پيشرو دانش

تحقيق عوامل فردي اجتماعي سرقت و راه پيشگيري

تحقيق عوامل فردي اجتماعي سرقت و راه پيشگيري

تحقيق عوامل فردي اجتماعي سرقت و راه پيشگيري

فرمت فايل : doc

حجم : 61

صفحات : 55

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

سرقت، زمينه هاي فردي و اجتماعي و راهكارهاي پيشگيري از آن

هدف از انجام تحقيق حاضر شناسايي عوامل زمينه ساز و مرتبط با بروز سرقت مي‌باشد. ترديدي نيست كه براي پيشگيري ‌يا مبارزه با هر پديده‌اي ابتدا بايد خود آن و عوامل مربوطه را شناخت. درهمين راستا با انجام اين تحقيق گسترده برمبناي مصاحبه به مطالعه عوامل مرتبط با جرم سرقت بين مجرمين سرقت پرداخته تا گامي درجهت تحقق اهداف مذكور برداشته شود.
    فهرست مطالب
1.    چكيده 1
2.    فصل اول
3.    مقدمه  3
4.    بيان مسئله 3
5.    فصل دوم
6.    تعريف مغاهيم واصطلاحات 7
7.    چارچوب نظري وديدگاهها 7
8.    پيشينه تحقيق 8
9.    عوامل مرتبط با سرقت 9
10.    سرقت از ديدگاه اسلام 16
11.    فصل سوم
12.    روش تحقيق 22
13.    ابزار تحقيق 22
14.    جامعه ونمونه آماري  22
15.    يافته هاي پژوهش 23
16.    ارائه يافته هاي تحقيق ونتيجه گيري 24
17.    منابع ومواخذ 50
18.    ضمائم (پرسشنامه كه توسط خود محقق بايد ساخته شود)
---------------
روش تحقيق:
پژوهش حاضر كه در پي بررسي علل بروز جرم سرقت و بررسي ويژگيهاي شخصيتي – اجتمائي و خانوادگي مجرمين سارق زندانهاي كارون و سپيدار اهواز است، با استفاده از يك پرسشنامه يِ خود محقق ساخته بر روي 174نفر از مددجويانِ جرم سرقت در زندانهاي فوق و بصورت مصاحبه ي رودررو به اجرا درآمد و پس از اجرا، با استخراج و تجزيه و تحليل يافته ها نتايج آن در اين نوشتار ارائه شده است. پيش از هر چيز بايد افزود كه افزون بر پرسشنامه هاي مربوط به بررسي علل بروز جرم سرقت ويژگي هاي مردم شناسانه ي اين افراد نيز به همراه تحقيق تهيه گرديد كه به پاسخ هاي بدست آمده از آن در جداول يافته هاي پژوهش به آنها اشاره مي كنيم.

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۲۴ | پيشرو دانش
تحقيق عوامل سرقت و راه پيشگيري،

تحقيق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تحقيق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تحقيق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

فرمت فايل : doc

حجم : 109

صفحات : 58

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

زنان و اشتغال

چكيده
در اين تحقيق مطالعاتي در مورد زنان و كار و اينكه چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پيشرفت آنها مي شود و همچنين منافعي كه زنان شاغل را در بر مي گيرد و راهكارهايي براي بهتر شدن سطح فعاليت و كاربري زنان و بررسي علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعيت كاري و شرايط مناسب تري براي زنان تهيه شده است .
فهرست مطالب :
بيان مسئله پژوهش  
اهميت و ضرورت موضوع     
اهداف پژوهش    
فرضيه ها   
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش
مقدمه
كار و شغل
تاريخچه اشتغال زنان در ايران
تاريخچه قانونگذاري درباره كارگران زن در ايران
تاريخچه اشتغال زنان سطح بين المللي
دوره هاي صنعتي و زنان
نـگاهي به ورود زنان به بخش توليد
زنان و توسعه
روان شناسي اجتماعي اشتغال زن
زن و خدمت اجتما عي
زن و مسائل اجتماعي معاصر
زنان و توسعه اقتصادي (نقش اقتصادي زنان)
استقلال اقتصادي زنان
دلايلي كه زنان در توسعه اقتصادي- اجتماعي نقش ارزنده تري خواهند داشت
زنان و فعاليت اتحاديه اي
شرا يط كار زنان
درآمد كار زنان
زنان و كار
كار زنان در داخل خانه
كار زنان در خارج خانه
زيان كار زنان
بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغا ل
تفاوت در دستمزدها : كارآيي يا تعصب؟
وقت بيشتر و پول كمتر : بي عدالتي در كار زنان
لزوم كار براي زن
ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسانتر ، بهتر و شادتر مي كند
كيفيت زندگي شغلي و رضايت از كار
موانع پيش روي زنان
عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني)
راه كار
وضع فعاليت زنان در كل كشور
منابع و مآخذ
------------
اهداف پژوهش
1-آيا تحصيلات در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
2-آيا سن در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
3-آيا انگيزه مادي كسب ثروت در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
4-آيا انگيزه خدمت به جامعه در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
5-آيا كسب موقعيت اجتماعي در تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
6-آيا انگيزه خانوادگي در رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .
7-آيا انگيزه استقلال مالي در ميزان گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .
8-آيا وجود فرصتهاي شغلي در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .
9-آيا كار در خانه در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۵۳ | پيشرو دانش
تحقيق زنان و اشتغال،

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 136

صفحات : 88

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اهداف
با توجه به اينكه هدف كلي در اين تحقيق ،مطالعه مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني مورد نظر است .اما  افزون بر آن ،هدفهاي ديگري را مي توان براي اين تحقيق يادآور شد .
- هدفهاي بنيادي
1. مطالعه موضوع مشاركت سياسي زنان ؛
2.مطالعه مجمل نوشته هاي مشاركت سياسي؛
- هدفهاي كاربردي
1.افزايش سطح  اطلاع وآگاهي جامعه زنان و مردان نسبت به موضوع مشاركت سياسي زنان در ايران در دو دوره مد نظر
2. افزايش اطلاعات به منظور بهبود كيفيت مشاركت سياسي زنان
فرضيه ها
فرضيه اصلي ؛ نظام جمهوري اسلامي به نسبت نظام شاهنشاهي پهلوي دوم مشاركت سياسي زنان را افزايش داده است .
 فرضيه وابسته ؛ظهور و بروز انقلاب اسلامي يكي از عوامل اصلي حضور زنان در عرصه هاي سياسي است.
فرضيه رقيب ؛ موانع مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي به نسبت قبل افزايش يافته است    
تدوين اين فرضيه ها  بر گرفته از يك سري پيش فرضهايي است كه در اينجا به آن اشاره مي كنيم؛
1.ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ تاريخي بي سابقه و در هر دو بعد حكومت ديني و جمهوري مبتني بر حاكميت مردم داراي خصوصيات نوين است . مشروعيت نظام سياسي تركيبي از مشروعيت ديني و مشروعيت نظام پارلماني با انتخابات منظم است
2. مشاركت سياسي به عنوان «رفتاري كه اثر مي گذارد و يا قصد تاثير گذاري بر نتايج حكومتي را دارد » به كار خواهد رفت .
3. مشاركت سياسي به عنوان مفهومي است كه در خود مجموعه اي از اعمال و رفتار ها را در بر دارد . شكل، ماهيت، گستره و ميزان اعمال مشاركتي در تعامل با فرهنگ سياسي از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است .
4.مشاركت سياسي زنان در حالي كه تابعي از نظام كلي مشاركت سياسي جامعه است ،متاثر از مجموعه عوامل خواص فرهنگي ،اجتماعي،اقتصادي و سياسي مي باشد . از جمله ارزش سياست به عنوان عرصه ي مردان ،فقدان اگاهي سياسي ، وابستگي اقتصادي و ساختار پدر سالارانه ي جوامع و.......است .
5 .از انجا كه اختلاف بين اقشار مختلف زنان از نظر ميزان سواد ،وضعيت اقتصادي واجتماعي وآگاهي سياسي وجود دارد و از طرفي ،به دليل كلي دوري زنان از سياست خضور كمي وكيفي انها در نهاد هاي حكومتي نيز جلوه اي از مشاركت سياسي آنها است.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق مشاركت سياسي زنان،

تحقيق اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

تحقيق اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

تحقيق اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

فرمت فايل : doc

حجم : 51

صفحات : 53

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

اثرات آتشفشان ها بر محيط زيست

اهميت و اهداف تحقيق
امروزه با پيشرفت روز افزون علم و فناوري و كاربرد آن در زمينه هاي جغرافيايي ، هنوز هم ديدگاههاي بسياري هستند كه با شنيدن نام آتشفشان و يا فوران يك آتشفشان ، به ياد زيانها و آسيب هاي بسيار و غير قابل جبران مي افتند . عده اي نيز مي پندارند كه فوران يك آتشفشان فقط و فقط به محيط زيست زيان و ضرر مي رساند و از علايم يك آتشفشان ، فقط گدازه و مواد جامد خروجي را مي شناسند ؛ آنها از اهميت و زيان گازهاي خروجي آتشفشان ها بي اطلاع اند و مي پندارند هيچ راهي براي جلوگيري از فوران آتشفشان ها و يا كاهش زيانهاي وارده در دست نيست .
چندي است كه اقليم شناسان جغرافيايي و دانشمندان علوم محيط زيست با همكاري يكديگر به تصحيح نظريه هاي نادرست پرداخته اند ، آنان با مطرح كردن اين موضوع كه همواره بهترين زمينهاي حاصلخيز براي كشاورزي در دامنه آتشفشان هايي  است كه در طول عمر خود حداقل يكبار دستخوش فوران و فعاليت شده اند ، بيان مي دارند كه آتشفشان در كنار زيان هايي كه به بار مي آورد ، فوايد بسياري نيز دارد.
 شايد مهمترين كمك فرايند هاي آتشفشاني اين باشد كه پنجره اي به درون زمين باز كرده و نحوه عملكرد بعضي از فرايند هاي دروني  اين كره را براي ما روشن ساخته است ( صداقت – دانشور – حسيني – مدني – هاشمي،70:1387 ) . و اما زيانهاي آتشفشان :
چندي است دانشمندان و كارشناسان محيط زيست درصدد كاهش خسارتها و تلفات حاصل از فعاليت آتشفشان ها هستند ؛از اين رو با روشهايي از جمله : انحراف مواد مذاب با انفجار و يا احداث موانع ، خنك كردن جبهه هاي مواد مذاب با انفجار و با احداث موانع ، خنك كردن جبهه هاي مواد مذاب با آب و راهكارهايي از اين قبيل ، ميزان خسارتهاي وارده را تا حدود چشمگيري كاهش داده اند ، بطوريكه در سال 1991 دانشمندان در پيش بيني فوران پيناتوبو موفق شدند  كه چگونگي دستيابي به اين موفقيت در حيطه كار اين تحقيق نيست و ما از بازگو  كردن آن مي پردازيم .

در اين تحقيق به معرفي

زيانها  و اثرات سوء آتشفشان ها بر محيط زيست

راهكارهاي موجود براي جلوگيري و كاهش خسارات آتشفشان در محيط زيست

فوايد يك آتشفشان و تاثيرات مثبت آن بر محيط زيست

پرداخته ايم .

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۱۶ | پيشرو دانش
،

مقاله تناسبات در معماري مسكوني ايران

مقاله تناسبات در معماري مسكوني ايران

مقاله تناسبات در معماري مسكوني ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 1094

صفحات : 45

گروه : معماري

توضيحات محصول :

تناسبات در معماري مسكوني ايران

چكيده:
در اين مقاله ابتدا با تعاريف، انواع و كاربردهاي مقياس آشنا مي شويم. در ادامه عناصر و اصول كلاسيك معماري ايران را بررسي مي كنيم. سپس پيرامون تناسبات طلايي و انساني در معماري صحبت مي كنيم و پيمون در ايران و كن در ژاپن را معرفي مي كنيم، همچنين با لوكوربوزيه و سبك كارش آشنا مي شويم و در پايان گذري بر تاريخ معماري و شهرسازي ايران داريم.
نتيجه گيري
با نگرشي بر ساير سبكها و مكاتب معماري، معماري منفجر شده دوران نهضت (Modernism) بدون هويت و بدون گذشته تاريخي و ريشه فرهنگي قادر نيست كه پاسخگوي باور هاي فرهنگي اين مرز و بوم باشد و همچنين ناساختارها و ضد ساختار گونه ديكانستراكتيويستها ( Deconstraction ) براي جامعه پايبند به سنتها و ميراث فرهنگي، قابل درك نيست چون هنر معماري اصيل كشورمان هيچگاه با پرخشگري نسل عصيانزده قرن حاضر همراه نشده و متانت و سنگيني بيان خود را حفظ كرده است.
پس ضرويست كه معماران اين عصر با شناخت، پالايش و بهره گيري مناسب از محاسنات ساير مكاتب و سبك هاي معماري و عجين نمودن آنها با فرهنگ خودي (نه مقلدانه)، معماري ايران را كه همواره مورد توجه بوده احياء نموده و در اين برهه از زمان، معماري اصيل ايراني را تجلي نمايند...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۵۷ | پيشرو دانش
مقاله تناسبات معماري مسكوني ايران،

دانلود تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان

تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان

تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 52

صفحات : 114

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

خلاقيت در نقاشي كودكان

چكيده
در اين تحقيق به بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان 6-3 در تهران پرداخت شده و براي اين تحقيق كه شامل 5 فصل است از نقاشي كودكان و مصاحبه با آنها و علاوه بر آن از مطالعات و تحقيقات كتابخانه‌اي و استفاده از منابع موجود استفاده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1-    مقدمه
1-2-    بيان مسئله
1-3-    اهميت عملي و نظري پژوهش
1-4-    فرضيه‌هاي تحقيق
1-5-    هدفهاي تحقيق
فصل دوم
2-1- وابستگي من و تكامل كودكان
2-2- بررسي سير تكامل نقاشي كودكان
2-3- موضوع نقاشي كودك
2-4- نقاشي خانواده
2-5- زيبايي شناسي و تاثيرات رواني رنگها
فصل سوم
3-1- تعريف مفاهيم
3-2- روش تحقيق
فصل چهارم
4-1- يافته‌هاي تحقيق
4-2- نقاشيهاي كودكان
فصل پنجم
5-1- تجزيه و تحليل يافته‌ها
5-2- نتيجه‌گيري
منابع و مأخذ
--------
نتيجه گيري:
نقاشي كودكان يك پيام است، آنچه را كه او نمي تواند به لفظ در آورد به ما انتقال مي دهد بررسي و درك «زمان» نقاشي اطلاعات ارزنده اي در اختيار والدين، مربيان، روانشناسان و همه كساني مي گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند.
كودك همه مسائل زندگي خود را به واسطه نقاشي به تجربه در مي آورد و خود را مي آزمايد و سن خويشتن را بنا مي كند. خطوط ترسيمي، انعكاسي از دنياي زيباي او هستند و نقاشي به تنهايي به منزله جهاني است كه به موازات افزايش هوشياري و دگرگوني هاي كودك معقول مي گردد.
كودكان به نقاشي علاقه فراواني دارند و به وسيله كاغذ، مداد و رنگ زيباي اطراف خود را تصوير مي كنند و درباره آن سخن مي گويند و آثارشان روشنگر تضادها، غم و شادي و دهها موضوع ديگر از شرايط محيطي و شناخت اجتماعي آنهاست. نخستين تماس كودك با دنياي خارج اغلب از راه مشاهده صورت مي گيرد. اولين تصوير او نيز از زيباي خارج به صورت خط خطي شكل مي گيرد.
...

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق بررسي خلاقيت در نقاشي كودكان،

تحقيق مقايسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غيرفعال سالمند

تحقيق مقايسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غيرفعال سالمند

تحقيق مقايسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غيرفعال سالمند

فرمت فايل : doc

حجم : 724

صفحات : 100

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه سلامت روان زنان فعال با غيرفعال سالمند

جامعترين تحقيق در اينخصوص
فايل ورد
پاورقي و رفرنس دهي دقيق . منابع پاياني
با جداول و نمودارها و اشكال كامل

فصل 1
اهداف تحقيق
الف) هدف كلي تحقيق
مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد
ب) اهداف اختصاصي
1- توصيف آماري منتخبي از مشخصات فردي زنان سالمند فعال و غير فعال
2ـ آگاهي از سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال
3ـ مقايسه بعد جسماني سلامت رواني در زنان سالمند فعال و غيرفعال
4ـ مقايسه بعد اضطراب و اختلال خواب در زنان سالمند فعال و غيرفعال
5ـ مقايسه بعد كاركرد اجتماعي سلامت رواني در زنان سالمند فعال و غيرفعال
6ـ مقايسه بعد افسردگي سلامت رواني در زنان سالمند فعال و غيرفعال
7ـ مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال از نظر وضعيت تأهل
8ـ مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال از نظر ميزان مشاركت ورزشي
فصل 2
در اين فصل محقق در پي آن است پژوهش, مطالعات و تجربيات گذشتگان را در اين زمينه مورد بررسي قرار دهد..با توجه  به گستردگي مطالب جمع آوري شده، تنها به آن دسته از پژوهش هايي كه به طور مستقيم با موضوع اين مطالعه مرتبط هستند اشاره مي كنيم. از اين رو مطالبي كه در اين فصل ارائه خواهند شد، به موضوعات سلامت روان، ورزش و فعاليت بدني، سالمندي و همچنين تحقيقات انجام شده در اين زمينه اشاره خواهد داشت.
فصل 3
در اين فصل به روش پژوهش و متغيرهاي تحت بررسي پرداخته خواهد شد. در ادامه به تعريف جامعه آماري تحت بررسي ، نمونه آماري، حجم نمونه و روش جمع آوري اطلاعات،  ابزار و روش اندازه گيري مورد بررسي قرار خواهند گرفت . در انتهاي فصل نيز به روش هاي آماري مورد استفاده وملاحظات اخلاقي اشاره خواهد شد.
فصل 4
در اين فصل به توصيف و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها مي پردازيم . از آن جايي كه هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود مي‌باشد و رسيدن به آن اهداف مي‌تواند موضوع پژوهش را توجيه نمايد لذا انجام پژوهش، تجزيه و تحليل آماري و بررسي يافته‌هاي محققان و پژوهشگران را به سوي شناخت بهتر هدايت و زمينه را براي پژوهش‌هاي بعدي آماده مي‌سازد.
فصل 5
دراين فصل نخست خلاصه اي از پژوهش و سپس يافته هاي بدست آمده از اين پژوهش ذكر مي شود در بخش بعدي اين فصل به بحث و نتيجه گيري درخصوص يافته هاي پژوهش مي پردازيم .
در پايان اين فصل پيشنهادات برخواسته از پژوهش و پيشنهادات لازم براي انجام پژوهش هاي بعدي ارائه مي شود

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۲۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق مقايسه تحول شناختي كودكان عقب مانده ذهني و عادي

تحقيق مقايسه تحول شناختي كودكان عقب مانده ذهني و عادي

تحقيق مقايسه تحول شناختي كودكان عقب مانده ذهني و عادي

فرمت فايل : doc

حجم : 44459

صفحات : 113

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه تحول شناختي كودكان عقب مانده ذهني و عادي

فهرست مطالب
چكيده  .1
فصل اول
مقدمه  .2
بيان مساله  4
اهميت و ضرورت تحقيق 6
متغير هاي تحقيق  7
اهداف تحقيق  10
فصل دوم  
مقدمه 11
تاريخچه  12
نامگذاري ، تعريف و طبقه بندي كودكان عقب مانده ذهني  14
مراحل در رشد شناختي از ديدگاه پياژه 15
تعاريف متداول عقب ماندگي  17
عوامل روانشناختي در عقب ماندگي ذهني  18
اصول كلي رشد و تحول روانشناختي  19
جباريت اجتماعي فرهنگي  19
رويكردي پويا در رشد و تحول روانشناختي 20
نظريه هاي فرهنگي – بافتي  22
نظريه تكاملي رواني – اجتماعي اريك اريكسون 23
نظريه آرنولد گزل 24
نظريه جي . استانلي هال 25
نظريات پياژه 26
دوره هاي عمومي رشد از ديدگاه پياژه 27
ارزيابي نظريات پياژه 30
علل عقب ماندگي ذهني  32
تاريخچه پزشكي  33
طبقه بندي عقب ماندگي ذهني  34
گروه بندي روانشناسان  34
گروه بندي روانپزشكان 37
گروه بندي عقب ماندگان ذهني از نظر آموزشي و تربيتي و درماني 38
طبقه بندي در DSM-III-R 40
طبقه بندي در DSM-IV 40
تعريف رشد  41
ديدگاه هايي درباره هوش  42
پيشگيري از بروز عقب ماندگي  44
فصل سوم
طرح تحقيق  45
جامعه آماري 45
گروه نمونه  45
روش نمونه گيري  45
ابزار تحقيق  46
روش اجرا 48
روش نمره گذاري  49
روش آماري تجزيه و تحليل داده ها  53
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري  53
تجزيه و تحليل داده ها (آزمون گودايناف )  53
اطلاعات توصيفي (آزمون گودايناف )  55
جدول اطلاعات توصيفي (آزمون گودايناف )  66
تجزيه و تحليل داده ها(آزمون بندر )  72
اطلاعات توصيفي (آزمون بندر )  74
جدول اطلاعات توصيفي (آزمون بندر )  84
بررسي رابطه بين آزمون گودايناف و بندر  89
تفسير كلي  96
فصل پنجم
خلاصه تحقيق   97
 يافته هاي تحقيق  99
سخن آخر  100
منابع 102
--------
پژوهش حاضر به منظور مقايسه تحول شناختي بين كودكان عقب مانده ذهني و عادي 7 تا 11 ساله در شهر تهران در سال تحصيلي 84-83 انجام گرفته است .

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۰۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق اوقات فراغت كاركنان زندان اوين

تحقيق اوقات فراغت كاركنان زندان اوين

تحقيق اوقات فراغت كاركنان زندان اوين

فرمت فايل : pdf

حجم : 218

صفحات : 45

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نحوه گذراندن اوغات فراغت كاركنان زندان اوين

فهرست مطالب:

پيشگفتار
مقدمه
فصل اول
تعريف فراغت اوقات
علت و اهميت انتخاب موضوع
اهداف تحقيق
تعاريف تحقيق
فصل دوم
مفهوم اوقات فراغت
ميزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت
فصل سوم
ابزار گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
نحوه تدوين پرسشنامه
فصل چهارم
تجزيه و تحليل توصيفي اطلاعات
معايب و كمبودهاي امكانات و تاسيسات مكانهاي فراغت
پيشنهادات تحقيق (پيشنهادات پرسنل زندان اوين)
منابع و مآخذ

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۴۶ | پيشرو دانش
اوقات فراغت كاركنان زندان اوين،

دانلود تحقيق سقف هاي سبك

پاورپوينت بررسي سقف هاي سبك

پاورپوينت بررسي سقف هاي سبك

فرمت فايل : pptx

حجم : 3703

صفحات : 155

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت بررسي سقف هاي سبك

تعداد اسلايد: 155 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان بررسي سقف هاي سبك مي باشد كه در حجم 155 اسلايد همراه با تصاوير زيبا تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

سقف تيرچه و بلوك

اجزاي تشكيل دهنده سقف تيرچه و بلوك

تيرچه                                      

تيرچه خرپايي

تيرچه پيش‌تنيده

تيرچه پيش‌تنيده

دال‌هاي نيم پيش‌ساخته

بلوك

ميلگرد حرارتي

ميلگردهاي ممان منفي

ميلگردهاي محل بازشوها

ميلگردهاي محل بازشوها

ميلگردهاي آويز سقف كاذب

بيم (ريپ) عرضي

انواع تكيه‌گاه تيرچه‌ها در سقف تيرچه و بلوك

بر روي ديوار حمال

در داخل پوتر بتني

در داخل پل‌هاي لانه زنبوري

بتن ريزي روي سقف تيرچه و بلوك

زمان جمع‌آوري جك‌هاي نگه‌دارنده

نكات اجرايي سقف تيرچه و بلوك

مزايا و معايب سقف تيرچه و بلوك نسبت به سقف طاق ضربي

جزييات اجرايي

سقف كروميت

تاريخچه سقف كروميت

اجزاي تشكيل دهنده سقف كروميت

تيرچه فولادي با جان باز

تيرچه فولادي با جان باز

كلاف عرضي

اجراي كلاف عرضي

اجراي كلاف عرضي به صورت پيش ساخته

اجراي كلاف عرضي به صورت درجا

بتن پوششي درجا

اتصال تيرچه‌ها به تكيه‌گاه

تكيه‌گاه با مصالح بنايي و بتن

تكيه‌گاه فولادي

مزاياي سقف كرميت

انواع سقف كرميت

سقف تيرچه و بلوك كرميت

سقف كامپوزيت كرميت

مزاياي سقف كامپوزيت كرميت

سقف پليمري كرميت

الزامات ابعادي بلوك‌هاي پلي استايرن

سقف ضربي كرميت

سقف كامپوزيت

روش اجراي سقف كامپوزيت بر روي سازه‌هاي فولادي

قالب بندي

آرماتوربندي

قالب برداري

سقف فضايي

تعريف سازه فضايي

تاريخچه سقف فضايي

سقف زنبوره‌اي نوعي سازه فضايي

شيوه ساخت

اتصالات قاب‌هاي فضايي

پوشش سقف‌هاي زنبوره‌اي

سقف‌هاي كاذب

تعريف سقف كاذب

زيرسازي سقف كاذب

انواع سقف‌هاي كاذب رايج در ايران

سقف كاذب رابيتس

روش اجراي زيرسازي به كمك نبشي و سپري

سقف كاذب آكوستيكي

سقف كاذب پيش ساخته گچي

سقف كاذب پيش ساخته گچي

روش اجراي سقف پوش گچي

سقف كاذب آلومينيمي ‌(دامپا يا لمبه‌اي)

محل تعبيه آويز در سقف‌ها

اتصال آويز در سقف طاق ضربي

اتصال آويز در سقف بتني

اتصال آويز در تيرچه بلوك

منابع

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۹:۲۷ | پيشرو دانش
پاورپوينت سقف هاي سبك، تحقيق سقف سبك،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان