پيشرو دانش

مقاله تحقيقات سازماني مديريت استراتژيك

مقاله تحقيقات سازماني مديريت استراتژيك

مقاله تحقيقات سازماني مديريت استراتژيك

فرمت فايل : doc

حجم : 43

صفحات : 29

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت استراتژيك يك حوزه ميان رشته اي است كه حوزه هايي چون اقتصاد، مهندسي،‌ بازاريابي،‌ مالي و رفتار سازماني و ... را در بر دارد. هر يك از اين حوزه ها داراي واحدهاي تجزيه و تحليل،‌ فرضيات و روش هاي تحقيقاتي متفاوت مي باشند. به دليل اين تنوع،‌ نظريه پردازي در زمينه مديريت استراتژيك روش هاي بسيار گوناگوني از تحقيق را مي طلبد. اين تحقيق تلاشي است در تبيين اينكه يك محقق خوب مديريت كيست؟ و يك تحقيق خوب مديريت چگونه است؟ سپس روش هاي مختلف تحقيقات سازماني به ويژه در زمينه مديريت استراتژيك مورد بررسي قرار ميگيرند.

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

تعاريف مديريت‌ استراتژيك از ديدگاه هاي مختلف

تعريف مديريت استراتژيك از نظر (گري هامل)

تصميم‌ استراتژيك‌

تعريف مديريت

استراتژي

پارادايم هاي مديريت برتر در هزاره سوم

شاخص هاي مديريت سنتي

پارادايم نوين مديريت

- تجزيه و تحليل محيطي:

- پايه گذاري جهتگيري هاي سازماني:

- هدف گذاري:

- تعيين و تدوين استراتژيها:

- بسترسازي و اجراي استراتژيها:

زير سيستم اجراي استراتژيها

 زير سيستم ارزيابي و كنترل

 وروديها و خروجي هاي اصلي زير سيستم:

رويكرد استراتژي

مزاياي مديريت استراتژيك

مديرت استراتژيك و فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)

برنامه ريزي استراتژيك و فن آوري اطلاعات

واكاوي برنامه‌هاي توسعه در ايران از منظر برنامه ريزي IS/IT 

نگرشهاي برنامه‌ريزي استراتژيك IT/IS

يكپارچه سازي استراتژي ها در سطوح مختلف

نتيجه

منابع

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۴۶ | پيشرو دانش
تحقيقات سازماني مديريت استراتژيك،

تحقيق نظارت و كنترل در مديريت اسلامي

تحقيق نظارت و كنترل در مديريت اسلامي

تحقيق نظارت و كنترل در مديريت اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 34

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نظارت و كنترل در مديريت اسلامي

مقدمه

نظارت و كنترل يكي از اركان مديريت به شمار مي آيد و مدير به عنوان يكي از وظايف اصلي خود بايد شيوه ها و امكانات و عمليات گوناگون تشكيلات را زير پوشش نظارتي قرار دهد تا حركت دستگاهها به انحراف و امكانات موجود به هدر نرود.

مدير در حيطه نظارت، كليه فعاليتها را با برنامه مي سنجد و در صورت تطابق شيوه ها و مقدار و نوع فعاليتها با برنامه و هدفهاي تعيين شده، سلامت دستگاه مربوط را اعلام مي كند ولي در صورت تطابق نداشتن عمليات واحدها و افراد با هدفها و برنامه ها مدير بايد از اصل هدايت استفاده كند و با هدايتها و راهنماييهاي مناسب انحراف را اصلاح و خسارتها را جبران نمايد.

...

طراحي سيستم كنترل و نظارت در مديريت اسلامي

يكي از وظايف اصلي و مهم مدير اسلامي طراحي سيستم كنترل در سازمان است. بدين منظور وظيفه مدير در اين ارتباط آن است كه مراحل آن را شناسايي نموده و مورد عمل قرار دهد، اين مراحل عبارت است از:

•           تعيين شاخصها و معيارها( وجود قوانين و مقررات)؛

•           مقايسه استانداردها با عملكردها؛

•           اقدامات اصلاحي.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۲۰ | پيشرو دانش
تحقيق كنترل در مديريت اسلامي،

دانلودتحقيق موانع توسعه بهره وري در ايران

تحقيق موانع توسعه بهره وري در ايران

تحقيق موانع توسعه بهره وري در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 184

صفحات : 42

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

موانع توسعه بهره وري در ايران

اهميت بهره وري

در شرايطي كه دستيابي به منابع هر روزه سخت تر و گران تر مي شود ، از بين رفتن انحصارها و حمايتهاي دولتي رقابت شديد دربازارهاي جهاني و فرآيند جهاني شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار مي دهد . افزايش بهره وري يكي از بهترين راهكارهايي است كه مي تواند بقاء سازمانها را حفظ كند .

تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است . بهره وري ، نقش كليدي در تمامي ابعاد اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد وارتقاء آن دركشور نيازمند آگاهي ، مشاركت تمامي اقشار جامعه ، در كنار خواست و اراده سياسي و برنامه اقتصادي مناسب از سوي حكومت و دولت است .

...

كاهش تصدي گري – خصوصي سازي

دليل پايين بودن بهره وري در سازمانهاي دولتي ، نحوه اداره و ضعف مديريت است .

همچنين بزرگ بودن دولت به نحوي كه بيش از 15 ميليون نفر بطور مستقيم ياغير مستقيم در سازمانها ، ارگانها و شركتهاي وابسته به دولت (حكومت ) كار مي كنند . و اينكه اكثر صنايع بزرگ و كوچك دراختيار وتحت مالكيت و اداره دولت مي باشد از آنجا كه مي دانيم با افزايش سطوح سازماني ، سطح كنترل كاهش مي يابد . دولت تصميم به كاهش مسئوليت هاي خود و واگذاري بخشهاي مختلف صنعت و خدمات به بخش خصوصي گرفت ، به شكلي كه كارايي آنها افزايش يابد .

...

مديريت منابع و نظام توليد

ارزان بودن انرژي در ايران مي تواند مشوقي براي توليد وكاهش معماي تمام شده و سهولت براي ورود به بازارها باشد ولي در عمل ما با تلف شدن حجم بسياري از انرژي در شكل هاي مختلف آن هستيم ، اين وضعيت درمورد ساير منابع نيز برقرار است ، اين خود يكي از اساسي ترين دليل پايين بودن نرخ بهره وري در بخشهاي مختلف صنايع ايران است .

....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۵۲ | پيشرو دانش
تحقيق موانع توسعه بهره وري در ايران،

دانلود مقاله مديريت مالي و تجزيه و تحليل

مقاله مديريت مالي و تجزيه و تحليل

مقاله مديريت مالي و تجزيه و تحليل

فرمت فايل : doc

حجم : 33

صفحات : 38

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مقدمه اي بر مديريت مالي و تجزيه و تحليل

علم ماليه استفاده از اصول و مفاهيم اقتصادي در تصميم گيري و حل مشكلات است . دايره علم ماليه مي تواند به 3 دسته طبقه بندي شود: مديريت مالي ، سرمايه گذاري، نهادهاي مالي

مديريت مالي: كه مديريت مالي شركتها (Carporate finance) يا مديريت مالي تجاري (business finance) نيز ناميده مي شود. اصولاً با تصميم گيري هاي مالي در مسائل تجاري سرو كار دارد. تصميمات مديريت مالي شامل حفظ تراز نقدي، گسترش حسابها، بكار گيري ساير موسسات، قرض كردن از بانك و صدور سهام و اوراق بهادار است.

سرمايه گذاريها: اين بخش از علم ماليه بر روي وضعيت بازارهاي مالي و تعيين قيمت اوراق بهادار تمركز دراد.وظايف مديران سرمايه گذاري ممكن است شامل قيمت گذاري بر سهام عادي، انتخاب اوراق بهادار براي وجوه بازنشستگي يا ارزيابي عملكرد اوراق دارايي مي باشد.

...

مديريت مالي و افزوده شدن درآمدهاي صاحبان

مديران مالي، مسئوليت تصميم گيري هاي كه باعث افزايش در ثروت صاحبان سرمايه مي شوند تغيير مي كنند. در مورد يك شركت سهامي كه وظيفه اش اين است ، قيمت سهامداران را افزايش مي دهد. اگر بازار بورس، بازاري كاملاً كارا باشد ارزش سهام در يك شركت سهامي بايد نشان دهنده انتظار سرمايه گذاران باشد كه آن هم موفقيت شركت در آينده است.ارزش سهام زماني كه انتظارات سرمايه گذاران تغيير مي كند دچارتغيير مي شود.

تصميمات مديران مالي در مورد ارزش افزوده، ارزش كنوني سودها كه ناشي از تصميم گيري هاي مديران است بايد از هزينه هاي وابسته بيشتر باشد در حالي كه هزينه سرمايه نيز مي شود. اگر بين مالكيت و مديريت شركت و موسسه اي تفاوت وجود دارد. اين تفاوت در اينجا است كه صاحبان صرفاً مديران شركت نيستند.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله مديريت مالي و تجزيه و تحليل،

دانلودمقاله مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با شاخص دالي

مقاله مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با شاخص دالي

مقاله مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با شاخص دالي

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 13

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

چكيده

    دوراه درمان اصلي براي بيماران نارسائي كليوي درمرحله آخر وجود دارد .متداولترين روش درماني، همودياليز بمدت طولاني و ديگري استفاده از پيوندكليه است(1).

پژوهش توصيفي مقايسه اي حاضر تحت عنوان مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژاد نشان مي دهد كه با توجه به كمبود امكانات و منابع  موجود، براي درمان  بيماران دچار "نارسائي كليوي در مرحله آخر" در گروههاي سني وجنسي مختلف، كدام اقدام درماني مناسبتر است. جامعه پژوهش شامل تمام بيماراني مي‌باشند، كه براي اولين بار براي درمان" نارسائي كليوي در مرحله آخر"در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران در سال 1378مراجعه كرده بودند. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش برگه پرسشنامه شامل سئوالات مشخصات فردي،  ميزان هزينه ها بقيمت سال 1378 و وضعيت سلامتي درابعاد شهودي، جسمي، روحي و اجتماعي بوده است كه پس از تعيين اعتبار و اعتماد علمي در اختيار واحدهاي مورد پژوهش يعني بايگاني بيمارستان ، اداره آمار مركز مديريت پيوندو بيماريهاي خاص و بيماران تحت مطالعه قرار گرفتند.

...

نتايح اين مطالعه نشان مي دهندكه از نظرجنسيت مراجعين، مردان با 53 درصد در روش دياليز مزمن و 51 درصد در روش پيوند كليه بيشترين مراجعات را براي درمان در بيمارستان و سال مورد مطالعه داشته اند. در روش دياليز مزمن 59 درصد مراجعات درگروههاي سني بالا بوده است ولي در روش پيوند كليه 46 درصد افراد درگروههاي سني مياني قرارداشتند. وجود چنين الگوئي  كاملا" قابل تصور است چون افراد در سنين مياني عمر مسئوليت بيشتر و نقش مهمتري در خانواده و اجتماع  برعهده دارند لذا تلاش براي رسيدن به سطح سلامتي بيشتر با صرف وقت كمتر براي درمان از طريق روش پيوند كليه توجيه پذير است ضمن اينكه طاقت تحمل عمل جراحي بزرگ پيوند كليه و امكان موفقيت پيوند در گروههاي سني مياني بيشتر است.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۰۵ | پيشرو دانش
روش دياليز با پيوند كليه،

دانلود تحقيق معماري ‏سيستم ‏توزيعي مديريت ‏اطلاعات ‏بيمارستاني

تحقيق معماري ‏سيستم ‏توزيعي مديريت ‏اطلاعات ‏بيمارستاني

تحقيق معماري ‏سيستم ‏توزيعي مديريت ‏اطلاعات ‏بيمارستاني

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 29

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

معماري ‏سيستم ‏توزيعي مديريت ‏اطلاعات ‏بيمارستاني

 چكيده

  پيشرفت علم پزشكي و در كنارآن پيشرفت علم اطلاع رساني و علم كامپيوتر در سالهاي گذشته ، تحولات اساسي را در سيستمهاي مديريت بيمارستاني بوجودآورده است . سيستمهاي كامپيوتري در سيستمهاي مديريت بيمارستاني رخنه كرده و در بيمارستانها از سيستمهاي كامپيوتري اطلاعات پزشكي بهره برداري مي‏شود .حركتهاي مختلفي در اين راستا صورت گرفته است و سيستمهاي متنوعي ايجاد شده است . در ايجاد اين سيستمها از روشهاي مختلفي بهره‏برداري شده . به هرحال تمامي اين سيستمها به هر گونه كه ايجاد شده باشند ، بايد شرايط خاصي را در بر بگيرند و مواردي را رعايت نمايند . در غير اينصورت سيستمها كارائي مناسبي در بهبود عمليات سيستم مديريت بيمارستان نخواهند داشت . در اين مقاله پس از بحثي مختصر پيرامون چنين سيستمهائي ، خصوصياتي را كه اين سيسستمها بايد داشته باشند مورد بحث قرار مي‏دهيم و پس ازآن طرح يك سيستم پيشنهادي و اجزاءآن مطرح شده و مورد بررسي قرار مي‏گيرد .

...

  چكيده

  1- مقدمه‏اي بر سيستم‏هاي اطلاعات بيمارستاني

  توضيح پاره‏اي از اصطلاحات بكار رفته در متن

  2- خصوصيات عمومي كه سيستم اطلاعات بيمارستاني بايد داشته باشد

  1-2- انعطاف پذيري

  2-2- پياده سازي بر طبق اصول مهندسي

  3-2- توزيعي بودن سيستم

  3- سيستم‏هاي كامپيوتري توزيعي .

  4-2- امنيت بسيار بالا

  5-2- مكانيزم‏هاي جستجوو استنتاج هوشمند

  6-2- زبان برنامه‏سازي ميزبان HOST LANGUAGE

  7-2- ابزارهاي جانبي اعمال تغييرات سيستمي

  8-2- رابط كاربر در محيط فارسي - لاتين

  9-2- استقلال سيستم‏ها

  10-2- امكان ارتباط با خارج

  11-2- امكان وجود پرونده‏هاي دستي به صورت موازي

  3- بررسي يك سيستم نمونه پيشنهادي

  1-3- سازمان سيستم پيشنهادي

  1 - سيستم اطلاعات باليني و درماني

  2 - سيستم اطلاعات مالي

  2-3- محيط عمومي سيستم

  3-3- سيستم اطلاعات باليني و درماني

  1- اطلاعات و سوابق بيماران

  4-3- سيستم اطلاعات مالي

  5-3- بخشهاي جانبي سيستم

  1- سيستم اطلاعات پرونده‏هاي عمومي و متفرقه بيمارستان

  2- سيستم داروخانه بيمارستان

  3- سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي

  4- سيستم تعيين موقعيت پزشكان

  5- سيستم اطلاعات

  6- سيستم پذيرش

  7- سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيك‏ها

  8- سيستم مكاتبات و بايگاني نامه‏ها

  10- سيستم تله كنفرانسينگ ( كنفرانس از راه دور )

  11- سيستم حسابداري

  12- سيستم انبارداري گسترده

  13- سيستم اطلاعات پرسنلي و كارگزيني

  14- سيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زني

  15- سيستم حقوق و دستمزد پرسنل

  6-3- مراحل پياده سازي

  منابع

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۴۵ | پيشرو دانش
معماري ‏سيستم ‏توزيعي مديريت،

دانلود مقاله موانع و راهكارهاي بهبود مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي

مقاله موانع و راهكارهاي بهبود مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي

مقاله موانع و راهكارهاي بهبود مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي

فرمت فايل : doc

حجم : 1251

صفحات : 188

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مطالعه موردي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي

منطقه كاغذكنان با رويكرد سيستمي

فهرست:

فصل اول

طرح تحقيق

مقدمه

2-1 : بيان مساله

3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

4-1: اهداف تحقيق

5-1: سوالات تحقيق

6-1: تعاريف عملياتي متغييرها

7-1: محدوديتهاي تحقيق و محقق

مفاهيم سيستم

مفاهيم:

تعريف:

عناصر سيستم

وروديها

فصل دوم

ادبيات تحقيق

نگرش سيستمي

الگوي بنيادي ولي معمولي سيستمها

اختصاصات سازمان اداري در تحليل سيستمي

تفكر سيستمي

ويژگي‌هاي نظريه عمومي سيستم‌ها

درجات سيستم از نظر بولدينگ

استفاده از تحليل سيستمي در برنامه‌ريزي آموزش درسي

كلاس به صورت زيرسيستم مدرسه

سابقه مدارس  شبانه روزي در آموزش و پرورش منطقه كاغذكنان

آمار كلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزي

سرانه و جيره غذايي مدارس شبانه روزي در سالتحصيلي (82-81 )

روستاهاي تحت پوشش مدارس شبانه روزي

روستاهاي داراي دانش آموزان حائز شرايط ورودي به مدارس شبانه روزي

ارتقاي پايه تحصيلي در مدارس شبانه روزي نسبت به ساير مدارس منطقه كاغذ كنان

جايگاه مدارس شبانه روزي منطقه كاغذ كنان در استان آذربايجان شرقي خرداد82

فصل سوم

روش تحقيق

روش گردآوري داده‌ها

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

يك تحليل سيستمي

عوامل موثر در ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي

عوامل موفقيت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي

تاثير ميزان عوامل در ترك تحصيل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي

ميزان تاثير عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي

فصل پنجم

خلاصه، ‌نتيجه‌گيري و پيشنهاد

جمع بندي سيستمي

خلاصه و نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع و ماخذ

اساسنامه مدارس شبانه‌روزي

اساسنامه مدارس شبانه‌روزي

فصل اول: كليات

فصل دوم: شرايط و نحوه تأسيس

فصل سوم: سازمان اداري آموزشي و نحوه اداره مدارس شبانه روزي

فصل چهارم: شرايط پذيرش و تحصيل دانش آموز

فصل پنجم: ساير موارد

چارت سازماني مدارس شبانه روزي

نمونه پرسشنامه

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۵۳ | پيشرو دانش
دانلود،

دانلود مقاله مشكلات مديريت در ايران

مقاله مشكلات مديريت در ايران

مقاله مشكلات مديريت در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 49

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مشكلات مديريت در ايران

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضموني به نام نظم نوين جهاني كه شاخصه هاي كلان آن تا حدودي مشخص و معين شده است، مفهومي از نظم اقتصاد جهاني نيز بر سر زبانهاست. شاخصه كلان نظم اقتصاد جهاني، خصوصي كردن ساختارهاي صنعتي، توليدي و مديريتي جامعه است. و تفكر و قدرت سياسي حامي اين روند حركتي - در نظم اقتصاد جهاني يا خصوصي سازي - در كشورهاي سرمايه داري بازار محور، به نمايندگي اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن قرار دارد.

...

امروزه آثار و تبعات منفي بهره گيري از نظام و ساختار اداري متمركز بر كسي پوشيده نيست. درواقع مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه اكثر سازمانهاي تحت پوشش موسسات دولتي به دليل عدم رعايت نظام شايسته سالاري و ليـــــاقت، درانتخاب و انتصاب مديران و بي توجهي به اصل بهــره وري، عملكرد رضايت بخشي نداشته اند. لذا ايجاد تغييرات بنيادي درساختار اداري كشورهايي مانند ايران از ضرورياتي است كه موجب كاهش بار و فشار دولت و سازمانهاي دولتي در مديريت اموري مي گردد كه مي توان اداره مستقيم آنها را از ساختار و چارچوب مقررات دولت جدا كرد. لذا تجديدنظر در نظام اداري كشور و ادغام صحيح / اصولي و علمي برخي از دستگاههاي اجرايي موجود، سبب بهبود دراداره امور آنها، كيفيت بهتر در ارائه خدمات و درنتيجه كاهش هزينه ها خواهدشد. ازطرفي با كوچكتر شدن واحدهاي عملياتي، اداره كردن آنها نيز آسانتر خواهدشد، ضمن آنكه با افزايش دامنه اختيارات واحدها برالگوي مديريتي خاصي تاكيد نمي شود.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۳۳ | پيشرو دانش
دانلود،

دانلود مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 33

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

مقدمه‌

تعاريف‌ روابط‌ عمومي‌

وظايف‌ روابط‌ عمومي‌

روابط‌ عمومي‌ و مديريت‌

مراحل‌ تهيه‌ برنامه‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ روابط‌ عمومي‌

1- تجزيه‌ و تحليل‌ دقيق‌:

نظام‌ برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌

سبك هاي مختلف در برنامه ريزي جامع روابط عمومي

1- فرآيند برنامه ريزي جامع براي روابط عمومي

2- شناخت اهداف موجود در روابط عمومي:

3- تجزيه و تحليل مزيت ها و محدوديت هاي محيطي روابط عمومي:

4- تجزيه و تحليل منابع و امكانات داخلي

5- شناخت وضع موجود سازمان:

6- تعيين تغييرات مورد لزوم در استراتژي ها:

7- تصميم گيري در مورد استراتژي مطلوب:

8- اجراي استراتژي جديد:

9- كنترل و سنجش استراتژي جديد در محل:

مراحل مختلف فرايند برنامه ريزي جامع

برنامه ريزي عملياتي در روابط عمومي

هدف

پيش بيني عمليات در برنامه ريزي عملياتي روابط عمومي:

مراحل مختلف برنامه ريزي عملياتي

بودجه ريزي در روابط عمومي

مراحل بودجه

فهرست منابع

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۲۵ | پيشرو دانش
دانلود مقاله مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌،

دانلود مقاله سابقه علمي و مباني نظري مديريت منابع انساني

مقاله سابقه علمي و مباني نظري مديريت منابع انساني

مقاله سابقه علمي و مباني نظري مديريت منابع انساني

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 28

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت منابع انساني؛ مرور سابقه علمي و مباني نظري

مديريت منابع انساني

نيرويابي, جذب و گزينش

نيرويابي :

جذب

گزينش

آموزش و توسعه منابع انساني

مراحل آموزش كاركنان

روش‌ها و فنون آموزش و توسعه منابع انساني

ارتقاء‌ و توسعه مهارتها و قابليتهاي اعضاي هيأت علمي

ضرورت ايجاد مراكزي براي توسعه كارايي هيأت علمي

انگيزش

تئوريهاي محتوايي

تئوريهاي فرايندي

سيستم پاداش

ويژگي‌هاي سيستم پاداش مؤثر

نظام حقوق و دستمزد

ويژگي‌هاي سيستم حقوق و دستمزد

مراحل مختلف طراحي سيستم حقوق و دستمزد

نظريه‌هاي حقوق و دستمزد

ارزشيابي ( قيمت‌گذاري ) مشاغل مديريتي و حرفه‌اي

منبع

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۲۲ | پيشرو دانش
سابقه علمي مديريت منابع انساني،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان