پيشرو دانش

تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز

تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز

تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 16

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز Cuminum cyminum L

چكيده :
زيره سبز از خانواده چتريان و جنس سيمينوم يكي از مهمترين گياهان داروئي مي با شد كه در ايران از سطح زير كشت مناسبي برخوردار است با تقاضاي روزافزون براي داروها و مواد بهداشتي و آرايشي با منشا طبيعي اهميت كشت و كار اين گياهان روز به روز افزايش مي يابد در بر نامه توليد براي هر محصول ثبات و پايداري كشت از اهميت زيادي برخوردار مي با شد در كشت گسترده گياهان داروئي مسلما اين مقوله بايد در نظر گرفت ضرورت پايداري در كشاورزي به دليل اهميت سه موضوع است اولين موضوع ايجاد در آمد كافي ؛ دومين موضوع افزايش قابليت دسترسي غذا و مصرف آن و سوم؛ حفاظت و بهبود منابع طبيعي مي با شد با توجه به محدود بودن منابع ؛ استفاده از باكتري تثبيت كننده نيتروژن (ازتوباكتر) كه امروزه در زراعت گندم به صورت رايج مرسوم شده است ...
...
در صد جوانه زني : نتايج نشان مي دهد كه از نظر آماري بين  تيمار ها هيچ اختلاف معني داري در سطح 5% وجود ندارد بنابراين آغشته كردن بذر با با كتري در در صد جوانه زني اثري نداشته است جوانه زني يك گياه به عوامل دروني وبيروني بذر مر بوط مي با شد شرايط بيروني براي تمام تيمار ها يكسان بوده است
ميكروار گانيسم هاي موجود در خاك  در بر خي موارد باعث بهبود شرايط جوانه زني مي شوند گاهي اوقات با خراش دهي و يا با تر شح بر خي مواد ترشحي مانند هورمون ها ؛ اسيد ها و غيرو مي توانند بر جوانه زني موثر با شند با كتري غير همزيست با تر شح ايندول اسيد ثابت شده است كه خروج گياهچه را از بذر  و جوانه زني را در بر خي گياهان مانند گندم را بيشتر مي كنند
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۰۵ | پيشرو دانش
تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز،

تحقيق تاثير زمان كاشت سويا

تحقيق تاثير زمان كاشت سويا

تحقيق تاثير زمان كاشت سويا

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 22

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

بررسي اثر تاريخهاي مختلف كاشت روي عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم سويا درمنطقه ميانه
چكيده:
اين آزمايش در سال 1382درمزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاداسلامي واحدميانه جهت تعيين بهترين تاريخ كاشت و رقم مناسب بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام شد. تاريخ‌هاي كاشت در سه سطح شامل 5 ارديبهشت،20 ارديبهشت و 5 خرداد بعنوان فاكتورتاريخ كاشت‌ و ارقام سويا در چهار سطح (كلارك، ويليامز، زان، هاركور) به‌عنوان فاكتور رقم درنظر گرفته شدند .صفات مورد اندازه گيري شامل ، ارزيابي عملكرد ،وزن هزاردانه اندازه گيري ارتفاع بوته ، تعداددانه درغلاف ، تعدادغلاف دربوته ،‌شاخص برداشت واندازه گيري ميزان روغن وپروتئين مي باشد.تجزيه آماري صفات اندازه گيري شده براي مقايسه ميانگين ها به روش دانكن وتعيين ضرايب همبستگي بااستفاده ازنرم افزارExcell انجام شد .
...
تعيين ضرايب همبستگي  :
به منظوربررسي وتجزيه وتحليل همبستگي بين صفات مختلف ، ضرايب همبستگي ساده بين آنهامحاسبه گرديد .نتايج تجزيه همبستگي صفات در( جدول 2-1) آمده است .همانگونه كه دراين جدول مشاهده مي شودضرايب همبستگي رانشان مي دهدكه عملكرددانه باارتفاع گياه وتعداددانه درغلاف همبستگي مثبت وغيرمعني داري داشت وهمچنين عملكرددانه بابيوماس كل درگياه همبستگي بالايي داشته ( بيشترين همبستگي ) ( 911/R= ) . اين امربه خوبي ارتباط بين كارايي فتوسنتزوعملكرددانه راشرح مي دهدبه اين ترتيب گياهاني داراي عملكرددانه بالايي خواهدبودكه با توجه به شرايط رشدخودازعوامل توليدبهترين استفاده رابرده وموادفتوسنتزبيشتري رادراندامهاي خودتجمع دهند
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۸:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير زمان كاشت سويا،

دانلود تحقيق اختلالات خلقي افسردگي

تحقيق اختلالات خلقي افسردگي

تحقيق اختلالات خلقي افسردگي

فرمت فايل : zip

حجم : 885

صفحات : 42

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اختلالات خلقي افسردگي

محصول حاضر داراي دو فايل ورد (12 صفحه) و پاورپوينت (30 صفحه) مي باشد كه بخشي از متن آن در زير آورده شده است.

طبقه بندي اختلالات خلقي براساس DSM-IV-TR
افسردگي;
اختلال افسردگي اساسي كه افسردگي يك قطبي نيزناميده ميشودبدون سابقه اي ازدوره هاي مانيا-مختلط يا هيپومانيا رخ ميدهد. دوره افسردگي اساسي بايدلااقل 2هفته طول بكشدو حداقل چهارعلامت نظير; تغيرات اشتها-وزن-تغيرات خواب وفعاليت-فقدان انرزي-احساس گناه-مشكل درتفكروتصميم گيري وافكارعودكننده مرگ ياخودكشي رابهمراه داشته باشد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۸:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق اختلالات خلقي افسردگي،

تحقيق انواع و كاربرد فولاد ابزار

تحقيق انواع و كاربرد فولاد ابزار

تحقيق انواع و كاربرد فولاد ابزار

فرمت فايل : ppt

حجم : 303

صفحات : 36

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

فولاد ابزار

فهرست مطالب:

مقدمه
فولادهاي ابزار كربني
فولادهاي ابزار سرد كار
فولادهاي مقاوم در برابر شوك
فولادهاي ابزار گرم‌كار
فولادهاي ابزار تندبر
فولادهاي قالب پلاستيك
انتخاب فولادهاي ابزار
فولادهاي ابزار با كاربردهاي خاص
قابليت ماشين‌كاري
جوشكاري فولادهاي ابزار
عمليات حرارتي
اتمسفر كوره‌هاي عمليات حرارتي

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۸:۱۳ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و كاربرد فولاد ابزار،

تحقيق روشهاي گوگردزدايي فولاد

تحقيق روشهاي گوگردزدايي فولاد

تحقيق روشهاي گوگردزدايي فولاد

فرمت فايل : ppt

حجم : 777

صفحات : 50

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

روشهاي گوگردزدايي در فولاد

مقدمه
گوگرد (s) با نقطه ذوب 119 و نقطه جوش 445 و وزن مخصوص 2 گرم بر ساتتيمتر مكعب  يكي از عناصر ناخواسته در چدن و فولاد است.گوگرد با آهن تركيبي ثابت به شكل FeS را توليد ميكند كه داراي 3/36 درصد گوگرد است. اين تركيب در آهن مذاب حل مي شود ولي حلاليت آن در آهن جامد بسيار كم است.  مجموعه سولفور آهن با آهن داراي نقطه اتكتيكي با 30% گوگرد در985 درجه سانتيگراد  مي باشد و چون درجه حرارت انجماد آن نسبتا پايين است لذا موقعي شروع به انجماد مي كند كه از جامد شدن فولاد يا چدن مدت ها گذشته است و در نتيجه به صورت يه فيلم نازكي در بين بلور هاي آهن قرار مي گيرد. تجربه نشان داده است اگر ميزان گوگرد به حدود 6/0 برسد در اين صورت تقريبا دور تمامي دانه ها را يك قشر نازك سولفور آهن آغشته خواهد كرد.
...
روشهاي گوگردزدايي در خارج ازكوره
به دلايل اقتصادي وتوليد مذاب بيشتر وكاهش دسترسي  به كك،پترول كك،سوخت هاي مايع با گوگرد كم   و نياز به توليد چدن ها و فولادهاي حاوي گوگرد  پايين  روشهاي متعددي براي گوگردزدايي در خارج از كوره ابداع گرديده است كه به مهمترين آنها اشاره مي شود.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۷:۵۹ | پيشرو دانش
تحقيق روشهاي گوگردزدايي فولاد،

تحقيق سبك هنري آرنوو تاريخچه و هنر اقوام سلتيك

تحقيق سبك هنري آرنوو تاريخچه و هنر اقوام سلتيك

تحقيق سبك هنري آرنوو تاريخچه و هنر اقوام سلتيك

فرمت فايل : doc

حجم : 29896

صفحات : 71

گروه : هنر و گرافيك

توضيحات محصول :

سبك هنري آرنوو تاريخچه و هنر اقوام سلتيك

در اين تحقيق سعي شده است شناختي اجمالي از هنر نوين (( آرنوو )) و همچنين هنر مردمان سلتيك بدست آيد . ( چرا كه سبك آرنوو بر گرفته از هنر هاي بسياري است كه يكي از آنها هنر سلتيك نام دارد ، هنري با خطوط نرم ، اندام وار و پيچ در پيچ ) . هنر دنياي غرب كه در اين تحقيق مورد بررسي قرا مي گيرد شامل هنر اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است كه تقريبا در ميان تمامي دنياي غرب فرا گير شد ، به طوري كه مرزبندي در آن دشوار شد  و به تعبيري ، هنر گرافيك است كه طراحي پوسترهاي آن ( نوع طراحي و تاثير پذيري ) مورد توجه است .
طبقه بندي اين تحقيق بر اين مبناست :
1)تاريخچه و شرحي در مورد آرنوو 2)معرفي هنرمندان سبك آرنوو 3)شرحي در مورد اقوام سلتيك و هنر آنها 4)بررسي تاثير سلتيك در پوسترهاي سبك آرنوو .

فهرست:

چكيده

مقدمه

فصل اول

تاريخچه و شرحي در مورد آرنوو

فصل دوم

معرفي هنرمندان سبك آرنوو

فصل سوم

شرحي در مورد اقوام سلتيك و هنر آنها

فصل چهارم

تأثيرنقوش سلتيك بر پوسترهاي سبك آرنوو

منابع

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۷:۴۶ | پيشرو دانش
تحقيق سبك هنري آرنوو، تاريخچه آرنوو، هنر اقوام سلتيك،

مقاله مصونيت و محدوديت حجاب

مقاله مصونيت و محدوديت حجاب

مقاله مصونيت و محدوديت حجاب

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 19

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

حجاب مصونيت است نه محدوديت

مقدمه :
حجاب در لغت به معناي : حايل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است الحجاب مفرد كلمه حجب به معناي : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چيزي كه چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع وحايل وفاصله ميان دو يا چند چيز (1)
حال كه به معناي لغوي حجاب پي برديم ، معلوم مي شود كه حجاب مصونيت واطمينان بخش است نه محــدوديت آور! چرا كه گوهر وجودي انسان ارزشمندترين و گرانمايه ترين چيزي است كه ازجانب خداوند باريتعالي ، آن مهربانترين مهربانـــان به وديعه گذارده شده است
...
نتيجه:
در پايان با توجه به اينكه آدمي فطرتاً زيبـــــايي دوست ، كمال جو ، برتري طلب ، تنوع پسند وماجراجوست لذا به دنبال مطرح كردن خود است واگر اين روحيه هدايت نشود ، فاجعـــه آفرين نيـــــز مي شود وزمانيكه حياء وعفت عمومي وخصوصي را از بين برد، ديگر قابل هدايت وكنترل نخواهد بود واز آنجاييكه انسان همواره به دنبال خوبيهاست  ...
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۴۰ | پيشرو دانش
مقاله مصونيت و محدوديت حجاب،

دانلود مقاله سيري در قيامت

مقاله سيري در قيامت

مقاله سيري در قيامت

فرمت فايل : doc

حجم : 65

صفحات : 47

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

سياحت در قيامت

مقدمه

عالم برزخ در چند قدمي
يكي از خصوصيات آدمي، ميل به جاودانه ماندن و خلود است و از آن جا كه خداوند عزوجل حكيم و مهربان است به اين نياز انسان همانند ساير نيازهاي وي پاسخ گفته و او را در سراي آخرت و بعد از مرگ جاودان كرده است.
بعضي مي پندارند «روز قيامت»، خيلي دور است، زيرا مثلا حضرت آدم (ع)، نوح، ابراهيم، موسي (ع) و ... قوم خود را از حساب و كتاب روز قيامت مي ترساندند، ولي از آن عصر تاكنون هزاران سال گذشته؛ ولي هنوز، قيامت برپا نشده و شايد ميليونها سال ديگر نيز، قيامت برپا نگردد.
...

اسماء قيامت و وجه تسميه آنها

طَامَّهُ الكُبري: (نازعات/34) كلمه طامّه به معناي عاليه و غالبه است. وقتي گفته مي شود: اين أطمّ از آن است معنايش اين است كه از آن عالي تر است. هر داهيه و بلائي را كه انسانها از دفع آن عاجز باشند طامّه مي گويند.   طامه الكبري همان قيامت است چون قيامت، داهيه اي است كه از هر داهيه ديگري عالي تر است و بر هر داهيه اي غالب است.  

الحاقّه: (حاقّه/1) منظور از حاقه روز قيامت كبري است و اگر به اين نامش ناميد، براي اين بود كه روزي است حق و ثابت و غيرقابل تخلف و ترديدناپذير، كلمه الحّاقه از مصدر «حقّ» است كه به معناي ثابت و مقرر واقعي است.  
...

با بينش توحيدي اين جهان هستي و خلقت آن هدفمند مي باشد . دليل هدفدار بودن آفرينش نيز روشن است . چرا كه اولا خداوند سبحان و خالق اين جهان حكيم است و شخص حكيم كار عبث و بيهوده انجام نمي دهد بنابراين خلقت جهان از سر بيهودگي و تفنن نيست . ثانيا دقت و نظم و علم در ذرات عالم مشهود است . اين همه تدبير و حسابگري در امري عبث ، غير معقول و باورنكردني است .(( و اي رسول آيات قرآن عظيم از جانب خداي داناي حكيم به وحي بر تو القا مي شود
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۲۵ | پيشرو دانش
مقاله سيري در قيامت،

مقاله سيره ائمه معصومين و پيامبر اكرم (ص)

مقاله سيره ائمه معصومين و پيامبر اكرم (ص)

مقاله سيره ائمه معصومين و پيامبر اكرم (ص)

فرمت فايل : doc

حجم : 78

صفحات : 44

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

سيره ائمه معصومين و پيامبر اكرم(ص)

فهرست مندرجات
مقدمه
عمق رفتار پيامبر
منطق عملي  ثابت
سيره  و نسبيت  اخلاق   
وفات  فرزند پيغمر و گرفتن خورشيد
تبشيرو انذار
تنفير
لطافت روح
خشيت الهي
سيره نبوي  و گسترش سريع اسلام
رفتارهاي عبادتي معصومان : وضو  نماز  حج  خانه خدا  عبادت هميشگي   مهلت  خواستن از دشمن  براي عبادت
اهميت تواضع و فرو تني  
فرو تني اهل تقوا
 فرو تني در برابر افراد ناشناس
فروتني امام كاظم در مقابل مردم
 امام جواد (ع) و برخورد متواضعانه علي ابن  جعفر  
فروتني در مقابل اقشار آسيب پذير جامعه مانند فقيران
جايگاه فقر و فقير در قرآن  
جايگاه مستمندان در سيره معصومان
موارد دستگيري از مستمندان
ابعاد كمك به مستمندان
راهكار هاي  كمك رساني اقتصادي به مستمندان  
ميزان كمك به مستمندان
دامنه حضور مستمندان در سيره معصومان (ع)
منابع و مآخذ
------------
مقدمه
يكي از منابع شناخت از نظر اسلام ،سيره ي اوليا و پيشوايان اسلام ازشخص پيغمبر اكرم تا ائمه اطهار و عبارت ديگر سيره ي معصومين است. گفته هاشان به جاي خود ، شخصيتشان يعني سيره وروششان منبعي است براي شناخت ، سيره ي پيغمبر براي ما يك منبع الهام است و نيز سيره ي ائمه هيچ فرق نمي كند . اينكه سيره پيغمبر يعني چه وبه چه شكل براي ما يك منبع شناخت است ،توضيحش را عرض خواهيم كرد. در اينجا نكته اي را ذكر مي كنيم : ما ظلمي نظير ظلمي كه در مورد قرآن كرده ايم در مورد سيره پيغمبر و ائمه اطهاركرده ايم وقتي مي گويند پيغمبر چنين بود ، ميگوييم : او كه پيغمبر بود .
...
تواضع وفروتني در سيره معصومان (ع) از اهميت فراواني برخوردار است، وخداوند نيز همين روش را براي پيامبر اسلام به عنوان دستور العمل مطرح مي كند ، از اين رو در سيره معصومان (ع) با گونه هاي متفاوتي از تواضع وفروتني مواجه مي شويم ، مانند فروتني در عبادت ، فروتني در منصب حكومت ، فروتني در انجام وظبغه ،  فروتني در برابر اظهار دوستي مردم، فروتني در برابر مهمان ، فروتني در برابر كودكان ، فروتني در برابر افراد ناشناس ، فروتني در برابر اقشار ضعيف جامعه ، كه هر كدام از اين عناوين بيانگر عظمت موضوع وجامعيت رفتاري معصومان (ع) مي باشد .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۰۵ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله صفات پسنديده قرآني

مقاله صفات پسنديده قرآني

مقاله صفات پسنديده قرآني

فرمت فايل : doc

حجم : 234

صفحات : 154

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

صفتهاي پسنديده و  توصيفهاي قرآني

فهرست مطالب
توصيف بنده
توصيف رستگاران و نيكوكاران
توصيف ابرار (نيكوكاران)
توصيف صادقين
توصيف عاقلان
توصيف متقين
توصيف متواضعان و خاشعين
توصيف متوكلين
توصيف مومنان
منابع
------------
سختگيرى و اسراف
بدون شك اسراف يكى از مذموم ترين اعمال از ديدگاه قرآن و اسلام است ، و در آيات و روايات نكوهش فراوانى از آن شده ، اسراف يك برنامه فرعونى است (و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين ) (يونس 83)  )
(اسراف كنندگان اصحاب دوزخ و جهنمند (و ان المسرفين هم اصحاب النار) (غافر 43)
 و با توجه به آنچه امروز ثابت شده كه منابع روى زمين با توجه به جمعيت انسانها آن قدر زياد نيست كه بتوان اسراف كارى كرد، و هر اسراف كارى سبب محروميت انسانهاى بى گناهى خواهد بود، بعلاوه روح اسراف معمولا توأ م با خودخواهى و خودپسندى و بيگانگى از خلق خدا است.
در عين حال بخل و سختگيرى و خسيس بودن نيز به همين اندازه زشت و ناپسند و نكوهيده است ، اصولا از نظر بينش توحيدى مالك اصلى خدا است و ما همه امانتدار او هستيم و هر گونه تصرفى بدون اجازه و رضايت او زشت و ناپسند است و مى دانيم او نه اجازه اسراف مى دهد و نه اجازه بخل و تنگ چشمى.
وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ءَاخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْس الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِك يَلْقَ أَثَاماً(68)
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۵۲ | پيشرو دانش
مقاله صفات پسنديده قرآني،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 52
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4046

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان