پيشرو دانش

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 14

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

فهرست مطالب:
مقدمه
جرائم زنان
كاركرد زندان
نتيجه گيري
منابع
------------
اين مقاله به بررسي تاثير علل جامعه شناختي و مشكلات ناشي از آن در وقوع جرم در بين زنان زنداني و تاثير كاركرد زندان بر روي آنان و خانواده شان مي پردازد . با اين فرض كه ارتكاب جرم به عوامل اجتماعي و خانوادگي و فردي بستگي دارد و ارتكاب مجدد جرم را پس از زندان بيشتر مي توان پذيرفت و كار كرد هاي منفي زندان ارتكاب جرم را افزايش مي دهد .

 

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۷:۱۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاثير آموزشگاهها بر موفقيت در كنكور ورودي دانشگاه

تحقيق تاثير آموزشگاهها بر موفقيت در كنكور ورودي دانشگاه

تحقيق تاثير آموزشگاهها بر موفقيت در كنكور ورودي دانشگاه

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 27

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي تأثير آموزشگاههاي آزاد بر ميزان موفقيت دانش آموزان در ورودي دانشگاهها

فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله :
اهميت و ضرورت پژوهش :
اهداف پژوهش :
فرضيه هاي تحقيق :
تعاريف تئوريك :
متغيرهاي تحقيق :
بررسي پيشينه پژوهش :
كنكور، پديده اي اجتماعي :
كنكور يك معضل اجتماعي :
كنكور و هزينه هاي پنهاني :
پيشينه تحقيق  در داخل كشور:
موضوعات تحقيقي انجام گرفته در شهرستان بجنورد از جمله:
روش پژوهش :
جامعه آماري : (جامعه مورد تحقيق):
نمونه آماري و روش نمونه گيري :
ابزار و روش جمع آوري نمونه داده ها :
يافته هاي پژوهش :
تجريه و تحليل اطلاعات :
نتيجه گيري :
منابع
-----------
اهداف پژوهش :
هدف اصلي :
- بررسي تأثير آموزشگاههاي آزاد بر ميزان موفقيت دانش آموزان دختر بجنورد در ورودي دانشگاهها.
اهداف فرعي :
- شناسايي رابطه بين عوامل اقتصادي، اجتماعي آموزشگاههاي آزاد با ميزان موفقيت دانش آموزان دختر بجنوردي در ورودي دانشگاهها.
- شناسايي ميزان تأثير آموزشگاههاي آزاد در غني سازي آموزش در بعد كاربردي آن
- شناسايي رابطه عوامل تبليغاتي آموزشگاههاي آزاد با ميزان گرايش دانش آموزان به آنان.
فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اصلي :
بين ميزان موفقيت دانش آموزان در ورود به دانشگاهها با حضور در آموزشگاههاي آزاد رابطه وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي:
- بين ميزان موفقيت دانش آموزان دختر بجنوردي در ورود به دانشگاهها با بعد اقتصادي آموزشگاههاي  آزاد رابطه وجود دارد.
- بين  ميزان موفقيت دانش آموزان بجنوردي در ورود به دانشگاهها با بعد آموزشگاههاي آزاد رابطه وجود دارد.
- بين ميزان موفقيت دانش آموزان بجنوردي در ورود به دانشگاهها با بعد تبليغاتي آموزشگاههاي آزاد رابطه وجود دارد.

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۶:۵۴ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير آموزشگاهها بر موفقيت در كنكور،

تحقيق راهكارهاي وصول و كاهش مطالبات معوق بانك كشاورزي

تحقيق راهكارهاي وصول و كاهش مطالبات معوق بانك كشاورزي

تحقيق راهكارهاي وصول و كاهش مطالبات معوق بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 48

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي راهكارهاي بهبود و وصول و كاهش مطالبات معوق بانك كشاورزي (مطالعه موردي استان كردستان)

فهرست

1-مقدمه
2- مروري بر ادبيات موضوع
جايگاه بانك كشاورزي: ازنظر تسهيلات پرداختي وجذب سپردها در سيستم بانكي
جدول 1: مقايسه بانك كشاورزي و سيستم بانكي از نظر جذب سپرده‌ها، كاركنان و مانده‌اعتبارات در سال 1382
تسهيلات اعطايي
جدول (2 ):تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي برحسب تبصره اي  وغير تبصره اي  طي سالهاي   82 -1363
وصول مطالبات
جدول (3):,وضعيت وصولي بانك كشاورزي به تفكيك تسهيلات تبصره اي وغيرتبصره اي طي سال هاي 82-1363
مطالبات معوق و سررسيد شده
جدول شماره (4): مطالبات معوق بانك كشاورزي طي سال هاي 82-1365
3- روش تحقيق
فرضيات تحقيق
جامعه آماري
4- نتايج برآورد مدل
جدول(5): نتايج برآورد مدل لوجيت براي كشاورزان دريافت كننده تسهيلات دراستان كردستان
مدل برآورد شده با استفاده از داده‌هاي شعبه
نتايج برآورد مدل لوجيت براي شعبه
جدول(6):نتايج برآورد مدل لوجيت براي وصول مطالبات  شعبه
دلايل عدم بازپرداخت تسهيلات توسط كشاورزان
پيشنهادات
فهرست منابع و ماخذ:
--------------
مطالعه حاضر سعي بر آن  دارد كه بخشي از عوامل تعيين كننده عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات را شناسايي كند و ميزان تاثير هر يك از اين عوامل را برآورد نمايد. مهمترين و اصلي ترين هدف اين تحقيق بهبود وصول و كاهش مطالبات معوق مي باشد و در اين راستا به شناسايي و تعيين درصد تاثير عوامل مهمي كه باعث عدم بازپرداخت مي شود، مي پردازد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۶:۳۵ | پيشرو دانش
تحقيق راهكارهاي وصول و كاهش مطالبات معوق بانك كشاورزي،

تحقيق رابطه و تاثير معماري و موسيقي يكديگر

تحقيق رابطه و تاثير معماري و موسيقي يكديگر

تحقيق رابطه و تاثير معماري و موسيقي يكديگر

فرمت فايل : doc

حجم : 1310

صفحات : 40

گروه : معماري

توضيحات محصول :

بررسي روابط مشترك معماري و موسيقي و تأثير گذاري آنها بر هم

فهرست :
چكيده
فصل اول:
مقدمه
فصل دوم:
ادبيات تحقيق
فصل سوم:
نتايج
نقل معماري از ديدگاه معماران
نقل موسيقي از ديدگاه موسيقيدان ها
آفرينش مفهوم در موسيقي
آفرينش مفهوم در معماري
پيوند ها و اشتراكات
فصل چهارم:
نتيجه گيري
فصل پنجم:
فهرست منابع و مراجع
-------------
اهداف تحقيق:

1- بررسي معماري و مفهوم آن
2- بررسي موسيقي و مفهوم آن
3- بررسي عوامل مشترك اين دو      
4- بررسي نحوه تأثير گذاري آنها با توجه به اشتراكات
روش  جمع آوري اطلاعات :
1-كتابخانه( يادداشت برداري ،خلاصه كردن مطالب با ذكر منبع براي استفاده در بخش ادبيات تحقيق)
2-اينترنت (استفاده از سايت هاي مرتبط)

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۶:۱۲ | پيشرو دانش
تحقيق رابطه معماري و موسيقي،

تحقيق ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول

تحقيق ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول

تحقيق ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول

فرمت فايل : doc

حجم : 85

صفحات : 55

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر دزفول

داراي 55 صفحه، كاملا ويرايش شده

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت وضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال پژوهشي
تعريف مغاهيم واصطلاحات
فصل دوم
چارچوب نظري وديدگاهها
پيشينه تحقيق
تعاريف ومفاهيم
فصل سوم
روش تحقيق
ابزار تحقيق
جامعه ونمونه آماري
حجم نمونه
شيوه نمونه گيري
روش تجزيه وتحليل
فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادها
فصل پنجم
ارائه يافته هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع و مواخذ
پيوستها:
جدول شماره 1: نرخ شهرنشيني برحسب مناطق جهان در حال توسعه
جدول 2: سهم مهاجرت در رشد شهرنشيني جهان در 95-1970
جدول3: جمعيت شهرنشينان تا سال 2015
جدول 4: رشد شهرنشيني ايران، استان خوزستان، شهر دزفول طي روند 25 ساله %
جدول5: تراكم و جمعيت شهرنشيني در مناطق مورد مطالعه و منتخب، 1382
جدول 6: توزيع شاخص هاي توسعه انساني شهري- روستايي ايران و شهر دزفول؛ 1383
جدول 7: داده هاي توصيفي خانوار حاشيه نشينان دزفول
جدول 8 : داده هاي توصيفي مهاجرت و شاخصهاي منطقه اي- شهري
جدول9: در صد خطاي نسبي هزينه و درآمد سالانه خانوار شهري- روستايي دزفول
جدول10: شاخصهاي معماري شهري
جدول 11:شاخص هاي خدمات شهري
جدول 12: نتايج آزمون Eta و رگرسيون چندمتغيره متغير مستقل سواد سرپرستان خانوار
ضميمه: 1. نمودار علت اصلي مهاجرت به تفكيك مناطق حاشيه نشين شهر ايلام
2. نمودار رگرسيوني اثر متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته:
------------
اين بررسي به مطالعه و ارزيابي تطبيقي شاخصهاي توسعه انساني شهر- روستا در مناطق حاشيه نشين شهر در مقايسه با ميانگين اين شاخصها در سطح استان و كشور در سال 1386 مي پردازد.آمارهاي پايه اي داده ها مربوط به سال 1385مي باشد.

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۵:۵۲ | پيشرو دانش
ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول،

تحقيق افت تحصيلي دانش آموزان پسر

تحقيق افت تحصيلي دانش آموزان پسر

تحقيق افت تحصيلي دانش آموزان پسر

فرمت فايل : doc

حجم : 61

صفحات : 43

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي افت تحصيلي دانش آموزان پسر

فهرست مطالب
پيشگفتار  
فصل اول طرح تحقيق
بيان موضوع تحقيق
پيشينه تحقيق
بيان مسئله يا مشكل احساس شده
بيان هدف هاي كلي
بيان هدف هاي جزئي
فرضيه هاي تحقيق
بيان روش تحقيق
بيان اهميت موضوع
بيان محدوديت هاي تحقيق
تعريف مفاهيم و واژه هاي موضوع تحقيق
فصل دوم
پيشينه تحقيق
فصل سوم
روش تحقيق يا متدلوژي
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
فصل پنجم
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
فصل ششم
بيان نتايج يا پيشنهادات تحقيق
منابع و مآخذ
------------
بيان هدف هاي كلي تحقيق
1- بررسي و شناخت عوامل افت تحصيلي و تنگناهاي موجود
2- تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي خانواده دانش آموزان با افت تحصيلي دانش آموزان
3- برنامه ريزي والدين از حيث فراهم آوردن امكانات لازم جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
4- جلوگيري از هدر رفتن بودجه، زمان و نيرو با شناخت عوامل موثر در افت تحصيلي و طراحي برنامه هاي مناسب.
بيان هدف هاي جزيي تحقيق
 1- ميزان مطالعه افراد خانواده در پيشرفت تحصيلي موثر است.
2- كمك گرفتن از خواهر يا برادر بزرگتر در درس ها موجب پيشرفت تحصيلي است.
3- ارتباط مستمر والدين با آموزشگاه از نكات موثر در پيشرفت تحصيلي است.

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۵:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق افت تحصيلي دانش آموزان پسر،

مقاله تاثير ايذاء و آزار كودكان توسط والدين با شرارات و بزهكاري آنان در بزرگسالي

مقاله تاثير ايذاء و آزار كودكان توسط والدين با شرارات و بزهكاري آنان در بزرگسالي

مقاله تاثير ايذاء و آزار كودكان توسط والدين با شرارات و بزهكاري آنان در بزرگسالي

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 55

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ايذاء در كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي اين كودكان

چكيده:
اين مقاله به بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي اين كودكان مي پردازد. بر مبناي نظريه بركوئيتس كه معتقد به يادگيري مشاهده اي خشونت در دوران كودكي است و همچنين يادگيري مشاهده اي بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحي گرديد.
...
فهرست:
چكيده
مقدمه
طرح مسأله و بيان موضوع
حوزه ها و مفاهيم نظري
يادگيري اجتماعي-مشاهده اي؛
پيامدهاي كودك آزاري
تعريف مفاهيم
تعريف پرخاشگري
تعريف كودك آزاري
سؤالات و فرضيات پژوهش
روش شناسي پژوهش
جامعه و نمونه آماري
يافته ها و داده هاي آماري
جدول 1: شدت جرم شرارت و ايذاء در دوران كودكي مجرمان نمونه
جدول 2:  ميانگين فراواني درصدي شدت شرارت و سابقه كودك آزاري براساس سن نمونه
جدول 3:  فراواني مجرمين برحسب تحصيلات
جدول 4:  فراواني درصدي  مجرمين شرارت و آزار دوران كودكي برحسب وضعيت زندگي پدر و مادر
جدول5:  فراواني درصدي جرم شرارت مجرمين و كودك آزاري والدين برحسب تحصيلات پدر و مادر
گزارش آزمون فرضيه ها:
دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر
ساده مثل كودك آزاري
كودك آزاري معضل است يا اغراق؟
كودك آزارها، قربانيان قبلي كودك آزاري
پيامدهاي كودك آزاري
اهدالدين سلگي
كودك آزاري از نگاه آمار
پيامدهاي كودك آزاري در اجتماع
خلأ قانوني
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات و محدوديتهاي پژوهش
منابع
----------
بررسي حاضر اين هدف مهم را بررسي مي كند كه آيا سابقه ايذاء در خانواده و خشونت هاي اجرا شده توسط والدين طي دوران كودكي و نوجواني رابطه معناداري با سطح سواد و آموزش مجرمين و والدين آنها، نوع شغل والدين، ساختار خانواده و سن خاص و جنسيت مجرمين شرارت دارد؟

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۵:۰۸ | پيشرو دانش
آزار كودكان توسط والدين، شرارات و بزهكاري كودكان،

تحقيق مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي

تحقيق مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي

تحقيق مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 39

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اندازه‌گيري و مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي

(مطالعه در بانك كشاورزي)

فهرست:
1- مقدمه
2- ادبيات تحقيق
مدل تجزيه و تحليل شكاف كيفيت
3- روش تحقيق
مراحل تحقيق و ابزارها و شيوه‌‌هاي جمع‌آوري اطلاعات:
مدل مفهومي تحقيق
جمع آوري اطلاعات
1- مطالعه، شناخت و تعيين آلترناتيوهاي مورد ارزيابي و مقايسه
قابليت اعتماد:
تضمين:
پاسخ گوئي و مسئوليت پذيري:
همدلي:
4- نتايج و پيشنهادات تحقيق
تجزيه و تحليل قوت و ضعف رقابتي
• ارائه راهكارهاي عملي در ارتباط با بهبود نقاط ضعف به ترتيب اهميت‌شان :
پيشنهادات جهت تحقيقات آينده:
فهرست منابع
-------------
جامعه تحقيق حاضر، گردايه تمام مشتريان حساب جاري اشخاص شعب مركزي و اصلي بانك كشاورزي در شهر تهران است. شعب مورد ارزيابي و مقايسه، شامل شعب مركزي و اصلي بانك كشاورزي در شهر تهران مي باشد. اين شعب را مي توان بعنوان گزينه هاي همگن در نظر گرفت كه از لحاظ درجه بندي بر حسب معيارهاي مختلف، تقريباً در يك سطح قرار دارند.

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۴:۳۹ | پيشرو دانش
كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي،

تحقيق كارايي شعب بانك كشاورزي با رويكرد تحليل پوششي داده هاي فازي

تحقيق كارايي شعب بانك كشاورزي با رويكرد تحليل پوششي داده هاي فازي

تحقيق كارايي شعب بانك كشاورزي با رويكرد تحليل پوششي داده هاي فازي

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 52

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

ارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان با رويكرد تحليل پوششي داده هاي فازي

1-مقدمه :
2- ادبيات تحقيق
الف ) مطالعه ، شناخت و استخراج پارامترهاي موثر برارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي
ب) استخراج پارامترهاي نهايي
ج) جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق
د) اجراي مدل تحليل پوششي داده ها با رويكرد متفاوت
ه‍( تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات بدست آمده
الف-بكارگيري مدلهاي تحليل پوششي دادها در بانك كشاورزي
ب) مدل CCR ورودي محور با تركيب فازي پارامترهاي همجنس
ج) مدل CCR ورودي محور با رويكرد فازي و اوزان محدود
جدول 1- جدول مقايسه اندازه كارايي و رتبه بندي كامل شعب بانك كشاورزي استان اصفهان با سه رويكرد متفاوت
د) مدل CCR ورودي محور با رويكرد قطعي
4-تجزيه و تحليل آماري اطلاعات بدست آمده
4-1-مقايسه رتبه بندي و كارايي شعب بانك با سه رويكرد متفاوت
جدول 2-مقايسه رتبه بندي و كارايي شعب بانك با سه رويكرد متفاوت
4-2-ميزان همبستگي بين رتبه بندي و كارايي بدست آمده با سه رويكرد متفاوت
جدول 3-ميزان همبستگي بين رتبه بندي و اندازه كارايي بدست آممده با سه رويكرد متفاوت
5-نتيجه گيري
فهرست منابع :

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۴:۲۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاثير تبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي بر سپرده گذاري حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

تحقيق تاثير تبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي بر سپرده گذاري حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

تحقيق تاثير تبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي بر سپرده گذاري حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 43

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

ارزيابي تاثير تبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي بر سپرده‌گذاري درحساب‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز

فهزست مطالب:
1-  مقدمه
2- ادبيات تحقيق
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف اصلي :
هدف اصلي :
اهداف فرعي :
قلمرو تحقيق
فرضيات تحقيق
3- روش تحقيق
4- نتايج بررسي فرضيات تحقيق
پيشنهادها
فهرست منابع و ماخذ
-----------
در اين پژوهش هدف محقق اين است كه ابتدا به تحليل تبليغات بازرگاني در محدوده عمل بازاريابي بپردازد و سپس ميزان تاثيرگذاري تبليغات تلويزيوني بر جذب مخاطبان به سپرده گذاري در حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك كشاورزي و همچنين مهمترين عوامل موجود در اين تبليغات (تلويزيوني) كه بر جذب مخاطبان تاثير بيشتري داشته اند و نيز جايگاه تبليغات تلويزيوني را در كنار ساير ابزارهاي تبليغاتي بانك كشاورزي مورد بررسي قراردهد. همچنين در اين راستا، محقق به دنبال بررسي ميزان مطلوبيت انواع جوايز قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك كشاورزي براي مخاطبان و يافتن روابطي بين انواع ويژگي هاي جمعيت شناختي مخاطبان و مطلوبيت آن جوايز براي آنها مي باشد.

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۳:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير تبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي، سپرده گذاري حسابهاي قرض الحسنه پس انداز،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان