پيشرو دانش

تحقيق نظريه قرار اجتماعي از ديدگاههاي مختلف و نظريات انديشمندان

تحقيق نظريه قرار اجتماعي از ديدگاههاي مختلف و نظريات انديشمندان

تحقيق نظريه قرار اجتماعي از ديدگاههاي مختلف و نظريات انديشمندان

فرمت فايل : doc

حجم : 38

صفحات : 48

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

نظريه قرار اجتماعي از ديدگاههاي مختلف و نظريات انديشمندان

نظريه قرار اجتماعي

نظريۀ قرار اجتماعي  كه زماني بر انديشۀ سياسي اروپا مسلط بود، در نظريۀ جديد سياسي نقش مهمي بازي كرده است. بنياد اين نظريه بر اين فرضيه نهاده شده است كه پيش از تكوين دولت، انسان در «وضع طبيعي» (state of nature )زندگي مي كرد. « وضع طبيعي» را عده اي حالتي پيش از اجتماع شدن و برخي ديگر پيش از سياسي شدن مي دانند ولي هر چه بوده باشد، وضعي پيش از پيدايش نهاد حكومت است. وضع طبيعي جامعه اي سازمان يافته نبود و در آن هيچ قدرت سياسي وجود نداشت تا قوانين و مقرارتي را وضع كند و به اجرا گذارد. تنها به اصطلاح « قانون طبيعي» تنظيم كنندۀ طرز رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگي خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاري اطاعت و پيروي مي كرد كه مي انديشيد براي پيروي كردن مناسب است.
...
اين نظريه را از سه جنبۀ متفاوت ، يعني تاريخي، حقوقي و فلسفي مورد انتقاد قرار داده اند.
ديدگاه تاريخي. برخي از استدلالهاي تاريخي براي رد نظريۀ قرار اجتماعي بدين قرار است.
1.    گفته شده است كه نظريۀ قراراجتماعي، از لحاظ تاريخي  قابل دفاع نيست . در تاريخ بشر هيچ نشاني از مرحله اي كه در آن گروهي يا مردمي بدون سازمان اجتماعي زندگي كرده باشند وجود ندارد . مردم نشاسان داده اند كه مردمان بدوي نيز در نوعي نظام داراي مقرارت زندگي مي كردند و با شيوه هاي مرسوم رفتار اجتماعي هماهنگي داشتند . جاي ترديد است كه آيا انسان مورد نظر جانبداران نظريۀ قرار اجتماعي آيا اصلاً در روي كرۀ زمين زندگي مي كرده است؟
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۴۳ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله نظريه نو واقع گرايي

مقاله نظريه نو واقع گرايي

مقاله نظريه نو واقع گرايي

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 15

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نظريه نو واقع گرايي

كنت والتس : (والتز) پدر نظريه نو واقع گرايي است.
كنت والتز با تاكيد بر ضرورت نظريه پردازي براي جمع آوري اطلاعات و توضيح حوادث بين المللي معتقد است كه عصاره هر نظريه بايد بر پيوند بين مفاهيم و متغيرهاي جوهري روابط در صحنه واقعي بين الملل استوار باشد. والتز تصريح مي كند كه بدون مفاهيم نظري، جمع آوري استقرائي اطلاعات، ما را به توصيفي آن هم گاه ناصحيح از واقعيات رهنمون خواهد كرد.
...

ارزيابي نظريه نو واقع گرايي

نظريه نو واقع گرايي يا واقع گرايي ساختاري به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است: از سوي افرادي چون كوهين، روگي واشلي. به نظر كوهين اصولاً نو واقع گرايي صرفاً بازسازي نظريه واقع گرايي است و ديد جديدي ارائه نمي دهد. از نظر ايشان اولين انتقاد به اين نظريه نتوانسته است كه وضعيت تغيير ائتلاف ها را با دقت بيان كند. دومين انتقاد: او سه مفروضه اين نظريه را زير سوال مي برد براي وي پذيرفتني نيست كه نظريه‏اي ساختارگرا از تغيير و تحول قدرت مبحث كند.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۲۵ | پيشرو دانش
مقاله نظريه نو واقع گرايي،

دانلود مقاله نقش زن در تمدن ايراني اسلامي

مقاله نقش زن در تمدن ايراني اسلامي

مقاله نقش زن در تمدن ايراني اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 33

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

نقش تاريخي زن در تمدن ايراني اسلامي

فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
محتواي مقصد و منظور فرهنگي انقلاب
عاشورا؛ پيامي‌ به‌ بانوان‌
مشاركت‌ زنان‌ در جهاد
زن در باستان
ام الفارسيه
رابعه اصفهاني
وركانيه
عقيلي
عفيفه
تاج النساء
بانوان اصفهان از قرن پنجم تا هفتم
سخن آخر
چكيده
منابع و مآخذ
-----------
شايد بارزترين حقيقتي كه بتوان درباره انديشه اسلامي معاصر در مسائل زنان گزارش كرد، آن است كه اين نگرش دگرگون يا بازسازي نمي‌شود و به صورتي در نمي‌ايد كه زنان آن را بپذيرند و با آن هم راي و موافق باشند، مگر اينكه خود بانوان براي دگرگوني و نوانديشي در زمينه‌هاي معرفتي و علمي نقش داشته و سهيم باشند.
حال پرسش آن است كه ايا بانوان توانسته‌اند نوانديشي اسلامي در مسائل زنان،نقش داشته باشند؟ اگر به بررسي ميزان سهم و نقش فكري و فرهنگ زنان در  زمينه‌ها و بسترهاي مربوط به آنان بپردازيم، حتماً بدين سؤال مي‌رسيم و باز خواهيم پرسيد: ايا اين فعاليت‌ها پيشروانه بوده و رنگ و بوي پيشرفت دارد، يا عقبگرد بوده و پسرو شمرده مي‌شود، يا اينكه مردّد است؟!
آنچه در  اين باره به شكل اساسي بدان مي‌پردازيم، نگرش زنان و ارزيابي آنان از فعاليت‌هاي فرهنگي و فكري در اين زمينه است.
البته مقصود از اين گفتار و مقاله، منحصر كردن فعاليت‌هاي زناان در قضايا و امور مربوط به خود نيست و نيز مقصود آن نيست كه بانوان جز درمسائل متعلق به خويش، آگاهي و تخصص ندارند (اين پندار را بانوان نپذيرفته و رد مي‌كنند و درحق خود ناروا مي‌شمرند) بلكه مقصود آن است كه زنان، به مسائل خويش آگاه‌تر و نزديك‌ترند،
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۰۹ | پيشرو دانش
مقاله نقش زن در تمدن ايراني اسلامي،

مقاله علل بزهكاري نوجوانان و نقش خانواده در بزهكاري فرزندان

مقاله علل بزهكاري نوجوانان و نقش خانواده در بزهكاري فرزندان

مقاله علل بزهكاري نوجوانان و نقش خانواده در بزهكاري فرزندان

فرمت فايل : pdf

حجم : 64

صفحات : 45

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

علل بزهكاري و نقش خانواده در بزهكاري فرزندان و نوجوانان

نقش خانواده در بزهكاري فرزندان

نقش خانواده:
تصوير يك زندگي…
مكانيسم هاي دفاعي
علل‌ و عوامل‌ موثر در برهكاري‌:
نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌:
علتهاي‌ ديگر بزهكاري‌
پيشگيري‌ و بازداري‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ در مقابل‌ بزهكاري‌:
ريشه يابي بزهكاري اطفال و نوجوانان
تعريف طفل بزهكار:
آمار و ارقام مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان:
عوامل موثر در بزهكاري اطفال و نوجوانان:
عوامل اجتماعي:
عوامل اقتصادي:
نقش دوستان و همسالان:
عوامل روانشناختي:
علت هاي ديگر بزهكاري:
منابع
--------------
خانوده كوچكترين واحد اجتماعي است كه بوسيله ازدواج زن و مرد تشكيل مي شود و با تولد فرزندان تكامل مي‌يابد.
اهميت زندگي خانوادگي براي كودكان به مراتب از افراد بالغ بيشتر است. چراكه در اينجا است كه كودك اولين تجربيات خود را در زيستن با ديگران مي آموزد. در محيط خانواده است كه پايه رشد و فعاليت هاي آينده كودك گذاشته ميشود.
اينكه در روابط ما با سايرين عشق و محبت حكمفرما است يا خصومت و نفرت، تا حد بسيار زيادي به تربيت خانوادگي بستگي دارد.
اصولا كليه رفتارهاي دوران نوجواني، جواني و بالاتر، چه اجتماعي باشد ويا ضد اجتماعي، در نتيجه تجربيات گذشته به وجود مي آيد و با توجه به اين تجربيات است كه ميتوان اين حالات و رفتارها را توجيه كرد.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۵۶ | پيشرو دانش
،

تحقيق ابعاد تفكر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقيت دانش آموزان

تحقيق ابعاد تفكر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقيت دانش آموزان

تحقيق ابعاد تفكر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقيت دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 89

صفحات : 23

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

ابعاد تفكر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقيت دانش آموزان

چكيده
مقدمه
مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق
ويژگيهاي شخصيتي افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقيت و تاثير آن بر محتواي كتب درسي
رابطه هوش و خلاقيت
عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند
نقش معلم در پرورش خلاقيت                                  
راههاي ايجاد و پرورش خلاقيت
راههاي ايجاد و پرورش خلاقيت دردانش آموزان
نتايج نظرسنجي از تعدادي معلمان در زمينه خلاقيت
نتيجه گيري
منابع و معاخذ
---------
  در اين مقاله به بررسي خلاقيت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق ، ويژگيهاي افراد خلاق ، عوامل موثر در خلاقيت ، نقش معلم در پرورش خلاقيت راه هاي ايجاد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان، مي پردازيم.
...

نقش معلم در پرورش خلاقيت

پال تورنس (1985) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه خصوصيات مربي و شيوه‌هاي آموزش وي مي‌تواند به افزايش تفكر خلاق بيانجامد. مربياني كه از شيوه كودك ـ محور در آموزش خود استفاده مي‌كنند، كودكان را نسبت به محركات محيطي پيرامون حساس مي‌نمايند. از تأكيد بر الگوهاي قالبي اجتناب مي‌ورزند و كلاس را چنان سازماندهي مي‌نمايند كه محيطي تنوع و خلاق ايجاد شود. در نتيجه اين روش موجب افزايش و رشد خلاقيت در كودكان مي‌شود. بررسي انجام شده نشان مي‌دهد معلماني كه خودخواهان تغيير در روشهاي تدريس روزانه‌شان هستند، توان يادگيري آفرينندگي را دارند. راهكارهاي آموزشي خلاقيت، محيطي انباشته از كنجكاوي و تنوع مي‌آفريند. «وايتهد» معتقد است كه شغل معلمي بايد از يك «قاطعيت ويژه» برخوردار باشد و معلمان موفق بايد بدقت بدانند كه شاگردانشان به يادگيري چه مطالبي نياز دارند.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۴۱ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله نقش مشاوره شغلي در رضايت شغلي

مقاله نقش مشاوره شغلي در رضايت شغلي

مقاله نقش مشاوره شغلي در رضايت شغلي

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 36

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در رضايت شغلي

مقاله حاضر به بررسي عوامل مؤثر در راهنمايي و مشاوره شغلي مي پردازد و نقش آن را در ايجاد رضايت شغلي افراد بررسي مي‌نمايد.
كلمات كليدي : راهنمايي شغلي، اطلاعات شغلي، مشاوره، رضايت شغلي
براي اينكه افراد در محيط كاري از رضايت شغلي برخوردار باشند بايد اقداماتي را انجام داد هرچند اكثر اين اقدامات مربوط به زماني است كه فرد شغل را انتخاب نموده است اما راهنمايي و مشاوره شغلي قبل از اشتغال مي تواند به عنوان يك عامل كليدي محسوب شود چرا كه تطابق ويژگيهاي شغلي با خصوصيات فرد اهميت بسيار دارد .بنابراين براي انجام يك مشاوره موفق بايد 2 عامل اساسي را در نظر گرفت :
1-    شناخت خصوصيات و ويژگيهاي روحي , رواني , جسمي , علايق , استعداد هاي تحصيلي و هوش فرد جوياي كار .
2-    تطابق ويژگيهاي فوق با شغل يا مشاغل , به نحويكه بيشترين همخواني را داشته باشد .
اين وظيفه برعهده مشاورين مي باشد و ضرورت دارد تا در سه مرحله انجام بگيرد :
1-    مشاوره در دوران تحصيلات راهنمايي و متوسطه به طوريكه  دانش آموز با توجه به استعداد و علاقه در رشته تحصيلي مناسبي به تحصيل بپردازد و با توجه به مشاوره تحصيلي به ادامه تحصيل در دانشگاه يا آموزشگاههاي فني , هنري و ... اقدام كند تا دانش لازم را كسب نمايد.
2-    مشاوره در زمان  تحصيلات دانشگاهي به منظور درك و شناخت زمينه هاي مختلف كاري مرتبط با رشته تحصيلي دانشجويان .
3-    مشاوره در زمان فارغ التحصيلي و هنگاميكه فرد آماده اشتغال به كار است . هرچند در اين مرحله با توجه به تخصص تحصيلي كارجو تا حدي زمينه شغلي او مشخص شده است اما اينكه فرد دقيقاً در چه كاري مي تواند موفق باشد نياز به بررسي دارد
مقوله رضايت شغلي يكي از مباحث مهم در مديريت منابع انساني مي باشد
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۲۷ | پيشرو دانش
،

مقاله مهارت آموزش جغرافيا و فناوري اطلاعات و اطلاعات

مقاله مهارت آموزش جغرافيا و فناوري اطلاعات و اطلاعات

مقاله مهارت آموزش جغرافيا و فناوري اطلاعات و اطلاعات

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 14

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

مقدمه
مهارت عبارت است از مجموعه توانائيهاي كه فرد را قادر مي سازد تا در طول زندگي در جهت ارتباط با خدا و رسيدن به كمال و ارتقاء و سازگاري با خود و ديگران و محيط كام بردارد بطوري كه منجر به بهبودي كيفيت زندگي او شود .
البته در اين راستا لازم است كه جغرافيا را تعريف كنم كه عبارت است از « روابط متقابل انسان و محيط » به منظور بهينه سازي زندگي و يا به تعبير كرسي نيوز : جغرافيا عبارت است از « رابطه متقابل بين محيط و انسان » كه داراي چشم انداز هاي ديگري است و مي توان اينچنين هم تعريف كرد كه « جغرافيا ارتباط بين محيط ، انسان و زمان » است و يا اينكه « جغرافيا رابطه بين انسان محيط ، مديريت و تكنولوژي است » اما اصل موضوع اين است كه محيط به عنوان يك بستر و پديده و انسان نيز به عنوان يك بستر و پديده اي ديگر است .
...
تحولات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سالهاي اخير بر روي مطالب و موضوعات كتابهاي درسي نيز تاثيرگذاشته است . بطوريكه اين رابطه متقابل  از يك سو به توسعه فناوري مذكور كمك مي كند و از سوي ديگر فناوري شرايط ويژه اي براي توليد كتابهاي درسي فراهم مي كند .
به همين دليل علومي چون آمار و رايانه ، اينترنت براي تحليل بهتر جغرافيا وارد اين علم شد . ( و از آنجا كه جغرافيا علمي است پويا و پر تحرك و ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز متحرك و پر سرعت كه همين امر وجه اشتراك بين جغرافيا و ارتباطات است )  اما ضرورتي ندارد كه يك جغرافي دان بر دانش برنامه ريزي هاي رايانه اي با سخت افزارها يا علم آمار تسلط كاملي داشته باشد بلكه مي تواند در حدي از روش ها  و استنباط هاي آماري با رايانه اي استفاده كند كه بتواند اطلاعات پردازشي و تحليلي كاملتر و دقيق تري را نشان دهد كه اين موضوع نيز در راستاي همان مهارت هاي توانايي ارتباط موثر وحل مسئله ومقابله با استرس هاست .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۱۱ | پيشرو دانش
،

تحقيق ويژگيها و انواع ناتواني هاي يادگيري كودكان

تحقيق ويژگيها و انواع ناتواني هاي يادگيري كودكان

تحقيق ويژگيها و انواع ناتواني هاي يادگيري كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 52

صفحات : 87

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ناتواني يادگيري

سرفصل مطالب:
مقدمه
تاريخچه و تعريف و فراواني
ويژگيهاي افراد داراي ناتواني‌هاي يادگيري
انواع ناتوانيهاي يادگيري
علل ناتوانيهاي يادگيري
تشخيص و ارزيابي ناتوانيهاي يادگيري
برنامه ها و خدمات آموزشي كودكان مبتلا به ناتوانيهاي يادگيري
درمان ناتوانيهاي يادگيري
منابع
-----------
در بررسي ويژگيهاي كودكان مبتلا به ناتواني‌هاي يادگيري بايد به اين امر توجه كنيم كه ميزان شباهتهاي اين كودكان با كودكان عادي بسيار بيش از ميزان تفاوتهاي آنها با اين كودكان است. بنابراين در بررسي ويژگيهاي كودكان مبتلا به ناتواني يادگيري بايد به دنبال توصيف برخي از ويژگيهاي خاص بود. ضمناً بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه مبتلايان به ناتواني يادگيري معمولاً در زمينه‌اي دچار مشكل هستند كه اين مشكل در يادگيري تحصيلي جلوه مي‌كند. رياضيات، خواندن، بيان نوشتاري و ... زمينه‌هايي هستند كه به عنوان محل ظهور ناتواني يادگيري تلقي مي‌گردند.  كه در فصل انواع ناتواني‌هاي يادگيري مفصل توضيح داده خواهد شد.
در اين قسمت مروري مختصر درباره ويژگيهاي اختلالات يادگيري خواهيم داشت كه به شرح زير مي‌باشد.
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۵۶ | پيشرو دانش
،

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 91

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ناشنوايي و كم شنوايي

ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تعاريف
عوامل متعددي درتعريفي كه ما از نقص شنوايي به عمل مي آوريم دخالت دارند. اين عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوايي، سني كه نقص در آن رخ مي دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوايي
شنوايي را معمولا با دسي بل كه نوعي سنجش نسبي شدت صوت است اندازه گيري وگزارش مي كنند. دي سي بل صفر نمايانگر شنوايي بهينه است. وجود نقص تا 26 دسي بل طبيعي است.از 26تا70 دي سي بل كم شنوا واز 71دي سي بل به بالا ناشنوا تلقي مي شود.
فري سينا در تعريفي از نقص شنوايي، ابعاد فيزيكي وآموزشي آن را چنين توصيف كرده است:
شخص ناشنوا كسي است كه قدرت شنوائيش در حدي ناقص است كه فهم گفتار او از طريق گوش به تنهايي و يا به وسيله وسايل كمك شنوايي و يابدون آن را بامشكل مواجه مي سازد. شخص كم شنوا كسي است كه قدرت شنوائيش در حدي ناقص است كه فهم گفتار را ازطريق گوش به تنهايي و يا از طريق وسايل كمك شنوايي ويا بدون آن ها با مشكل مواجه ساخته اما از آن جلوگيري به عمل نمي آورد.
...
تحقيقات انجام شده در شيوه هاي ارتباطي
طرفداران روش گفتاري مدعي هستند كودكاني كه اجازه دارند بوسيله علايم ارتباط برقرار كنند كوششهاي لازم را براي يادگيري گفتار از خود نشان نميدهند.حاميان شيوه خلق الساعه معتقدند كه پيشرفت زبان در كودكاني كه مجاز نمي باشند از علايم ويا الفباي انگشتي استفاده كنند،كنداست فرايند يادگيري انگليسي تنها از طريق گفتار، پيشرفت زبان را به تاخير مي اندازد. هر دو گروه توانسته اند مثالهاي انفرادي از پيشرفتهاي موفقيت آميز مورد نظر خود ارائه دهند.اما اين سيستمها را چگونه مي توان مقايسه نمود؟ ايا بيشتر كودكان مبتلا به نقص شنوايي در يكي از اين روشها بهتر عمل مي كنند؟
مطالعات انجام شده در دو دهه اخير پاسخهايي بسيار قطعي در اختيار ما قرار داده اند پاسخهايي كه تعداد زيادي از معلمان ويژه را متعجب ساخته و انها را مجبور كرده است تا روشهاي خودرا در مورد آموزش كودكان ناشنوا مورد تجديد نظر قرار دهند. به عنوان مثال گلدين- ميداو وفلدمن (1975) كشف كرده اند كه شيوه گفتاري –يعني نمونه سنتي براي آموزش كودكان خردسال ناشنوا طي دهه هاي 1950 و 1960 موفقيتهاي محدودي داشته است. انها رشد زبان پنج كودك را از سن 18 ماهنگي كه از آموزشهاي گفتاري همراه با سايركودكان ناشنوا برخودار بوده اند مورد بررسي قرار داده اند.
...

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۳۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق راهنمايي و نظارت آموزشي

تحقيق راهنمايي و نظارت آموزشي

تحقيق راهنمايي و نظارت آموزشي

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 44

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اهم مطالب:
بخش اول
ماهيت و نقش راهنماي آموزشي
بخش دوم
رهبري در رشد كاركنان
بخش سوم
نظارت و رشد كاركنان
بخش چهارم
سبكهاي مستقيم و غير مستقيم نظارت
بخش پنجم
مسئوليت هاي حرفه اي ناظر آموزشي
بخش ششم
كاربرد نظريه مديريت علمي در نظارت و راهنمايي آموزشي

راهنمايي و نظارت آموزشي

معناي قديمي نظارت عبارت از بررسي كار ديگران است. بنابراين هر مدير اجرايي به خودي خود يك ناظر آموزشي است. اگر مفهوم نظارت آموزشي را به مديريت نيروي انساني و كاركنان محدود كنيم، بنابراين مدير اجرايي حتماً همان راهنماي آموزشي است و اگر نظارت آموزشي را در گستر وسيعتر وسيله بهبود برنامه درسي و آموزش ببينيم
 نمي توانيم بگوييم هر مدير اجرايي يك ناظر آموزشي است.
اگرچه از نظر منطقي هر كارمند اداري مدرسه كه در بهبود برنامه درسي و آموزش كمك كند، يك ناظر آموزشي است، اما در عمل بعضي افراد در مدرسه وظيفه مديريت نيروي انساني را دارند، در حالي كه بعضي ديگر به عنوان مسؤول بهبود برنامه درسي و آموزش انتخاب مي شوند.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۲۰ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان