پيشرو دانش

تحقيق قوانين و مقررات فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي

تحقيق قوانين و مقررات فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي

تحقيق قوانين و مقررات فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 28

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي

    در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه كشور و نيز مقاوله‌ نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين المللي كار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهاني، ابعاد مختلف راهنمائي و مشاوره شغلي تبيين گردد.
    سرانجام با توجه به مجموعه قوانين و مقررات موجود و ارزيابي آثار آنها برفرآيند كاريابي، پيشنهادهائي ارائه مي‌شود.
...
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات:
1- اشتغال به عنوان يكي از اصلي ترين نيازهاي بشر، امروزه به عنوان مساله اي پيچيده و در ميان صاحبنظران علوم مختلف اقتصادي، اجتماعي، روانشناسي و مشاوره، مديريت و... مطرح مي باشد. سازو كارهاي خاص آن و وظايف حكومت و مردم در اين عرصه در كشور ما به خوبي روشن نمي باشد. لذا لازم است مراكز خدمات اشتغال، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مجموعه حرف و مشاغل موجود مورد نياز، دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي و ساير نهادهاي مسئول به عموم مردم معرفي و تشويق به استفاده از خدمات اين مراكز نمائيم. صدا و سيما ، جرايد و.... در اين امر مسئولند.
2- عليرغم سابقه حدوداً 50 ساله فعاليتهاي وزارت كار و امور اجتماعي، در ارائه خدمات كاريابي، مشاوره و راهنمايي شغلي و آموزش حرفه اي نيازمند تحقيق و استفاده از تجارب ساير ملل هستيم.
ناهماهنگي هاي موجود در ساختار سازماني (جدائي حوزه اشتغال از آموزش فني و حرفه اي)، كمبود ارتباط در زمينه راهنمايي تحصيلي توسط آموزش و پرورش و مشاوره شغلي در مراكز كاريابي و آموزش فني و حرفه اي و.... نيازمند بررسي دقيق ارائه راه كارهاي مناسب مي باشد.
    در سالهاي گذشته دانشگاهها در زمينه تربيت متخصص مشاوره شغلي و انجام تحقيقات لازم در اين عرصه، فعاليت هاي قابل توجهي نداشته اند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۷:۱۴ | پيشرو دانش
تحقيق قوانين و مقررات فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي،

تحقيق جنبشها و اغتشاشات شهري با نگاهي به واقعه كوي دانشگاه

تحقيق جنبشها و اغتشاشات شهري با نگاهي به واقعه كوي دانشگاه

تحقيق جنبشها و اغتشاشات شهري با نگاهي به واقعه كوي دانشگاه

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 61

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

1.بررسي علل و عوامل موجه شورش ها:
بخش اول: رفتار جمعي
بخش دوم: ديدگاههاي نظري
شدت و وسعت محروميت نسبي توده مردم
محروميت نسبي چيست؟
بخش سوم: جنبش اجتماعي
جنبش اجتماعي و حزب سياسي:
جنبش اجتماعي و رفتار جمعي:
محورهاي اساسي تئوريهاي جنبش اجتماعي
بخش چهارم : اغتشاش شهرها
1.آيا واقعه‌ كوي يك آشوب سازمان يافته بود؟
2.آيا واقعه كوي در الگوي آشوبهاي كور و هيجاني و انبوه خلق جاي مي گيرد؟
3.آيا واقعه كوي يك آشوب اعتراض آميز مردمي بود؟
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
----------------
نتيجه گيري
با توجه به بستر اجتماعي ايران كه در يك دوره گذر بسر ميرد. اغتشاشات شهري مي تواند ثبات و مشروعيت نظام را خدشه دار كند لذا راهبردهاي پيشگيري از خشونت در جامعه مي تواند نتيجه مطلوبي باشد كه پس از تجزيه و تحليل مختصر مورد شورش كوي دانشگاه در اينجا ارائه مي شود. به نظر ميرسد رعايت اين اصول و مديريت صحيح در بحران ميتواند به پيشگيري كه معمولا آسانتر از درمان است منجر شود.
1.    اهميت دادن به پژوهشهاي اجتماعي كاربردي :
جامعه شناسي و ريشه يابي مشكلات در سطح جامعه به طرق علمي آن چنان كه بايد و شايد در ايران جايگاه ويژه خود را به دست نياورده است در حاليه وسعت پژوهشهاي اجتماعي در كشورهاي پيشرفته شگفت انگيز است در ايران يا زياد به آن اهميت داده نمي شود يا اگر هم پژوهش صورت مي گيرد براي موجه و علمي جلوه دادن قفسه هاي كتابخانه هاي موسسات مربوط به كار مي آيد كه معمولا فقط خستگي به تن محققين دلسوز و علاقمند مي ماند زيرا هيچ بهره كاربردي از آن گرفته        نمي شود. سنجش افكار عمومي، تعيين مهمترين مشكلات مردم و در نظر  گرفتن اولويت هاي اجتماعي موجود براي اعمال سياستهاي ويژه، نخستين گام براي  از بين بردن كاستي ها و يا به حداقل رساندن آنهاست.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۶:۵۱ | پيشرو دانش
تحقيق اغتشاشات شهري، تحقيق جنبش كوي دانشگاه، مقاله جنبشهاي شهري،

تحقيق رابطه شخصيت و رضايت شغلي نظريه جان هالند

تحقيق رابطه شخصيت و رضايت شغلي نظريه جان هالند

تحقيق رابطه شخصيت و رضايت شغلي نظريه جان هالند

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 35

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي رابطه شخصيت و رضايت شغلي

(نظريه جان هالند)

هدف كلي اين تحقيق علاوه بر توصيف تناسب شغل و شخصيت دبيران مدارس راهنمايي بهبهان و بيان رضايت شغلي آنان ارائه الگوي موجود بين دبيران راهنمايي بهبهان  مي باشد.

اين پژوهش شامل 6 فرضيه اصلي و 30 فرضيه فرعي است. كه از فرضيه هاي اصلي ،ارتباط معني داري بين شخصيتهاي واقع گرا، كاوشگر و اجتماعي، با رضايت شغلي پيدا شد ولي بين شخصيتهاي سوداگر هنرمند و سنت گرا با رضايت شغلي ارتباط  معني داري يافت نشد.

چكيده

مقدمه

بيان مسأله:

اهميت مسأله:

اهداف تحقيق:

فرضيه هاي تحقيق:

تعريف اصطلاحات، مفاهيم و متغيرهاي تحقيق:

تعارف شخصيت:

عوامل بوجود آورنده شخصيت:

وراثت

موقعيت

ويژگيهاي شخصيتي:

شاخص مايرز- بريكز:

رشد شخصيت :

تغيير پذيري شخصيت:

شخصيت نوع A:

شخصيت نوع B:

رضايت شغلي:

عوامل تعيين كننده رضايت شغلي:

1-كارهايي كه هماورد طلب هستند:

2-يكساني حقوق و مزايا:

3-شرايط مناسب كاري:

4-همكاران مساعد:

نظريه هاي ديگري از رضايت شغلي:

نظريه تأثير اجتماعي:

تناسب شغل با شخصيت(نظريه جان هالند )

نمونه هايي از شغلهاي متناسب اين شش نوع شخصيت در زير بيان شده است:

نكات اصلي الگوي مزبورعبارتنداز:

جامعه آماري،نمونه وروش نمونه گيري

يافته هاي توصيفي مربوط به ويژگيهاي شخصي آزمودنيها:

جدول(1) جدول توزيع فراواني، درصد فراواني و درصد تراكمي مربوط به جنسيت آزمودنيها

جدول (2) جدول توزيع فراواني و درصد فراواني و درصد تراكمي آزمودنيها بر حسب تأهل

جدول (3) جدول توزيع فراواني و درصد فراواني و درصد تراكمي مربوط به ميزان تحصيلات آزمودنيها

جدول (4)جدول توزيع فراواني و درصد فراواني و درصد تراكمي مربوط به سابقه خدمت آزمودنيها

جدول (5) جدول توزيع فراواني و درصد فراواني و درصد تراكمي مربوط به سن آزمودنيها

ابزار اندازه گيري:

پرسشنامه رضايت شغلي (شاخص توصيف شغلي(JDI):

ضرايب پايايي قسمتهاي مختلف رضايت شغلي در پژوهش حاضر

ضرايب اعتبار قسمتهاي مختلف پرسشنامه رضايت شغلي در پژوهش حاضر

مقادير فوق از لحاظ روانسنجي براي اعتبار آزمون توصيف شغلي قابل قبول مي باشد

ب) آزمون شخصيت :

طرح تحقيق:

روش تجزيه و تحليل آماري داده ها:

منبع

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵:۲۶ | پيشرو دانش
شخصيت و رضايت شغلي، نظريه جان هالند،

تحقيق سازه و راههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار

تحقيق سازه و راههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار

تحقيق سازه و راههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار

فرمت فايل : doc

حجم : 4201

صفحات : 55

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

بررسي سازه ها و راههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار

چكيده :

امروزه بررسي راهبردي سازه ها و ساز وكارهاي اثر بخشي از موارد مسلم تحول آ‏فريني و استقرار نظام بهبود فرايندهاي كار قلمداد مي شود عامل انساني از دو زاويه متعارض يكي خلاقيت ، جمود ، و ديگري كار آفريني – انهدام بازده سازمانها ، نقش زير بنايي در موفقيت واثر بخشي سازمان و مديريت دارد .

مقاله حاضر درصدد شناسايي بافت دروني ، تعبيه اسكلت پيكره اثر بخشي و ارائه راهكارهاي هدايت مولفه هاي بهبود اثر بخشي سازماني است

...

نظريه تقويت واثر بخشي

رفتار نيروي انساني تابعي از پيامدهاي احتمالي آن است در واقع ، تكرار ودوام هر رفتار رانه صرفا پاداش بلكه عواملي ممكن مي سازند كه جنبه تقويت كننده دارند بدين ارتباطات درون محيطي ، سطح ونوع تعارض در ميان گروهها و بخشها ( نواحي) سازمان ، و ميزان رضامندي شغلي كاركنان است اساسا اين معيارها بر وسائل و امكانات ضروري براي افزايش اطمينان از حيات دراز مدت و رشد سازمان تاكيد مي كنند به هر حال روابط متقابل سيستمهاي مهم در تعيين اثر بخشي متغيرها و شاخصهاي مربوط تاثير بسزايي دارند .

...

نتيجه گيري

اگر پزشك متخصصي به دليل ضعف تشخيص ،بيماري را به مخاطره بيندازد ، مدير هر روز در محيط نامحسوس سازمان ممكن است دهها نفر را به واسطه ضعف دانش و ادراك يا لذت بردن از قدرت مقامي ، بامخاطره روبه رو كند آثار اين واقعه نه تنها متوجه خانواده كاركنان بلكه تاثير عميقي بر سطح جامعه مي گذارد فرار مغزها ،دلزدگي ، پريشاني و اضطراب منابع انساني ، احساس بطالت و فقدان كارايي شغلي ، فرسودگي و تحليل قواي فكري و جسمي ، و مرگهاي زودهنگام منابع انساني فقط جلوه اي از آثار سوء اين نوع مديريت هاست .

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق سازه و راههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار،

دانلود پروژه نماسازي ساختمان

پاورپوينت نماسازي ساختمان

پاورپوينت نماسازي ساختمان

فرمت فايل : pptx

حجم : 1997

صفحات : 45

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت نماسازي ساختمان

تعداد اسلايد: 45 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

نما چيست؟

انواع نماهاي ساختمان

ويژگي هاي برخي از انواع نما ها

نماهاي تماماً شيشه

مشكلات نماهاي تماماً شيشه اي

نماي بايراميكس

نماي سراميك

نماي آجر

نماي كلاسيك

نماي رومي

نماي سنگ

مشخصات كلي انتخاب سنگ براي مصارف ساختماني

سنگ طبيعي و سنگ مصنوعي

عوامل موثر بر انتخاب سنگ ساختماني

سنگهاي تزئيني ساختمان

نماي سنگ قلوه

نماي سنگ قيچي

نماي سنگ پلاك

معرفي انواع سنگ هاي ساختماني

سنگ آنتيك

روش هاي نصب نماهاي ساختماني

روش دوغاب كاري پشت محصول

نصب سنگ هاي مصنوعي نما(آنتيك و بادبر)به روش چسب كاشي

نصب سنگ هاي دكوراتيو و آنتيك بوسيله پيچ رول پلاك

نماي خشك

مصالح نماي خشك

سراميك هاي پرسلان

توليد پرسلان

ويژگيهاي پرسلان

Terracotta

مشخصات Terracotta

صفحات HPL (High Pressure Laminate)

ويژگيهاي HPL

نماي كامپوزيتي

مزايا و ويژگي هاي روش نماي خشك

مقايسه مزايا و معايب انواع نماهاي ساختمان

برخي از عملكردهاي نما و عوامل مؤثر در نما سازي

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

  • در ساختمان‌سازي به سوي بيروني يك ساختمان نما گفته مي‌شود. در طراحي ساختمان، نما مهم‌ترين بخش به شمار مي‌رود زيرا نما چارچوب كار براي بقيه اجزاي ساختمان را مشخص مي‌كند.
  • منظور از نما ضلعي از ساختمان است كه در معرض ديد عموم و در تماس با فضاهاي عمومي شهر قرار مي گيرد ، نقش نما تفكيك زندگي خصوصي از زندگي شهر است ، سيما و زيبائي شناسي نماي ابنيه انحصاري و انفرادي نيست ، نماها تعريف كننده فضاي خيابان و يا ميدان هستند و به همين دلايل است كه نما از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است.

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۲:۲۷ | پيشرو دانش
پاورپوينت نماسازي ساختمان،

پروژه نورپردازي و آكوستيك در فضاي موزه

پاورپوينت آشنايي با نورپردازي و آكوستيك در فضاي موزه

پاورپوينت آشنايي با نورپردازي و آكوستيك در فضاي موزه

فرمت فايل : pptx

حجم : 3979

صفحات : 33

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با نورپردازي و آكوستيك در فضاي موزه

تعداد اسلايد: 33 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

نور در موزه

منابع نور

نور روز و كنترل آن

نور مصنوعي

عملكرد نور

نورپردازي طبيعي (نور روز)

روش هاي نورپردازي

تأمين نور

استفاده از نور طبيعي در معماري سنتي ايران

نورپردازي محوطه

آكوستيك

عايق بندي ساختمان ها

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

شدت نورمستقيم خورشيد، برحسب شرايـط ده ها يا حتي صدها بار بيشتر از انواع رايج نورهاي مصـنوعي اسـت. نـور غيـرمستقيـم خورشيـد حتـي شديدتر از نورافكن است. به نحوي كه نور روز معمولي ممكـن است از 100/000لـوكس تجاوز كنـد. اشعه ماوراء بنفش نورخورشيـد نيز نسبت به منابع مصنوعي بيشتر و به مراتب خطرناكتر است.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۱:۴۹ | پيشرو دانش
،

پاورپوينت ايده تا فرم و موضوع طراحي

پاورپوينت ايده تا فرم و مو ضوع طراحي

پاورپوينت ايده تا فرم و مو ضوع طراحي

فرمت فايل : pptx

حجم : 936

صفحات : 14

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت ايده تا فرم و مو ضوع طراحي

تعداد اسلايد: 14 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تبديل ايده به شكل (فرم)درگرو

ايده

كانسپت معماري

كانسپچوال آرت يا هنر مفهومي

قسمتي از متن پاورپوينت:

ايده ها ، مصالح طراحي هستند و فرمها تبلور فرآيند توليد ، پالايش وتلفيق ايده هاي خرد وكلان ، براي رسيدن به ساختاري منسجم در معماري است.

به معناي خاص آن ، ساختن ايده مهمتر از ساختن بناست.

تبديل ايده به فرم ، دانش ومهارت طراح را مي طلبد. منظور از دانش ، اطلاعات طراح از تكنيك هاي خلاقيت ، تكنيك هاي تركيب ومقوله هايي از اين قبيل است از طريق مطالعه بياموزد.مسئله مهارت پيچيده تر است وبه ترتيب ذوق و سليقه وكسب تدريجي ماردراصل براساس ايده هايي مشخص به وجود آمده اند.

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۱:۲۸ | پيشرو دانش
پروژه ايده تا فرم، مو ضوع طراحي،

پاورپوينت بررسي تأثير رطوبت بر محيط

پاورپوينت بررسي تأثير رطوبت بر محيط

پاورپوينت بررسي تأثير رطوبت بر محيط

فرمت فايل : pptx

حجم : 2092

صفحات : 17

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي تأثير رطوبت بر محيط

تعداد اسلايد: 17 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

رطوبت هوا  

فشار بخار

رطوبت نسبي

تاثير رطوبت هوا برانسان

تاثير رطوبت برساختمان

راه هاي نفوذ رطوبت به ساختمان

نفوذ آب باران

نفوذ رطوبت از ديوارهاي بدون ترك در اثر فشار اسموزي

تاثير فشار ناشي از وزش باد در نفوذ باران از ترك هاي ديوار

اقليم معتدل و مرطوب(سواحل درياي خزر)

اقليم گرم و مرطوب (سواحل جنوبي)

ويژگي معماري بومي مناطق معتدل ومرطوب

اقليم گرم و مرطوب

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

منظورازرطوبت هوامقدارآبي است كه به صورت بخاردرهواوجوددارد.بخارآب ازطريق تبخيرآب سطح اقيانوس هاودرياهاهمچنين سطوح مرطوبي چون گياهان واردهوامي شود.اين بخاربوسيله ي جريان هواوبادبه بقيه ي قسمت هاي سطح زمين منتقل مي شود.

هرچه هواگرم ترباشدبخارآب بيشتري رادرخودنگه مي دارد.به طورمثال ظرفيت پذيرش بخارآب درهوايي بادماي 18درجه ي سانتيگرادسه برابرآن درهوايي بادماي 2درجه ي سانتي گراداست.

بنابراين به دليل اختلاف دماي هوادرمناطق مختلف ميزان رطوبت هوانيزدرنقاط مختلف سطح زمين به يك اندازه نيست.حداكثرميزان رطوبت هوادرنواحي خط استوااست كه با حركت به طرف قطبين كاهش مي يابد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۰:۵۱ | پيشرو دانش
پروژه تأثير رطوبت بر محيط،

دانلود پروژه كاشي و سراميك و انواع آن

پاورپوينت بررسي كاشي و سراميك و انواع آن

پاورپوينت بررسي كاشي و سراميك و انواع آن

فرمت فايل : pptx

حجم : 1563

صفحات : 30

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي كاشي و سراميك و انواع آن

تعداد اسلايد: 30 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

آشنايي با تاريخچه كاشي و سراميك

تاريخچه كاشي

مواد اوليه كاشي

مراحل پخت كاشي

فرآيند آماده سازي مواد

تعاريف و دامنه كاربرد

كاشي يا آجر شيشه‌اي

وينيل تايل آزبستي از رزين وينيلي ترموپلاستيك

كاشي آسفالتي يا آسفالت تايل

كاشي هاي سلولزي

 تايلهاي فيبر معدني

كاشي هاي فلزي سوراخدار

كاشي وينيلي

كاشي‌هاي پخته شده

كاشي‌هاي لعابدار

كاشي‌هاي مدرن

تقسيم بندي كاشي هاي سراميكي

تاريخچه سراميك

ساختار سراميك

لعاب دادن كاشي و سراميك

كاربرد سراميك‌ها

كاشي و كاربرد آن

خواص سراميك

لعاب و انواع آن

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

كاشي و سراميك از قديمي‏ترين ساخته‏هاي دست بشر مي‏باشد. فراواني مواد اوليه و سهولت ساخت توليد باعث شده است تا اشياء سراميكي از قديمي‏ترين يافته‏هاي انسان‌هاي نخستين باشد.

صنعت كاشي‌سازي و كاشي‌كاري كه بيش از همه در تزيين معماري سرزمين ايران، و به طور اخص بناهاي مذهبي به كار گرفته شده، داراي ويژگي‌هاي خاصي است.

اين هنر و صنعت از گذشته‌ بسيار دور در نتيجه مهارت، ذوق و سليقه كاشي‌ساز در مقام شيئي تركيبي متجلي گرديده، بدين ترتيب كه هنرمند كاشي‌كار با كاربرد و تركيب رنگ‌هاي گوناگون و يا در كنار هم قراردادن قطعات ريزي از سنگ‌هاي رنگين و بر طبق نقشه‌اي از قبل طرح گرديده، به اشكالي متفاوت و موزون از تزيينات بنا دست يافته است.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۰:۲۷ | پيشرو دانش
پاورپوينت كاشي و سراميك و انواع آن،

دانلود تحقيق انواع نماي ساختماني

پاورپوينت آشنايي با انواع نماي ساختماني

پاورپوينت آشنايي با انواع نماي ساختماني

فرمت فايل : pptx

حجم : 2233

صفحات : 29

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با انواع نماي ساختماني

تعداد اسلايد: 29 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

نماي ساختمان

انواع نماي ساختمان

نماي سنگ

نماي تركيبي

نماي چوب

نماي كامپوزيت

نماي آجري

نماي اسپايدري

نماي فريم لس

نماي لامل

نماي شيشه اي

نماي خشك

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

نماي ساختمان شامل انواع نماي بيروني ساختمان مانند نماي شيشه اي ساختمان، نماي كامپوزيت، نماي آلومينيوم، آجرنما، نماي سنگ، تراورتن و... مي باشد.

- طراحي و اجراي انواع نماي ساختمان شامل نماي سنگ، نماي كامپوزيت، نماي آجر و نماهاي تركيبي  مي باشد.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۰:۰۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت انواع نماي ساختماني،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان