوهاري :    
مجموع    
خودگشودگي يا خود افشايي :    
اهميت خودگشودگي يا خود افشايي :    
لذا خودگشودگي يا خودافشايي موجب مي شود :    
راهنمايي هاي براي «خودگشودگي» :    
اصول ارتباط    
اثربخشي ارتباطات :    
ويژگيهاي اثربخشي :    
ارتباط اثربخش با ديگران :    
حمايتگري:    
مثبت گرايي :    
تساوي :    
فصل دوازدهم    
چگونه ارتباط سازنده برقرار كنيم    
موانع ارتباط مؤثر    
تكنيك هاي ابراز وجود    
نيروي شگفت انگيز كلمات :    
منابع مورد استفاده    
------------
مقدمه
دامنه موفقيت هاي آينده در مديريت خدمات از حيطه پردازش علوم رفتاري حاصل خواهد شد. لذا تحقيقات بحث انگيزي كه اخيراً در مورد احساس مشتري در مقابل تلاش هاي شركت ها ، براي برقراري تماس با او صورت گرفته است روشنگر اهميت كاربرد علوم رفتاري در اين زمينه است.
امروزه روانشناسان علوم رفتاري ديدگاه هاي جديدي براي بهبود خدمات مديريت عرضه كرده اند. آنها تئوري صف را در مورد به خط ايستادن مشتريان در بانك ها به كار گرفته اند و سؤالات مشتريان را كه خوب اداره مي شوند ، خدا گونه مورد پرستش قرار-  داده اند. آنها زمان پاسخ به مشتريان را تا يك دهم اعشاري اندازه گيري مي كنند و مزيد بر آن لحظات «همراه بودن با مشتري» ، «ارتقاء سطح خدمات مشتريان»‌و «شادمان كردن مشتريان»‌را در حد اجراي يك مراسم شادي(جشن تولد ، ازدواج) بالا برده اند.
...

قيمت محصول : 13500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۷:۱۷ | پيشرو دانش
تحقيق كاربرد علوم رفتاري، ارتباطات در رضايتمندي مشتري،

دانلود تحقيق اقتصاد كشاورزي

تحقيق اقتصاد كشاورزي

تحقيق اقتصاد كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 23

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

تحقيق اقتصاد كشاورزي

فهرست
مقدمه
اقتصاد كشاورزي شاخه اي از علم اقتصاد
اقتصاد توليد محصولات كشاورزي
تنوع وتخصص در كشت
كشاورزي پايدار
تقاضا
عرضه
اصل مزيت نسب‍ي
هزينه هاي توليد
روابط بين محصولات كشاورزي
تغييرات قيمت محصول
بازارهاي بخش كشاورزي
كارآيي
كارايي وتغييرات محصول
سياست گذاري از محصولات كشاورزي
سياستهاي حمايت از توليد و مصرف كننده
-----------
كليات علم اقتصاد
علم اقتصاد كه از قرن 16 ميلادي در كشورهاي اروپايي تكوين يافت از يك طرف در اثر
محدود بودن عوامل توليد ، رشد روزافزون جمعيت و افزايش نيازهاي نا محدود و متنوع به
محصولات مختلف واز طرف ديگر در اثر پيشرفت تكنيكهاي توليد وگسترش فعاليتهاي
اقتصادي ، بيش ازپيش تكامل يافته است .اصولاً ارائه تعريفي از يك كار ساده اي نيست .علم
اقتصاد كه امروز داراي قلمرو بسيار وسيعي است ازاين قاعده مستثني نيست وليكن بسياري
از اقتصاد دانان در تعريف آن به مسئله كميابي نهاده هاي توليد واختصاص آنها بين يك سري
فعاليتهاي رقيب اشاره كرده اند (1-ص 17)
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶:۵۱ | پيشرو دانش
تحقيق اقتصاد كشاورزي،

دانلود تحقيق كنترل در مديريت

تحقيق كنترل در مديريت

تحقيق كنترل در مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 10

صفحات : 14

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

كنترل در مديريت

1ـ تعيين معيارها و ضوابط كنترل:
2ـ مقايسه عملكردها با اهداف و استانداردها:
3ـ تشخيص ميزان انحراف ها و بررسي علل بروز آنها:
4ـ تنظيم و اجراي برنامه ها و اقدامات اصلاحي:
تدابير و وسايل كنترل و نظارت:
كنترل عمليات:
بودجه
گزارشهاي عملياتي ويژه:
ارزشيابي عملكرد واحدها:
كنترل مستمر:
كنترل عملكرد مديريت:
انواع كنترل:
كنترل آينده نگر:
كنترل حال نگر:
كنترل گذشته نگر:
كنترل هاي پيش گيرنده:
كنترل هاي اصلاح كننده

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶:۲۶ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق كنترل در مديريت،

دانلود مقاله كنترل و مديريت كيفيت و بررسي ايزو

مقاله كنترل و مديريت كيفيت و بررسي ايزو

مقاله كنترل و مديريت كيفيت و بررسي ايزو

فرمت فايل : doc

حجم : 430

صفحات : 84

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

عناوين
پيشينه مديريت كيفيت
تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايران
مديريت كيفيت چيست؟
سير تحول مفاهيم كيفيت
آشنايي با مفاهيم كليدي در فرهنگ ‎T.Q.M:
مشتري در فرهنگ ‎T.Q.M
كنترل در فرهنگ T.Q.M
كيفيت در فرهنگ ‎ T.Q.M
مديريت در فرهنگ ‎ T.Q.M
هدف اساسي مديريت كيفيت فراگير
سطوح قابل قبول كيفيت
هزينه كيفيت
شاخص‎هاي رقابتي  
اصول حاكم بر سيستم‎هاي  مديريت كيفيت
جمع بندي
تاريخچه تأسيس سازمان بين المللي استاندارد ‎(ISO)
استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9000
عنوان
تكامل ايزو ‎9000
متن استاندارد ‎ISO 9001-2000
نگرش فرايندي
سازگاري با ساير سيستم‎هاي مديريت
استانداردي بين‎المللي ‎ISO 9002
استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9003
استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9004
 ارتباط ‎ISO 9001، ‎ISO 9004
اقدامات لازم براي دريافت گواهي‎نامه
سازمان تأكيد كننده
شركت‎هاي گواهي دهنده
دريافت گواهي نامه
استقبال جهاني از استانداردهاي سري ايزو ‎9000
نگرشي در روند كار در آمريكا و كانادا
چگونگي شروع كار
عملكرد استراليا در زمينه استانداردهاي سري ‎ISO 9000
منابع و مآخذ
------------
كيفيت يكي از واژه‎هاي احساسي و كليدي و يا مدخل ورودي به مباحث مرتبط با سيستم‎هاي مديريت كيفيت است. تلاش گسترده و همه جانبه ما در تبيين و تعريف اين واژه مهم، نقش بسيار زيادي در درك و آشنايي چرايي و دليل تدوين و انتشار سيستم‎هاي مديريت كيفيت دارد. به راستي كيفيت يعني چه؟
از يك ديدگاه، كيفيت از سه جنبه زير قابل توجه است:
كيفيت محصول
كيفيت سيستم
كيفيت فرآيند
در اين نگرش،‌كيفيت تعريف عام و گسترده تطابق با مشخصات و معيارهاي تعيين شده و يا تناسب محصول با اهداف يا منظور را دارد. از اين‎رو با اين مشخصه به كيفيت بيشتر از جنبه يك محصول مورد ارزيابي و تدقيق قرار مي‎گيرد
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۵۸ | پيشرو دانش
مقاله مديريت كيفيت ايزو،

تحقيق كنترل كيفيت توليد شركت سايپا

تحقيق كنترل كيفيت توليد شركت سايپا

تحقيق كنترل كيفيت توليد شركت سايپا

فرمت فايل : doc

حجم : 3140

صفحات : 410

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

كنترل كيفيت توليد شركت سايپا

ابتدا مطلب را با بررسي تاريخچه شركت سايپا آغاز خواهيم كرد و سپس به روشها، ابزار و نظريه هاي موجود در رابطه با كيفيت فرآيند خواهيم پرداخت . بعد از آن مي بينيم كه فرآيند توليد خودرو پرايد صبا به چه صورت انجام مي شود و در دنباله به چگونگي تعيين كيفيت قابل قبول اين خودرو مي پردازيم . در پايان براي روشنتر شدن مراحل تعيين كيفيت در سايپا قطعه سپر را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول : تاريخچه شركت سايپا
فصل دوم : نظريه ها و روش هاي موجود در كنترل كيفيت فرآيند
فصل سوم : مراحل فرآيند توليد در سايپا
فصل چهارم : تعيين كيفيت فرآيند توليد
جمع بندي و نتيجه گيري
پيشنهادات و نظرات
منابع و مآخذ
---------------
در شركت سايپا ابتدا قطعات كه از شركتهاي مختلف قطعه ساز خريداري مي‌شود با تكيه بر شناسنامه هاي كيفي مورد آزمايش و كنترل قرار مي گيرند. پس اينكه قطعه مراحل مختلف كيفي را پيمود و مورد قبول شركت قرار گرفت براي مونتاژ به سالن هاي مختلف برده مي شود.
ارزشيابي محصول نهايي كه در واقع منظورمان خودرو و پرايد صبا مدل فول مي‌باشد. با استفاده از روش ارزشيابي VES صورت مي گيرد. اين روش كه به صورت جزء به جزء نحوه كنترل تمام قسمتهاي خودرو را در اختيار اداره ارزيابي مي گذارد. يكي از معروفترين روشهايي مي باشد كه امروزه در كشورهاي صنعتي دنيا از جمله ژاپن و كره مورد استفاده قرار مي گيرد. البته باكيفيت بودن خودرو تنها مربوط به سالن مونتاژ كه من در آنجا حضور داشتم نمي شود بلكه همه قسمتها از جمله سالن بدنه و رنگ نقش بسيار مهمي را در اين امر ايفا مي كنند كه به دليل گسترده بودن موضوع، در اين مجموعه تنها به نحوه كنترل كيفي در سالن مونتاژ(1) پرداختيم.
...

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق كنترل كيفيت توليد شركت سايپا،

دانلود تحقيق كنترل و كسري بودجه

تحقيق كنترل و كسري بودجه

تحقيق كنترل و كسري بودجه

فرمت فايل : doc

حجم : 463

صفحات : 69

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

كنترل و كسري بودجه

كليات
ارتباط بين خواست‌ها و نيازها با امكانات و مقررات:
هر سازماني براي تنظيم و كنترل امور اقتصادي در كشورهاي جهان، مختلف است. به نحوي كه مسائلي در هندوستان، روسيه يا كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي، به ظاهر متفاوت به نظر مي‌رسد، معذالك شكي نيست كه بسياري از مسائل در كشورها با هم ارتباط و همبستگي دارد.
...
ضوابط توزيع اعتبارات هزينه‌اي از محل درآمد عمومي
1.    اعتبارات ابلاغي سازمان آموزش و پرورش استان، با توجه به ادغام واحدهاي استاني نهضت سوادآموزي، سازمان آموزش كودكان استثنايي و سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به شرح برنامه‌هاي زير توزيع گردد.
-    فصل آموزش و پرورش عمومي
30102- برنامه آموزش ابتدايي
30103- برنامه سوادآموزي
30104- برنامه آموزش راهنمايي تحصيلي
30105- برنامه آموزش متوسطه نظري
30106- برنامه آموزش كودكان استثنايي
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۰۹ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق كنترل بودجه، كسري بودجه،

دانلود مقاله كنترل نظارت و هماهنگي سازمان

مقاله كنترل نظارت و هماهنگي سازمان

مقاله كنترل نظارت و هماهنگي سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 30

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

كنترل و هماهنگي

مفاهيم كليدي
جريان(نمودار)
بررسي ها (كنترل و نظارت ) سازماني
بودجه
اهداف آموزشي (فراگيري)
برقرار كردن (بنانهادن) معيارها
اندازه گيري اجراي كار:
نقش عمل اصلاح كننده
نظارت وهماهنگي جريانات اساسي (ماده)
حمل ونقل كالا و دريافت:
انبار(نظارت انبارگرداني)
جابجايي توزيع (فيزيكي)
نظارت و هماهنگي درون واحدي( كنترل وهماهنگي ادارات داخلي)
مسائل انساني در كنترل (مشكلات مربوط به كنترل انسان)
شكل واكنش به نظارت
مراجع
--------

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۴۴ | پيشرو دانش
مقاله كنترل نظارت سازمان، هماهنگي سازمان،

تحقيق مدل كانو كيفيت محصول توسط مشتري

تحقيق مدل كانو كيفيت محصول توسط مشتري

تحقيق مدل كانو كيفيت محصول توسط مشتري

فرمت فايل : doc

حجم : 166

صفحات : 44

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تعريف كيفيت محصول توسط مشتري (بررسي متد كانو )

چكيده
1-مقدمه:
2-معرفي متد كانو
الف)آنچه درباره كيفيت در ذهن پنهان است را مي توان ديد.
ب)براي بعضي از الزامات، رضايت مشتري متناسب با ميزان كاركرد آن در محصول است.
ج)علاوه بر الزامات تك بعدي، الزامات «ضروري» و «جذاب» نيز براي يك محصول وجود دارد.
د)الزامات مشتري را مي توان از طريق پرسشنامه هايي طبقه بندي نمود.
3-پياده سازي بررسي كانو
3-1-تهيه و طراحي پرسشنامه:
3-2-تست پرسشنامه
3-3-توزيع پرسشنامه:
3-4-پردازش داده ها
5-3-آناليز نتايج
كلمات كليدي :
مراجع :
-------
در اين مقاله سعي شده تا با يك نگرش كاربردي در چندين بخش به تشريح ابعاد گوناگون متد كانو پرداخته شود براي حصول اين منظور نيز مثالهايي معتبر و مفيدي جمع آوري شده و به مباحث اضافه گرديده تا بر غناي هرچه بيشتر مطالب افزوده شود.
معرفي متد كانو
در طرحريزي يك محصول (يا خدمت)1 در قدم اول مي بايست يك ليست از نيازمنديهاي باقوه مشتري كه محصول بايد آنها را برآورده سازد، تهيه گردد. براي تهيه ليست الزامات بالقوه مشتري2  يكي از بهترين راه ها، صحبت با مشتريان يك محصول برا استخراج نظرات و خواسته هاي اوست. در ادامه اين مقاله، الزامات بالقوه مشتري را به طور خلاصه «الزامات مشتري» (CR) مي ناميم، البته با در نظر داشتن اين مفهوم كه الزامات مشتري ان دسته از مواردي است كه بر اساس تحقيق ها و بررسي هاي انجام شده مي بايست در محصول نهايي كه به دست مشتري مي رسد، وجود داشته باشد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۱۸ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق مدل كانو كيفيت محصول،

دانلود مقاله مديريت كنترل و مهندسي كيفيت

مقاله مديريت كنترل و مهندسي كيفيت

مقاله مديريت كنترل و مهندسي كيفيت

فرمت فايل : doc

حجم : 55

صفحات : 15

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت كنترل و مهندسي كيفيت

مقدمه
كنترل كيفيت و مهندسي كيفيت
ايزو ۹۰۰۰ به عنوان ابزاري براي رسيدن به مديريت كيفيت جامع
مديريت جامع كيفيت براي آموزش
ارائه يك مدل برنامه ريزي خطي فازي در بكارگيري QFD
مقايسه نمونه گيري پشت سر هم با نمونه گيري تصادفي در SPC
COQ هزينه يابي‌ كيفيت
مهندسي مجدد -مديريت دگرگون سازي سازمانها
مديريت فرايند انگيزش
منابع و ماخذ
--------
كنترل كيفيت مبحثي بسيار زيبا در علم مديريت مي باشد كه زير مجموعه اي از TQM ( مديريت كيفيت جامع ) مي باشد . امروزه سازمانهاي ارائه دهنده استانداردهاي كنترل كيفيت با هدف حذف ضايعات ، رضايت مندي مشتري ، نظام مندي مديريت ، انتفاع سازمان و در كل بهره وري همه جانبه پا به عرصه محيط سازمان و جامعه نهاده اند و با شعار مشتري مداري سازمان را به هدف والاي رضايت مندي در همه جوانب راهنمائي مي كنند .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۵۲ | پيشرو دانش
مقاله مديريت كنترل، مهندسي كيفيت،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان