پيشرو دانش

تحقيق مقايسه رشدشناختي دختران و پسران با نقاشي تست آدمك رنگي

تحقيق مقايسه رشدشناختي دختران و پسران با نقاشي تست آدمك رنگي

تحقيق مقايسه رشدشناختي دختران و پسران با نقاشي تست آدمك رنگي

فرمت فايل : doc

حجم : 220

صفحات : 186

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه رشد شناختي دختران و پسران با نقاشي تست آدمك رنگي

با جداول و نمودارهاي مربوطه
فهرست مطالب:

چكيده فصل اول:
بيان مسئله:
اهداف پژوهش
اهميت پژوهش:
فرضيه:
تعاريف عملياتي:
ساير فرضيه ها:
تعريف واژه ها:
سوابق تحقيق:
بررسي نقاشي از ديدگاه هاي مختلف:
تفاوتهاي پسران و دختران:
بكارگيري رنگ در نقاشي
فصل دوم
اولين وسيله آموزش:‌
نقاشي چيست؟
بررسي ديدگاه هاي مختلف راجع به نقاشي:
سوابق تحقيق:
پژوهش در مورد نقاشي:
نقاشيهاي فرافكني:
نقاشي سالم:عوامل مؤثر در بيان نقاشي كودكان:
تفاوت هاي خلقي در كودكان:
ميزان فعال بودن:
تحريك پذيري:
بازداري و ترس:
تفاوتهاي پسران و دختران:
تكامل چهره نگاري:
مراحل تحول شناختي:
شكل آدم:
بكارگيري رنگ در نقاشي:
منشاء اهميت رنگ:
چكيده فصل سوم:
فصــل سوم
طرح مسأله:
ابزار پژوهش:
جامعه آماري:
نمونه آماري:
روش نمونه گيري:
روش آماري:
روش اجرا:
قابليت اعتماد و اعتبار آزمون ترسيم آدمك:
فصــل چهارم
توصيف اطلاعات
فصــل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مزاياي ابزارهاي گردآوري اطلاعات
محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر
پيشنهادات
منابع فارسي:
منابع انگليسي
-------------------
مسأله مورد بررسي در اين پژوهش مقايسه رشدشناختي دختران و پسران (9-6) ساله مي باشد جهت انجام اي بررسي 240 نفر دختر و پسر به صورت تصادفي در دسترس در مدارس شهر قزوين انتخاب شدند (120 نفر دختر، 120 نفر پسر) كه تست آدمك زنگي به صورت گروهي در مورد آنها اجرا شده است و پژوهشگر در نظر دارد تفاوت احتمالي بين رشد شناختي دختران و پسران را به وسيله نقاشي تست آدمك به دست آورد.

قيمت محصول : 12500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۲:۳۴ | پيشرو دانش
رشدشناختي كودكان، تست آدمك رنگي،

دانلود تحقيق نقش تعليم و تربيت و معلم در توسعه و پيشرفت فرهنگي

تحقيق نقش تعليم و تربيت و معلم در توسعه و پيشرفت فرهنگي

تحقيق نقش تعليم و تربيت و معلم در توسعه و پيشرفت فرهنگي

فرمت فايل : doc

حجم : 68

صفحات : 74

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

نقش تعليم و تربيت و معلم در توسعه و پيشرفت فرهنگي

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از توسعه فرهنگي
اصول و مباني توسعه فرهنگي
ابعاد توسعه فرهنگي
1- تعليم و تربيت نيروي انساني
2- پژوهش و تحقيقات
نقش هاي معلم
اقتدار معلم بارزترين شاخص توسعه ي فرهنگي
تدريس همچون هنر و علم
يادگيري مادام العمر
روان شناسي تربيتي و تدريس كارآمد
محدوديت معلمان در ارائه ي سبكهاي جديد
كاربرد روان شناسي تربيتي براي تصميم گيري
پنج وظيفه تدريس
توانايي صحبت كردن
نقش معلم
درك معلم از حافظه
نظريه انگيزشي مازلو
شكوفا كردن استعدادهاي جوانان
نگرش اسلام به استعدادهاي افراد
ديدگاه روان شناسي معاصر در استعداد افراد
نگاهي به اساسي ترين پيامد آموزش و پرورش متحجر
اداره محيط كلاس
درس دادن
پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان
ارزيابي يادگيري
ايجاد خود پنداره و انگيزش
پرورش مهارت هاي فكري
معلم و روش كلاس داري
استفاده از زور و خشونت
استفاده از پند و اندرز
زياده روي در مهر و محبت
روانه كردن دانش آموزان به دفتر مدرسه
معلمين كارآمد چگونه عمل مي كنند؟
نتيجه ي تحقيق
منابع و مآخذ:
-------
مقدمه:
       بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهاي اقتصادي ، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ ، پوك و ميان تهي است. «فرهنگ» كلمه اي بسيار رايج و مورد توجه در تمامي جوامع متمدن بوده است. به طوري كه با گسترش اجتماعات و پيچيده شدن روابط و افزايش امكانات و ابزار، بحث از فرهنگ بيشتر و ابعاد متعددي به خود مي گيرد.
...

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۶:۰۳ | پيشرو دانش
تحقيق نقش تعليم و تربيت و معلم در توسعه و پيشرفت فرهنگي،

تحقيق علل گسترش شهرها و جلوگيري مهاجرت شهرهاي بزرگ و رفع معضل مناطق حاشيه نشين و ايجاد تعادل بين آن و مركز شهر با تكيه بر مشهد

تحقيق علل گسترش شهرها و جلوگيري مهاجرت شهرهاي بزرگ و رفع معضل مناطق حاشيه نشين و ايجاد تعادل بين آن و مركز شهر با تكيه بر مشهد

تحقيق علل گسترش شهرها و جلوگيري مهاجرت شهرهاي بزرگ و رفع معضل مناطق حاشيه نشين و ايجاد تعادل بين آن و مركز شهر با تكيه بر مشهد

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 40

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

علل گسترش شهرها و جلوگيري مهاجرت به شهرهاي بزرگ و رفع معضل مناطق حاشيه نشين و ايجاد تعادل بين آن و مركز شهر با تكيه بر مشهد
فهرست مطالب:
طرح مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
ادبيات تحقيق
مقدمه
مسئله اي به نام اسكان غير رسمي
حاشيه نشين كيست؟
تعريف حاشيه پيرامون شهر ها
تعريف حاشيه هاي درون شهري
تعريف اسكان غير قانوني (عدواني )
طبقه بندي زاغه ها
انواع زاغه ها
ديدگاه هاي عمده در مورد حاشيه نشيني در جهان
دلايل ظهور پديده حاشيه نشيني
مهاجرت
تاريخچه حاشيه نشيني در برخي از كشورهاي جهان
تاريخچه حاشيه نشيني در ايران
روش هاي مقابله با پديده حاشيه نشيني در جهان
1. تغيير موقعيت ساكنان زاغه ها و مناطق فقير نشين مركز شهر
2. پاك كردن منطقه از زاغه ها و بازسازي و توسعه مجدد آن
3. بهسازي محله هاي فقير شهري
بهسازي محله هاي فقير نشين ، موفق ترين روش
روش هاي مقابله با پديده حاشيه نشيني در ايران
روند مهاجرت اندكي كند شده است:
نتايج و اثرات حاشيه نشيني
پيامدهاي زيستي حاشيه نشيني در ايران
چالش هاي عمده حاشيه نشيني:
مطالعه منطقه غرب مشهد( قلعه وكيل آباد)
ويژگي هاي جمعيتي
بررسي كاربري اراضي:
وضعيت اقتصادي:
ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي ساكنين قلعه وكيل آباد:
ويژگي هاي فرهنگي:
بررسي ابعاد و مساحت قطعات – نحوه جرم گذاري و سطح اشغال:
بررسي موقعيت و حجم پاركينگ ها:
نتيجه گيري
پيشنهاد
منابع : بصورت درون متني
هدف عمده در اين تحقيق شناخت علت اصلي گسترش شهر ها و خصوصا شهر مشهد و جلوگيري از مهاجرت بيرويه شهر هاي بزرگ و بالطبع آن محو شدن مناطق حاشيه نشين در سطح شهر مشهد و ايجاد نوعي تعادل بين مناطق حاشيه اي و مركز شهر ميباشد. از ديگر اهداف تحقيق ارائه راهبرد هايي در جهت رفع معضل حاشيه نشيني در كلانشهر مشهد و دست يافتن به توسعه پايدار است.

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۵:۳۹ | پيشرو دانش
علل گسترش شهرها، جلوگيري مهاجرت شهرهاي بزرگ، ، ، ، ايجاد تعادل بين حاشيه و مركز شهر، معضل مناطق حاشيه نشين، ،

تحقيق داشتن فرزندان خلاق

تحقيق داشتن فرزندان خلاق

تحقيق داشتن فرزندان خلاق

فرمت فايل : doc

حجم : 100

صفحات : 34

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

چگونه فرزندان خلاق داشته باشيم

مقدمه
توصيف وضعيت موجود
گردآوري اطلاعات و شواهد 1
تجزيه و تحليل داده ها
گردآوري اطلاعات و شواهد 2
نتيجه گيري و ارزيابي
پرسشنامه و نمودار
منابع و مآخذ
=============
با توجه به آماري كه از دانش آموزان براي خلاق بودن آنها در نظر گرفته شد متوجه شديم كه اگر دانش آموزاني فضاي مناسبي براي مطالعه كردن داشته باشند و همچنين دسترسي به آزمايشگاه و كارگاه داشته باشند بهتر مي توانند توانمنديهاي خود را شكوفا سازند – اهميت دادن به دانش آموزان و ميزان ريسك پذيري آنها نهراسيدن از شكست ها آنها را براي شكوفايي خلاقيت آماده مي كند.
انتخاب يكي از راههاي پيشنهادي موقتي:
خانواده ها بايد به فرزندان توجه بيشتري داشته باشند و با آنها با ملايمت و مهرباني صحبت كنند و در تصميم گيري آن ها را شريك كنند و آنها را پيش دوستان و اقوام شان خجالت زده نكنند و با راهنمايي هاي درست سعي كنند فرزندانشان خود بهتر بتوانند در تمام موارد زندگي تصميم گيري مناسبي نمايند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۴:۳۵ | پيشرو دانش
تحقيق داشتن فرزندان خلاق،

تحقيق علل گريز جوانان از ازدواج

تحقيق علل گريز جوانان از ازدواج

تحقيق علل گريز جوانان از ازدواج

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 14

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

چرا جوانان از ازدواج گريزانند

اگر چه جوانان با رسيدن هنگام بلوغ غرائز جنسي انان شعله ور شده و ميل فطري شان به جنس مخالف وهمسروعلاقه به تشكيل خانواده در انها بيدار مي گردد. وبه عنواين مختلف گاهي با كنايه وشوخي وزماني با پرخاش و بهانه جويي وموقعي با قهر وكناره گيري و وقتي با رو اوردن به كارهاي نا مشروع وبالاخره روزگاري هم با افتادن در دامن دوستان ناباب و مفاسد خانمان سوز و از جمله اعتياد هاي خطرناك.نياز هاي دروني وغرايز فطري خود را ظاهر مي سازند.
ولي در عين حال مي بينيم اكثر انها ازدواج روگردان بوده وحتي هنگامي كه به انان پيشنهاد ازدواج مي شود اظهار نفرت و انزجار مي نمايد،چرا؟

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۴:۱۰ | پيشرو دانش
تحقيق علل گريز جوانان از ازدواج،

تحقيق جوانان و مسائل و مشكلات آنها در كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي صنعتي

تحقيق جوانان و مسائل و مشكلات آنها در كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي صنعتي

تحقيق جوانان و مسائل و مشكلات آنها در كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي صنعتي

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 65

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

جوانان و مسائل و مشكلات آنها در كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي صنعتي

فهرست مطالب:
قسمت اول – نمونه صنعتي و تضادهاي اجتماعي
فصل اول : سرمايه داري و فقر :
مرگ و محيط زيست  
فصل دوم – تفاوتهاي فرهنگي :
1- گسترش و مبانيت تعميم تحصيل :
مبانيت‌ها بر حسب جنس :
مبانيت‌هاي اجتماعي :
اختلاف‌هاي پراكوژيك :
طبقات اجتماعي‌، فرهنگ وايدئولوژي  
فصل سوم : تقسيم كار :
1- جوانان در زندگي فعال :
2- تعليم و تربيت و شغل و در آمد : تئوري سرمايه انساني
عوامل اختلاف در آمد :
3- تحرك حرفه اي ومشكل  اجتماعي
فصل چهارم
تضادها از كجا ناشي مي‌شوند‌.
قسمت دوم :  وابستگي و بدبختي
آزادي و اميدواري  
فصل اول :
1-    اشكال قديم و جديد تسلط :
« عدم انباشتگي » سرمايه
مباينت‌هاي موجود بين شهرها و روستاها
جوانان طغيان زده
جوانان و انقلاب
جوانان در مبارزات آزادي بخش :
جوانان در سازندگي ملي :
نتيجه :
منابع و مأخذ :
---------
اگر ما مسائل جوانان را در كشورهاي در حال توسعه و در كشورهاي صنعتي به طور جداگانه مورد بررسي قرار داده ايم به اين دليل است كه اولا وسعت مشكلات در كشورهاي در حال توسعه بسيار زياد و ثانيا علل اوليه اين مشكلات در عين حال كه متشابه هستند متفاوت نيز مي‌باشد‌. در حالي كه جواني بايد دوران سرشاري باشد نكته بديع حزن انگيز براي اكثر كشورهاي جهان سوم اين است كه گروه كثيري از كودكان و جوانان در اين كشورها در عالم بي خبري و جهل نگه داشته شده اند و نسبت فزاينده اي از آنها كه با خارج گزاف تحصيل كرده اند نمي‌توانند كاري پيدا كنند...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۳:۵۱ | پيشرو دانش
،

تحقيق اهميت دوران جواني و انحرافات و آفات جواني با تكيه بر خودارضايي

تحقيق اهميت دوران جواني و انحرافات و آفات جواني با تكيه بر خودارضايي

تحقيق اهميت دوران جواني و انحرافات و آفات جواني با تكيه بر خودارضايي

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 25

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اهميت دوران جواني و انحرافات و آفات جواني با تكيه بر خودارضايي

فهرست مطالب
طليعه
پيشگفتار
چرا جوانان عزيز
عوامل ابتلا به خودارضايي
نظريه پزشكان و متخصصان
اسلام چه مي گويد؟
راه علاج و پيشگيري
پدران ومادران سخت گير
ريشه يابي مفاسد
منبع
 
طليعه
در زماني كه انسان معاصر در باتلاقي از آلودگي هاي دنيايي- كه بر روابط شرك بنا شده –  فرو رفته است و در زير چرخ دنده هاي دنياي صنعتي و ماشيني ، دست وپا مي زند و حقيقت و ذات وجود خود را فراموش نموده ، و دائما در طول زندگي از فطرت پاك و خداجوي خود دور مي گردد، و در شرايطي كه رسانه ها و موسسات فرهنگي در خدمت به بيگانه هويت ديني او را مسخ نموده اند ، بشر براي نجات خود به مرداني نيازمند است كه با جهاد اكبر خويش ، ريشه هاي كفر و الحاد و شرك را بسوزانند و موانع رشد و بالندگي جامعه را از بين برند . ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۳:۳۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق انواع خودباوري نوجوانان و جوانان و آفات آن

تحقيق انواع خودباوري نوجوانان و جوانان و آفات آن

تحقيق انواع خودباوري نوجوانان و جوانان و آفات آن

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 22

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

انواع خودباوري نوجوانان و جوانان و آفات آن

بزهكاري
  بزهكارى نوجوانان و جوانان يكى از مقوله‌هاى مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار مي‌آيد كه در سطح ملى و بين‌المللى توجه زيادى را به خود معطوف داشته است؛ چنان كه پيشگيرى از بزهكارى و اصلاح بزهكاران جوان و نوجوان، يكى از محورهاى عمده سياست گزاريهاى ملى بسياري ازكشورها درمورد جوانان مي باشد. آمارها نشان مي‌دهند كه بيشتر مناطق جهان طى دهه گذشته با مشكل افزايش بزهكارى و جرائم در ميان جوانان مواجه بوده‌اند و اين امر در كشورهاى در حال گذار شدت بيشترى داشته است. در سطح بين‌المللى نيز كنفرانس‌ها، كنگره‌ها، همايش‌ها و كارگاه‌هاى علمى متعددى در خصوص اين موضوع به ويژه طى دو دهه اخير برگزار شده است و «برنامه عمل جهانى براى جوانان تا سال 2000 و پس از آن» نيز موضوع بزهكارى را به عنوان يكى از ده حوزه اولويت‌دار براى رسيدگى به امور جوانان تعيين كرده است. اين امر در مورد مراكز علمى و دانشگاهى نيز صادق مي‌باشد...

وابستگى افراطى
همان گونه كه ارضاى نياز به محبّت در حدّ مناسب، مى تواند مفيد و سازنده باشد، محبّت و حمايت افراطى والدين از فرزند نيز تأثيرات نامطلوبى خواهد داشت كه رشد وى را با خطرهايى مواجه ساخته، موجب اختلال در شخصيت و رفتارهاى وى خواهد شد. مثلاً كودكى كه دائم تحت مراقبت و محبّت مادر قرار دارد، تمام نيازهاى او بدون هيچ گونه تلاشى ارضا مى شود و در هر موردى، از قبيل: لباس پوشيدن، غدا خوردن و رفع ديگر نيازهاى خود، متّكى به مادر است؛ ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۳:۱۰ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق جهاني شدن و تعليم و تربيت

تحقيق جهاني شدن و تعليم و تربيت

تحقيق جهاني شدن و تعليم و تربيت

فرمت فايل : doc

حجم : 33

صفحات : 44

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

جهاني شدن و تعليم و تربيت

   مفهوم شناسي جهاني شدن :
       روند تحولات در قرن بيستم در دهه 1970 ميلادي وارد مرحله جديدي شد و در اواسط دهه 1980  تقريباً در تمامي زمينه ها نشان خود را برجاي گذاشت. در دهه 1980 براي اشاره به اين دگرگوني ها مفاهيمي چون جامعه صنعتي و فرامدرن ( پست مدرن ) به كار مي رفت ، اما در دهه 1990 ميلادي مفهوم جهاني شدن رايج گرديد و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبديل شد . به گونه اي كه امروزه همه چيز با رجوع به اين مفهوم مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار مي گيرد .
...
1-    استفاده از جديدترين اطلاعات در آموزش و پرورش ايران :  
       دانش آموزان قرن بيست و يكم عضو جامعه سازمان يافته اي هستند كه نيازمند آموزش مهارت هاي سازماندهي گروه هاي رسمي و غير رسمي در راستاي رشد درك فناوري و بهره گيري از آن در تنظيم خط مشي ها و سياست هاي آموزشي مي باشند . شهروندان آتيه نيازمندند كه برنامه زندگي خودشان را با خط مشي ها نوگرايانه از يك سو و رعايت اصول ارتقاي كيفيت يادگيري ، كمك به ايجاد برابري آموزشي و اعتلاي اثر بخشي از سوي ديگر هماهنگ نمايند . شهرونداني كه توانايي تهيه لوازم مربوط به اينترنت را در اختيار دارند ، به راحتي مي توانند اطلاعات روزآمد را از آن سوي جهان دريافت دارند و در همان حال اطلاعاتي نو توليد كرده و در اختيار مخاطبان خود قرار دهند . رسانه هاي الكترونيك جديد مرزها را شكسته است . اطلاع رساني به شيوه جديد سبب شكستن انحصار رسانه هاي داخلي شده و افراد را قادر مي سازد منبع اطلاعاتي خود را تعيين كنند .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۲:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق جهاني شدن و تعليم و تربيت،

تحقيق سياستهاي جمعيتي و خانواده

تحقيق سياستهاي جمعيتي و خانواده

تحقيق سياستهاي جمعيتي و خانواده

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 29

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مقدمه:
جستجوي حد متناسب جمعيت براي هر جامعه‌اي با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسايل جمعيتي را ياري مي‌كند تا به سوي شناخت واقعيت‌هاي جامعه خود گام بردارند. امّا اين حركت به دنبال خود سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي معيني را مي‌طلبد تا به يافته‌ها و نظرات اصولي و علمي، جامعه عمل بپوشاند، زيرا شناخت مسئله و مشكل اجتماعي يا جمعيتي هر چند كه بسيار مهم تلقي مي‌وشد. اما مهمتر از آن نحوه عمل مردم و نهادهاي تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه در مورد اخير، به ويژه دولتها نقش حساس‌تري برعهده دارند. ....

مصاديقي از راهكارها در سياست‌هاي جمعيتي
سياست‌گذاري براي جمعيت با روش‌هاي مستقيم و يا غيرمستقيم توسط دولت‌ها در برنامه‌ريزي جمعيتي اتخاذ مي‌شود تا هر گونه تحول جمعيتي لازم در آينده مورد پيش‌بيني قرار گيرد و از بروز هر نوع مشكل در آينده چاره انديشي قرار گيرد. مهمترين بخش اين سياست‌ها اشاره مي شود.
1- با تحول در وضع بهداشت عمومي در جامعه و مبارزه با بيماري‌هاي واگير و كاهش مرگ و مير، براي جلوگيري از بحران‌هاي ناشي از رشد جمعيت، روند باروري جامعه بايد بطور مرتب تحت كنترل قرار داشته باشد. تعديل در ميزان‌هاي باروري در برنامه‌ريزي‌هاي جمعيتي بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. ....

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱:۵۹ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق سياستهاي جمعيتي و خانواده،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان