پيشرو دانش

مقاله مديريت استراتژيك و فرآيند آن

مقاله مديريت استراتژيك و فرآيند آن

مقاله مديريت استراتژيك و فرآيند آن

فرمت فايل : doc

حجم : 287

صفحات : 19

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت استراتژيك

فهرست:
چكيده    1
پيشگفتار    2
مقدمه    2
تعريف مديريت    3
استراتژي    4
مديريت استراتژيك    5
تجزيه و تحليل محيطي    7
پايه‌گذاري جهت‌گيري‌هاي سازماني    7
هدف گذاري    8
تعيين و تدوين استراتژي‌ها    9
بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها    9
كنترل استراتژي‌ها    11
مزاياي مديريت استراتژيك    15
منابع و مآخذ:
------
پيشگفتار
اين مقاله‌ به بحث مديريت استراتژيك مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز و فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، تجزيه و تحليل محيطي، پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، هدف‌گذاري، تعيين و تدوين استراتژي‌ها، بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است. مهارت‌هاي بنيادين شامل مهارت تعامل، تخصيص، نظارت و سازماندهي مي‌شود.
...

مزاياي مديريت استراتژيك

پژوهشهاي انجام گرفته، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك:
1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي‌كند.
2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصت‌هاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي‌كند.
3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي‌سازد.
4-كليه تصميم گيري‌هاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي‌نمايد.
5- سازمان را قادر مي‌سازد كه موقعيت واكنشي (Reactive) خود را به وضعيت كنشي و آينده‌ساز (Proactive) تبديل كند.
مزاياي فوق به سازمان‌ها توانايي آن را مي‌بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند، خود بر آنها تأثير گذارند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۱۰ | پيشرو دانش
مقاله فرآيند مديريت استراتژيك،

دانلود مقاله سازمان و مديريت

مقاله سازمان و مديريت

مقاله سازمان و مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 40

صفحات : 25

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تحقيق حاضر در موضوع ( سازمان و مديريت ) به بحث و بررسي مي‌پردازد كه در ابتداي فصل مقدمه‌اي در مورد موضوع مذكور ارائه گرديده و از سازمان تعاريفي از نظريه پردازان مختلف ارائه گرديده است و همچنين معناي سازمان در فرهنگ معين نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و عوامل مؤثر در گسترش سازمانها و تعريف سازمان از نظر صاحب نظران مختلف ارائه شده است طبقه بندي تاريخي نظريه هاي سازمان و مديريت يعني تاريخچه سازمان و مديريت از نظر مكتبهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته ، باز در ادامه فصل به اهميت مطالعه سازمان و مبناي سازمان و انواع ساخت سازماني پرداخته ايم در ادامه بحث به تعاريف مختلف مديريت ، شاخه ها ، ابعاد و انواع مديريت : الف) مديريت دولتي  ب) مديريت صنعتي  ج) مديريت بازرگاني  د) مديريت آموزشي پرداخته ايم و در نهايت به ارتباط مديريت و سازمان و از جنبه فردي و گروهي پرداخته ايم ظهور سازمانهاي اجتماعي و گسترش روزافزون آنها يكي از خصيصه هاي باز تمدن بشري است . به اين ترتيب و با توجه به عوامل گوناگون مكاني و زماني و ويژگيهاي و نياز هاي خاص هر جامعه ، هر روز بر تكامل و توصيه اين سازمانها افزوده مي شود . هر سازمان اجتماعي براي نيل به اهدافي طراحي شده و با توجه به ساختارش نيازمند نوعي مديريت است . كه ما در تجليل مديريت به انواع آن پرداختيم . و بايد توجه داشت شيوه رهبري و مديريت در هر تمدني بستگي به ساخت فرهنگي آن تمدن دارد و اميد داريم كه مطالب جمع آوري و تحليل شده در مورد سازمان و مديريت به عنوان يك تحقيق مثمرثمر بوده باشد .

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۴۵ | پيشرو دانش
مقاله سازمان و مديريت،

مقاله بررسي و اينترنت در مديريت زنجيره تامين

مقاله بررسي و اينترنت در مديريت زنجيره تامين

مقاله بررسي و اينترنت در مديريت زنجيره تامين

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 49

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- تاريخچه پيدايش مديريت زنجيره تامين

3- مفهوم زنجيره تامين

4- مفاهيم مرتبط با زنجيره تامين

5- مفهوم مديريت زنجيره تامين

6- ضرورت هاي مديريت زنجيره تامين

7- عناصر مديريت زنجيره تامين

8- فرايندهاي اصلي مديريت زنجيره تامين

9- مدل توسعه اتحاد در مديريت زنجيره تامين

10- انواع شبكه هاي تامين كننده

11- رويكردهاي مختلف در مديريت زنجيره تامين

12- كاربردهاي اينترنت در مديريت زنجيره تامين

13- موارد به كارگيري اينترنت در مديريت زنجيره تامين

14- مزاياي به كارگيري اينترنت در مديريت زنجيره تامين

15- موانع به كارگيري و گسترش اينترنت در مديريت زنجيره تامين

16- نتيجه گيري

16- منابع و ماخذ

الف- فارسي

ب- انگليسي

فهرست اشكال و جداول:

شكل 1- حوزه هاي تشكيل دهنده زنجيره تامين و فرايند جريانات فيزيكي، اطلاعاتي و روابط آن (غضنفري و ديگران، 1380، ص21)

شكل2- جريان اطلاعات و جريان مواد در مديريت زنجيره تامين (شان، 2006)

شكل3- بخش هاي عرضه و تقاضاي زنجيره ارزش (فيض آبادي، 1382، ص49)

جدول1- عناصر كليدي مديريت زنجيره تامين (فيض آبادي، 1382، ص 50)

شكل4- ايجاد مميزي ارزيابي و انتخاب اوليه تامين كننده (غضنفري و ديگران، 1380، ص23)

شكل5- ساختار شبكه هاي KINGDOM (غضنفري و ديگران، 1380، ص25)

شكل6- ساختار شبكه هاي BARONY (غضنفري و ديگران، 1380، ص25)

شكل7- رويارويي (رقابت) در شبكه هاي BARONY (غضنفري و ديگران، 1380، ص26)

شكل8- ساختار شبكه هاي REPUBLIC (غضنفري و ديگران، 1380، ص26)

جدول2- خلاصه ويژگي هاي سه شبكه Kingdom و Barony و Republic (غضنفري و ديگران، 1380، ص27)

جدول3- ماتريس ساختار توان براي ارتباطات خريدار- تامين كننده (غضنفري و ديگران، 1380، ص27)

جدول4- ميزان استفاده از اينترنت در زنجيره تامين (لانسيوني و ديگران، 2004، صص211)

شكل9- كاهش هزينه هاي هماهنگ سازي بين اعضاء مديريت زنجيره تامين (مين و ژو، 2002، ص233)

------------

محققان و نويسندگان مختلف، نگرش ها و تعاريف متفاوتي را از زنجيره تامين ارائه كرده اند. برخي زنجيره تامين را در روابط ميان خريدار و فروشنده محدود كرده اند كه چنين نگرشي تنها بر عمليات خريد رده اول در يك سازمان تمركز دارد. گروه ديگري به زنجيره تامين ديد وسيع تري داده و آن را شامل تمام منابع تامين (پايگاه هاي تامين) براي سازمان مي دانند. با اين تعريف، زنجيره تامين شامل تمام تامين كنندگان رده اول، دوم، سوم و ... خواهد بود. چنين نگرشي به زنجيره تامين، تنها به تحليل شبكه تامين خواهد پرداخت. ديد سوم، نگرش زنجيره ارزش پورتر است كه در آن زنجيره تامين شامل تمام فعاليت هاي موردنياز براي ارائه يك محصول يا خدمت به مشتري نهايي است.

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۱۸ | پيشرو دانش
مقاله اينترنت مديريت زنجيره تامين، مديريت زنجيره تامين،

دانلود مقاله مديريت دولتي

مقاله مديريت دولتي

مقاله مديريت دولتي

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 12

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت دولتي

مديريت دولتي :

چرا كاركنان كاري را كه از آنان انتظار ميرود انجام نميدهند؟

يكي از مهمترين مسائل مورد علاقه مديران اين است كه چگونه ميتوانند كاركنان را به انجام دادن كاري كه ميخواهند ترغيب و تشويق كنند بحثهاي زيادي در اين زمينه مطرح بوده ولي آنچه اهميت بيشتري دارد رهنمودهايي است كه در عمل كاربرد بهتري داشته باشد تحقيقات زيادي در اين باره به عمل آمده و ارائه شده است و گفته شده است كه در اين باره چه بايد كرد؟ كه به اختصار به بيان آن ميپردازيم .

...

نتيجه گيري :

در موضوع آنچه بيان شد به استثناي چند مورد كه انجام دادن كار بنا به دلائلي واقعا انجام ناپذير است ولي عملكرد ضعيف مدير است كه موجب انجام نيافتن كار از سوي كاركنان ميشود.

عدم آگاهي مديران از نحوه صحيح اقدام و بر داشت نا مناسب از موضوعات باعث ضعف عملكرد آنان است . تنها استخدام و به كارگيري افراد شايسته كافي نيست بايد آنها را پرورش داد نه در هنگامي كه يك مسئله اي پيش آيد بلكه براي اطمينان از دستيابي به بازده مورد نظر مدير بايد تمام جوانب را تحت كنترل داشته باشد .

بعضي از مديران تصور مي كنند با وجود پرداخت حقوق به كاركنان نبايد دليلي براي تقدير از آنها وجود داشته باشد اگر به فرض چنين تفكري مورد قبول باشد ‚ اصولا بايد در ضرورت وجود مديران ترديد نمود.

قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۴۱ | پيشرو دانش
مقاله مديريت دولتي،

دانلود تحقيق مديريت زمان

تحقيق پاورپوينت مديريت زمان

تحقيق پاورپوينت مديريت زمان

فرمت فايل : ppt

حجم : 265

صفحات : 41

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تحقيق پاورپوينت مديريت زمان

مطالب:

خود ـ ارزيابي

تسلط بر مكاتبات اداري

برنامه ريزي

مديريت جلسات

مديريت پروژه ها

مهار كردن تماس هاي تلفني

نكات ديگري در باره ي مديريت زمان و باز نگري

-----------

بخشهايي از اسلايدها:

شناخت عوامل اتلاف زمان

گم كردن چيز هاي مورد نياز

جلسات

تماس هاي تلفني

وقفه ها

تعلل ها

كاغذ بازي هاي بي حاصل

مشكلات كاري

واگذاري كار به صورت معكوس

كمال طلبي

آشفتگي و عدم تمركز

تغيير دادن عادت ها

براي ايجاد تغيير فرآيند چهار مرحله اي زير را بايد درمورد هر  يك از عوامل اتلاف زمان به كار ببريم:

ياد داشت كردن عامل اتلاف زمان

تهيه فهرست مشكلات حاصل از عادت هاي اتلاف وقت

تجسم ذهني عادت صرفه جويي در زمان

پرورش عادت صرفه جويي در زمان

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق پاورپوينت مديريت زمان،

دانلود مقاله مديريت دانش درس اقتصاد و مديريت صنعتي

مقاله مديريت دانش درس اقتصاد و مديريت صنعتي

مقاله مديريت دانش درس اقتصاد و مديريت صنعتي

فرمت فايل : doc

حجم : 104

صفحات : 44

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت دانش

درس اقتصاد و مديريت صنعتي

فهرست مطالب:

مفهوم دانش :

تعريف كاربردي دانش :

دانش:

دانش در عمل :

ويژگيهاي دانش

ارزشها و باورها

اندوخته غني دانش

دانش آفريني

رالف والد و امرسون

 كسب دانش

 اصول اوليه رمزگذاري دانش

اهميت دانش مديريت

ارتقاي دانش از طريق ابزارهاي فني

تكنولوژي اطلاعات

سيستم‌هاي حمايت از تصميمات استراتژيك

دانش كسب شده به وسيله عوامل هوشمند

تعريف مديريت

نظريه نقشهاي مديريتي

خلاقيت مديران

مديريت موفق و مؤثر

چگونه مي توان مديرموفق ومؤثري بود ؟

مديريت علمي

اصول عمده مديريت علمي

تعريف: مديريت دانش

آغاز به كار در زمينه مديريت دانش

شروع با فن آوري

آغاز با كيفيت/مهندسي مجدد/بهترين روشها

آغاز با يادگيري سازماني

آغاز با تصميم گيري

آغاز با حسابداري

راهبردهاي مديريت دانش

نقش ها و مهارت هاي مديريت دانش

طرح هاي عملي مديريت دانش

انواع طرحهاي مديريت دانش

عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش

كاميابي در طرح هاي مديريت دانش

 عوامل مؤثر در توفيق طرح دانش

فرهنگ دانش محور

 آگاهي عمومي در زمينه مديريت دانش

اهداف مديريت علمي

كارايي مديريت دانش

تصميمات استراتژيك

اندازه شركت و مديريت دانش

وعده ها و چالشهاي بازارهاي دانش

پيامهاي بازار دانش

كاركنان دانش مدار

كاركنان مديريت دانش

مديران پروژه هاي دانش

تعريف هدفهاي مشخص پروژه

دسترسي به دانش و انتقال آن

محيط دانش

پيوند ارزشمند صنعت و اقتصاد

كاستي ها و آفات مديريت دانش

منابع

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۴۸ | پيشرو دانش
مقاله مديريت دانش درس اقتصاد، مديريت صنعتي،

دانلود مقاله مديريت آموزش و پرورش و نظام آموزشي

مقاله مديريت آموزش و پرورش و نظام آموزشي

مقاله مديريت آموزش و پرورش و نظام آموزشي

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 35

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت آموزش و پرورش

فهرست:

مديريت آموزش و پرورش

تعريف مديريت آموزشي

آموزش و پرورش و اهميت آن

هدفهاي آموزش و پرورش

مفروضات مربوط به هدفها

هدفها

سازمان و مديريت نظام آموزشي

سازمان و مديريت

مفروضات سازمان و مديريت نظام آموزشي

شيوه هاي مديريت در نظام آموزشي

مفروضات نظريه هاي سنتي مديريت

مفروضات نظريه هاي جديد مديريت

منابع

-------

آموزش و پرورش جريان جامعه پذيري يا اجتماعي كردن اعضاي جديد جامعه است.

جرياني كه طي آن مجموعه اعتقادات، رسوم و اخلاق، هنجارهاري، ارزشها، رفتارها، دانشها، مهارتها و فنون جامعه به نسلهاي جديد منتقل مي شود. منظور از اين تعريف آموزش و پرورش به معناي اعم است.

در اين كتاب، عمدتاً به معناي اخص يا رسمي آموزش و پرورش توجه داريم. آموزش و پرورش رسمي فراگردي است كه افراد به واسطه آن در وضعيتهاي اجتماعي سازمان يافته، در معرض آموزش منظم دانشها، مهارتها، رفتارها و گرايشهاي معيني قرار مي گيرند. آموزش و پرورش رسمي از دو لحاظ اهميت دارد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۲۱ | پيشرو دانش
مقاله مديريت آموزش و پرورش، مديريت نظام آموزشي،

تحقيق مديريت امور كاركنان يا مديريت منابع انساني

تحقيق مديريت امور كاركنان يا مديريت منابع انساني

تحقيق مديريت امور كاركنان يا مديريت منابع انساني

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 28

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت امور كاركنان يا مديريت منابع انساني

پيشگفتار

مقدمه

چه چيزي تغيير نكرده است؟

هواپيمايي بريستول

رنكس هاويس مك دوگال

بوك كلاب آسوشيتس

چه چيزي در مديريت منابع انساني تفاوت دارد؟

مديريت عملكرد

سازمان يادگيرنده و مديريت دانش

نتيجه‌گيري :

منبع

-----

اين مقاله در اين باره بحث مي‌كند كه بسياري از كارهاي مرتبط با مفهوم مديريت منابع انساني قبل از پيدايش مفهوم اين مديريت در نيمه دهه 1980، زير نامهاي مختلف ديگري مطرح بوده‌اند. اين كارها توسعه زيادي يافته‌اند اما جهت آن تكاملي بوده است. اين توسعه به خاطر هيچ رويكرد ناگهاني ناشي از نظريه مديريت منابع انساني رخ نداده است. اين واقعيت را كه سرعت تحول مديريت امور كاركنان در حال حاضر نسبت به سالهاي قبل از دهه 1980 بيشتر است نمي‌توان به ظهور مديريت منابع انساني به‌عنوان يك فلسفه نسبت داد. ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت امور كاركنان، مديريت منابع انساني،

تحقيق اخلاق مديريت و مناسبات انساني در مديريت اسلامي

تحقيق اخلاق مديريت و مناسبات انساني در مديريت اسلامي

تحقيق اخلاق مديريت و مناسبات انساني در مديريت اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 73

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اخلاق مديريت و مناسبات انساني در مديريت اسلامي

مقدمه

فصل اول :

مفهوم اخلاق

اخلاق مديريت

واژه هاي مديريت و رهبري در منابع انساني

فصل دوم :

موضوع مناسبات به عنوان جزئي عمده و لاينفك از اداره

بيان كلي از مناسبات انساني در مديريت امروز و مديريت اسلامي

نظري به چند و چون مناسبات اسلامي در مديريت غربي – شرقي با سيري در سه خط برجسته يا سه پايه اصلي اين مديريت

نگرشي بر انديشه ماكيا ويليسم

رساله حقوق امام سجاد به عنوان يك متن اصيل در زمينه مناسبات انساني

منابع

-------

مقدمه :

امروزه شاهد پيشرفت چشمگير جوامع بشري هم از لحاظ فكري و عقيدتي و هم از لحاظ علمي و عملي هستيم. اما آن چيزي كه مي تواند انسان را به كمال و سعادت برساند واقعاً همين است ؟ شايد در نگاه اول بگوئيم بلي و پيشرفت را با توسعه سعادت بشري هم تراز دانست امابا نگاهي ژرف تر ، مسلماً به اين نكته خواهيم رسيد كه سعات بشري چيزي جز پيشرفت نسبي جوامع بشري است.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق اخلاق مديريت،

دانلود تحقيق مديريت دانش در بخش دولتي

تحقيق مديريت دانش در بخش دولتي

تحقيق مديريت دانش در بخش دولتي

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 21

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

چكيده

مقدمه

مفهوم مديريت دانش

مديريت عمومي نوين در بخش دولتي

اهميت نياز به مديريت دانش براي دولت

نياز به چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي

عناصر مهم در چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي

نتيجه گيري

پي نوشتها:

-------------

مفهوم مديريت دانش براي مدتهاي مديدي به صورت عملي اما غيررسمي مورد استفاده واقع شده است.(2) فقدان يك توافق عمومي در ارائه تعريف مشخصي از اين مفهوم، به ايجاد آشفتگي و اغتشاش منجر شده است كه در مطالعات مختلفي كه در اين زمينه انجام گرفته به خوبي منعكس گرديده است.

بنابراين، به منظور درك بهتر مفهوم مديريت دانش بايد ابتدا به بررسي مفاهيم داده(DATA)، اطلاعات (INFORMATION) و دانش (KNOWLEDGE) و تفاوت و ارتباط ميان آنها بپردازيم. عبارات اطلاعات و داده، اغلب به جاي عبارت دانش به كار برده مي شوند. اما در واقع آنها مفاهيم متفاوتي دارند و درك تفاوت آنها براي انجام يك كار دانش محور بسيار مهم و حياتي است.

...

اهميت نياز به مديريت دانش براي دولت

مديريت دانش داراي يك اهميت فزاينده براي دولت جهت مواجهه با مخاطراتي است كه توسط اقتصاد دانش محور ايجاد مي شود. اين مخاطرات در جنبه هاي زير مورد توجه قرار مي گيرند. (6)

دانش به يك عامل حياتي تعيين كننـــده براي رقابت پذيري در بخش دولتي تبـــديل شده است. خدمات رساني و سياست گذاري دو فعاليت اصلي دولتها هستند. در يك اقتصاد دانـــش محور، دولتها به شدت در هر دو زمينه با رقــابت بيــــن المللي و حتي ملي مواجه شده اند. براي مثال در سطح بين المللي، سازمانهاي غيــــردولتي و دولتها با سازمانهاي خارجي كه خدمات مشابه ارائه مي دهند در حال رقابت هستند. ...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت دانش در بخش دولتي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان