پيشرو دانش

دانلود مقاله تاثير موسيقي در ورزش

مقاله تاثير موسيقي در ورزش

مقاله تاثير موسيقي در ورزش

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 24

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير موسيقي در ورزش

ورزش در هزاره جديد  
ورزش در هزاره جديد فراتر از امري تشريفاتي و يا نوعي سرگرمي است، شركت در ورزش يك امر انساني است و براي تمامي انسانها در هر سني جهت رسيدن به زندگي سالم كاملاً ضروري و لازم است. ورزشها از بازي و فعاليتهاي بدني گرفته تا ورزشهاي رقابتي سازمان يافته نقشي مهم در تمام جوامع دارند، ورزش براي رشد و نمو يك كودك حياتي است. ورزشها ارزشهاي اصولي مانند همكاري و احترام متقابل را آموزش مي دهند و باعث ارتقاء سلامتي و كاهش بيماريهاي احتمالي مي شوند. ورزش بعنوان يك نيروي اقتصادي وارد، برجسته و اشتغال زا موجب توسعه منطقه اي شده، انسانها و جوامع را گرد هم آورده و  پلي بين فرهنگ ها و گونه هاي نژادي برقرار مي كند .
...
پژوهش ها نشان مي دهد كه ورزشكاران از شنيدن موسيقي در حين انجام ورزش و حركات ورزشي و تمرينات فيزيكي لذت مي برند .  خواه اين موسيقي با شور و حال زياد باشد و يا يك نوع موسيقي آرام ، بسياري مواقع مشاهده مي شود كه ورزشكاران در طول انجام حركات تمريني و ورزشي از گوشي هاي يك واكمن صداي آن را مي شنوند . شنيدن موسيقي برايشان رضايت بخش و آرامش دهنده است. بسياري از ورزشكاران بر اين باورند كه موسيقي در دستيابي به آرامش و راحتي آنان (ريلكسيشنRelaxation ) به آنها كمك مي كند. همانگونه كه در تمرينات ايروبيك و يا هوازي مدرن شاهد هستيم اين تمرينات با استفاده از ريتمهاي مناسب و لازم براي بازدهي يكنواخت در عملكرد ورزشي موثر است. نظير چنين برنامه هايي را مي توانيد روزانه در برنامه هاي صبحگاهي و نرمش صبحگاهي تلويزيون مشاهده نماييد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۲۶ | پيشرو دانش
مقاله تاثير موسيقي در ورزش،

مقاله يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

مقاله يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

مقاله يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 42

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

فهرست:
چكيده
مفاهيم كليدي
مقدمه
بيان مسئله :
نقش معلمان در ICT
غني سازي يادگيري
نقش ICT
آموزش براي فردا
برگه ي مرور و بازبيني فعاليت
مدلهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
پيوستار رويكردها
رويكرد ( نگرش ) ظهور كننده
شكل 1-2: مدل نشان دهنده ي پيوستار رويكردهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس
رويكرد كاربردي
رويكرد تركيبي( ادغامي)
رويكرد تحولي
مراحل ياددهي و يادگيري
كشف و بررسي ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
يادگيري نحوه كاربرد ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
درك چگونگي و زمان كاربرد ابزار هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
تخصص يابي در كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
شكل 2-2: مدل مراحل ياددهي و يادگيري از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات
خلاصه و جمع بندي- ارزشيابي پاياني
فهرست منابع:
-------------

چكيده:

امروزه آموزش مهارتهاي پايه از مرز خواندن، نوشتن و حساب كردن و استدلال كردن فراتر رفته و آموزش مهارتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات قلب و هسته مركزي بسياري از نظامهاي آموزش و پرورش جهان را تشكيل داده است.
ادغام فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي كشور علاوه بر ملاحظات فرهنگي، اقتصادي ، اجتماعي ، تكنولوژيكي و ارزشي ، مستلزم بستر سازي و آماده سازي دقيق ، عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگري است. از آنجايي كه نهادينه كردن فناوري اطلاعات و ارتباطات درنظام آموزشي كشور ،گذر از مراحل انتقال ايده، ايجاد ، جذب و بومي سازي ، اشاعه و مستند سازي را طلب مي كند، دسترسي به منابع و ذخاير دانش و تجربيات جهاني به تسهيل اين گذر كمك مي كند.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۱۱ | پيشرو دانش
،

مقاله مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

مقاله مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

مقاله مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

فرمت فايل : doc

حجم : 1030

صفحات : 34

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

مقدمه
مفهوم فرآيند
مفهوم تغيير
مفهوم نسبتاً پايدار
مفهوم رفتار بالقوه
مفهوم تجربه
تفاوت يادگيري و عملكرد
قوانين يادگيري
عوامل موثر در يادگيري
دانش‌آموزان در چه شرايطي بهتر درس مي‌خوانند؟
مشاركت
اهميت دادن به تكاليف و كار
رعايت مقررات و بكار بستن آنها
نوآوري آموزشي
معلم فكور
نقش معلم در مديريت رفتار دانش‌آموزان
منابع
----------

روش تدريس معلم

اينكه معلم براي يادگيري دانش‌آموزان كدام روش تدريس را برانگيزد، بسيار مهم است. بنابراين روش تدريس معلم در يادگيري دانش‌آموزان بسيار مهم است. بنابراين روش تدريس معلم در يادگيري دانش‌آموزان بسيار مهم است. امروزه روش‌هاي تدريس نوين جايگزين روش‌هاي تدريس سنتي مي‌شود. روش‌هاي تدريس سنتي بيشتر تلاش و كوشش معلم را مي‌طلبد، اما روش‌هاي تدريس نوين بر پايه دانش‌آموز محوري است و معلم بيشتر به عنوان هدايت كننده مطرح مي‌باشد و دانش‌آموزان براي يادگيري فعال هستند .
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۵۵ | پيشرو دانش
مقاله عوامل موثر يادگيري،

مقاله جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

مقاله جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

مقاله جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 22

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

جاودانگي از نظر كانت

جاودانگي نفس از اموري است كه عقل نظري از استدلال بر آن عاجز است و اين عقل عملي است كه به آن مي رسد اموري مانند: خدا، جهان و جاودانگي نفس از عقايد شخصي و ذهني نيستند بلكه از مسلمات عقل عملي هستند و عيني و كلي مي باشند؛ زيرا خود عقل، اين مسلمات را فرض كرده است. پس آنها عقايد معتبري هستند و پذيرفتن اين مسلمات اقرار به تقدم عقل عملي بر عقل نظري است. اين تقدم به اين معنا نيست كه از طريق عقل عملي، به آن مسلمات علم حاصل مي شود، در صورتي كه عقل نظري توان علم بر آنها را ندارد بلكه اين تقدم فقط به اين معناست كه به واسطه عمل، مقتضيات (شرايط) آن را اثبات مي كنيم و سپس ايمان اخلاقي، يا عملي به آنها مي آوريم، كه اين ايمان مبتني بر «نيازهاي عقل عملي» است كه نيازهايي كلي مي باشند (يوسف كرم، بي تا، ص 102)
...

فيلسوفان قرون وسطي
متألهين قرون وسطي با حمل مفهوم نفس آن جهاني (اخروي) و روحاني بر نفس مادي ارسطوئي، فقط توفيق آن يافتند كه زمينه را براي جوهر متفكر (ذي شعور) دكارتيان، كه فاقد جهان است، آماده كنند. نفس آنجهاني نفسي است كه فاقد جهان است، مسافري است تنها كه در عالمي كه نسبت به او بيگانه است، سرگردان و آواره است. نفس صرفاً روحاني (غير مادي) گر چه ممكن است همه لوازم بقا و خلود مجردانه قابل تصور را داشته باشد، ولي ملزم و مجبور است كه مانند ماده دكارتي (جوهر ممتد) مرده و فاقد حيات باشد ...
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۲۹ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق مددكاري اجتماعي و تاريخچه آن

تحقيق مددكاري اجتماعي و تاريخچه آن

تحقيق مددكاري اجتماعي و تاريخچه آن

فرمت فايل : doc

حجم : 90

صفحات : 42

گروه : علوم اجتماعي

توضيحات محصول :

عناوين
تعريف مددكاري اجتماعي
مددكاري داوطلبانه
مددكاري سازمان يافته
تاريخ مددكاري در دنيا
مددكاري و خدمات اجتماعي در ايران
ايران قبل از اسلام
مددكاري در اسلام
مددكاري ايران بعد از اسلام
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
رابطه مددكاري با جامعه شناسي
موضوع جامعه شناسي و مددكاري
حوزه‌هاي مشترك جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي
نظريه هاي جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي
اهداف مددكاري اجتماعي
فهرست منابع       
-----------

هدف مددكاري اجتماعي اين است كه بين بهزيستي افراد در رفاه اجتماعي سازگاري و وفاق ايجاد كند براي حصول به اين هدف، مددكار اجتماعي از فشار آوردن به مردم و تحميل اين نظر كه تهي دستي، محروميت و ذلت را به عنوان سرنوشت محترم خود بپذيرند و خود را با شرايط آزار دهنده و غير عادلانه سازش دهند احتراز مي‌كند.
مددكاري اجتماعي سعي دارد  تا توان بالقوه موجود در اجتماع را با مشاركت افراد و اقشار جامعه و در حد امكان به فعليت درآورد و بدين وسيله امنيت اجتماعي و اقتصادي قوام با اتكاء به نفس بودن را براي نيازمندان فراهم آورد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۲۱ | پيشرو دانش
،

تحقيق مشاركت و شورا

تحقيق مشاركت و شورا

تحقيق مشاركت و شورا

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 16

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

شورا نمادي از مشاركت

فهرست:

مقدمه : در باب مشاركت
تعريف هاي مشاركت
مشاركت در تبيين تازه
فوايد مشاركت كاركنان
مشاركت در تمثيل و مثل
مشاركت عملي
پيشنهاد بزرگ از مردان كوچك
ريشه مشاركت در فرهنگ مازندران
مديريت مشاركتي از نگاه مولا علي (ع)
شورا نمادي از مشاركت
مشورت محور مديريت مشاركتي
چند توضيه براي پيشنهاد دهندگان
منابع

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۰۳ | پيشرو دانش
تحقيق مشاركت و شورا،

دانلود مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 27

گروه : پژوهش ها

توضيحات محصول :

پيشگفتار :
عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاري شده است و اين اطلاعات نيز همچون عوامل نيروي انساني ، مواد اوليه ، انرژي  و ماشين آلات به عنوان يكي از عوامل توليد مطرح مي گردد. اطلاعات به عنوان يك منبع استراتژيك ، برنامه ريزان را در بررسي گزينه ها را انتخاب گزينه هاي برتر ياري و مساعدت مي نمايد .
با توجه به  گسترش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و نيز ارائه طرحهاي جامع از جمله نظام جامع اطلاع رساني بازار كار ، طراحي و پياده‌سازي پروژه هايي همچون نظام جامع راهنمايي و مشاوره شغلي ، جهت تحقق طرح مذكور ضروري به نظر مي رسد.
...
نتايج حاصله
1- استفاده از تجربه ايجاد بانكهاي اطلاعاتي اين طرح در ساير طرحها
2- بهبود در وضعيت دستيابي به اطلاعات مورد نياز بازار كار ( عرضه و تقاضا)
3- دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و جامع از افراد بيكار و استفاده كنندگان از خدمات مشاوره اي
4- بهبود كيفيت ارائه خدمات اجتماعي و دولتي كه از اهداف دولت الكترونيك نيز مي باشد
5- دسترسي به منابع آموزشي و امكان سنجي و نياز سنجي آموزشهاي جديد و مورد نياز
6- آموزش نيروي انساني فاقد مهارت
7- هدايت صحيح نيروي كار و پيشگيري از انفصال نيروي كار در آينده
8- افزايش سرعت نقل و انتقالات نيروي كار در سطح كشور و كاهش هزينه هاي كاريابي
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله مشاوره شغلي در بازار كار،

دانلود تحقيق توانبخشي معلولين

تحقيق توانبخشي معلولين

تحقيق توانبخشي معلولين

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 24

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

سابقه و تاريخچه توانبخشي
از آنجائي كه معلوليت از نظر تاريخي سابقه‌اي به قدمت تاريخ بشري دارد ، قدر مسلم توانبخشي معلولين علي‌الخصوص در جنبه‌هاي اجتماعي و حمايتي با آن، هم‌سابقه بوده است . البته در سوابق تاريخي مواردي از برخوردهاي منفي در تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف ذكر شده است از جمله مردم هند باستان معلولين را به رودخانه‌ها مي‌انداختند ولي در جوامع ديني و اديان الهي همواره بر برخورد انساني و شايسته با معلولين سفارش شده و به آنها مانند بقيه افراد نظر شده است. با گذشت زمان و پيشرفت دانش و به خصوص فن آوري توسعه يافته امروزي توانبخشي به مرحله‌اي رسيده است كه قشر عظيمي از معلولين امكان زندگي و فعّاليت‌ در حد افراد سالم را پيدا كرده‌اند . فعّاليت‌‌هاي سازمان يافته و رسمي در قالب انجمن‌ها و مجامع قانوني در زمينه توانبخشي سابقه‌اي در حد يك قرن دارند. انجمن‌ جهاني توانبخشي (3) (N.R.A) فعّاليت‌ رسمي خود را در سال 1920 ميلادي شروع كرده است .
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۳۵ | پيشرو دانش
تحقيق توانبخشي معلولين،

مقاله حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

مقاله حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

مقاله حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 65

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

در اين مقاله سعي شده است تا مطالبي در خصوص وضعيت زنان در طول تاريخ و تفاوتهاي زنان و مردان در گذشته و حال و همچنين مطالبي پيرامون حقوق زنان از منظر فقهي و حقوقي و در قسمتي ديگر از زاويه اجتماعي و... ارائه شود .

فهرست مطالب:
مقدمه
وضعيت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن
مروري بر تاريخچه ارث زن در ايران
ارث زن در ايران ساسانى
ارث زن از ديدگاه اسلام
گفتاري از گوستاو لوبون در باره زنان غربي در قرون وسطي
در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟
عيوب موجب حق فسخ
كفر و ارتداد و تغيير دين
بحثي مختصر درباره قضاوت زن
بحثي مختصر پيرامون سهام ارث زن
گفتاري در معناي قيمومت مردان بر زنان
گفتارى كوتاه در باب مرجعيت زنان
ركن اصيل جامعه
مساله اجازه پدر
مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت
حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
زن از ديدگاه امام خمينى (ره)
حضور در عرصه سازندگى
مشاركت در نظارت عمومى
حجاب و جنبه رواني حجاب
بررسي نظريات تحقيرآميز درباره زن و ديدگاه اسلام در اين رابطه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۱۴ | پيشرو دانش
،

مقاله ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

مقاله ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

مقاله ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 29

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

فهرست مطالب:
انــقلاب, پديده اى غربى يا جهانى؟
پيش درآمد؛
مفهوم انقلاب
نگاه سياسى به انقلاب
نگاه اجتماعى به انقلاب
نگاه غير علمى به انقلاب
انواع انقلاب
1 ـ انقلاب هاى اجتماعى موفق
2 ـ انقلاب هاى اجتماعى ضد استعمارى
3 ـ انقلاب هاى اجتماعى واژگون شده
4 ـ انقلاب هاى اجتماعى نافرجام
5 ـ انقلاب هاى سياسى
نظريات انقلاب و رابطه آن با دين
1 ـ مدل كرين برينتون
2 ـ مدل هانتينگتون
3 ـ نظريه ماركسيستى
4 ـ نظريه ماكس وبر
5 ـ نظريه چالمرز جانسون و نيل اسملسر
6 ـ مدل جيمز ديويس
7 ـ مدل چارلز تيلى
8 ـ مدل جهانى شدن معكوس
ويژگى هاى انقلاب اسلامى و مقايسه با ديگر انقلاب ها
نگاهي به نهضت هاى اسلامى
ماهيت انقلاب اسلامى
مقايسه انقلاب اسلامى با ديگر انقلابها
مقايسه الگوى شرقى و غربى انقلاب
منابع و مآخذ

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۰۷ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 60
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4054

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان