پيشرو دانش

مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت

مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت

مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 20

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

منظر شهري و هويت

مقدمه
كليد واژه‌ها:
پارادايم جهاني شدن
هويت
هويت شهري
هويت شهر به عنوان هدف منظر شهري
مكانيابي فضاهاي جمعي:
بررسي نمونه موردي
منابع و مآخذ
-----------
مقاله حاضر به بررسي نقش منظر شهري در كسب هويت مي پردازد و مفهوم هويت را در متن، زمينه و حس تعلق گسترش داده و بررسي مي‌كند كه اهداف منظر فقط بايستي در متن هويت باشد يا مي تواند محتواي هويت را هم شامل شود در انتها براي موضوع فوق خيابان شهيد بهشتي تهران به عنوان نمونه موردي انتخاب شده و به كيفيت‌هاي منظرين آن و پتانسيل‌هاي آن براي تبديل شدن به يك فضاي جمعي بررسي خواهد شد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۰۲ | پيشرو دانش
مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت،

تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

فرمت فايل : doc

حجم : 126

صفحات : 82

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

فصل اول : جنگ و انواع آن
مقدمه
تعريف جنگ
انواع جنگ
استراتژى
جامعه شناسى جنگ و نيروهاى نظامى
ايدئولوژى و انواع ايدئولوژى
فصل دوم : پيشينه جنگ
نظريه دوركيم
نظريه ماركس
نظريه ماكس وبر
نظريه كوزر
نظريه هربرت ميد
نظريه پارستر
نظريه مرتن
تقسيم بندى جنگها
فصل سوم : موانع مهرورزى ، عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ و علل جنگ
نقض حقوق بشر و تروريسم
ريشه هاى جنگ
تبينهاى زيست شناختى ـ حقوقى و اسلامى
ايران و عراق
هيتلر
نقش زنان در جنگ
نقش تبليغات در جنگ
انواع شايعه و شيوه هاى كاربردى آن
سانسور
فصل چهارم : پيامدهاى جنگ و راههاى رسيدن به صلح
ساختار اقتصادى و اجتماعى ، در حال جنگ
ساختار اقتصادى و اجتماعى ، پس از جنگ
ساختار سياسى در اسلام
ساختار فرهنگى سازماندهى تهاجم فرهنگي براى ايجاد بحران هويت
تبعات اقتصادى و اجتماعى
نيازهاى جامعه در حال جنگ
وضعيت جهان پس از جنگ جهانى اول و دوم
راه هاى رسيدن به صلح
يادداشتها
در جهان امروز چگونه مى توان ضمن پيشرفت همه جانبه هويت دينى و ملى خود را حفظ كرد؟
هويت دينى و ملى چيست و حفظ آن چگونه امكان پذير است ؟
چگونه مى توان از تنش هاى جهانى در امان ماند و در عين حال به پيشرفت همه جانبه دست يافت ؟
نقش دانش آموزان در توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور چيست ؟
نقش دانش آموزان در ترويج مهرورزى محبت و حركت به سوى صلح مبتنى بر عدالت در جامعه چيست ؟
نقش انتظار در گسترش عدالت و جلوگيري از خشونت و جنگ در جهان چيست ؟
منابع و مأخذ

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن،

مقاله مدل ترافيك خود متشابه

مقاله مدل ترافيك خود متشابه

مقاله مدل ترافيك خود متشابه

فرمت فايل : doc

حجم : 358

صفحات : 50

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مدل ترافيك خود متشابه

فصل1

اندازه گيري ترافيك

در اين بخش، خلاصه اي از روشهاي مونيتوريگ بكار گرفته شده در جمع آوري داده براي آناليز هاي قسمت هاي بعدي ارائه ميكنيم و محيط شبكه اي در مركز تحقيقات و مهندسي موريس (MRE) در Bellcore را كه اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آوري شده است، را مختصراً شرح ميدهيم.
=====
فصل2
تعاريف رياضي
در اين بخش ما مفاهيم وابستگي طولاني-برد  و خودشباهتي  را فرموله ميكنيم و نشان ميدهيم اين دو مفهوم چگونه به هم مربوط ميشوند. همچنين تعريفي از توزيع هاي با دنباله سنگين ارائه خواهيم داد و روي دو نوع خاص آن يعني پرِتو  و توزيعهاي a-پايدار  بحث خواهيم كرد.
=====
فصل3

خواص فرآيندهاي خودمتشابه

در اين بخش خواصي از فرآيند هاي خودمتشابه را بررسي ميكنيم كه نقش مهمي در مدل سازي ترافيك شبكه در قسمتهاي بعد دارد.
=====
فصل4

تحليل آماري ترافيك

در اين بخش، روشهاي آماري تحليل خاصيت خودشباهتي در ترافيك اندازه گيري شده از شبكه را بيان خواهيم كرد.براي اين منظور روشهاي آماري و ترسيمي وكاربرد آنها در تحليل دسته هاي داده را ارائه ميكنيم.
=====
فصل5

مدلهاي توليد ترافيك خودمتشابه

در اين بخش ما يك روش كارا براي توليد سري هاي گسسته سيگنال ترافيك ارائه ميكنيم.

ضميمه : كدهاي شبيه سازي

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۳۱ | پيشرو دانش
مقاله مدل ترافيك خود متشابه،

دانلود تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS

تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS

تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS

فرمت فايل : ppt

حجم : 1233

صفحات : 41

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پروتئوميك

پروتئوم و پروتئوميك
نقاط عطف در تاريخ تكامل پروتئوميك
دلايل تمركز روي پروتئوميك
پيچيدگي هاي موجود در پروتئوميك
تقسيم بندي پروتئوميك
تكنيك هاي پروتئوميك
الكتروفورز دوبعدي (2-DE)
بعد اول IsoElectric Focusing (IEF)
بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG)
آماده سازي نمونه
زمان مناسب براي IEF
مرحله تعادل بين دو بعد الكتروفورز
بعد دوم : SDS - PAGE
انواع ژل هاي SDS - PAGE
اشكالات استفاده از 2-DE
روش هاي ديگر جداسازي
برخي از روش هاي آشكار سازي
رنگ آميزي
آناليز تصوير ژل هاي دو بعدي
پايگاه هاي داده و نرم افزارها
طيف سنجي جرمي (MS)
طيف سنجي جرمي متوالي
MALDI-TOF
ESI
تعيين توالي پپتيدها با استفاده از انگشت نگاري جرم پروتئين
تراشه هاي پروتئيني
كاربردهاي پروتئوميك
بحث

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS،

مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان

مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان

مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان

فرمت فايل : doc

حجم : 244

صفحات : 13

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

مقدمه
انواع يخبندان
علايم صدمات يخ زدگي
محافظت درختان ميوه در مقابل سرما و يخ زدگي
محل كاشت
انتخاب واريته
انتخاب پايه
عمليات كشت و كار
روش هاي محافظت از يخ زدگي در كوتاه مدت
هرس مركبات پس از يخ بندان
منابع

در اين تحقيق به ذكر سرما و يخبندان كه هر ساله مركبات را تهديد مي كند و به آن صدمه وارد مي آورد مي پردازيم .

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۴:۵۱ | پيشرو دانش
مقاله محافظت مركبات از سرما و يخبندان،

تحقيق اعداد مقدس قرآني

تحقيق اعداد مقدس قرآني

تحقيق اعداد مقدس قرآني

فرمت فايل : doc

حجم : 270

صفحات : 170

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تحقيق اعداد مقدس قرآني

مقدمه
قرآن در آيات زيادى به حركت زمين و خورشيد و زوجيت گياهان و... اشاره دارد. به طورى كه انسان را در مقابل عظمت علمى خود خاضع مى‏كند. ولى آنچه مهم است اين است كه روشن شود هدف قرآن از ذكر مثالهاى علمى چيست؟
در اين مورد مى‏توانيم سه نظريه ارائه كنيم:
الف: ذكر مطالب و مثالهاى علمى در قرآن كريم هدف اصلى و نهايى قرآن نيست‏بلكه هدف اصلى قرآن هدايت انسان به سوى خداست اما براى مثال و شاهد آوردن از مطالب علمى واقعى استفاده مى‏كند. پس علوم تجربى و پرداختن به آنها از اهداف اصيل و اوليه قرآن محسوب نمى‏شود. اين قول مطابق نظر بعضى بزرگان و كسانى است كه مى‏گفتند قرآن تبيان هر چيزى است كه در رابطه با هدايت دينى باشد.
ب: همان طور كه بيان هدايت و معنوى انسان و معارف الهى از اهداف اوليه و اصيل قرآن كريم است، بيان مطالب علمى هم از اهداف اصيل قرآن است و لذا قرآن به علوم طبيعى و شناخت طبيعت توجه زيادى كرده است. اين كلام مى‏تواند مطابق نظر كسانى باشد كه مى‏گفتند در قرآن همه علوم و معارف دينى و بشرى و تجربى وجود دارد.
..
عدد دوازده

سوره : الاعراف    آيه : 160
متن عربي آيه : وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَهَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَهَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
ترجمه آيه
بني اسرائيل را به دوازده سبطتقسيم كرديم و چون قوم موسي از او آب ، خواستند به او وحي كرديم كه عصايت را بر سنگ بزن از آن سنگ دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت و ابر را سايبانشان ساختيم و برايشان من و سلوي نازل كرديم بخوريد از اين چيزهاي پاكيزه كه بر شما روزي داده ايم و آنان به ما ستم نكردند بلكه به خودشان ستم مي كردند
ترجمه فولادوند
و آنان را به دوازده عشيره كه هر يك امّتى بودند تقسيم كرديم، و به موسى- وقتى قومش از او آب خواستند- وحى كرديم كه با عصايت بر آن تخته سنگ بزن. پس، از آن، دوازده چشمه جوشيد. هر گروهى آبشخور خود را بشناخت و ابر را بر فراز آنان سايبان كرديم، و گزانگبين و بلدرچين بر ايشان فرو فرستاديم. از چيزهاى پاكيزه‏اى كه روزيتان كرده‏ايم بخوريد. و بر ما ستم نكردند، ليكن بر خودشان ستم مى‏كردند.
...170

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۴:۲۴ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق اعداد مقدس قرآني،

تحقيق جايگاه عبادت و نقش آن در اماكن متبركه گرگان

تحقيق جايگاه عبادت و نقش آن در اماكن متبركه گرگان

تحقيق جايگاه عبادت و نقش آن در اماكن متبركه گرگان

فرمت فايل : doc

حجم : 886

صفحات : 20

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

جايگاه عبادت و نقش آن در اماكن متبركه استان گلستان (گرگان)

فهرست:
مقدمه
چكيده
مكان هاي متبركه در استان گلستان (گرگان)
امامزاده اسحاق ـ نور (گرگان)
خط كوفي
امامزاده روشن آباد
استفاده از آجر و عناصر گياهي
منشأ مساجد
مسجد جامع گرگان
نتيجه
منابع
عكس
------
مقدمه :
يكي از جايگاه هاي مهم عبادت در ترد ايرانيان ، مكان هاي اسلامي است كه مورد بررسي قرار مي گيرد و اين تحقيق برفراز آن است كه به توضيح در مورد مكان هاي ظريف و عبادي در استان گلستان (گرگان) بپردازد از تحقيقي كه به عمل آمده از سوي محققان و معماران و افرادي كه دستي در كار دارند مي توان دريافت كه مكان هاي مذهبي و عبادي از جمله امامزاده نور (اسحاق بن موسي  ابن جعفر) كه آرامگاهي است كه از قديم الايام مكاني برا تفريح و عبادت مردم به حساب مي آمد و امروزه هم ادامه دارد.
...
نتيجه :
در پايان از اين مقاله نتيجه اي كه به دست مي آيد اين است كه اماكن مذهبي از قديم نقش خاصي را در ميان مردم داشته و دارند و هيچ گاه نقش اين عبادتگاه ها كم رنگ نخواهد شد و همه روزه هم افراد مختلفي از جاي جاي اين كره خاكي به آنجا مشرف مي شوند و به عبادت و مناجات با پروردگار عالم مي پردازند كه اثرات معنوي آنها بسيار بسيار بالاست و اين اماكن متبركه در استان گلستان به خصوص شهرستان گرگان كم نيست و افراد مختلفي كه دوست دار اهل بيت و ائمه هستند از آنها ديدن مي فرمايند.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۳:۵۰ | پيشرو دانش
تحقيق جايگاه عبادت و نقش آن در اماكن متبركه گرگان،

مختصري از سنسورهاي توقف اضطراري

سنسورهاي توقف اضطراري

 محور Y,X اين گونه دستگاهها داراي ميله كشش است ميله كشش از بين يك بلبرينگ و يك فولي عبور كرده و گردش الكترموتور سبب مي‌شود كه فولي گردش كرده و چون فولي تحت نيروي مناسبي با ميله كشش در تماس است ايجاد يك حركت خطي نموده و محورها را بر روي راهنماهايشان جابجا مي‌نمايد اما حركت محور X و Y و همچنين محور Z محدود است يعني بستگي به طول محور دارد بنابراين پيش بيني شده است كه اگر اپراتور هنگام جابجايي محوها متوجه نشود كه محور به انتهاي كورس خود رسيده وسيله اي بايد موتور الكتريكي را از كار بيندازد اين وسيله عبارت است از قطعه هايي كه در ابتدا و انتهاي كورس روي بستر بالشتكها بسته شده و سنسوري كه روي خود محور و تجهيزات متحرك بسته شده است به محض برخورد با اين stop جريان موتو را قطع مي‌كند و باز پيش بيني شده كه اگر سنسور عمل نكند Stop هايي از جنس لاستيك در ابتدا و انتهاي كورس بعد از stop هاي سنسور الكتريكي روي محور و راهنما بسته مي‌شود تا سيستم را با قدرتي مطمئن نگه دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۸ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۱:۳۱ | پيشرو دانش
سنسورهاي توقف اضطراري،

اجزاي سازنده و استانداردهاي اسكرابر

اسكرابر SCRUBBER

اجزاء تشكيل دهنده اسكرابر

 1. بدنه استوانه اي
 2. مجموعه لوله هاي ورودي براي هدايت گاز به ته مخزن جهت تماس با مايع
 3. قسمت جداسازي اوليه
 4. جدا كننده نهايي Mist Extractor
 5. لوله خروجي
 6. تنظيم كننده جريان
 7. دستگاه هاي كنترل

استانداردهاي ساخت اسكرابر

 • · بدنه و كليه اتصالات : 1ASME VIII Div.
 • · لوله هاي تحت فشار : 8/31ANSI B
 • · پيچ و مهره : 2-2/18 B و 1-2/18 ANSIB
 • · واشرها Gaskets 20/19 ANSI B
 • · اتصالات Forged Connection و Socket Welding : 9/16ANSI B
 • · اتصالات Treaded Forged Connection : 11/16 ANSI B
 • · فلنج ها : 5/16ANSI B

ادامهـ مطلبـ
| ۶ تير ۱۳۹۷ | ۰۵:۰۱:۵۷ | پيشرو دانش
اسكرابر SCRUBBER، اجزاء تشكيل دهنده اسكرابر، استانداردهاي ساخت اسكرابر،

بررسي دانش اكتشافي بجاي منطق الگوريتمي

استفاده از دانش اكتشافي به جاي منطق الگوريتمي

در بسياري از تعاريف ارائه شده از نظامهاي خبره و هوشمند بر اين نكته تأكيد شده است كه  آنها از دانش اكتشافي (دانشي كه به نظر مي‌رسد بر مبناي تجارب عملي، درست عمل مي‌كنند)  به‌جاي منطق الگوريتمي استفاده مي‌نمايند. اين برنامه‌ها، اعمالي را فراتر از پردازش داده‌هاي حرفي و رقمي انجام مي‌دهند. دانش اكتشافي قواعدي تجربي هستند كه اغلب مورد استفادة متخصصان قرار مي‌گيرند. اين‌گونه قواعد، با قواعد الگوريتمي متفاوتند و مسيرهاي كوتاهي را براي يافتن راه حل مسائل مختلف ارائه مي‌دهند، و نسبت به قواعد الگوريتمي، به نيرو و زمان كمتري براي پردازش نياز دارند. قواعد اكتشافي را مي‌توان، در شرايطي كه قواعد الگوريتمي، ناشناخته يا نامناسب هستند، به كاربرد.  نمونه اي فرضي از يك منطق اكتشافي كه مي‌توان آن را در يك نظام بازيابي اطلاعات مورد استفاده قرار داد، در مثال زير نشان آمده است:

سند الف دربارة پرندگان است

اصطلاح طوطي،  در زير مجموعة اصطلاح كلان پرندگان قرار دارد

بنابر اين سند الف درباره طوطي نيز هست

    مثال فوق را ميتوان در فرايند بازيابي اطلاعات براي افزايش احتمال دسترسي كاربر به منابع مرتبط ديگر باز نياز اطلاعاتي او، مورد استفاده قرار داد. به اين ترتيب، كاربري كه به دنبال اطلاعاتي در مورد "طوطي" است، مي‌تواند به مدارك مرتبط كلانتر ديگر كه موضوع پرندگان و احتمالا طوطي را نيز در بر دارد، دست يابد.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۹:۳۵ | پيشرو دانش
دانش اكتشافي، منطق الگوريتمي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 56
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4050

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان