پيشرو دانش

تحقيق جامعه شناختي هويت ملي ايرانيان در قرن چهار

تحقيق جامعه شناختي هويت ملي ايرانيان در قرن چهار

تحقيق جامعه شناختي هويت ملي ايرانيان در قرن چهار

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 36

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

 جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجري

مقدمه
يكي از مباحث مهم جامعه شناسي فرهنگي(Cultural sociology) بحث هويت است اينكه هويت چه معنايي دارد؟ چه ساختاري دارد؟ عناصر شكل دهنده آن كدامند نقش آن در جامعه و تاريخ چيست؟ چه انواعي دارد؟ جامعه بي هويت چه خصوصياتي دارد؟ بحران هويت چيست؟ چه رابطهاي است ميان هويت و ساختار اجتماعي، فرهنگي، ديني، تاريخي و سياسي؟ و سؤالاتي از اين قبيل در اين مقوله قابل تقسيم بندي است.
...
ساخت اجتماعي ـ فرهنگي هر جامعه اي با هويت ملي آن سامان مي يابد دين، زبان و تاريخ، اركان اساسي و بنيادي هويت ملي هر كشوري محسوب مي شوند پس از فتح ايران توسط مسلمانان ملت ايران حداقل به مدت دو قرن دچار نوعي بهت و حيرت اجتماعي ـ فرهنگي گرديد از يكطرف پيام اسلامي كه همان آزادي، عدالت، مساوات و توحيد بود براي ايرانيان به ويژه براي توده متوسط و فقير كه در ظل نظام طبقاتي ساساني زردشتي زندگي كرده بودند آشنا و دل انگيز بود، از طرف ديگر قومي كه حامل اسلام بود زبان، دين و تاريخش با ايرانيان تفاوت داشت و سه ديگر اينكه اين قوم پس از گذشت اندك زماني رفتار مناسبي با ملت فرهنگ و تمدن ايراني در پيش نگرفت و آنان را سخره و تحقير نمود.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱:۳۸ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق جامعه شناختي هويت ملي ايرانيان،

دانلود تحقيق جرمشناسي بزهكاري و جرايم زنان

تحقيق جرمشناسي بزهكاري و جرايم زنان

تحقيق جرمشناسي بزهكاري و جرايم زنان

فرمت فايل : doc

حجم : 302

صفحات : 54

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مقدمه
مقاله اي كه در پيش رو داريد مقدمه ورهنمودي است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپيدايي ريشه هاي ناسازگاري ونابساماني وآسيب هاي اجتماعي بنام بزهكاري، تلاشي است براي دستيابي به شيوه هايي از وقوع طغيان و تبهكاري وكشف راه حل هاي جامعه ستيزي است كه بدي را به جاي نيكي برگزيده اند،آزادي را به بهاي ناچيز ولذت زودگذري فروخته اند، برده ي خواسته هاي دل ومامور اجراي هوي نفس اماره شده اند و از جاده مستقيم انسانيت بدر رفته اند.
...

2) جرم شناسي فمينيستي
     جرم شناسي در تقسيم بندي كلي علوم جنايي در زمره علوم جنايي تجربي است كه به تحليل وتفسير جرم ، مجرم وبزه ديده مي پردازد(نجفي ابرند آبادي 1381: ص4).
تحليل وبررسي علل ژنتيكي ، محيطي و اجتماعي وقوع جرم ، مستلزم ارتباط جرم شناسي باسايرعلوم انساني و حتي علوم تجربي همانند زيست شناسي و روان پزشكي جنايي است . بدين جهت جرم شناسي يك دانش مركب و پويا است ؛ اما درمقابل ، اصالت و ماهيت شفافي را نمي توان در جرم شناسي قايل شد، زيرا جرم شناسي همانند پيكري است كه اعضاي آن را تحقيق تجربي و تئوري هاي مختلف تشكيل مي دهد . البته قابل ذكر است كه برخي از اين اعضا به صورت نامتجانس كنار هم قرار گرفته اند ،
...
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه.
گفتار نخست:
جرم چيست ...
تعريف جرم شناسي.
تعريف جرم شناسي از ديدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسي..
عوامل جرم زا
الف:بررسي عوامل جرم در اجتماع...
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتيك)..
د: فيزيولوژي )..
گفتار دوم:
زمينه هاي بزهكاري زنان ..
ماهيت جرائم زنان
جرائم رايانه اي
گفتار سوم :
 فمينيسم و جرم شناسي  
1- پيشينه فمينيسم جرم شناسي ..
2_جرم شناسي فمينيستي ..
3- انواع جرم شناسي فمينيستي
1-3فمينيسم ليبرالي
2-3 فمينيسم راديكالي
3-3فمينيسم ماركسيستي
4-3فمينيسم سوسياليستي ..
5-3فمينيسم فرهنگي .
6-3نظريه هاي فمينيستي جديد ...
4-فمينيسم وسياست هاي جنايي افتراقي .
5-تاثير فمينيسم بر حقوق زنان .
6-نتيجه گيري ...
منابع و ماخذ...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱:۲۰ | پيشرو دانش
تحقيق جرمشناسي بزهكاري و جرايم زنان،

دانلود تحقيق جشن مهرگان

تحقيق جشن مهرگان

تحقيق جشن مهرگان

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 18

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

جشن مهرگان
ميترا يا مهر در اوستا
هر يا ميترا (در اوستا و پارسي باستان «ميـثْـرَه»، در سانسكريت «ميـتْـرَه»)، ايزد نام‌آورِ روشنايي، پيمان، دوستي و محبت، و ايزد بزرگ دين و آيين مهري است.
بخش مهم و بزرگي از اوستا به نام «مهر يَـشت» در بزرگداشت و ستايش اين ايزد بزرگ و كهن ايراني سروده شده است. مهر يشت، دهمين يشت اوستا و از لحاظ مضمون همراه با فروردين يشت، كهن‌ترين بخش آن بشمار مي‌رود. مهر يشت از نگاه اشاره‌هاي نجومي و باورهاي كيهاني از مهم‌ترين و ناب‌ترين بخش‌هاي اوستا است و كهن‌ترين سند در باره آگاهي ايرانيان از كروي بودن كره زمين از بند 95 همين يشت فرا دست آمده است. از مهر يشت تا به امروز 69 بند كهن و 77 بند افزوده در عصر ساساني، بازمانده است.
...
آيين‌هاي جشن مهرگان
در مجموع و بطور خلاصه، جشن مهرگان، جشن نيايش به پيشگاه «مهر ايزد» ايزد روشنايي و پيمان و درستي و محبت، ايزد بزرگ و كهن ايرانيان و همه مردمانِ سرزمين‌هايي از هند تا اروپا، به هنگام اعتدال پاييزي در نخستين روز مهرماه و در حدود دو هزار سال اخير در مهر روز از مهرماه، برابر با شانزدهم مهرماهِ گاهشماري ايراني (هجري خورشيدي فعلي) برگزار مي‌شود.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱:۰۲ | پيشرو دانش
تحقيق جشن مهرگان،

تحقيق مونوگرافي روستاي قلعه بيگ خراسان

تحقيق مونوگرافي روستاي قلعه بيگ خراسان

تحقيق مونوگرافي روستاي قلعه بيگ خراسان

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 37

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مقدمه
به طور كلي شايد يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگي او دانست. در عصر حاضر به مدد فعاليت است كه توسعه و توسعه نيافتگي بوجود مي آيد. از منابع و امكانات موجود استفاده مي شود و توانايي و استعداد انسانها از قوه به فعل در مي آيد و در جهت پيشبرد اهداف و رفاه نسبي جامعه گام برداشته مي شود.
لذا با توجه به مهم بودن شناخت روستاها در جهت برنامه ريزي و بعد از جامعه عشايري كه پايه زندگي شهرنشيني را تشكيل مي دهد بر آن شدم تا در مورد مونوگرافي يكي از روستاهاي استان خراسان شمالي بنام قلعه بيگ تحقيقي كوچك انجام دهم.
...
آمارها نشان مي دهد كه 80% صنايع دستي در مناطق روستايي و 20 % آن در شهرها متمركز شده است. صنايع دستي در برخي مناطق عشايري جايگاه خاصي از زندگي و معاش خانواده را دارد. اين فعاليت اغلب توسط زنان و دختران در اوقات فراغت آنها صورت مي گيرد. اين شغل يا حرفه در زندگي روستايي و عشايري پرواز زراعت و دامداري در ده سوم قرار دارد.
در دايره المعارف بريتانيكا صنايع دستي را چنين تعريف كرده اند « صنايع دستي به آن گروه از صنايع گفته مي شود كه مهارت ذوق و بينش انسان در توليد آن نقش دارد.»
اصولاً در سالهاي اخير در بين ايلات كرمانج پيشينه اي بسيار كهن دارد و تمام آنها از تاريخي چند صدساله برخوردارند هر چند در سالهاي اخير با هجوم بي وقفه ماشين هاي خودكار و اتوماتيك رو به زوال و نابودي است ولي هنوز هم اين روستا براي مصرف داخلي و صادرات در صنايع دستي شهرت دارد.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۰:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق مونوگرافي روستاي قلعه بيگ خراسان،

تحقيق جامعه شناسي ازدواج و خانواده

تحقيق جامعه شناسي ازدواج و خانواده

تحقيق جامعه شناسي ازدواج و خانواده

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 21

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

جامعه شناسي ازدواج و خانواده

چكيده :
يكي از مهمترين حوزه هاي جامعه شناسي مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادي است كه از طريق آن مرد و زن با هم پيمان زناشويي مي بندند. اين پديده اجتماعي شديداً تحت تاثير اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده و افزايش و كاهش، ميزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطي تنگاتنگ با شرايط جامعه دارد و با توجه به اينكه در يك ساخت اجتماع شكل گرفته يك نماد اجتماعي محسوب شده و در خود نابساماني ها و به طور كل ويژگي هاي جامعه را منعكس مي سازد. ازدواج وتشكيل خانواده ازقديمي ترين نهادهاي زندگي بشر است كه ازدير باز موردتوجه متفكرين علوم اجتماعي ، علوم اخلاقي ، علماي مذهبي وساير دانشمندان  قرارگرفته است. دردهه هاي اخير به علت پيچيدگي هاي امورمربوط به ازدواج ، دامنۀ مسائل مربوط به آن به قلمروهاي علوم ديگري همچون علم اقتصاد، جمعيت شناسي و علم سياست نيز كشيده شده است .
...
به روايت تاريخ اجتماعي انسان نهاد خانواده اولين نهاد اجتماعي است كه برخي از جامعه شناسان ريشه پيدايش آن را همزمان با ظهورمالكيت فردي مي دانند (مورگان وماركس) .درجامعه ايران نيز ازديربازنهاد خانواده اولين ومهمترين بستراجتماعي شدن فرد و فراگيري آموزه ها ، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي بوده  وهست . اين ساختار بازمانده از سده هاي گذشته همواره داراي كاركردهاي بسياري بوده كه منجربه قوام ودوام آن درايران نيز گرديده وبه آن سيماو كاركردي " مقدس " داده است . بطوريكه مي توان اززواياي مختلفي به اين كاركردها پرداخت .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۰:۲۱ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق جامعه شناسي ازدواج و خانواده،

دانلود تحقيق تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس

تحقيق تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس

تحقيق تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس

فرمت فايل : doc

حجم : 111

صفحات : 65

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
زندگينامه توماس آكويناس
آرمانهاي آكويناس
ارزشيابي
آفرينش و تحول
بخش ا . مابعدالطبيعه زيبايي در آراء آگوستين قديس
بخش2. مابعدالطبيعه زيبايي در آراء آكوئيناس قديس
تاريخچه برهان وجوب و امكان
سابقه‌ دو گونه‌ عقل‌
توماس آكويناس و قيمت عادلانه
سابقه پيدايش مكاتب از دوران باستان تا قبل از مكتب كلاسيك
عقل و نفس در فلسفه ابن سينا و توماس آكويناس
چكيده
----------

زندگينامه توماس آكويناس
توماس آكويناس كه نام صحيحش توماس آكوئيني است، اواخر سال 1224 يا اوايل سال 1225ميلادي در قلعه روكاسكا در منطقه اكينيو در نزديكي شهر ناپل، در خانواده اي اشرافي به دنيا آمد. پدرش فئودال منطقه اكينو بود و توماس را كه كوچكترين فرزندش بود، در پنج سالگي به دير فرستاد، به اميد آنكه روزي رئيس آن دير شود. توماس در آن دير كه ”مونته كاسينو“ نام داشت، به عنوان طلبه به تحصيل پرداخت تا در آينده راهب گردد. در سال 1239 ميلادي براي ادامه تحصيلات به دانشگاه ناپل رفت و در آنجا فنون يا هنرهاي هفتگانه را فرا گرفت. در سال 1334 ميلادي به فرقه رهباني- دومينيكي پيوست.....
...
انديشه اقتصادي توماس آكويناس همانند ديگر تفكرات فلسفي وي به شدت متاثر از نظريات ارسطو است. او به پيروي از فيلسوف يوناني، كسب سود از طريق تجارت پولي را محكوم مي‌كرد و آن را خلاف اخلاق و طبيعت مي‌دانست. او همانند استاد خود ميان دو مفهوم از عدالت تمايز قائل بود: عدالت طبيعي و عدالت برحسب قوانين انساني. درخصوص شيوه‌هاي كسب اموال و ثروت، ارسطو معتقد بود كه كشاورزي، شكار، ماهيگيري، راهزني دريايي، جنگ و مبادله پاياپاي اموال، شيوه‌هاي طبيعي و در مقابل كسب ثروت از طريق مبادله پولي غيرطبيعي است.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۰:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق تعليم و تربيت از ديدگاه توماس آكويناس،

تحقيق تفاوت هاي مشاوره و روان درماني

تحقيق تفاوت هاي مشاوره و روان درماني

تحقيق تفاوت هاي مشاوره و روان درماني

فرمت فايل : docx

حجم : 20

صفحات : 29

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تمايزهاي بين مشاوره و روان درماني

     كوشش هايي كه به منظور مجزا كردن مشاوره از روان درماني به عمل مي آيد در جهان مورد تأييد همگان قرار نگرفته است گروهي را عقيده بر آن است كه بايد دو اصطلاح مشاوره و روان درماني را به صورت مترادف مورد استفاده قرار داد و از فكر جدا سازي آنها احتراز جست.
...
تمايز بين مشاوره وروان درماني مستلزم بررسي پاره اي موضوعات درباره متخصص اين رشته ها نيز مي شود . “ بلك ”  مي گويد : “ امروز قسمت اعظم روان درماني ها به دست كساني انجام مي شود كه حتي درمانگر  خوانده نمي شوند ” . گزارش انجمن روان شناسي آمريكا (1961) تحت عنوان مقام فعلي روان شناسي مشاوره حاكي از اين واقعيت است كه بين عضويت در بخش 17 اين انجمن ( ر.ان شناسي مشاوره) . يخش 12 آن ( روان شناسي باليني) همپوشي  زيادي وجود دارد. در سال 1975 قريب 25% اعضاي بخش 17 به بخش 12 نيز متعلق بوده اند . معهذا شواهد نشان مي دهد كه اين مطابقت در ميان اعضاي جديد كمتر به چشم مي خورد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹:۴۰ | پيشرو دانش
،

مقاله تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

مقاله تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

مقاله تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

فرمت فايل : doc

حجم : 68

صفحات : 46

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

چكيده
جهاني شدن، جوانب مختلف جوامع بشري را با تغيير و تحولات وسيعي رو به رو ساخته است. علوم كتابداري و اطلاع رساني نيز به عنوان شاخه اي از علوم اجتماعي تحت تاثير اين تغيير و تحولات قرار گرفته است. در اين مقاله با بررسي جهاني شدن، تعاريف و حيطه تاثيرات آن به صورت اخص به رابطه اطلاعات و جهاني شدن پرداخته مي شود. اطلاعات گرايي به عنوان مفهومي نوين مورد توجه قرار گرفته و در ادامه مقاله فرصت ها و چالش هاي جدي پيش روي كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي در تعامل با جهاني شدن تجزيه و تحليل شده است. سرانجام، راهكارها و پيشنهاداتي به عنوان راه حل مسائل موجود به صورت مجزا براي دست اندركاران تصميم گيري كلان، اساتيد و گروههاي كتابداري و اطلاع رساني و دانشجويان علوم كتابداري و اطلاع رساني ارائه شده است.
...
جهاني شدن به عنوان يك پديده جهاني موجب تغييرات اساسي در ساختارها، ارتباطات و مناسبات جهاني شده است و اين فرايند همچنان رو به جلو ادامه دارد. همزمان با فرايند جهاني شدن، اطلاعات گرايي به صورت گرايش غالب جوامع درآمده و جوامع اطلاعاتي در حال پديد آمدن مي باشد. اطلاعات به عنوان كالاي اساسي و مواد اوليه تصميم گيري ها و مناسبات اجتماعي و سياسي و اقتصادي تلقي مي شود و كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي به عنوان متوليان سنتي و با سابقه امور اطلاعات و اطلاع رساني با فرصت ها و چالش هاي جديدي مواجه شده اند كه طرز تعامل و برآيند با آن ها تعيين كننده جايگاه اين حرفه در جامعه جهاني آينده خواهد بود.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹:۲۰ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله تعليم و تربيت و انواع آن

مقاله تعليم و تربيت و انواع آن

مقاله تعليم و تربيت و انواع آن

فرمت فايل : doc

حجم : 91

صفحات : 41

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

تعليم و تربيت

فهرست مطالب
مقدمه     
تعريف تعليم و تربيت     
تربيت اخلاقي     
تربيت و رشد ذهني كودك     
تربيت عقلاني     
رشد و تربيت رواني و اجتماعي كودك    
تنگناها و بحرانهاي تربيتي     
نقش مطبوعات و ساير نهادهاي اجتماعي در تعليم و تربيت     
انتخاب شغل     
دوستي و رفاقت در نوجواني و جواني     
عشق ها يا بيداري عواطف     
بزهكاريهاي دوران نوجواني     
نگرانيهاي دائمي شخصي و مسائل مدرسه     
سالهاي پاياني دبيرستان و دغدغه هاي كنكور شغل و ازدواج     
تجربه هاي موفق آموزشي و تربيتي     
فهرست منابع و مآخذ
---------
مقدمه:
معلم بزرگترين نعمت و سرمايه‌ي جوامع بشري، انسان يعني عاليترين تجليگاه خلقت الهي است. انسان مستعد و متصف به همه‌ي صفات و كمالات الهي است و آفريده شده تا به مقام خليفه‌ي الهي برسد و اين سير بدون تعليم و تربيت او ميسر نمي شود.
انبياء بعنوان اسوه‌ي معلمين بشر آمده اند تا در سايه‌ي كتاب مقدس الهي او را به اين مقام برسانند. بنابراين معلمي كه ادامه دهنده‌ي راه تعليم و تربيت انبياء است چنين مسئوليت مهمي را به عهده دارد و اين ممكن نيست مگر به نيت قرب الهي و اخلاص طريقت او. ....
نگرانيهاي دائمي شخصي و مسائل مدرسه
برخي از جوانان در ضمن گفتگوها و پاسخ به پرسش نامه ها نگرانيهاي خود را در مورد امور زير بيان داشته اند: آنها هميشه از فعاليتهاي مدرسه مثل تكليف درسي نمره و عادت به مطالعه، موقعيت خانوادگي ناامنيهاي ناشي از امتحانات و استرس و اضطراب ناشي از نزديك شدن امتحانات كه ممكن است به علت شكست در فراگيري موضوعات درسي و يا پايين برودن سطح تعليم و تربيت خانواده، عقب افتادگي تحصيلي و داشتن نمره ضعيف باشد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸:۵۹ | پيشرو دانش
مقاله تعليم و تربيت، مقاله انواع تعليم و تربيت،

تحقيق رابطه تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

تحقيق رابطه تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

تحقيق رابطه تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 38

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربيت بدني (ورزش)
فصل دوم: فعاليت جسماني و انسان مدرن
فصل سوم: انگيزش و برانگيختگي
فصل چهارم: پيشنهادات به مربيان و معلمان ورزشي
-------
مقدمه
تحقيقات مختلف بر روي اين نكته تاكيد ميكنند كه افراد جامعه چه زن و يا چه مرد، در همۀ سنين مي توانند كيفيت زندگي خود را با فعاليتهاي جسماني بهبود بخشند.
فعاليتهاي منظم ورزشي بطور وسيع، خطر مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي- عروقي را كه امروزه از شايعترين شيوع علل مرگ و مير مي باشد را كاهش دهد.
فعاليت هاي بدني به سلامت رواني، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل كمك كرده و باعث عدم وابستگي به ديگران در دوران سالمندي مي شود.
فعاليت جسماني و يا به عبارتي ديگر ورزش روزانه و مستمر باعث سوختن مواد غذايي و جلوگيري از چاقي مي شود و همچنين موجب باز شدن ريه ها، اكسيژن گيري كافي، سرعت گردش خون و خون رساني كافي به اعضاي مختلف بدن را موجب مي گردد.
و بالاخره سبب رفع خستگي شده و در نهايت خواب راحت و آرامش اعصاب و روان را براي بشر به ارمغان مي آورد.
...

انگيزش براي فعاليت جسماني

      
چرا بچه ها بازي مي كنند؟ چرا بعضي از مردم جوان تربيت بدني را دوست دارند در حاليكه ديگران نه؟ چرا مردم به ورزش روي آورند. چرا بعضي از دانشجويان وزنه برداري را انتخاب مي كنند و ديگران واليبال را؟ معلمان تربيت بدني چه كار يا چه كارهايي براي ايجاد انگيزش در دانش آموزان بمنظور شركت در برنامه هاي تربيت بدني انجام مي دهد. بنابراين اگر ما معتقد هستيم كه تربيت بدني و تفريحات را مي توان لذت بخش تر، جالبتر، باارزش تر نمود و آن را نه در حرف بلكه در عمل جز لاينفك تعليم و تربيت دانست، سوالات بالا و و هزاران سوال ديگر بايد مورد توجه قرار گيرند. با اينحال بازي چيزي بيش از تفريح و شادي است بچه ها و بزرگترها در حين بازي راههاي مختلف تمرين دادن نيروهاي خود، كشف توانائي هاي جديد، ابراز هيجانهايشان را پيدا مي كنند. در حين بازي و از طريق بازي است كه مردم براي اولين بار مشكلات و مسائل اجتماعي زندگي مواجه مي شوند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸:۳۵ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان